Katolikus Főgimnázium, Kolozsvár, 1895

19 őrs. főgymn. története Horváth Zoltántól. Közli; Schlich Ist­ván. -- A nagy-váradi ra kir. áll. főreáliskola Értesítője. Ér­tek : A Gracchusok forradalma dr. Tíirr Lajostól Közli Vi- dovich Bonaventura. A jászó,vári, premontrei, kanonokrend nagyváradi főgymnásiumának Értesítője. Értekezés : A nagy­váradi r. kath. főgymn. története (Második közlemény). Cséplő Pétertől. Közli:, Kotunovics S. — A nyíregyházi ág. hitv evang. főgymn. Értesítője. Értek: A főgymn. története. Közli: Martinyi József igazgató -- A nyitrai r. k. főgymn. Értesítője. Értek: Okmánytár a piaristák szt, László királyról czimzett, nyitrai kollégiumának történetéhez 1777—1790. Közli : Horvát Sándor igazg. — Reportnl al XXX lea despre gimnasiul sup. fnndational diu Näsend. (P) A pancsovai magy. kir. áll. főgymn. Értesítője. Er- tek : A pancsovai állami főgymn. története. Közli: Tordai György igazgató. — A pannonhalmi szt. Benedek r. v. a. álló pápai gymn. Értesítője. Értek : Bakony földtani- s palaento- logiai viszonyai és kialakulása Mohács P.-től. Közli: Pető,U. — A dunántúli ev. ref. egyházkerület pápai főiskolájának Ér­tesítője. Értek : A főiskola történetének első korszaka. Kiss Ernőtől. Közli Kiss J. és Kis Ernő. — A pécsi állami főreál iskola Története Requinyi Gézától. A pécsi áll. főreálisk. Értesítője. Közli Dischka Gy. — A pécsi róm. kath. főgymn. Értesítője. Értek : A pécsi főgymn. története. Gyik,os P.-től. Közli az igazgatóság. — A podolini r. k. algymn. Értesítője Értek: A magyar és erdélyországi trachitképlet. Pachinger A.-tói- Közli az igazgatóság. — A pozsonyi kir kath főgymn Értesí­tője. Közli Pirchala J. — A pozsonyi m. kir áll. főreáliskola Értesítője. Értek : A pozsonyi főreáliskola története. Bozóky E.-ről. Közli Antolik K. — A pozsonyi ág. ev. lyceum Értek : Schimkoianum. Győrik M -tői. Közli Zorkóczy S. — A pozso­nyi kér. akad. jelentése. Visszapillantás az akad. 10 évi mű­ködésére. Közli Jónás I. — A pozsony-szt.-györgyi róm. kath. gymn. Értesítője. Értek : A modern nevelés. Czeglédy I.-től. Közli Füredi J. — A privigyei róm. kath. gymn. története. Közli Karsay S. (P) A rimaszombati egyesült prof. főgymn. Értesítője. Értek: Kazinczy viszonya Kisfaludy Ivárolylyal. Szathmáry J-től. Közli: Fábry G. — A kegyesr. v. a. álló rózsahegyi kath. főgymn. Értesítője Értek: A pyrenaei félsziget keresztény és mór műveltségének rövid párhuzama. Czweck S tói. Közli : az igazgatóság — A rozsnyói kath. főgymn. Értesítője. Értek: A főgymn. rövid története. Közli: Dr. Tóth Lőrincz. — Ér­tesítő a rozsnyói ág. ev. főgymn. ról. Közli: Oravecz M. (S) A kegyesr. v. a. álló sátoraljaújhelyi r. k. főgymn. Ér­tesítője. Értek: A dohány. Dr. O.mándy M.;től Közli: u. az. — A selmeczbányai kir. kath. nagygymn. Értesítője. Közli: Pánek O. — A selmeczbányai ág. ev. lyceum Értesítője. Ér­tek : A Tisza vízválasztója. Vitális 1.-tól. Közli: Jezsovics 2*

Next

/
Oldalképek
Tartalom