Református Kollégium, Kolozsvár, 1874

STEIN JÁNOS ipi-rt. muzeum-egyleti könyvárus és kiadónál Kolozsvárt s általa minden hiteles könyvárusnál kaphatók: Baritiu, Georgie. Dictionariu | u n g u r c s c u-r o m a n e s c u. Ma- I gyár-román szótár, n. 8-r. (649 ; 1.) kötve 3 frt. 20 kr. Félbőrkötésben 3 frt. 70 kr. Baritiu Octav. Magyar-román zsebszótár. Tanodái és magán­használatra. 8-rét. (YI. 239 1.) 1 frt. Benczédi Gergely. A metre-rend- szer. Iskolai és magánhasználat­ra. 12-rét (40 1.) 30 kr. Bodola Sámuel. Keresztyén hit­tan, melyet legújabban átdolgo- zott'és az V-ik és Vl-ik gymn. osztály számára sajtó alá rende­zett Garda József, 8-rét (IY. 176 1.) 70 kr. Brassai Sámuel A föld egyes részeinek földirati ismer­tetése. B. S. kézirataiból újabb adatok szerint kiadta Kovácsi An­tal. tanár. 3., javított kiadás. 8­' rét (XI. 137 1.) 50 kr. Kötve 60 kr. — Ingyen tanító franczia j nyelvmester. A franczia nyel­vet szint oly könnyen, mint ala­posan megtanulni kívánó magyar ifjaknak ajánlja B. S. I. rész: az alap- és bővített egyszerű mondat. 8-rét (VIII. 271 1.) 1 frt. 60 kr. ' Fleury Lamé. Haj dánkor törté­netei növendék ifj.aknak. Francziából fordította Szilágyi Sán­dor. 2. kiadás. 8-rét (IV. 130 1.) 70 kr. — Kóma és a római birodalom története. Francziából fordítot­ta Szabó György tanár. 2. rész. 8-rét. (326, 290 1.) 2 frt. Buzogány Áron. A föld egyes népeinek s országainak ismer­tetése. Brassai Sámuel természeti földiratának második, vagy polgá­ri része. 2., javított kiadás. 8-rét (IV. 208 1.) 60 kr. Kötve 70 kr. Gáspár János és Kovácsi Autal. Magyar olvasókönyv ejouii és reál (polgár-) tanodák, gvmná- siumok és magán növendékek hasz­nálatára. Az oktatás és lélektan mai igényei szerint szigorúan kor­hoz alkalmazva. 4 kötet. I. folyam 1. kötet. Mindkétnemü elemi és többosztályu nóptanodák alsó, vagyis 1. és 2. osztályainak. 7.,,jav. kiadás. 8 r. (212 1) 50 kr. Kötve 7-0 kr. I. folyam 2. kötet. Mindkétnemü elemi és többosztályu néptanodák felső-osztályainak. 6., javított ki­adás. 8-rét (244 1.) 60 kr. Kötve 80 kr. II. folyam 1. kötet. A gymnásiu­mok 1. és 2. s a reáltanodák meg­felelő párhuzamos osztásainak. 4., javitstt kiadás. 8-r. (251 1.) 70 kr. Kötve 90 kr. II. folyam 2. kötet. A gymnásiu- mok 3. és 4. s a reáltanodák meg­felelő párhuzamos osztályainak 8- ■rét (332 1.) ‘ 1 frt. Kötve 1 frt. 20 kr. Gergely Lajos. Magyar nyelvtan elemi tanodáknak. A m. kir. közoktatásügyi ministerium által a népiskoláknak ideigl. használatul ajánlott tankönyv. 4., átnézett ki­adás. 8-rét (168 1.) 50 kr. Kötve 60 kr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom