Katolikus Főgimnázium, Kolozsvár, 1851

20 1.) 1852. jul. 11-én tanácskozásunk egyik tárgyát lelte a fönséges cs. k. fökormánynak 11034 sz. alatt kelt s püspök ő nm. utján 1179. sz. alatt másolatban átküldött visszaírata, mely szerint Szelicsei Jepure, vagy Molnár Istvánnak kicsapatási ügye újólag fölvétetni és a kizárás indokai bővebben kifejtetni rendeltetnek. Mely magas rendeletnek teljes tisztelettel hódolva a tanári kar, több oldalú vélemény-nyilvánitás után, a fönséges cs.k. főkormánynak bővebben kifejtett indokait felküldötte. — Ugyanekkor határozatba ment, hogy az oly növen­déknek, ki egy vagy két tantárgyból kapna csekély sorozatot, az iskolai év elején a sorozat megjavítása engedtessék meg, s ha kielégítő feleletet ad, felsőbb osztályba bocsáttassák, kü­lönben osztályismétlésre szorittassék. Ellenben, ki csak egy tantárgyból kapna is igen csekély sorozatot, az kivétel nélkül osztály-ismétlésre kényszerittessék.--------------------------------------- ------------------­I II. KIMUTATÁSA A BÖLCSÉSZETI és GYMNASIUMI TANÁRI KARNAK 1777-töl — 1850-ig. Évfo­lyam. Tanárok Évfo­lyam. T a n á r o k 1777. Pállya István, gymnasiumi igazgató. Roháts nép. János, szónoklattanár. Murányi Ignác, természettanán Lengyel Denjén, felső nyelvt. oszt. tanár. Malinovics Ignác, mennyiségtanai-. Rabenhuber József, közép nyelvt. oszt. tan. Schreier Norbert, bölcsészettanár. Dominkovics József, alsó nyelvt. oszt. tan. Peck Ágoston, szónoklattanár. a többi mint fölebb. Bolla Márton, költészettanár. Izikutz Szaniszló, szókötéstanár. 1781. Dominkovics József, köz. nyelvt. oszt. tanár. Roháts nép. János, III. nyelvtani osztálytanár. Kázmér Elek, alsó nvelvtani osztály tanár. Lengyel Demjén, II. nyelvtani osztálytanár. a többi mint fölebb. Subányi Gábor, I. nyelvtani osztálytanár. 1782. Ugyanazok. 1778. Ugyanazok. 1783. Mutai Szilár, gymnasiumi igazgató. 1779. Gesrö Adolf, mennyiségtanár. a többi mint fölebb. Malinovics Ignác, mértantanár. Izikutz Szaniszló, szónoklattanár. 1784. Bolla Márton, történelemtanár. Roháts nép. János, szókötéstanár. Lengyel Demjén, költészettanár. Lengyel Denjén, III. nyelvtani osztály tanár. Dominkovics József, fel. nyelvt. oszt. tanár. Rabenhuber József, 11. nyelvtani osztálytanár. Kázmér Elek, köz. nyelvt. oszt. tanár. Dominkovics József, I. nyelvtani osztálytanár. Éltes Sándor, alsó nyelvt. oszt. tanár. a többi mint fölebb. a többi mint fölebb. 1785­töl 1780. Koppi Káról, Történelemtanár. 1792-ig. Ugyanazok. 0 Ez évben az úgy nevezett I. nyelvtani osztály a nemzeti iskolákhoz sorozlalván, a gymnasiumban három nyelvt. osztály maradt, miket felső, közép és alsó nyelvtani osztálynak nevezendünk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom