Komárommegyei Dolgozók Lapja, 1952. augusztus (7. évfolyam, 62-70. szám)

1952-08-02 / 62. szám

KOMÁROMMEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEKl Dolgozók Lapja A KOMÁROMMEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG LAPJA VII. évfolyam, 62. szám Ára 50 fillér 1932 augnsztus 2, szombat Előre az alkotmány ünnepére tett vállalások teljesítéséért Megyénk bányászai, külüzemi dol­gozói és dolgozó parasztjai készülőd­nek népünk egyik nagy ünnepére, al­kotmányunk évfordulójára. Már he­tekkel, hónapokkal ezelőtt elhangzot­tak az ígéretek, a fogadalmak, hogy minden eddigi eredményeket túlhalad­va tesznek bizonyságot arról, hogy az alkotmányban lefektetett jogokra _ a kötelezettségek túlteljesítésével vála­szolnak. Az alkotmány ünnepére tett ver­senyvállalásoknál az élen bányásza­ink haladtak. Június elején a Síkvöl­gyi-akna bányászai hívták versenyre megyénk kis- és közép-bányaüzemeit. Vállalásukban — a dekádonkénti ter­vek maradéktalan teljesítése, a feltá­rási és fenntartási tervek teljesítése mellett — ígéretet tettek, hogy kiszé­lesítik a Loy-mozgalmat és nem lesz aknájukban olyan csapat, amely 100 százalékon alul teljesít. Pár napra rá az Annavölgyi új X-es akna bá­nyászai fordultak megyénk nagy-bá­nyaüzemeihez a terv túlteljesítése ér­dekében. Vállalták, hogy tervüket al­kotmányunk ünnepére 102.3 százalék­ra teljesítik. A két versenyfelhívást intéző bányaüzemhez sorra csatlakoz­tak megyénk bányaüzemei, aknái. A tatabányai VI-os akna bányászai ter­ven felül 1200 tonna szén kitermelé­sére tettek fogadalmat. A tatabányai Vlfl-as akna dolgozói 1500 tonna, a tatabányai IX-es akna bányászai 2189 tonna terven felüli szén kitermelését vállalták. A dorogi tröszt dolgozói kö­zül több mint 200 munkacsoport, mint­egy 400 gazdasági vezető fogadta meg, hogy jobb munkával, több szén kiterme­lésével fejezi ki köszönetét pártunk és kormányunk gondoskodásáért, azokért a jogokért, amelyeket az alkotmány­ban népi államunk dolgozóinkak biz­tosít. Külszíni üzemeink is a jobb és többtermeléssel ' indultak harcba a harmadik negyedévi terv beindításá­nál az alkotmány ünnepének méltó megünnepléséért. A tatabányai Alu­míniumkohó dolgozói a harmadik ne­gyedévi terv 105 százalékra, való teljesítését vállalták. A komáromi „Munka” vasöntöde dolgozói kivétel nélkül tettek felajánlást. Az Almás­füzitői Timföldgyár dolgozói 342.746 forint értékű felajánlást tettek. Sorol­hatnánk tovább az üzemeket, hiszen nincs is megyénk területén olyan vál­lalat, amely felajánlást ne tett volna. Az alkotmány ünnepének méltó megünneplésére komoly versenyválla­lásokkal készülnek mezőgazdasági szocialista szektoraink és egyénileg dolgozó parasztjaink is. A szent- györgypusztai Dózsa tsz nevében Mike István elnök tette meg felaján­lását még június végén, hogy a tsz élenjár a kampánymunkáknál és a kitűzött határidő előtt végzi el a.z aratás, cséplés és begyűjtés munká­ját. Bököd községben Sziíek Bálint dolgozó paraszt az aratás befejezé­sét a határidő előtt 2 nappal, Sám­son Márton tarján; 15 holdas közép­paraszt pedig az aratási munka be­fejezését a határidő előtt 5 nappal vállalta. A fogadalmak elhangzottak. A vál­lalások megtörténtek. Most a vál­lalások valóraváiíásáért folyik a harc. A vállalások teljesítésénél komoly eredmények születtek. Bányá­ink közül az oroszlányi XVI-os akna