Laufenauer Károly dr.: Előadások az idegélet világából - Természettudományi Könyvkiadó Vállalat 63. (Budapest, 1899)

VIII. előadás. A kedély- és idegbajosok életéből

A KEDÉLY- ÉS IDEGBAJOSOK ÉLETÉBŐL. 21 I fejlődve s működik az öntudatos életen kivül is. A szomnam- bulista nincs öntudatánál, de azért gondolkodhatik, mozog­hat, beszélhet, de mindezekre nézve emlékező tehetsége hiányzik, s ép ez bizonyítja, hogy nincs öntudatánál. Ma az orvostudomány odáig fejlődött, hogy a szomnambulizmust, mely magától ritkábban fordul elő, mesterségesen is tudja előidézni. Ez a hipnózis felidézésével sikerül. Bizonyos ideg­betegeken ugyanis a figyelemnek igen rövid kifárasztá- sával beáll a hipnózis, azaz a beteg elalszik, de mégis izom­emlékezete annyira megmarad, hogy járni képes, s ebben különbözik a közönséges alvótól. Sok ember alvás közben beszél, — kivált a gyermekek — a hipnotikus álomban lévő ember hallgat s csak megszólításra ad feleletet. A hipnózis­ban lévő ember izmait is meg lehet szólaltatni, azaz moz­gásra indíthatjuk, ha oly ingerrel közeledünk feléje, melyre az vissza szokott hatni. Ez a fény. Ismeretes ugyanis, hogy a napfény az emberi szervezet életéhez ép annyira szükséges, mint a levegő. A hipnózisban lévő ember izmai mozogni kezdenek, ha gyertyával közeledünk feléje, vagy ha a teli Hold sugarait hagyjuk reá esni. Ilyenkor emberünk el kezd egész czélszerüen járni, az eléje tett akadályokat az előtte levő levegő-oszlop ellenállásából megérzi, s ha nem is egész ügyesen, de mégis kikerüli őket. Ez tehát valóságos mes­terséges szomnambulizmus. A szomnambulistának főleg az egyensúlyérzéke van kifejlődve és bőre rendkívül érzékeny, mert mindazt evvel kell észrevennie, a mit mi szemeinkkel látunk. A szomnambulizmus tehát nem valami, az emberi tu­dást felülmúló csodás tünemény, hanem egész egyszerű ideg- rendszeri betegség. Ha az idegbeteg a teli Hold idejében éjnek idején ágyából felkel, s kimegy az udvarra, vagy a szobában sétál, nem a Hold vonzó ereje szólította járásra, hanem az intenzív fénye, mely az esetleg lebocsátott ablak­kárpiton át is elegendő volt arra, hogy hatását kifejtse. M*

Next

/
Oldalképek
Tartalom