Katolikus Főgimnázium, Kolozsvár, 1930

28 A tanulók között már a Báthoryak idejében is több más- vallásu és más nemzetiségű tanuló is volt. Itt tanultak: Pázmány Péter biboros, esztergomi érsek, híres író. Továbbá a kővetkező róm. kát. püspökök: Mártonfi József, Kovács Miklós, Lőnhardt Ferenc; a következő ortodox és g. kát. püs­pökök: loan Pata chi, loan Lemeni, Yasile Moga, Nicola e Popea, loan Mefianu érsek; híres írók: Mikes Kelemen, Apor Péter, Cserey Farkas, Jósika Miklós, Petelei István, Gheorghe Sincai, Petru Maior, Gheorghe Lazár, Teodor Racocea, Ghe­orghe Barifiu, Aron Pumnul,. loan Maiorescu, Alexandra Papiu Ilarian, Szász Károly jogtudós, Bölöni-Farkas Sándor és Wass Sámuel tudományos utazók, Kemény József, Her­mann Antal etnográfus, Yasile Yaida Yoevod jogtudós, Av- ram láncú és Teleki Sándor. Az intézet tulajdonosa az alba-iuliai latin szertartási! kát. piispökség. A főgimnázium története az 1930—31. tanéviben. Személyi ügyek. A tanári karból távozott a timisoarai piarista intézethez helyezett Wolf János rendi tanár. Lelkiis­meretes, buzgó, pontos tanár volt, aki csendes modorával min­denki szeretetét megnyerte. Szótlanul dolgozó szellemét külö­nösen a cserkészet élvezte, hiszen minden idejét vagy a fizikai szertárban, vagy a cserkészzenekar próbáin töltötte. — Meg­váltak még az intézettől dr. Kováts S. János, dr. Pa§ca Ist­ván és Popa György óraadó tanárok, akik hosszabb-rövidebb ideig voltak az intézetnek buzgó és munkás tanárai s akiknek tőlünk való megválását szintén sajnáljuk. — Wolf János helyébe az -erdélyi püspök úr Cservény Albin rendi tanárt nevezte ki. A katonai szolgálatra bevonult Tömpék József helyettesítésével Pataki József licencás tanár bizatott meg, míg az évközben bevonult Szilágyi Endre helyettesítésére Cseke Domokos és Ferenczi Sándor óraadó tanárok alkalmaz­tattak. Mint óraadók működtek ez évben §ireagu Oetavian és Tátaru Miklós Baritiu-liceumi tanárok. — Az állami műkö­dési engedélyt minden tanár megkapta. Puskás Lajos rendes tanárrá neveztetett ki. 2. A tanév tartama. A tanári kar alakuló gyűlését szept. 5-én tartotta, az előadások szept. 16-án kez'dődtek. Az év­nyitást szept. 15-én Yeni Sancteval, a zárást pedig junius 28-án Tedeummal végeztük; mindkét alkalommal iskolai ünne­pély volt a díszteremben. 3. Főhatósági látogatások. Kegyelmes Püspök Atyánk min­den hónapban kitüntette az intézetet magas látogatásával. Érdek lődött a tanítás és nevelés minden mozzanata iránt és szemé­lyesen foglalkozott a felsősök lelki ügyeivel. -- Popa Atanaz Inspector 1930. nov. 25-én ügykezelési, 1931 febr. 25., 26. és

Next

/
Oldalképek
Tartalom