Tanárképző Intézet Gyakorló Gimnáziuma, Kolozsvár, 1941

35 Manó : Deák Ferenc két fölirata, Gyöngyösi István : Ének Thököly Imre és Zrínyi Ilona házasságáról, Csíki Gergely : A nagyratermett, Nyesti Pál : Gróf Széchenyi István-emlékköny, Csokonai Vitéz Mi­hály : Válogatott költeményei, Arany János: Naiv eposzunk, Mikes Kelemen : Mulatságos napok, Dr. Zólyomi Lajos: Bessenyei György életrajza, Kőhalmi-Klimstein József : Pázmány Péter, Kőhalmi Klim- stein József: Czuczor Gergely, Endrődí Sándor : Kölcsey Ferenc, Dr. Zólyomi Lajos : Tompa Mihály, Endrődi Sándor : báró Balassa Bálint életrajza, Dr. Ferenczy József : Katona József, Széchenyi István. Dr. Tóth Sándor : Madách Imre, Dr. Zólyomi Lajos : Kazinczy Ferenc, Vörösmarty M., Dr. Prém Józsefi Kármán és Faludi élet­rajza, Deák Farkas i Deák Ferenc, Névy László : Bajza József, An- drássy Jenő : Kisfaludy Károly, Badics Ferencz : Kisfaludy Sándor, Dr. Erődi Béla i Mikes Kelemen, Dr. Ferenczy József : báró Eötvös József, Dr. Vutkovich Sándor: báró Jósika Miklós, Dr. Kőrősy László i Berzsenyi Dániel, Dr. Tóth Sándor : báró Kemény Zsimond, Dr. Zólyomi Lajos: Csokonay Vitéz Mihály, Gaál Mózes: Deák Ferenc, R. Halliburton ; Varázscsizmában a föld körül. A budapesti m. kir. állami Tanárképző intézet ajándéka: Fá bián István: Magyar írók levelei, Baránszky—Jób László ; A ma­gyar széppróza története szemelvényekben, Vajthó László: Reviczky Gyula, Vajthó László: Tanulók szerepe az irodalom tanításában, Berzsenyi Dániel költeményeiből, Boross Sándor: Örök tükör, Bes­senyei György: A törvények útja, Tudós társaság, Károlyi Gáspár : Két könyv, Temesvári Pejbárt: Műveiből, Péterfy Jenő : Zenekriti­kái, Édes Gergely: Eredeti oktató mesék, Dugonics András : Magyar példabeszédek, Tordai Ányos : Szent Erzsébet, Szent Elek legendája, Dr. Öllé István: Siralmas panasz, Péterfy Jenő: Dramaturgiai dol­gozatai II,, Vedres István : A Tiszát a Dunával összekapcsoló uj hajózható csatorna, Bessenyei György: Anyai oktatás, Bessenyei György: Magyarság, A magyar néző, Hajnal Mátyás: A Jézus szí­vét szerető sziveknek ájtatosságára, Brisits Frigyes : Pázmány világa, Bornemissza Péter:, Tragédia, Régi magyar folyóiratok szemelvé­nyekben, Barcsay Ábrahám : Költeményei, Madách Imre : Levelezé­séből, Horváth István : Magyar irodalomtörténete, Magyar reneszánsz írók, Karacs Ferencné Takács Éva: Válogatott munkái, Vachott Sándorné : Rajzok a múltból, Bakó László: Szeged a régi magyar irodalomban, Kisdi Benedek : Cantus-Catholici II, Báró Wesselényi Miklós: Naplójából, Riedl Frigyes: Kölcsey Ferenc, Ríedl Frigyes: A magyar dráma története I—II, Medgyesi Pál: Lelki ábécé., Riedl Frigyes : Mikszáth Kálmán, Madách Imre : Versei I, Reviczky Gyula : Prózai dolgozatai, Károlyi Gáspár: Két könyv, Beöthy Zsolt : Az irodalomtörténet elmélete I„ Bessenyei György: Galant levelek, Bessenyei György: Társasága, Fáy András: Színészeti tanulmányai, Péterfy Jenő: Dramaturgiai dolgozatai III. sorozat, Péterfy Jenő : Dramaturgiai dolgozatai IV. sorozat, Verseghy Ferenc: Rikóti Má­tyás, Vajthó László: Könyvnélküliek, Vajhó László : Tanulók sze­repe az irodalom tanításban. A balassagyarmati m. kir. áll. gimnázium ajándéka: Dr. Lu­kács György : Magyarok a kultúráért, Többen : Hadifogoly magya­3*

Next

/
Oldalképek
Tartalom