Komárommegyei Dolgozók Lapja, 1952. január (7. évfolyam, 1-9. szám)

1952-01-03 / 1. szám

KOMÁROMMEGYEI Dolgozók Lapja A KOMÁROMMEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG HETILAPJA VII. évfolyam. 1. szám Ára í)Ö fillér 1952 (január 3. NAGY GYŐZELMEK UTÁN - ÚJ HARCOK ELŐTT Az eredmények (okozásé val az 1952 terv év sikeréért 1952 szeptemberi tervén dolgozik Elekes Ferenc, a dorogi Vili. akna vájára A sztálini műszak mindent elsöprő lendületével indultak harcba az év utolsó szakaszán bányáink és üze­meink dolgozói az ötéves terv máso­dik esztendejének sikeres befejezé­séért. Ennek a lelkes harcnak ered­ményeként megyénk legtöbb üzeme már jóval a határidő előtt teljesítette, sőt túlteljesítette tervét. A komáromi járás üzemei egy kivételével már december harmadik hetében jelen­tették „befejeztük az évi tervet. Uj, lendületes harccal készülünk az 1952-es év teljesítésére.” A Dunavölgyi Timföldgyár de­cember 17-én már 102.1 -száza­léknál állt tervteljesítésében. A Bánhidi Erőmű 13-ig 107 szá­zalékra teljesítette tervét. A Munka Vasöntöde december 12-én 104 százaléknál tartott, így sorolhatnánk e megye leg­több üzemét, amelyek lelkes fel­ajánlások eredményeként jóval a határidő előtt befejezték ter­vüket. Üzemeink mellett a bányaüzemek dolgozói lemaradtak tervük teljesí­tésében. Néhány bányaüzemünk adissággal kezdte meg az 1952-es esztendőt. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy meghátrálnak, vagy siránkoznak efelett. Egyre lelkesebb a harcuk, egyre magasabb eredmé­nyek felé törnek, hogy feladataikat maradéktalanul teljesítsék. Bizo­nyítják ezt a 120, 140 százalékos eredmények, amelyeket a Sztálin- miiszak alatt) értek el. Bi­zonyítják, hogy az élenjáró bá­nyászcsapatok már egy-két hónap­pal ezelőtt befejezték évi tervüket. A Dorogi I-es aknán például, Ritling József 1951. IX. 30-án befejezte évi tervét, s ma már 1952. III. hó 8-nál tart. A dorogi VIII-as aknán Elekes Ferenc V. hó 31-én fejezte be évi tervét, ma már 1952 szeptemberi tervén dolgozik. Húsz István a dorogi X'IV-es aknán XI. hó 10-én fejezte be évi tervét. Jelenleg január végénél tart, első havi terve telje­sítésében. Az oroszlányi bányaüzemeknél a XVI-os aknán Kult Metold 1952 IV. hó 7-néI, a XVIII-as aknán Végh Béla és Berta János 1952 I. hó 21-nél tart. A tatabányai bányaüzemek közül a XII-es aknái Kádár József csapata évi tervét 27-ig 216 százalékra tel­jesítette. Közvetlen utána Tajkov András sztahanovista vájár csapata következik, akik december havi ter­vüket 202 százalékra teljesítették. Kitűnik még a terv teljesítésében Vidics Mihály, a XV-ös akna vá­jára, aki 179 százalékra, a VI-os aknán Mészáros József csapata, akik 160 százalékra, a XIV-es aknán Vasas Ferenc vájár csapata, akik 165 százalékra, a Xl-es ak­nán Tóth Károly csapata, akik 160 százalékra teljesítették december havi tervüket. A tatabányai l-X-es akna műszaki dolgozói magukévá tették Rákosi elvtárs szavait A tatabányai IX-es akna dolgozóinak december havi átlaga 27-ig 103.1 szá­zalék. Hogy ezt el tudták érni, elsősor­ban a jó és pontos munkájuknak tud­ható be, ameiyet nem kis mértékben a IX-es akna műszaki irányítása is segí­tett. Például Mátrai Árpád üzemvezető mérnök munkahelyekre a munkához való famennyiséget biztosítja, vagy Lelkes László körzetvezető, aki azzal segíti elő a termelést, hogy a bányá­szoknak elmagyarázza egyes sztahano­visták munkamódszerét. Például Szabacsi János vájár, aki október és november hóban csak 96— 98 százalékot tudott elérni, a december havi áltla-ga 118 százalék. Elsősorban Lelkes László körzetvezető munkája se­gítette öl a termelési átlag eme.ssáhez. Ugyancsak 110 százalékot ért el Szekeres János vájár is a novemberi 90 százalékával szemben. Szeieczki György vájár november hóban 96 százalékot ért el, ma már 110 százalék a havi átlagos eredmé­nye a műszaki dolgozók segítségével. 