Perlici Dániel: Medicina Pauperum Az az: Szegények fzámára való házi orvosságoknak… (Buda, 1740)

A' szegények számára való patikátskának az ő állapottyokhoz való alkalmaztatása

W3 ^ ÍW A’ fzegények fzámára való PATIKÁT SKÁNAK A.*7 o nllApottyotitior» val<£ ALKALMASZTATÁSA. [2 fzegény , együgyű, fzűkőlkődő embereknek meg-maradáfok kórul való több fzámtalan próbákban, az lítennek kiváltképpen való nagy kegyelme leg-cfu- dálatoííabban ebbűi tetzik ki, hogy noha több okok lehetne az betegeskedésre, úgy mint az kik érdben, italban gyakran meg-fogyatkoznak, mindenben rendetlenül élnek, és gyermekségekül fogva holtig ,egéfz életek , éjjeli nappali nyughatatlan- ságban, fok külső s’ belső vefzedelmes s’ ártalmas állapotokban forog, még is ritkábban betegeskednek mint az gazdagok, tűrhettőbbek az nyavalyájok , és fokkal hamarább-is gyógyulnak belőlek, fokfzor egyűgyű, és külső latattyára femmirc való efzkőz és orvofságok ál­tal. Ugyan ezen fok féle nyomorúságaikat tartom okának, hogy az Ur lften-is az ő kiváltképpen való gond-vifelő kegyelmét, az ő tehe. A 2 tét-

Next

/
Oldalképek
Tartalom