Katolikus Főgimnázium, Kolozsvár, 1897

91 nára. A régi jezsuita, társházhan, vagyis a régi egyetemi épü­letnek a Bel-Torda-utczára eső egyemeletes részében: Lankovits Fülöp, házi másodfőnök és vasárnapi magyar hitszónok; Peresz Ferencz, ünnepi magyar hitszónok s az akadémiai templom gon­dozója; Luczmájer Vazul, német hitszónok és énekfelügyelő; Mu­rányi Ignácz, a természettan, Malinovits Ignácz, a mennyiségtan és építészet, Schreyer Norbert, a bölcselettan tanára s a nagyobb Mária-Társulat elnöke; Jäger József, az elemi iskola igazgatója és hitelemzője s német és franczia nyelvmester a convictusban. A piáristák megkezdették hivatásszerű működésöket. A rend­főnök csupa kiváló erőt küldött ide s mindig a legéberebb figye­lemmel kisérte a házat. Azonban a piáristákra nemcsak rendkí­vüli sok dolog, hanem egyúttal sok keserűség és zaklatás várt; de ők hívek maradtak Kolozsvárott először 1777. Jézus neve- napján megújított fogadalmaikhoz Nem akarom itt a viszály­kodás eseményeit részletezni, azokat az ellentéteket feszegetni, a melyek a régi és az új irány hívei között kifejlődtek. De az ok­iratokba betekintve, azokból azt a meggyőződést merítem, hogy a kölcsönös megértés és béke egyik félnek jóakaratán sem múlt. Egyrészt régi tarthatatlan állapotok, másrészt egymást rohamosan követő reformok a lelkeket ingerlékenyebbekké tették A piáristák az 1777—8. tanévben már másként voltak be­osztva. Egy 1777 nov. 13. leérkezett királyi rendelet meghagyta a kolozsvári rectornak, hogy: »Glaudiopoli Seminarium antiquum. .. praecipue tantum pro instituenda iuventute accomodetur.« Ennél­fogva Pállya István a következő átalakításokat eszközölte az új tanévre (1778 jan. 14. föllerj.). A piáristák és a convictusi ifjú­ság nagyobb részét átszállásolta a régi egyetemi épületnek két­emeletes részébe, kisebb részét az egyházmegyei növendékpapok­kal együtt a régi jézsuita-társházba. A Convictus nobilium így megüresedvén, abba Pállya átköltöztette a Szt. József-finövelő nö­vendékeit. Viszont a Szt. József-finövelőt átalakították az elemi iskolák és a könyvsajtó számára. A tanítás és nevelés ezalatt serényen folyt. A nagy király­nő egy erdélyi egyetem tervével foglalkozván, ez okból vélemény- adás végett fölrendelte Pállya Istvánt 1778. Bécsbe. Ott a jeles férfiú kiváló sikereket ért el. Ezek közé tartozik az is, hogy Pál- lyát meghívták udvari ebédre és a királynő őt jobbjára ültette. Fontos azonban az, hogy a piáristák Pállya utánjárásával egy királyi alapítólevélhez (Litterae Fundationales) jutottak, a me­

Next

/
Oldalképek
Tartalom