27-ón a tatabányai Vli-cs aknában dolgozó Sógor József ifi vájár , és pajtása Nagy József 266.5 %-ra teljesítették napi előirányzatukat A tatabányai bányászok a sztálini- műszak után .továbbra is tartják jó ered­ményeiket! 27-én például a VIII-as aknában dol­gozó Sógor József ifi vájár gs pajtása, Nagy József vájár lehagyta Vidics József sztahanovista vájár három főből álló csapatát. Míg Vidics József csa­pata 185 százalékot ért el. Sógor József és pajtása 266.5 szá­zalékra teljesítették napi előirány­zatukat. Vidics József csapata 27 csilié szén helyett 50 csille szenet termelt, ezzel szemben Sógor József és pajtása 25 csille szénnel termelt többet a napi előirányzatánál. XJV-es aknában is voltak jó ered­mények 27-én. így például Póczós János és Pőtezós Gyula vájárok 230 szá­zai éket érték el, 18 csille szén helyett 32 csille szenet termeltek. Ugyancsak 190 százalékot ért et XfV-es aknaouir" dolgozó Tajkov Gyula és Losics János is. Napi előirányzatuknál 16 csille szén­nel termeltek többet, Angyalvári Ferenc, Szautner János és Magyar Károly lövömesterek 27-én 155 százalékot értek el. Ezáltal 27. csille szón napi előirányzatuk helyett 42 csille szenet termeltek. A tatabányai bányászok még tovább fokozzák jó eredményeiket. Az ácsi cukorgyár művezetői csatlakoztak Deák János MÁVAG-művezető felhívásához Két héttel ezelőtt az ácsi cukorgyár művezetői értekezletet tartottak, ame­lyen elhatározták, hogy csati akoznak Deák János MAVAG Szerszámgyár for- gáosolóműhely művezetője felhívásához a terv túlteljesítése érdekében. Az ácsi cukorgyár művezetői megértették, hogy egy százaléknyi tervíúíteljesítés is közelebb hozza ötéves tervünk nagy­szerű célkitűzéseinek megvalósítását. Deák János művezető felhívásához csatlakozva még jobban megalapozzák ötéves tervünk harmadik esztendejének sikerét. Tú ítélj esi tették a sztálini békeműszak eredményeit is a bajiuti téglagyár dolgozói A bajiúti téglagyár dolgozói az el­múlt héten is tovább folytatták győ­zelmes harcukat és tűíszárnyaitáik a Sztálini műszak eredményéi. December 28-án a Sztálini műszakon elért 101.250 db tégla kihordása’ helyett 110.000-et hordtak ki az égetőből. A pénteki nap folyamán kimagasló egyéni eredmények születtek. Komjáiti Lajos, Zeman István, Varga László 297 százalékra teljesítették normáju­kat, Rí sei Mátyás, Varga István és Bangarner József 280 százalékot ér­tek el és ezzel túlszárnyalták a Sztálini műszakon elért eredményüket is. Az ácsó cukorgyár művezetői ezért versenyre hívták ki az ercsi cukorgyár művezetőit a munkafegyelem megszi­lárdítása érdekében. A művezetők Deák János művezető felhívásához csatla­kozva vállalják: Üzemükben politikai felvilágosító munkával megjavítják a munkafegyel­met. ■ A munkaíegyelemlazitókka! szem­ben élnek törvényadta jogaikkal, nem tür'k, hogy bárki is munkahelyéről el­késsen. vagy munkaidő alatt, felváltás előtt elhagyják. Megkövetelik minden­egyes munkatárstól, hogy a munkaidőt termelésit szolgáló munkával töltse el. ... Vállalják, hogy dolgozóink ver senyváí'aíásaik teljesítéséhez szükséges műszaki előfeltételeket megteremtik. Résztvesznek az elért eredmények