Hőgyes Endre dr.: Emlékkönyv a Budapesti Királyi Magyar Tudomány Egyetem Orvosi Karának multjáról és jelenéről (Budapest, 1896)

Első könyv. A budapesti kir. magy. tud. egyetem orvosi kara fejlődéstörténetének átnézete a milleniumig - Második fejezet. A budapesti egyetem orvosi karának és az orvosi oktatásügynek fejlődése 1867 óta

TANÁROK JAVADALMAZÁSA. NYUGDÍJ. 51 1894/95. Némái József (orr- és gégetükrözés), Prochnow József (erő­szakos sérülések), Kóssa Gyula (méregtan), Grósz Emil (szemtükrözés); 1895/96. Török Lajos (bőr- és bujakórtan), Herczel Manó (hassebészet). E magántanárok közül többen a kolozsvári Ferencz József kir. tud. egyetem orvosi karához neveztettek ki, részint ny. r., részint ny. rk. taná­rokká, honnan részben ismét visszajöttek mint ny. r. tanárok. Nyilvános rendes tanári czímet és jelleget nyert 1892/93-ban Navratil Imre. Nyilvá­nos rendkívüli tanári czímet és egyes tantárgyuknak kibővítését nyerték: Bőke Gyula (1878/79), Schwimmer Ernő (1878/79), Antal Géza (1882/83}, Stiller Bertalan (1882/83), Müller Kálmán (1884/85), Dollinger Gyula (1890/91), ifj. Bókái János (1891/92), ArkövyJózsef (1891/92), Ángyán Béla (1893/94), Goldzieher Vilmos (1894/95), Feuer Nathaniel (1895/96), Szili Adolf (1895/96), Csapodi István (1895/96. évi tiszteletdíjjal), Elischer Gyula (1895/96), Janny Gyula (1895/96).-¥■ * * Az idők haladása a tans\emély\et anyagi javadalmazásában is több irányban javulást hozott létre. 1867 előtt egész 100 esztendő alatt a nagyszombati egyetemre megszabott tanári törzsfizetést összevéve 100 írttal emelték a német korszak kezdetén. Ennek természetes követ­kezése volt, hogy a tanároknak, még az elméleti szakokéinak is, hogy megélhessenek, orvosi gyakorlatot kellett űzni, minek folytán laborató­riumi munkálkodás, még ha egyébként megadták volna is arra az esz­közöket, ki nem fejlődhetett. Az alkotmányos törvényhozás 1868/69-ben 12.000 frtot szavazott meg a budapesti egyetem tanárai törzsfizetésének 25oo írtra kipótolására. Ez azután rendszeresítve is lett az évi költség- vetésekben. 1870/71-ben felemelték a lakásdíjat is. Az oktatásügyi kor­mányzat külföldi utazásra serkentette az egyetemi tanárokat és az ifjabb tanárgenerácziónak utazási ösztöndíjakat adott, melyeket többen vettek igénybe úgy a már alkalmazásban levő, mint a leendő tanárok közül. 1870/71-ben a ny. r. tanárokat az állami fizetési és rangfokozat VL, a ny. rk. tanárokat a VII. fokozatába emelték és elhatározták, hogy a nyugdíjazásnál a 25oo frtnyi törzsfizetés szolgáljon alapul. 1872/73-ban a nyilv. rendes tanár özvegyi dija 525 írtban, a ny. rk. tanár özvegyi 4*

Next

/
Oldalképek
Tartalom