Komárommegyei Dolgozók Lapja, 1952. augusztus (7. évfolyam, 62-70. szám)

1952-08-30 / 70. szám

Komárennnegyci DOLGOZÓK LAPJA 1952 augusztus 30. Mióta üzemünk elnyerte a megyei pártbizottsági vándorzászló­ját, sokkal Jobban megy a munka, mint azelőtt. Azonban, ha körül­nézünk aknánkban, még most is találunk olyan apróbb hibákat, amelyek észrevétlenül is akadályozzák munkánkat Ezeken a hibá­kon sürgésen javítanunk kell. A tízes front vájárja elmondta nekem, hogy a légvágat csak­nem teljesen beszakadt és csak hasoncsúszva lehet megközelíteni. A fenntartási munkákat a lehető leggyorsabban el kell itt végezni, mert így sok idő és fáradság» vész kárba. A fenntartási munkála­tok elvégzéséért műszaki dolgozóink felelősek, de ez nem jelenti azt. hogv nekünk nincsenek kötelességeink ezen a téren. Több he. lyen a Járó- és szállitóhelyek tele vannak szórva dorongokkal, ka­paró részekkel, síndarabokkal. Ha minden csillés rendbe tenné saját munkahelyét, sok balesettől védené meg magát és társait. Mi is így tettünk munkahelyünkön és lett is eredménye munkánknak. Minden heverő tárgyat elhurcoltunk az útból, és rendbehoztuk a Járdát. Most már nem kell attól félnünk, hogy belelépünk egy gö­dörbe és leharapjuk a nyelvünket. Még csak egy hibát akarok megemlíteni. A frontokon rosszak a feljáró utak. Itt is elkelne már az ácsolás, mert a fa szállítása nagyon nehéz. Remélem, műszaki vezetőségünk és munkatársaim is azon lesz. nek, hogy kijavítsák ezeket a hibákat. Akkor majd mindnyájan el­mondhatjuk, hogy a XVI-os akna mintaakna lett. BABOLCSAI SÁNDOR Oroszlány, XVI-os akna. Augusztus 16-án zajlott le a bánhidai halászcsárdánál a fővá­rost művészek bemutatkozása. Az est valóban „Jezajlott”. A jegyek ezámozottak voltak, de a szilkeket összekeverték. Ez nagy kevere­dést okozott. A 10 forintos jegyet váltó dolgozók hátul álltak és természetesen elégedetlenkedtek. A nagy hangzavarban nem le­hetett hallani a 70 tagú fúvószenekar játékát. Előadás alatt vit­ték a zongorát is a színpadra, ami újból elvonta a hal’gatók figyel­mét. Most már csak azt vártuk, hogy a fővárosi művészek Játéka enyhíteni fog a rossz rendezésen és kielégíti az összegyűlt tatabá­nyai dolgozók igényeit. De nem ez történt. , Sokat vártunk a két Latabár játékától, ök multszázadbeli kuplékkal, sü'etlen, elcsépelt vicceikkel, táncnak csúfolt idétlen mozdulataikkal tettek eleget a várakozásnak. Rl-nytelenek voltunk megnézni naptárunkat. Valóban 1952 őt írunk? Mert az a 25 perc, amíg játszottak, a tatabányai közönségnek oly nagyfokú lebecsülé­séi és semmibevevését jelentette, amelyet a tatabányai közönség nem érdemel meg. Kit terhel a felelősség az augusztus 16 1 esti ünnepélyért. Első. sorban a városi tanács kultúrosztályát. Felül kellett volna, hogy vizsgálja a műsort, hogy kielégítik e a tatabányai közönséget. De várhatunk-e jobb rendezést attól a kultúrvezetéstől, amely tűri, hogv a bányászrádióban a kiemelkedő teljesítményt elérő vájárt a ,,te nem vagy hal, csak ember” szövegű slágerrel ünnepeljenek. Ideje lenne, ha a városi tanács kultúrosztálya végre rendet teremtene városunk kulturális területén, mert a legközelebbi kulturális ren­dezvényen már nem jelennek meg ilyen tömegesen, mint auguszuts 16-án a dolgozók. Dr. GREGUS PÁL Tatabánya. Lapunkban a közelmúltban több esetben közöltünk hasonló szellemű bírálatot, egyes rendez vényekkel kapcsolatban. Súlyos hibának tartjuk, hogy megyénk illetékes kultúrszervei nem fi­gyeltek fel ezekre és nem tették meg mindezideig a megfelelő in­tézkedéseket. Magzatelhajtó bűnszövetkezet felett ítélkezett a bíróság A budapesti megyei bíróság augusztus 26-án tárgyalta egy magzaitelhajtó bűnszövetkezet ügyét. A bíróság megállapította, hogy a minden orvosj képzett­ség nélkül mesterkedő vádlottak a legelemibb egészségügyi elő­írások betartása nélkül rend­szeresen hajtottak végre mag­zatelhajtásokat és egy élveszü- létett csecsemőt megfojtottak és elástak. A vádlottak a kar­maik közé került asszonyok életét súlyosan veszélyeztették. A bíróság a bűnszövetkezet szervezőjét, ai volt nyilas Gács István tisztviselőt, valamint Friedl Béla, volt egyetemi hatl­catót felenként tizenötévi bör­tönre ítélte. Gács és Friedl fel­hajtó! 'Csanádi Andorné foglal- kozásnélküii, volt háztulajdo­nos és Goldberger Miklósné er­kölcsrendészeti felügyelet alatt álló, volt nagykereskedőnő, a hírhedt budai gyártulajdonos Goldberger Miklós felesége vol­tak. Mindketten a. magzatelhaj­tások végrehajtásában is közre­működtek. A bíróság Csanádi- nét nyolcévi. Goldbergernét pe­dig hét és félévi börtönre ítélte. Bogár Ferencnét, aki élveszüle- tett gyermekét megölette, a bí­róság nyolcévi börtönbüntetésre ítélte. A szerkesztőség postájából Nieszner Márton elvtárs írja a tatabányai Cementgyárból: „Többször előfordul, hogy a va­súttól nem megfelelő időben és nem megfelelő vagonokat kapunk. Ez hátráltatja munkánkat. Fel­hívjuk a MÁV figyelmét, hogy nagyobb gondot fordítson erre.” * Bertalan József elvtárs Vill­ás aknai levelezőnk jelenti: ..Öze műnkben megalakítottuk a fali­újság szerkesztőbizottságát. Már elkészítettük az első faliújságot. Több cikket írtunk az élenjáró és temaradó dolgozókról. A cik­kek hatását különösen növelte az, hogy szemléltető rajzokat is mellékeltünk hozzá." * Puchler Henrik elvtárs levele­zőnk, a néphadseregnél végzett jó munkájáról számol be. Itt­honról írom ezt a levelet — írja —, 9 napi jutalomszabadságot kaptam, mert pontosan elvégez­tem a reámbízott feladatokat. Itt a néphadseregnél is megbecsülik azt, aki jó munkát végez. Igyekszem is, hogy ne legyen rám panasz." • Miktóssi Béla elvtárs a tatabá­nyai l es póstától közli: ,,Dolgo­zóink felajánlásaik túlteljesítésé­vel ünnepelték augusztus 20-át. A legjobb eredményt Szelmann Antal érte el, aki a vállalt 3 új Szabad Nép előfizető helyeit 18 at, 5 Komárommeoye! Dolgozók Lap- ja-előfizető helyett pedig 21-et gyűitött. Ezért Szeimann elvtárs a Dolgozók Lapiától könyvjutal­mat kapott jó munkájáért. „Üzemi kultúrcsoportjaink elő adásai színvonaláhak emelése érdekében — írja Muzslai Zsitvai János — Esztergomban értekezletet tartottak. Az érte­kezleten részt vettek az Állami Faluszínház színészei is, akik hasznos tanácsokkal látták el kultúrcsoportjainkat. A Sport- árutermelő Vállalat kultúrcso- portja az itt szerzett tapaszta­latok alapján egy hónap múlva előadja a Csínom. Palkó című darabot.’1 * Pajor Ferenc lelenti: ,,Az öt­éves terv eredményeként Orosz­lányon ú| póstahivatalt létesítet­tek. Az új postahivatal nagy se­gítséget jelent az oroszlányi bá­nyászoknak. mert nem kell 3 kilométert gyalogolniok. ha leve. let vagy csomagot akarnak fel­adni.” A megyében először Tatabá­nyán kerül bemutatásra a „Lenin 1918-ban” című, magya­rul beszélő szovjet film, augusz­tus 29-től 31-ig, péntektől vasár­napig. Néhány jelenet a filmből: Lenin Gorkijjal beszél. Bará­tján mutat rá a nagy író hibá­jára. A szártalom, amelyet a for­radalom útjában álló, bűnhődő elemek sorsa iránt érez, hamis könnyekkel takarja el Gorkij szemét. Vitájuk közben Korobov, régi pétervári proletárharcos lép be. Elmondja, hogy a kutatok elrej­tik a kenyeret. Termésbeszolgál­tatás helyett késsel, fejszével, sőt puskával támadnak. Mun­kásokat kellene falura küldeni, többezret — aztán a szegény- parasztokkal összefogva rámen­ni a kulákokra. — „De mi lesz akkor — kérdi Lenin —, ha egyesek úgy vélekednek, hogy ez felesleges kegyetlenkedés?“ Ko­robov elámul: — „Felesleges kegyetlenkedés? Es ezt én ma­gyarázzam meg magának, Vla­gyimir Iljics? Kérdezze csak meg Gorkij elvtánSat, hiszen ő ezt nagyon jó! tudja.” E sza­vakra Gorkij mosolyában egy kis szégyenkezést láthatunk buj­kálni. ★ — „Kié ez a kislány?” — kérdi Lenin a Kreml folyosóján az őrtől. — „Idetévedt, Vlagyi­mir Iljics. Natasának hívják." — „Gyere be hozzáírni, kis Na­tasa — invitálja -dolgozószobá­jába Lenin. — Ügy-e, szeretnél velem együtt dolgozni? Te szé­pen rajzolsz, én pedig írok.“ A nagy öblös bőrfotelban nagy igyekezettel rajzolgat a kislány, Lenin meg dolgozik ezalatt. — „NO mutasd, miket rajzoltál? Házat? És az égen békák re­pülnek?!" — „Dehogyis békák, bácsi, ezek madarak.” — „Ma­darat nem így kell rajzolni, ha­nem így. látod? Mondd, Natasa, miért nem varrja meg anyukád a ruhádat?” — „Az én anyukám éhenhalt.