A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1886-1894

A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1893-1894 - Tudománykarok - Orvostudományi kar

28 tagja, a budapesti kir. orvosegyesület, természettud. társulat rendes tagja, az „Egészség“ szerkesztője, a magyar jogászegyesület börtön­ügyi bizottságának tagja, az 1896-iki ezredéves kiállítás közegészség- ügyi csoportbizottságának előadója ; 1. oszt. honvéd ezredorvos. M. 'kir. honvédségi Ludovika-Akadémia. Hutyra Ferencz, a cs. Ferencz-József-rend lovagja, egyetemes orvosdoctor, oki. állatorvos, az állatjárványtan, állategészségügyi ren­dészet és hússzemle magántanára, állatorvosi akadémiai nyilv. rendes tanár, az állatorvosi tiszti vizsgálat vizsgáló bizottságának r. tagja, az orsz. állatorvos-egyesület titkára, a „Veterinarius“ szerkesztője, az orsz. közegészségi egylet rk. választmányi, a kir. orvosegyesület, az orsz. gazdasági egyesület, a természettudományi társulat rendes tagja. Rotten- biller-utcza 40. sz. Róna Sámuel, egyetemes orvosdoctor, a bőrgyógyászat és buja- kórtan magántanára, a székes fővárosi fiókkórház bujabeteg osztályá­nak rendelő orvosa. Andrássy-út 23. sz. Szénást Sándor, orvossebészdoctor, szülészmester, műtő, a se­bészi eszköz- és kötéstan magántanára. IV., Lipót-utcza 4. sz. Schächter Miksa, egyetemes orvosdoctor, műtő, a kelkologia és a sebkezeléstan magántanára; az igazságügyi orvosi tanács tagja és jegyzője; a „Gyógyászat“ szerkesztője. Szervita-tér 4. sz. Schwarz Arthur, egyetemes orvosdoctor, az idegkói--és gyógytan magántanára, a „nyilvános ambulatorium“ rendelő orvosa. Bálvány- utcza 6. sz. Csapodi István, egyetemes orvosdoctor, a szemvizsgálás gyakorlati módszerei magán, az egyetem bölcseleti karán az egészségtan meg- bizott tanára, a királyi orvosegyesület rendes, a királyi természet- tudományi társulat választmányi tagja, az orsz. közegészségi egyesület főtitkára, az „Egészség“ szerkesztője, sz. k. v. honvéd-főorvos. Bózsa- tér 1. szám. Hoor Károly, egyetemes orvosdoctor, cs. és kir. ezredorvos, a szemfénytörési és alkalmazkodási rendellenességeinek magántanára, a 17. sz. helyőrségi kórház szemészi osztályának főorvosa. Albrechtod 3. sz. Benczúr Dénes, egyetemes orvosdoctor, a szív- és tüdőbetegségei­nek magántanára, bpesti VI. kér. rendőrorvos. Teréz-körút 34. sz. I. em. Bartha Gábor, egyetemes orvosdoctor, a csont és izületi seb. bánt. kór- s gyógytanának magántanára. Károly-körút 4. sz. Sai.gó Jakab, orvosdoctor, az elmekórtan m. tanára. Feuer Náthán, a Ferencz-József-rend lovagja, a hadiérem tulajdonosa, orvos-sebészdoctor, szemészmester, kir. közegészségi fel­

Next

/
Oldalképek
Tartalom