Mannó Alajos: Orvos-gyógyszerészi vegytan (Pest, 1842)

V. Szakasz. Életmüves vegytan általában - I. Czikk. Növénysavak

236 ve elő, sőtt az állatországban is, péld. a tejsavban. Még gyakrabban képeztetik némi életmüves testeknek elbontásukkal,különösen az úgynevezett eczelforrásánál langtartalmu folyadékoknak. Ha borlang sok vízzel ke- vertetik, s hozzá eczetforrást okozó anyagok adatnak, megkivántató körülmények közt 30 — 40 C. fokú hő­nek kitétetik: élenyt vonván magához, eczetsavvá és vízzé bomlik. A képült eczetsav az eleve hozzáa­dott és azonkívül a forrás folyama alatt támadt vízzel: igen feleresztett eczetsavat képez , melly csekély rész bontatlanul maradt borlanggal és a hozzá használt vízben létező különféle sókkal van vegyülve. — Eczet­forrást okozó anyagok gyanánt már kész erős eczet, vagy különféle legenytartalmu állományok, mellyek- ben már eleve kevés eczetsav képezve van, péld. sava­nyú kovász, fehér ser, eczetbe áztatott kenyér stb. is használtathatnak. De nem csak illy mesterkélt vegyítésekből készülhet eczet, hanem minden olly folyadékok­ból , is mellyek már az említett anyagokat magok­ban készen tartják; avagy azokat vegyfolyam által előhozni képesek, mint p. o. minden forrott fo­lyadékok , és minden czukros- s keményítőttar- tó növénynedvek szolgálhatnak e czélra; mire- nézve a köz-élétben többféle eczetek fordulnak elő ; nevezetesen : bor- ser- gyümölcs- czukor- gabona eczetek,stb. Honunkban fölöttébb elszaporodvák az eczetgyárok , mind- azáttal még is nagy ritkaság tiszta s jó boreczetrc akadni. Légczélszerübb annálfogva a gyógyszerésznek vagy magának kézíteni; vagy a vettett jól kikémlelni tisztasága felől. Tulajd. A tiszta boreczet: színtelen, kellemes savanyúsággal és szaggal biró legyék; az ajkakat ki ne szárittsa, annál kevésbé égesse. Kezek közti dör-

Next

/
Oldalképek
Tartalom