“ Lenin a telefon után nyúl: „A ceekát kérem. Halló! Dzerzsinszklj elvtárs? Kenyér- üzérek vannak magánál letartóz­tatás alatt. Haladéktalanul ki kell végezni mindegyiket. Mond­ja, Dzerzsinszkij elvtárs, el­vállalná a cseka az elhagyott, árva gyermekek gondozását? Igen? Holnap majd megbeszé­lem Önnel a részleteket.” Vaszitij a nagyszerű pétervári bolsevik, akire a pétervári fel­kelés napjaiban a párt Lenin életét bízta, Sztálintól, a fehé­rek által ostromlott Cáricin- ból 90 vagon kenyeret hozott aa éhező Moszkvának. Nehéz és ve­szélyes feladat volt és Vaszilij jól hajtotta végre. „Egyék” — kínálja Lenin. — „Köszönöm, Vlagyimir Iljics, de az imént laktam jól.” — „Hm — kételke­dik Lenin —, nézzen a szemem­be.“ Aztán másra fordul a szó — „Vaszilij elytárs, Dzerz.sin­szkij már nagycin várta ___de mi van magával?” Vaszilij ül­tében aléltan ejti le fejét. — ,,Nem veszélyes — állapítja meg a futva érkező orvos —, elájult az éhségtől.” — „Az éhségtől? Ez az ember, doktor — mondja Lenin és nagy szeretettel tekint Vaszilij re —, éppen most hozoti nekünk Sztálintól 90 vagon ke­nyeret.” ★ A Michelson-gyár nagy gép­csarnokában nincs egyetlen tal­palatnyi szabad hely. A munká sok lélegzetvisszafojtva figyel­nek, Lenin beszél. Káplán és Novikov az emelvény mellett, a tömegben áll. — „Amint befeje­ződik, siess az udvarra— súgja Novikov —, én majd feltartom a tömeget.“ De a munkásokat nehéz fel­tartani. A beszéd: után mindenki igyekszik Lenin közelébe jutni, közelről látni őt. Aradó lelkese­dés, zúgó éljenzés közt megy Lenin autója felé. A kocsi előtt még megáll, mosolyogva be­szélget a munkásokkal. Káplán a kocsi mögé oson. revolverét a háttal álló Leninre szegezi. Há­rom lövés dördül ei. Lenin cso­dálkozva tekint hátra, s aztán a földre hanyatlik. ★ Lenin vívódik a halállal. Gor­kij kivételes engedélyt kap, hegy betegágyánál meglátogassa őt. Lenin egy-két percre inagähoz tér: „íme. itt a válasz múltkori vitánkra. Látja, Alekszej Mák: szilmovics, nem mi voltunk a kípvetlenek, ők támadtak. Tőlük kaptam a golyót.” ★ Befejezésül a győzelmes Vö­rös Hadsereg harcosainak ez- reit-tízezreit látjuk elsöprő ro­ham közben. A rohamozó sereg sorában kivont karddal vágtat lován Vaszilij. Lelkesülten kiált­ja túl a csata dübörgő zaján: „Előre Leninért!” MOZIK MŰSORA Tatabánya Petőfi Filmszínház: 29—31, péntektől vasárnapig: Le­nin 1918-ban. 1—3, hétfőtől szer­dáig: Tűzkeresztség. Tatabánya Szabadsáq Filmszínház: 28—31, csütörtö letol vasárnapig: Janika. 1—3, hétfőtől szerdáig; Lenin 1918-ban. Matiné: 31-én vasár nap: Tűz és fergeteg. Tatabánya Táncsics Filmszínház: 30—31, szombattól vasárnapig: Határon. 3—4. szerdától csütörtökig Aranykulcsocska. Almásfüzitő: 29—31, péntektől vasárnapig: Nagy koncert. 2—3. keddtől szer­dáig: Boldog aratás Annavölqy: 20—21, szombattól vasárnapig: Csapda. Ács: 30—31, szombattól vasárnapig: Világos út. 3—4, szerdától csütörtökig; Csendhá: borító. Dorog: 30—1. szombattól hétfőig: Overmekéveim. 2—4, keddtől csütörtökig: Különös há­zasság. Matiné: 31-én vasárnap: Egv hajó története. Esztergom: f>8—3, csütörtöktől vasárnapig: Rigolettó. 