Katolikus Főgimnázium, Kolozsvár, 1897

90 a kolozsvári kegyesrendi társháznak 1776- 7. famíliáját, mely összesen 20 tagból állt. Házfönökül az újonnan átveendő rend­házba Pállya Istvánt szemelte ki, a kit az erdélyi kanczellár- hoz írt levelében így jellemez (1776 aug. 16): Praefert hic opti- mam aetatis partém 36-um annum modo concludentem laboribus ferendis et páréin et iám assuetam, utpote qui convictum nobi- lium Nitriensium cum theologiae doctrina quattuor non interrupta annorum serie praeclara sui et ordinis nostri commendatione in Hungária rexit, linguarum Hungaricae et Germanicae gnarus, a moderatione praeterea aliisque regendae juventutis dotibus ne- cessariis probatus et commendatus. Pállya 1776 okt. 2. érkezett 5 társával Kolozsvárra. A töb­biek lassankint utána jöttek. A piáristák beiktatása királyi ren­deletre 1776 okt. 15. történt, a nagy királynő névnapján. A ki­rálynő megbízottja Bánffi Dénes gróf volt. Az akadémiai temp­lomban celebrált ünnepi szentmise után úgy a templom, mint a convictus és a Szt.-József-finövelő ünnepi módon átadattak a piáristáknak. Az ünnepségben minden rendű és rangú közönség, de különösen sok előkelőség vett részt. Úgy a királyi biztos, mint Pállya rector ez alkalommal több beszédet tartott; a javakorát élő, rendkívül művelt Pállya István egy csapásra megnyert min­den lelket férfias ékesszóllásával. »His peractis, jelenti a nevezett királyi biztos (1776 nov. 9.), mox diebus subsequis Templum, Convictum, atque Semina- rium per duos Régiós conscribi, omniaque eo pertinentia novis Regentibus transponi curavi.« Az első kegyesrendiek kolozsvári házokban három csoport­ban helyezkedtek el. A nemesek con victusában, vagyis a mai társházban laktak: Pállya István, házfőnök, a tanintézet és finö- velő igazgatója; Jenovay János és Ege Sándor, az előbbi a theo- logusok és bölcselethallgatók felügyelője és német nyelvmester az utóbbi a költészet- és szónoklattani osztályok tanulóinak fel­ügyelője s német és franczia nyelvmester. Peck Ágoston, a rheto- rok, Bolla Márton, a poéták, Roháts János, a felső nyelvtani osztály, Subányi Gábor, az alsó nyelvtani osztály tanára; Domin- kovits József, növendékpap, katekhéla és felügyelő a convictusban. A Szt. Józseí-fínevelőben: Bellányi Rernát, a nevelőintézet igaz­gatója; Kalúzi Szeverin, felügyelő és a szépírás tanítója; Weigarth János, felügyelő és német nyelvmester; Izikucz Szaniszló, a szó- kötéstan tanára; Lengyel Dömjén, a középső nyelvtani osztály ta­

Next

/
Oldalképek
Tartalom