ki­értékelésében és gondoskodnak az elég eredmények azonnali nyilvánosságra- hozataláról. Az ácsi cukorgyár művezetői ver­senyfelhíváson keresztül akarnak hoz­zájárulni a cukoriparra háruló terme­lési tervek teljesítésének biztosít ásó­hoz. Ismét új esztendőt kezdünk — új számvetés idejéhez érkeztünk. Uj számvetés idejéhez, mert ilyenkor üTünidenki, akarva — akaratlanul is végig gondolja az elmúlt esztendőt, megállapítja mi az, amit az elmúlt év során terveiből megvalósított, mi az, amit a jövő évben meg akar valósítani. Azelőtt ezek a tervezgessek csak egyszerű óhajok voltak, amelyeket elsoroltunk ugyan újév táján, de todtuk, hogy úgy sem valósulhat meg. Felszabadulás óta megválto­zott a helyzet. Terveinkből évről évre valóság lesz. Egymás után valósulnak meg ötéves tervünk cél­kitűzései. Megyénkben a*z elmúlt évben, 1-951-ben —, hogy csak né­hányat említsünk a terv eredmények közül, — a Dunavölgyi Timföld­gyár a Bánhidai Kcnnyűelem Gyár a bányászlakások százait és a többi szinte feísorolhatatian létesítmény bizonyítja terveink megvalósulását. E mellett nagyot nőt az elmúlt évben büszkeségünk Sztálinváros, Sztálin Erőmű, felépült Kazinc­barcika és — ki tudná elsorolni mi minden. Feltétlen ezévi eredményeikhez LyJl s/anolni .a. .közellátási jegyek eltörlését, ami önmagában is élet- színvonalunk emelkedését jelenti, de ami további életszínvonalunk emelkedésének alapjait rakta le. A jegyrendszer eltörlése jelentőségét emeli, ha meggondoljuk, hogy a „gazdag” Anglia még a hatalmas gyarmatok a gyarmati népek rend­szeres kirablása ellenére is csök­kenteni volt kénytelen a fej­adagot, különösen húsban és zsír­ban. és hogy az elmúlt esztendő során hatalmas' mértékben csökkent a „Marshall-országok'’ dolgozóinak életszínvonala, az amerikai „segít­ség” következtében. A mi eredményeink természetesen nem pottyantak az égből. Tervszerű, kemény munka eredményei azok. amelyek azt bizonyítják, hogy jól használtuk fel a Szovjetunió segít­ségét, hogy pártunk vezetésével jó úton haladunk a szovjet nép által már kitaposott úton. Az elért ered­mények ipari munkásaink, bányá­szaink eredményei, amelynek útját kiváló teljesítmények határkövei szegélyezik. Scsibrán Mihály, Izing István. Krupánszki Simon, Szőlős József ;s a többi száz és ezer ön­tudatos dolgozó 200—300 százaléka ’ Jó eredményekben nem szűköl­ködött mezőgazdaságunk sem az el­múlt évben. Termelőszövetkezeteink száma megháromszorozódott, a tag­ság létszáma négyszeresére emel­kedett az elmúlt év során,' és min den ter nelőszövetkezeti csoport je­lentősen megerősödött anyagilag is. Nem egyedüli példa a koppány- monostori termelőszövetkezet, amely megháromszorozta vagyonát. Dolgozó parasztjaink emlékezetük óta nem értek el ilyen gazdag ara­tást, mint az 1951-es volt. — És jól tudják, hogy ezek az eredmények nem csupán a jó idő­járásnak, hanem elsősorban pár­tunk útmutatásának, az állam által nyújtott segítségnek, és nem utolsó­sorban az ő fáradhatatlan munká­juknak köszönhető. Eredményeink: tények. Olyan tények, amelyeket egy cseppet. sem homályosítanak el az imperialisták mesterkélt rágalmai és nem gyen­gítik — sőt' erősítik a háborús uszítok provokációi. Arra, hogy hazánk fölé küldik repülőiket, hogy milliókat költenek a Szovjetunióból, a népi demokráciákból, köztük ha­zánkból kimenekült fasiszták, kémek felfegyverzésére, hazánk, megyénk népe munkája fokozásával felel. Az amerikai, az angol rádió és sajtó, dorogi, majd tatabányai sztrájkok­ról, bányászok agyonlövetéséről