Katolikus Főgimnázium, Kolozsvár, 1897

95 tévő tanulót.. Mikor Keszthelyi az elüljáróságtól 1796. megválik, akkor már a gymnasiumnak 252, és a bölcseleti tanfolyamnak 59 hallgatója van. Keszthelyit 1796. követte az elüljárós ágban Bolla Márton a ki 1799-ig vitte a házfőnöki és igazgatói tisztet. Pállya István, mint rendfőnök 1797 szept. 57. látogatta meg a társházat Verner Zsigmond rendfőnöki titkár társaságában. Ezen hivatalos látoga­táshoz fűződik egy fontos intézkedés. Pállya ugyanis kegyesrendi tanárok nevelésére ez alkalommal a királynál a kir. kormányszék útján 600 forintnyi összeget eszközölt ki. Ezen alapítvány későb­ben fölemeltetvén, Kolozsvárott állandóan találunk néhány piárista növendékpapot. Bolla Márton rectorsága idejében, 1798. volt a máig emlegetett kolozsvári nagy tűz, a mely a katholikus tanin­tézeteket és az akadémiai templomot is nagyon megrongálta. Bolla Mártont, a kit a király 1800. érdemei elismeréséül arany éremmel tüntetett ki, a házfőnökségben és igazgatásban követte Farkas Lajos (1799—1808). E férfiúról is nagy tiszte­lettel emlékeznek meg a följegyzések. Alatta a kegyesrendi taná­rok képzésére fordítandó alapítványt 1250 forintra emelték (1808 jan. 20.), mely összeg a piárista rendfőnöknek 1816 decz. 19. kelt leirata értelmében »pro annua quinque individuorum praeparan- dorum intertentione in Concreto ad 1250. Rhflos defigitur et huius erogationis dimidietas e Fundo Studiorum, altera autem dimidietas e FundoReligionis assignandaest.« Midőn Farkas az intézetet elhagyta, 134 bölcselethallgató és 207 gymnasiumi tanuló volt a létszám. Érdemei elismeréséül már 1802 piárista kormánysegédül választatott. 1807/8—1817/8 a szónoklattan tanárai praefectus gymnasii czímmel az igazgatói teendőket végzik, de némi függésben a lyc. prodirectortól (1. a.), azontúl a házfőnökök jobbára gymnasiumi igazgatók is. Horvátovits János (1808/9—1813/4.) rectorsága alatt pi- áristára bízatott (1809) az intézeti könyvsajtó igazgatása. Ennek első igazgtója Gegő Adolf nyugalmazott tanár lett. 1811. a piáris- ták felsőbb rendeletre kénytelenek voltak elhagyni a Mária Terézia- collegiumot, a melynek tulajdonjoga az erdélyi róm. kath. tanul­mányi alapra szállt; ekkor költöztek át a mai társházba. Gull János követte az elöljáróságban Horvátovitsot (1814/5 — 1820/1). Az ő igazgatásához több fontos esemény fűződik. 1817 aug. 21. I. Ferencz magyar király felséges nejével látogatásra méltatta a katholikus tanintézeteket az elemi iskolától kezdve az

Next

/
Oldalképek
Tartalom