Katolikus Főgimnázium, Kolozsvár, 1900

— — — — rendje az MDCCCC—MDCCCCLik tanév I. felére. — Várnay L. szegedi könyvkereskedőtől: A latin főnevek nemére vonatkozó szabályok versben. Irta Pazar Béla. — A svájczi Alpesclubtól: Jahrbuch des Schweizer Alpenclub. XXXV. Jahrgang. 1899/1900. Beilagen zum Jachrbuch des Schweizer Alpenclub Bd. XXXV. — A „Herkules“ czímű folyóirat XVII. évf. 11 - 17. száma és XVIII. évf. 1—4., 9. száma. —• A „Magyar iskolaszermuzeum“ I. évf. 1—2, 5—9. száma. — A „Zoológiái Lapok“ II. évf. 11., 12. sz. III évf. 1. sz. — Az „Egészség“ czímű folyóirat (1900. 4—6. fü­zet, 1901. 1—4 fűz.) — A La,mpel czégtől: Vaszary Kolozs, Történelem a középiskolák III. o. számára. — Dr. Török István, Magyarország történelme a középiskolák III. és IV. o. sz. — Dr. Baróti L. és dr. Csánki D., Magyarország története I. r. a III. o. sz. — Dr. Cherven Flóris és Schneider János, Egyetemes föid- iratí tankönyv a középisk. II. és III. o. sz. — Dr. Bozóky Endre, A math. és phys. földr. alapismeretei. — Brózik Károly dr., Mal­iiéin. és fizikai földi-. Dr. Horti Henrik, rajzoló geom. gymn. III. és IV. o. sz. — Arany Dániel és Szíjártó Miklós, Számtan á középisk. alsó oszt. részére II. és III. r. — Dr. Bozóky Endre Számtan a középisk. alsó őszi. számára II. r. — Endrei Ákos, Rendszeres németnyelvtan.— Endrei Ákos, Német nyelvkönyv V. és VI. o. sz. — Kemény Ferencz, Német nyelvt és olvkv. I. r. III. o. sz. — Dr. Székely István, Latin olvkv. Gorn. Nép. és Phaedr.-ból a gymn. 111. o. sz. — Négyesy László, Magyar nyelvtan I. r. I. o sz. — Halász Ignácz, Magyar nyelvtan mondattani alapon 11. o. sz. — Góbi Imre, Magyar olvkv. II. o. sz. — Négyesy László Stilisztika IV. o. sz. — Dr. Heinrich Gusztáv. Német olvkv nyelv­tannal és szótárral I. r. — Heinrich Gusztáv, Német tan- és olvkv 3. és 4. köt. — Gsengeri János dr., Latin nyelvtan : I. Alaktan. — Gsengeri János dr., Latin olvasó- és gyakorlókönyv a gymn. I. és II. o. sz. — Csengeri János dr., Szemelvények Gui-tius Rufusból a IV. o. sz. — Cserép József dr., Szemelvények P. Ovidius Naso müveiből (Metamorphoses és Fasti) a IV. és V. o. sz. — Dr. Vajda Károly, Praepar. C. Julii Caesaris De bello Gallico (Lib. I. et II.) 2 fűz. — Dávid István. Praep. M. Tulli* Giceronis orationes selectae XIII. 5. f'üz — Wirth Gyula, Praep. Cornelii Nepotis vitae 1., 2. fűz. — Dr. L. Keczer Géza, Q. Gurti; Rufi Histoiiarum Alexandri Magni Macedonis libri qui supersunt (lib. III., IV. et V.) — Szőke Adolf, Homeros Iliasa I—VI. éneke 2. fűz. — Cserép József dr., Homerosi görög nyelvtan. — Cserép 127

Next

/
Oldalképek
Tartalom