fe­cseg, hogy elterelje a figyelmet ar­ról, hogy ismét tetten érték, hogy a szovjet repülőgépek magyar terü­leten szállítottak le egy felfegyver­zett, kémek támogatására küldött amerikai repülőgépet. Nem új politika ez. Az amerikai ágyúgyárosoknak, akik a második világháborúban megsokszorozták vagyonukat, ismét megjött az étvá­gyuk: a koreai fronton kudarcot val­lottak, új háborút akarnak kirob­bantani — Európában. Félreérthe­tetlenül leleplezte ezt Visinszkij elv­társ az ENSZ ülésein. Az iperializ­mus szószólói, képmutatók, szemfor­gatók, megvalósíthatatlan úgyne­vezett .fbé kéj a väsiaiokka!" akarják bekötni a világ népeinek szemét. S közben új háborúra készülnek, gyártják a» új fegyvereket, ágyú­kat, atombombákat. Felfegyverzik a volt fasisztákat, támaszpontokat építenek a Szovjetunió és a nép) demokráciák ellen.. Az új háború gyújtópontjává, Európában Nyugat. Németországot és Jugoszláviát ké­pezik ki. Jugoszláviában már telnek a földalatti fegyverraktárak, épül* nek a különleges amerikai, lökhaj- tásos repülőgépek számára a repülő- terek. Tito, az amerikaiak balkáni láncoskutyája, csak gazdája utasí­tására vár, hogy belemarjon a bé­kés, boldog jövőjüket építő országok testébe. Ez az utasítás azonban késik és késni fog mindaddig, amíg a világ népei, útját állják a háború kirob­bantásának. Hogy útját tudják állni azt misem bizonyítja jobban, mint az, hogy Amerika mai urai mind­eddig minden erőlködésük ellenére sem tudták az új világháborút ki­robbantani. Agressziójuk növeke­dését ellensúlyozta a béketábor fo­kozott növekedése. A béketábor nemcsak számbelileg, de erkölcsileg is hatalmas mértékben megnöveke­dett az elmúlt év során. Fokozták a béketábor erejét a Szovjetunió ha­talmas építkezéseinek sikerei, a népi demokráciák eredményei és az el­nyomott országok népeinek egyre fokozott ellenállása. A Szovjetunió és a nagy Sztálin vezetése, a béke­tábor erejének növekedése biztosít­ják és egyedül csak ezek biztosít­hatják a béke. további megőrzését. Most az újévi számvetés idején' időszerű, hogy feltegyük önmagunk­nak a kérdést. Meg tettünk-e min­dent a béketábor erősítése érdeké­ben, amit meg kellett tennünk? Tudja-e már nálunk minden ember, hogy mit kell tennie a béke védelme érdekében? Nem, nem tudja. Ha minden ember tudná, nem lennének kimaradások az üzemekből, nem lenne normán alul teljesítő munkás és nem lenne beadási kötelezettsé­gét nem teljesítő dolgozó paraszt. Ez szabja meg a mi feladatainkat, a jövő évre. Az 1952-es év nem egyszerűen egy év életünk sok éve között. Öt­éves tervünk harmadik éve ez, amely sok eredményt hoz, de kemény mun­kát is követel tőlünk. A jövő évben csak Tatabánya 456, Oroszlány 400, Koftiárom 130 új lakást kap, de ép így épülnek a lakások Doro­gon, Tokodon, Esztergomban, Lá­batlanon és a megye más közegei­ben is. Mindezt a terv adja, de a tervhez tartozik az is, hogy fokozzuk telje­sítményeinket, megszilárdítsuk a munkafegyelmet, az állam fegyel­met. Ez pártszervezeteinktől a DISZ-szervezeteinktől és minden tö­megszervezeteinktől, szívós felvilá­gosító munkát és minden egyes békeszeretö, hazáját és családját szerető dolgozótól kemény munkát követel. A mi jövőnk nem talány. Lépé­seink biztosak, határozottak. Járt úton, boldog, derűs úton .haladunk. A Szovjetunió eredménye, a szovjet nép jelene a mi jövőnk. Pártunk, Rákosi elvtárs vezetésével biztosítja céljaink elérését. íme: a mi eredményeink, 1 ér­veink. Ez a mi újévi számvetésünk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom