A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1886-1894

A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1888-1889 - Egyetemi hallgatók

Oyógyszerészettan hallgatók. N é v Tan­folyam Tan­félév X ő v Tan­folyam Tan­félév Adamek Ágost . . n. I. H. Gargya Béla .... II. II. Adányi István . . . ii. I. II. Gaskó László .... TI. I. II. Adler Lajos............. ii. I. II. 1 I IL Ambrus Antal . . . i. I. n. Géczy Dezső .... L I. II. Antal Gyula .... i. I. n. Glosz Aladár .... I. I II. Aranyi Árpád . . . ii. I. ii. Govorkovich János I. I. II. Auber Vilmos . . . í. I. n. Göllner Béla .... I. I. II. Axmann Endre . . i. I ii. Griell Gyula .... II. I 11. Ábráhámffy Ferencz i. I. n. Grósz Samu .... I. I. — Árpási Kálmán . . i. I. ii. Hacker Mátyás . . I. I. — Bakoss Jenő .... ii I. ii. I. I u Ban tier Ödön . . . n I. ii. Hain Sándor .... I. I II. Bariss Gyula .... i. I. ii. Harsányi Lajos . . I. I. — Baumgartner Géza i. I. ii. Hasenfeld Károly . I. I. II. Bányay Kálmán . . i. — ii. Havelka Ignácz . . II. I. II. Becker János .... i. I­ii. Hámpek László . . II. I. II. Benedek .Dezső . . . L i. 1. ii. Háry Antal .... 11. I. — Benedikt Károly . . i. I. ii. Heiszler Zoltán . . I I. II. Benkovich Mihály . i. I. ii. Hel fér Pál ................ I I . II. Bernády György . . ii. I. Hencz Aladár . . . 1. I. II. Bernáth Kálmán . . i. I. — Hercz Sándor . . . I. I. II Beszédes Gyula . . i. I. ii. Hergott Péter . . . I. I. II. Bittó Zsigmond . . i. I. ii. Herzog István . . . II. I. 11. Boronkay Géza . . . i. I. — Hobor Kálmán . . . II. I — Bozóky Béla .... i. I. ii. Hodássy Ignácz . . II. I. II. Brada Ede ............. IT. I. ii. Hoífenreich Károly . I. I. 11. Burger Frigyes . . . I. ii. Holczer István . . . II. — II. Chlebovics László . I. I. ii. Höny Géza............. I. I. II. Csanády Kálmán . . I. I. — Hrabéczy Kálmán . II. I. II. Csepel Kálmán . . . I. I. H. Husovszky Gyula . I. — II. Czaicli Gyula .... II. I. II. Husovszky József . TI. 1. II Dobrovszky András I. I­n. Imre József ............ I I. I. II Dongó Lakner Géza 11. I. n. Incze Béla ............ 1 . I. I . Drágány Gyula . . I. I. n. Ivanits Kálmán . . I. I. II. Dulka Kálmán . . . II. I. ii. Ivánkovis Ernő . . I. I. II. Emanuel Géza . . . II. 1. ii. Jancsó Andor .... I. I. II Erdélyi József . . . I. I. ii. Jánossy Aladár . . I. I. II Faigei Károly . . . II. I. ii. Jeney Béla............ I I . — Farkas Előd .... I. I. ii. Jeszenszky Ervin II. I. II. Farkas Géza .... I. I. ii. Joánovics Sándor . II. I. II. Farka.s Sándor . . . 11. I. ii. Jósa László............ I I. I. II. Favkiss Nándor . . II. 1. ii. Junga Béla............. L I. — Ferenczy Gyula . . í. I. il Jureczky Kálmán . II. I. II. Fest Béla................ II. I. II. ; Kamenszky István . I. I. TI. Fényes Lajos .... 1. I. II. Kapronczay I stván II. I. 11. Floderer Győző . . I­I. n. Kardoss Ignácz . . I. I. II. Forgách János . , . II. I. ÍL Katona József . . . I. I. 11. Forkly Győző . . . I. I. n. Késői István .... II. I. 11. Frank Ignácz . . . II. I. n. Kiesler Vilmos . . . II. I. II. Frey Aurel ............. I . I. ii. Kiss István............... I I. II. Fuhrmann Ferencz II. I. ii. Kiss Károly . . . . I I. I. 11. Fűszfás Ignácz . . . 11. I. ii. Klein Béla............. I. I II.

Next

/
Oldalképek
Tartalom