keményen tartja első helyét a „Szep­tember 6 akna” címért folyó verseny­ben. Június 1 -tői . július 25-ig 113.6 százalékra teljesítette' tervét. Az élen­járók között küzd a tatabányai XII-es, X-e's és IX-es akna, 108.4, 102.3, 100.9 százalékos tervteljesítéssel a nagy­üzemek között folyó versenyben. A kis- és középbányaüzemek „Al­kotmány-akna” cím elnyerésére indult versenyében a Mogyorosbánya vezet 109.8 százalékos tervteljesítéssel. Meg­közelítő jó eredményt ér el az Eb- 6zőnybánya, az oroszlányi XVIIl-as akna, a tatabányai Sikvölgyi-akna, a tatabányai Keselő, a Dorogi Erzsébet- akna, valamennyien 100 százalékon {elüli tervteljesítéssel. A brigádok és egyéni vállalások tel­jesítése nagyban hozzájárul ezeken az aknáiton a globális vállalás, a tervelő­irányzat teljesítéséhez. A dorogi Er- zsébet-aknán Csákvári Károly, Tahon György és Karanyi Antal csapatai a harmadik negyedévi tervük augusztus 20-ra való teljesítését vállalták. Vál­lalásukat augusztus 20-ra teljesítik is. Az oroszlányi XVI-os akna eredmé­nyeihez olyan kiváló teljesítésű dol­gozó járult és járul hozzá, mint Hor­váth Béla sztahanovista vájár, aki jú­lius 25-én az országban elsőneK fejezte be a bányászok közül ötéves tervét. Küiüzemeinknél is kemény küzdelem folyik a vállalások teljesítéséért. A ta­tabányai Aluminiumkohc dolgozói jú­lius 25-ig 102.4 százalékos tervteljesítést értek el. A nyergesújfalui téglagyár július 21-én, a Lábatlani Vasbetonipari Vállalat pedig július 29-én fejezte be júliusi tervét. Mezőgazdasági dolgozóink is na­gyobbrészt eleget tesznek az alkot­mány ünnepére tett vállalásaiknak. A táti dolgozó parasztok a cséplés után eleget tettek beadási kötelezettségük­nek. Termelőszövetkezeteink a meg­határozott határidő előtt végezték el az aratást és végzik el a cséplés és begyűjtés munkáját. A vállalások teljesítésénél azonban vannak komoly hiányoságok és lema­radások is. Megyénk 27 aknaüzeme közül mnidössze 11 teljesíti előirány­zatát 100 százalékra, vagy azon felül. 16 aknánk lemaradt nemcsak a válla­lások teljesítésében, de a tervteljesí­tésben is. Egyes dolgozók megfeled­keznek arról, hogy a vállalás kötelez. A dorogi VIII as aknán Daróczi Lajos sztahanovista vájár csapata csak 79.3 százalékra teljesítette eddig a tervét. Vállalásán kívül 230 csillével adósa népgazdaságunknak. Bán Jenő és Spillman István csapata 116, illetve 158 csillével maradt le a tervteljesí­téstől. A felajánlások teljesítéséhez feltét­len fontos, hogy a párt- és szakszer­vezet szívén viselje a vállalások valóra- váltását. A hiányos népnevelőmunka eredményezi azt, hogy a Timföldben nem tudják a dolgozók, hol tartanak tervük és felajánlásuk teljesítésében. A felvilágosító munka hiányának vagy minőségi csökkenésének tulajdonítható az. hogy általában megyei viszonylat­ban mintegy 20 százalékkal kevesebb dolgozó áll szocialista munkaverseny­ben a III. negyedévben mint az előző­ben. Egyik döntő hiányosság, hogy a meggyőzés munkáját sem a pártszer­vezetek, sem a szakszerveze.ek nem viszik és végzik állandóan. Kampány- feladatnak tekintik és a felajánlások megtételével mindent megoldottnak íát.ak. Csak három hét választ el bennünket a nagy ünneptől. Ezt a három hetet használják fel pártszervezeteink, szakszervezeteink és tömegszerveze­teink arra, hogy az eddigi mulasztá­sokat pótolják. Tegye a szakszervezet élővé a