Katolikus Főgimnázium, Kolozsvár, 1893

Dr. Prém J. 3) Maximum-minimum feladatok megoldása ele mi utón. Bozóky E. Közli: Antolik K. — Az áll. segély. p o- z o n y i keresk. akadémia évi jelentése. Közli : Jónás J. — A kegycs-tr. v. a. álló p o z s o n y-s z t -g y ö r g y i r. kath. gymn. Értesítője. Értek. : Goethe mint nevelő. Vende K- Köz­li: Géczy B. — A kegyesttr. v. a. álló privigyei r. k. al- gymn. Értesítője. Közli: Kádek Ist. (if.) A, rimaszombáti egyesült protestáns főgymn. Értesítője. Értek. ; Vergilius túl világi képzetei a későbbi köl­tőknél. Szabó J. Közli: Bodor Ist — A rozsnyói kath. főgymn. Értesítője. Értek Szabó István műfordításai. Gaál L. Közli: Dr. Tóth L. — Értesítő a rozsnyói áll segély, ág. hitv. ev. főgymn.-ról. Értek : Az egyéni hangulatról — A kegyes tr. v. a. álló kath. főgymn. értesítője. Értek.: A család hajdan és most. Dr. Csősz lm. Közli: ,Áz igazgatóság. (S.) A Sárospatak i ev. ref. főisk. Értesítője. Köz­ük : Mitrovics Gy. és Kérészy Jst. — A kegyes tr. v- a. álló s.-a.-új h ely i i. k. főgymn. Értesítője. Értek.: A zempléni nemzetőrség Beke L. Közli : Dr. Ormándy M. — Programm des ev. Gymnasium A. B. in Sáchsi s ch-Régén.Értek. : Der Turnunterricht an unseren Mittelschulen. .. Unborath. Közli: Hellwig W - , Programm des evang. Gymnasiums A. B. in Schässburg. Értek : Bemerkungen zu dem evange­lischen Religionsunterrichte in unseren Gymnasien. K. Halt- rich. Közli: Höhr D. — A selmo. czbányai kir. k. nagy gymn. Értesítője. Közli: Panek Ö. —,A sepsiszent­györgyi áll. segély. Mikó-kollegium Értesítője. Értek.: A szabadkézi rajzolás fontossága és tanítása a gymnasiumbau. Végh E- Közli Dr. Székely B. -- A pannonh. sz. Benedek r. soproni kath főgymn. Értesítője. Értek. : A Duna me­derviszonyai és medrének alakulása hazánkban. Mohácsi ,P. Közli: Horváth K. — A soproni ág. hitv. ev. lyceum Ér­tesítője. Közük: Gombocz M. és foszvék S. — A soproni m. kir. áll. főreálisk. Értesítője. Értek. : A középiskolák ön­képzőköreiről. Kende F. Közli : Salamin L. — A soproni áll. keresk. akadémia Jelentése. Értek.: A soproni áll. keresk. akadémia története. Kajaba L. Közli: Hahnekamp R. — A soproni m. kir. áll. íelsőbb leányisk Értesítője. Közli: Maruság JP. — A soproni Laehne-féle nyilv. gymn. Ér­tesítője. Értek.: A kézügyesség tanítása mint a nevelés esz­köze., Löhne Vilmos. — A Sümeg városi áll. segély, reál- isk. Értesítője. Értek.: A játék. Dr Kein F. Közli: Kele­men K. dr [Sz) Szabadka sz. k város községi főgymn. Értesí­tője. Értek.: Sorstragédia-e Schiller «Wallonstein»-ja ? Peté­nyi Ist. —• A szakolezai kir kath. algymn. Értesítője. Közli: Lukavszky A. — A szarvasi ág. hitv. ev. főgymn. Értesítője. Értek.: A Zrinyiász vallási eszméiből. Krajcsovics S. Közli : Benka Gy. — A szatmári k. kath. főgymn. Ér­

Next

/
Oldalképek
Tartalom