Református Kollégium, Kolozsvár, 1882

STEIN JÁNOS erdélyi muzeumegyleti könyvárus és kiadónál megjelent és le aphatók Brassai Sámuel. A föld egyes részeinek földirati ismerte­tése. B. S. kézirataiból újabb adatok szerint kiadta Kovácsi Antal. III. javitott kiadás. 8-rét. (XI. 137 lap.) 50 kr. Kötve 60 kr. Hogy kelljen a latin hajtogatást észszerűen, gyorsan és sikeresen tanitni. Adalék minden latin grammatikához. Táblázattal egész ivén. 8-rét (YI. 38 1.) 40 kr. Logiea lélektani alapon fejtegetve. II. javitott kiadás, n. 8-r. (201 1.) 1 frt 50 kr. Okszerű vezér a német nyelv tanulásában. I. rész: Az egyszerű és egyszerűen bővített mondat. X. javitott ki­adás. 8-r. (XY. 218 1.) 72 kr. Kötve 90 kr. II. rész: A tovább bővített mondat és a mondatfüzés. IY. ja­vitott kiadás. 8-r. (XI. 264 1.) 72 kr. Kötve _ 90 kr. Ingyen tanító franczia nyelvmester. A franczia nyelvet szintoly könynyen, mint alaposan megtanulni kívánó magyar ifjaknak ajánlja B. S. I. rész: Az alap- és bővített egyszerű mondat n. 8-r. (YIII. 271 1.) Olcsó kiadás 1 frt.-----Laelius. Hogy kell és hogy nem kell magyarázni az i skolában a latin auctorokat? n. 8-r. (74 lap) 50 kr. Buzogány Áron. A föld egyes népeinek s országainak is­mertetése. Brassai Sámuel természeti földiratának második, vagy polgári része. III. javitott kiadás. 8-rót. (204 1.) 60 kr. Csányi Ferencz. A görög irodalom története. 8r. (X. 172 1.) 1 frt. Fleury Lamé, A hajdankor történetei. Növendék ifjaknak. Fordította Szilágyi Sándor. II. kiadás. 8 r. (IV. 1301.) 70 kr.------Róma és a római birodalom történetei, 2 részben. L . F. után francziából Szabó György. II. kiadás. 8-r. (326, 290 1.) díszes kemény kötésben, czimképpel 2 frt. Garda József. Görög régiségtan. Antiquitasgraeca. (aq/.aloyta.) A tanuló ifjúság számára. 8-r. (104 1.) 50 kr.------Katekhetika, vagy népszerű vallástanitás. Theologu­so k, buzgó lelkipásztorok és néptanítók számára, n. 8-r. (IV. 76 1.) _ 80 kr.------Lelkipásztori gondviseléstan. Lelkipásztori theologia v agy Cura Pastoralis. Papnövendékek és lelkészek számára. n. 8-r. (123 1.) ................... 1 frt. G yergyai Ferencz. A magyar nyelv sajátságairól, n. 8-rét. (X. 116 1.) 90 kr. REV 98

Next

/
Oldalképek
Tartalom