versenyt. Hirdesse minden üzemben, aknán és faluban a verseny­tábla a vállalások végrehajtásának győzteseit. Hirdesse minden aknán, üzemben és faluban a versenytábla az adósok neveit, akik csak ígéreteket tettek, de nem teljesítették vállalásu­kat. Pártszervezeteink népnevelői pe­dig induljanak újabb harcra azért, hogy a hátralévő idő megteljen az al­kotmányunk ismertetésével, hogy azt dolgozóink újból megismerjék. ­Az augusztus ,20-ra tett vállalások végrehajtása kötelez. Kötelezi vala­mennyi dolgozónkat. Mind a bányá­szat, mind a külüzemek és mezőgazda­ság vonalán méltóképpen csak úgy ünnepelhetik alkotmányunk évforduló­ját dolgozóink, ha az alkotmány nagy­szerű jogokat biztosító paragrafusai melleit gyakorlati megvalósítást nyer­nek a kötelezettségeket tartalmazó , paragrafusok is. A cséplés és begyűjtés hírei Tárkányon a kalászosok cséplésének ‘ 50 százalékát 28-ig elvégezték. Az el­múlt héten nagy meglepetést okozott, amikor Somogyi Imre az állandó me­zőgazdasági bizottság elnöke leinen^ doít, mégpedig azért, mert Somogyi Imre azt hitte, ha ő tanácstag, ak­kor talán neki nem is kell 100 százalékig eleget tenni kötelezettségé­nek. Amikor a tanácselnök e’víárs megmagyarázta neki, hogy éppen azért, mert tanácstag, példát kell mutatni a dolgozó parasztoknak, ezt nem értette meg és lemondott. A dolgozó parasztok nem értettek egyet és nem érthetnek egyet Somogyi Imrével. Ezt bizonyítja Horváth Máté háromholdas dolgozó paraszt, aki 200 százalékra teljesítette kenyérgabona­beadását, Farkas Imre hétholdas, aki 180 százalékra, Széles Mihály haíhct- das, aki 140 százalékra tett eleget az állam iránti kötelezettségének Találunk azért a községben olyano-. kát is. akik Somogyi Imre példáját követik. Kálóczi József nyolcholdaa. Alapi Kálmán 17 holdas és Szántó József 13 holdas és még ió egy páran nem teljesítették beadási kötelezettsé güket. Ezeket a kötelezettségteljesítés! elmulasztókat a tanács nem számol­tatt» el. Ideje lenne, ha a tanács vég­rehajtaná a minisztertanács határoza­tát. * A környei állami gazdaságban 28-án befejezték a gabona behordását: A gazdaságban öt gép csépel. A normá­ját mind az öt gép 100 százalékig te'.jésíti, sőt Vittmann Ferenc felelős vezetőnek a gépe — amelyiknél Bred- juk módszerrel dolgoznak — a búza- cséplésnél 168 százalékot ért el. 30-ig a búza 90 százalékát, a rozs 85 és a zab 40 százalékát elcsépellék. 3l-én estére a kalászosok cséplését befejez­ték. 103 kát. hold borsó aratását, cséplé­sét és 120 kot. hold somkóró aratását az elmúlt. héten befejezték. A gazda­ságban szépen halad a tatrlóhántás és a másodvelés. 220 hold volt az elő­irányzat és 30-ig 254 holdat elvetettek. A gazdaságban 100 százalékig kihasz­nálják a gépeket, jól szervezik a mun­kát és ha !i folytatják tovább, bizo­nyára elsők lesznek a megyében. ★ dana község dolgozó parasztjainak 55 százaléka elcsépelt 30-ig. A be­adásnak is körülbelül 55 százalékánál tartanak. A dolgozó parasztok a csáp* lőgéptől a magtárba viszik a gaboná* jukat. Csak 'azzal van hiba, hogy a tanács nem tudatosította kellően a dol­gozó parasztokkal, hogy a mérlegcédu­lát azonnal vigyék a tanácsra, mert ha nem viszik, ez annyit jelent, mintha nem teljesítették volna kötelezettségü­ket. Ebből kifolyólag a nyilvántartás­nál zavarok vannak. A rozsot össze­keverik a búzával és olyan dolgozó parasztokat is el akarnak számoltatni, akik teljesítették beadásukat. ★ Naszály község dolgozó parasztjai augusztus 10-re befejezik a cséplést. Ennek érdekében sietnek a behordás- sal és a cséplés gyors elvégzésével. Úttörőik felköszöntik a jól teljesítő dolgozó parasztokat. Czérna Pálné. négyholdast 153, Papp Dániel 10 hol­dast 158 százalékos beadásuk teljesí­tése alkalmával köszöntötték fel. A jól teljesítő dolgozó parasztok közölt varnak a népnevelők is. Csicsatka Vil­mos tanácstag és népnevelő jó példá­jával jár élen. 150 százalékra telt ele­get beadási kötelezettségének és jó felvilágosító munkájával igyekszik el­érni, hogy Naszály első legyen a já­rásban a begyűjtési versenyben. Segítse a dolgozók vállalásainak teljesítését a tatabányai Aluminiumkohó párt és szakszervezete A tatabányai Alumíniumkohó dolgozói augusztus 20-a ■ tiszteletére felajánlot­ták, hogy III. negyedéves tervüket 105 százalékra teljesítik. Az üzem a jú­liusi terv teljesítésében 25-ig 102.4 százalékos eredményt ért el. Ez rész­ben annak köszönhető, hogy az üzem fizikai dolgozói száz százalékban be­kapcsolódtak a munkavérsenybe. Az üzem brigádjai felajánlották, hogy havi tervelőirányzatukat 105 szá­zalékra teljesítik. A július 25-i érté­kelés szerint a következő eredménye­ket érték e! a kohász brigádok: IV-es brigád 105.8, az V-ös 105, a ll-es 102.5, a lll-as 101.4 és az I-es brigád 106 százalékot telje sített. Egyedül a VI-os brigád marad el a tervteljesítésben. Az üzem dolgozói közül többen szép egyéni vállalásokat tettek. Vállalták, hogy átteigszázalékukat augusztus 20 tiszteletére két százalékkal emelik. Koronka Zoltán eivtárs vállalását három százalékkal már eddig is túlteljesítette. Czverencz Imre sztahanovista bádogos 165 száza­lékos eredményét 170 százalékra emelte. Halápi Pál és Békefi Ferenc 5. illetve 8 százalékkal emelték eddigi eredmé­nyeiket. Az üzem pártszervezetének munká­jában eddig nagy hiba volt, hogy el­hanyagolták a politikai felvilágo­sító munkát, hogy nem tudatosították a dolgozókkal kellőképpen az augusz­tus 20-ra tett vállalások teljesítésének jelentőségét. Megfetedkeztek a ver­senynyilvánosságról is. A jó, politikai felvilágosító .munka, hiányához hozzá­járult a szaktitkárok elméleti képzet­lensége is. A pártszervezet munkáját az utóbbi időben igyekszik megjaví­tani. Az üzem dolgozó: között a bri­gádok körében krsgyűléseket tartanak, ahol aigitádót folytatnak a párt- és szakszervezeti aktivisták a vállalások teljesítése érdekében. Nagy hiba az üzemben az. hogy az üzem DISZ- szervezete nem mozgósítja a fiatalo­kat, a termelésben való példamutatás- rai Nem is mozgósíthatja,, amikor maga a DISZ-szervezet jóformán csak papíron működik. A DISZ-titkárnak, Szipőcs elvtársnak meg kell javítania munkáját és mozgósítania kell a fia­talokat a termelésben v®!ó aktív rész­vételre. A DISZ-szervezet rossz mun­kájáért nemcsaik a DISZ-titkár, de maga a párttitkár elvtárs is felelős. A pártszervezet feladata, hogy DISZ munkáját megjavítva fokozottabb mér­tékben bevonja a fiatalokat a terme­lésbe, az augusztus 20 megünneplé­séért folyó szocialista munkaversenybe. A komáromi Munka-vasöntöde dolgozói jó munkával készülnek augusztus 20-ra A komáromi „Munka” Vasöntöde dolgozói nagy lelkesedéssel készülnek alkotmányunk évfordulójának mésó megünneplésére. Az üzem valamennyi, dolgozója felajánlást