Katolikus Főgimnázium, Kolozsvár, 1900

114 Knabenelementarschule, dann der evangelischen Mädchenschule A. B. zu Bistrilz. Veröffentlicht von Georg Fischer. Mit der Bei­lage : Nösner Wörter und Wendungen, von Dr. Gustav Kisch. — Programa gimnasiului superior gr.-cat. din Blas (Balázsfalva). — A tolna-baranya-somogyi ág. hitv. ev. egyházmegye államilag segé­lyezett bonyhádi algymnasiumának értesítője. Közzéteszi : Gyalog István. — Programä a gimnasiului public gr.-or. román din Brad. Publicatá de Georgiu Paráu. Értekezés: Impératul Traian ca binefáeötor al poporului román, de Dr. Pavel Opnsa. — A bras­sói m. kir. állami főreáliskolának értesítője. Szerkesztette: Rom- bauer Emil. Értekezés: Brassó és Kronstadt, Horger Antaltól. — Anuarul XXXVI. al gimnasiului maré public román de religiunea grecs-orientala, al scólei reale $i al $cólelor centrale primäre. Publicat de Viigil Oni|,iu. Értekezés: íntru amintirea primolor 50 de ani din viéta gimnasiului nostru. Nie. Boadan: „Gramatica limbei románé.“ Recensiune de A. Bárseanu. Ars. Vlaicu: „Curs complet de limba francesä“ Recensiune de Dr. C. Lacea. — A brassói róni. kath. főgymnasium értesítője. Szerkesztette Gzinoge István. Értekezés: Sylvester pápa sírjánál. Irta Szélyes Dénes.— A m. kir. tanárképző-intézeti gyakorló-főgymnasium (Budapest) értesítője. Szerkesztette : Dr. Badics Ferencz. Értekezés: Szülői értekezletek, dr. Waldapfel Jánostól. — A budapesti 1 kerületi magyar királyi állami főgymnasium értesítője. Közzéteszi Himpf- ner Béla. Értekezés: Középiskolai oktatásügyünk történetének rövid áttekintése, dr. Bozóky Endrétől. — A budapesti II. kerü­leti kir. egyetemi katholikus főgymnasium s a vele kapcsolatos m. kir. Ferencz József-nevelőintézet értesítője. Közzéteszi Dr. De- meczky Mihály. Értekezés : Emlékek az örök városból ; 1. Róma, mint utazási czél, Pokorny Emánueltől. 2. Pogány-kori emlékek Rómában, Madarász Elemértől. 3. A keresztény Róma, Gyulay Lajostól. — A budapesti II. kér. kir. kath. főgymnasiummal kap­csolatos magyar királyi Ferencz József-nevelőintézet értesítője. Közzéteszi: Dr. Demeezky Mihály. — A kegyes-tanítórendiek bu­dapesti főgymnasiumának értesítője Közli: Janky Károly. Érte­kezés : Az elbeszélő költészet legújabb irodalmunkban, Vincze József dr.-tól. — A budapesti V. kerületi m. kir. állami főgym­nasium értesítője. Közzéteszi Wagner Alajos. Értekezés: Marcus Tullius Cicero a legfőbb jóról és rosszról írott munkájának har­madik könyve, fordította: Némethy Géza. — A budapesti VI. kerületi magyar királyi állami főgymnasium értesítője. Közzéteszi

Next

/
Oldalképek
Tartalom