1—5, hétfőtől péntekig: Határon. Matiné: 31-én vasárnap: Szabadság útja. Komárom: 30— 31, szombattól vasárnapig: Mág­nás Miska. 3—4. szerdától csü­törtökig: Sztráik. Matiné: 31-én vasárnap: Szabóné. Kesztölc: 30 —31, szombattól vasárnapig; Tűz­keresztség. 3—4, szerdától csü­törtökig: Egy hajó története. Kis­bér: .30—31, szombattól vasárna­pig: Nappalok és éjszakák. 3—4, szerdától csütörtökig: Déryné. Lábatlan: 30—31. szombattól va­sárnapig; Tűzkeresztség. 3—4, szerdától csütörtökig* Kínai cir­kusz. Oroszlány: 30—31, szombat­tól vasárnapig: Kínai cirkusz. 3— 4, szerdától csütörtökig: Világos út. Nyergesúffalu Alkotmány: 30 —31, Hamupipőke. 2—3, keddtől szerdáig; T.Tj tűz. Nyergesújfatu V;scosa: 31— 1. vasárnaptól hét­főig: Déryné. 4—5. csütörtöktől péntekig: Zó ja. Sárisáp: 30—31, szombattól vasárnapig* Bátor em­berek. 3—4. szerdától csütörtökig: Dérvné. Tata: 28—31. csütörtöktől vasárnapig: Utolsó élszaka. 1—3, hétfőtől szerdáig: Póruljárt ke­-w reszteslovagok. Matiné: 31-én va­sárnap; Diadalmas Péter. Tát; 30—31, szombattól vásárnapig: Győzhetetlen brigád. Tokod: 30— 31, szombattól vasárnapig; Lenin októbere. 1—2, hétfőtől keddig: Hamupipőke. 3—4, szerdától csü­törtökig: Aranyszarv. Matiné: 31- én vasárnap: E)zsingizkán utóda. Szőny MOLAJ; 3-án szerdán; Mu- sszorgszkij. * Keskenyfilmek műsora 30—31, szombattól vasárnapig: Ácsteszér; Csapalev. Ászár: Fiúk a gáton. Bajót: Az alattvaló. Baj: Tarkakockás. Bajna; Nagy koncert. Bakonybánk: Micsurin. Bábolnapuszta ÁG: Tűzkeresztség. 3—4, szerdától csütörtökig: Be csületbíróság. Bakony szombat­hely.* Megvédjük Cáricint. Bárso­nyos: Aranycsillag lovagja. Bö­köd: Vidám vetélkedés. Bánhida Erőmű: Kis Katalin házassága. Csév: Szevasztopol hősei. Császár: Nagy tűzfénv. Csolnok: Távol Moszkvától. Csolnok Rákosi-telep; Hű barátok. Dáq Kultúrotthon: Nyugati övezet. Dunaalmás; Üt­közet békében. Dömös: Legény a talpán. Eszlerqom Városi Tanács: Bátor emberek. Efemitgyár: Há­rom kívánság. Felsővasdinnye- puszta: Fények a faluban. Héreq: Tűz és fergeteg. Kőrnye: Hív a tenger. Kocs: Teli Vilmos. Köm- lőd: Berlin eleste I. Leányvár; Civil a pályán. Lábatlan II. Äs felkel a nan. Mocsár Világos út. Nagyíamánd: Szpmpillád zizzené- se. Nagysáp; Sztálini sólymok ünnepe. Naszálv: Nahimov ten­gernagy. Oroszlány; Donyeci bá­nyászok. Pilismarót: Becsület és dicsőség. Réde; Ki«! partizánok. Sur: Szabóné. Süf+ő: Vallomás. Szend: Elsőosztályosok. Szőny- falu: Egy igaz ember. Tarián: Megacélozottak. Tatabánya Kór­ház: Titkos küldetés. Tata Kis- körzetr Képzett beteg. Tokod: Eskü. Tárkány: Táncosnő. Vértes, szöllős: Sivatagi 13-ak. Szórnád: Sportbecsület. Hf BEK Az 1951-es bányász!.nácskozá- sokon megígérte Rákosi elvtárs, hogy Tatabánya új autóbuszokat kap a bányászok szállítására. Nem sokkal később megjelentek az új autóbuszok — de már az­óta is sokat fejlődött a bányá szók szálliiása. Az első fapados autóbuszok helyet ma már új, Ikarus autóbuszok szállítják a bányászokat lakóhelyükből az üze mig, A gépkocsivezetők most — amelle t. hogy késedelem nélkül szállítják munkahelyre a bá­nyászokat — jeleniős üzemanyag megtakarítást is érnek el. Az augusztus 20 ra vállalt 1.700 li­ter benzinnel szemben 3.800 ti er üzemanyagot takarítottak meg. Legjobb eredményt érlek el a versenyben Gyurkó György, aki egy hónap alatt 282 liter benzint takarított meg. öt követi Varqa József, aki 182 és Hornyák Béla, aki 180 IPer üzemanyagot taka ritott meg egy hónap alatt. ★ A MAGYAR VÖRÖSKE­RESZT megyei és járási szer­vezeteit. megyei titkársága szék­helyét (Tatabányai. Szayer ven­déglő, emeletről) áthelyezte Tatabánya Újváros, megyei ta­nácsháza II- emelet 248. szám alá. . A Tatabányai Állami Erdőgazda­ság Vértesnánai üzemegységének dolgozója, Trubica József brigád­vezető 17-én tüzet vett észre a szomszédos erdőgazdaság terüle­tén, A tűz különösen a fiatal fenyvest veszélyeztette. Trubica elvtárs azonnal oltani kezdett és a segítség megérkezéséig sike­rült megakadályozni a tűz elter­jedését. Ezzel mintegy 600 ezer forintot mentett meg. A nána- pusztai lakosok segítségével ez­után teljesen eloltották a tüzet. • A BÁNYÁSZNAP ALKAL­MÁVAL a Népművészeti Inté­zet Tatabányán a Zsdánov bá­nyász kultúroíthonban augusz­tus 30-án este 6 órai megnyitás­sal Népművészeti kiállítást nyit meg, amely 3-án este zárul. HELYREIGAZÍTÁS. Augusztus 26-i számunk ve­zércikke második hasábjának 3. bekezdésében ezt Irtuk: „Jelentő­sen elmaradtak a tatabányai XIV- es és Xll-es aknák is. A Xll-es aknában a gépek karbantartásá­ban....” A helyes szöveg a követ­kező: „Jelentősen elmaradtak a tatabányai XIV-es és XVII-es ak­nák is. A XIV-es aknában a gé­pek karbantartásában...” Ugyan­ebben a bekezdésben lejjebb a „fenntartó szakkal és szállító szakkal” helyett a helyes szöveg: „fenntartókkal és szállítókkal’.’ Alapfokú lovasbajnokságot rendez vasárnap az 1V1TSB A Komárommegyei Testnevelé­si és Sport Bizottság szeptember hó 6 án és 7-én három megye között alapfokú lovasbajnoksá- got rendez. A bajnokságon résztvesznek Fejér megye, Győr-Sopron megye és Komá­rom megye legjobb lovasai. A verseny színhelye: a tatai Fényes-tó melletti rét. Időpont: szeptember 6, d. e. 10 óra. A következő versenvszámokban indulnak a Megyei bajnok cím elnyeréséért: ■, . , Alapfokú dülovaglás. kezdő lo­vasok, kezdő lovakon. Pótló díjlovaglás. Könnyű osztályú díjlovaglás. Középosztályú díj­ugratás, Nehézosztályú díj­ugratás. Magasugratás. Távolug­ratás. Síkversenv. Gátverseny, összetett fogatverseny. A díjversenyen, s az összetett fogatversenyen a terme!őszövet­kezetek és a dolgozó parasztok is résztvehetnek. * Az 1952-es megyei motoros te- repversenvt szeptember 7 én d. e 10 órai kezdettel rendezi a Megyei Testnevelési Sportbizott­ság. A RÁDIÓ MŰSORÁBÓL AUGUSZTUS 30. SZOMBAT Kossuth-rádió: 5.00: Falurádió. — 5.30; Hírek. 5.45—8.30: Réggé'I zenés m. — 11.30: A nagy építkezés mentén. — 12.00: t Hirpk. Hangos Újság. — 12.30; RÍ ez Béla és zenekari ját­szik. — 13.30: Terme’i többet!— 14.15: Rajta, sporttárs. — 15.00: Román népdalok. — 15.45: Álla­mi vállalatok hírei. — 16.10: Szovjet naook — szovjet embe­rek. — 17.00; Hírek. — 18.00; Falurádió. — 18.30: Szív kü’dl szívnek szívesen. — 19.00:» Egy fa’u — egy nóta. — 20.00: Han­gos Ujsáe:» — -20.40: A beg'-űltési verseny hírei. — 21.15; Vasár­nan a strandon. — 22.25: Tánc éjfélig. — 24.00: Hírek. petőfi-rádió: 6.00: Reggeli színes zenekari hangverseny. — 6.45: Jó reggelt, gyerekek! — 7.00: Magyar hang­szerszólók. — 7.35; Mai égetünk dalai. — 8.00- Csárdások, ver­bunkosok. - 9.45: Görög gyer­mekek műsora. — 10.00: Hírek — 10.50: A kuruckor dalaibó.. — 15.00; Harcban a német egysé­gért. — 16.00: Román zenei hét. — 16.50- Szív küldt szívnek szí­vesen. — 17.30: Hírek. — 18.00: Learattuk már a búzát. — 18.40: Tánczene. — 19.35: Mindenki ooerá’a. _ 22.00; Részletek Strauss Cigánybáró c. operettjé­ből. — 22.30; Magyar muzsika. AUGUSZTUS 31. VASARNAP Kossuth-rádió: 6.00— 9 00: Zenés vasárnap reg- ■gél. — 9.00: -Egy falu— egv nóta. — 10.00: Hangverseny Dunajev­szkij müveiből. — 11,90: Béke és szabadság. — 12.00: Hírek. — 13.00: Verbunkosok, csárdások. -_ 14.15: Búcsút int a nyár. — 15.30- Román zenei hét. — 16.30; A Magyar Rádió tánczenekara játszik. — 17.00: Egy hét a kül­politikában. — 17.40: Kincses Kalendárium. — 19.00: Szovjet tánczene. — 20.20: Hangverseny operakedve’öknek. — 22.00- Hí­rek. — 22 10:. A Magyar Rádió tánczenekara Játszik. — 23.10: Román zenei hét. — 24.00: Hírek. Petőfi-rádió: 8.00: Robenson énekel. — 9.00: Részletek Kacsöh; János vitéz c. daljátékéból. — 11.00; Miska bácsi lemezesládáta. — 11.3a: BAnyászműsor. — 12.50: Életünk­ről... Ba’assa Bálint. — 14.00: Ro­mán zenei hét. - 15.00: Kérdezz — felelek! — 15.20: Csárdások, polkák. — 16.00: A Rádió Gyer­mekszínházának műsora. — 17 45- Tánczene — 18.40; Me­rénylet. Rádiódr.áma.- — 19.58: Dávid Gyula: Karádi-nóták. — 22.00; Mátyás Mária énekel. SZEPTEMBER 1, HÉTFŐ Kossuth-rádió: 5.00- Falurádió. — 5.30: Hirek. — 5.45—8.30: Regeit zenés műsor a munkába induló do’gozóknak. — 11.30: Virág s gyümö’cs váro­sa. — 12.00 Hírek. Hangos Uf- ság. — 12.30; ifj. Veres Károly és zenekara Játszik. — 14.15: Hel! zenés kalendárium. — 15.00; Úttörő-híradó. — 15.50: Holtai Vali és Petri Miklós énekel. — 16.10: Kezdődik a tanulás.— 17.00; Hírek. — 17.55: Jó munkáért szép muzsikát! — 19.00- Tánc­zene. — 20.00: Hangos Újság. — 20.45; Sári bíró. — 22.00- Hírek- Sport. — 24.00; Hírek. Petőfi-rádió: 6.00: Operarészletek. — 6.45* Jó reggelt, gyerekek! — 7.00: Könnyű hangszerszó’ók. — 7.35: Magvar művészek Mi’jutyin ope­rettléből énekelnek. — 8.15: Reggeli hangverseny. — 9.20: Vi­dám dalok. — 10.00: Hírek. — 11.00 Napos .Palkó, -r,,15,Q0: Délutáni .szimfónikus hangver seny. — 16.00: Régi magyár Iro­dalmunk a haladás szoleá’atá- bs*t»v— JÄ30? Magyar zeneszer­zők népdn'iV dolgozásai. — 17.30; Hírek. — 18.10: Beszi'ilő atlasz.— 18.40; Vidám vásár: DunaíevszkíJ zenéjéből. — 19.15; Soortnegved- óra. — 19.35: Szív küld! szívnek szívesen. — 20.20; ..Fel. vörö­sök!” — 22.00: Lakatos Vince és zeneikara játszik., — 22.40; Da­lok. SZEPTEMBER 2, KEDD Kossuth-rádió: 5.00: Falurádió. — 5.30; Hírek. — 5.45—8.30-ig: Regge'i zenés műsor a munkába induló dolgo­zóknak. — 11.30; Női szemmel... A Rádió asszonyrovata. — 12.00; Hirek. Hangos Újság. — 13.00: Dobozi népdalok. — 14.15: Strauss és Suppé operettjeibö’. 15.30; Vidáman kezdjük az új tanévet. — 16.00; Légy ió mind­halálig. — 17.00: Hírek — 18.00: Olvan kedves vagy, szere'mem. — 19.00. Egv falu — etzv ntóa. — 20.00- Hangos Újság. — 20.40: A hegyűités! verseny hírei. — 21.15: Az Állami Népi Együttes ének­és zenekara látszik. — 22 00; Hí­rek. — 22.15: A Magyar Rádió tárt-zenekara játszik. — 24.00: Hírek. Petőfi rádió: ,6.00- Operakettősök. — 6.35; StíörtdáTok. — 7.00: A FJatnvlc- kii-eevüttes műsorából. — 8.30: Részletek Goldmark Sába kirá’y- nöle és Csa.jkovszk'i Anyegin c. oopráiából. — 9.20: Pingáló Ferkö. — 10.00: Hírek. — 10.55: Szovjet dalok. — 15.00; Vietnám küzd. — 18.00- Két tavasz. — 17.30: Hirek. — 18.40: Szív kül­di szívnek szívesen. — 19.00: Babonák és csodák a reakció szolgáltában. — 23.00: Ma­gvar művészek romantikus mű­veket játszanak. Állami gazdaságok, tszcs-k figyelmébe: A Tatabánvai és Kömvéke Bá- nvászellátó Kiskereskedelmi Vál­lalat e’adásra fela’ánl 1 darab 40 és 1 darab 50 ’iteres befogadö- kéoességö teifeldo’vozú íkö- pülől-gépet. Megtekinthetők a vállalat központiéban. (Tatabá­nya, I. ken.. Ady Endre-u. 305, sz., a tatabánvai I kerületi pos- tahiva!a!'al szemben .1 A/K. M. a Kö’Oktatá'üovi Mi­nisztériumba ..Tudássá’ a béké- ér’” le’irével név'e’enüi bekül­dött pályázat visszaérkereft. A pályázat tulaldonosa a páívázatot átveheti a várost tanács oktatási osztályán. KOMÁROM MEGYEI DOLGOZÓK LAPJA Megje’enik hetenként kétszer. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős kiadó; PRATH KÁROLY Szerkesztőség és kiadóhivatal: Tatabánva. I. kér.. Tóth Bucsoki út 362. sz. Telefon; Szerk. 380. Kiadóhtv. 428. Előfizetési díj: 1 hóra 3.50 Ft. Szikra Lapnyomda Budapest, VIII., József körűt 5. F. V.; Kulcsár Mihály, Olvasóink írják: Fordítsunk nagyobb gondot a bányában a szállítóvágatok tisztaságára! Fordítsanak nagyobb gondot a kultúrműsorok színvonalára

Next

/
Oldalképek
Tartalom