tett, amelyben vállalta tervének túlteljesítését és a selejt csökkentését. Az üzem dolgozói felajánlásának teljesítésére a műszakiak meglesznek mindent, hogy megteremtsék a, feltéte­leket. Pintér István öntő és Szönyi Károly segédmunkás, aki vállalta, hogy minősági munkával eléri a 130 százalékot, eddigi eredménye 131 szá­zalék. Csuka József, aki vállalta, hogy eléri a 158 százalékos tervteljesí­tést, eddig 140 százalékot teljesített. Emelkedik a többi vállaló teljesí­tése is, azonban súlyos hiba, hogy a terv teljesítése a seie/t csökkentésé­nek rovására megy. Horváth László öntő, aki vállalta, hogy selejtjét 2.1 százalékról 2 százalékra csökkenti, ahelyett, hogy eredményt ért volna el, selejtje 3 százalékra emelkedett. Ugyanígy Majorházi Márton öntőnek is 16.8 százalékról 17.6 százalékra emelkedett a selejtje, Dudka Károly öntő selejtje 0.4 százalékról 1 száza­lékra emelkedett. Ezeket a hiányosságokat az üzem dolgozóinak és a vezetőinek feltétlenül ki kell javítani, mert veszélyezteti az alkotmányunk ünnepére tett felajánlá­sok teljesítését. A tatabányai VI-os akna bányászait a pártszervezet és a műszaki dolgozók segítik a vállalások teljesítésében Július hónapban a tatabányai VI-os akna tornyán ritkán égéit a vörös csil­lag. Az akna dolgozói nem teljesítették, a tervet. 23-án a havi tervteljésílés csak 90 százalékon állt, pedig a hő'napbó! már csak egy hét volt hátra. Az akna becsületes dolgozói látták, hogy nem mehet ez így tovább és harcba indul­tak a terv teljesítéséért. Munkájuk eredményeként jú’ius 27-én a havi termelés 102 százalék­ra emelkedett. Tehát nemcsak tel­jesítették, hanem túlteljesítették a tervet. 27-én kigyult a csillag az akna tornyán. Nem kisebb eredmények születtek itt, mint Mészáros József csapatának 224 Décsik Lajos és Albertusák Lajos csa­patainak 204, Világosi Géza csapatá­nak 191, Sashalmi Ferenc csapatának 180 százalékos teljesítései. Még Torma János is, aki eddig csak 50—60 száza­lékot ért el, megértette, hogy több szénre van szüksége hazánknak s ter­melését 175 százalékra fokozta. Mészáros József brigádja a „Vörös Csillag” nevet kapta annak jutalmául, mert tagjai leglelkesebben dolgoztak azért, hogy az akna tornyán kigyullad­jon a vörös csillag. Egyben versenyre hívták a tata­bányai aknák összes „Vörös Csil- lag’-brigádjait s felhívták a dol­gozókat. hogy ahol még nincs, ala­kítsanak ilyen brigádokat. A dolgozók elhatározták, hogy az el­sején beinduló ifi csapatok segítségével most már napról napra teljesítik a tervet. BiztosLják az állandó egyen­letes termelést. A műszaki dolgozók az irányítás mellett maguk is ala­posan kivették részüket a munkából. 1000 csille szén kitermelését vállal­ták a hó végéig, amit négy nap alatt teljesítettek. Az eredmények eléréséhez nagyban hozzájárult a VI-os akna pártszerve­zetének, vállaiiaívezetőségének és a mű­szaki dolgozóknak jó együttműködése. A feladat az, hogy a továbbiakban is biztosítsák a versenyhez szükséges műszaki előfeltételeket, a pártszervezet pedig jó felvilágosító munkával magya­rázza meg a még lemaradozó dolgo­zóknak a tervteljesítés jelentőségét. A pártszervezet és a műszakiak jó mun­kája hozzájárul ahhoz, hogy ai VI-os akna bányászai becsülettel helytállja­nak a „Szeptember 6 akna” cím el­nyeréséért folytatott versenyben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom