Győry Tibor, nádudvari: Az orvostudományi kar története 1770-1935 (Budapest, 1936)

IV. rész. Az orvosi kar Budára, majd Pestre helyezése s története a Nova Ratio Educationis megjelenéségi (177-1784-1806)

TRNKA VENCEL HALÁLA. I73 tanára mellé segédnek, majd pedig adjunctusnak neveztetett ki, közben megszerezte a sebész- és szülészmesteri és 1791-ben a sebészdoctori oklevelet. A nemesi felkelő seregben törzs­orvosi rangban teljesített szolgálatot. 1803/04. tanévtől kezdve a bonctan mellett még a szülészetet is tanította s innen kéz- \ dődik nálunk is az a szerencsétlen kapcsolat a nevezett két tárgy között, mely az anyák beláthatatlan seregének az életébe került. Szening 1806-ban, dekánságának évében halt meg február 13.-án. Irodalmi téren semmi se maradt fenn utána. 1791 május 12.-én a halál közel egy évi betegeskedés után elragadta a facultás egyik igen értékes és lelkiismeretes tagját, Trnka Vencelt, a belgyógyászat (praxis clinica, praxis medica) r. tanárát s a kar seniorát. Halála után Rácz Sámuel tanár, aki Trnka után következett az idősségben, a maga részére kérte a senioratust. Kérését a kar, a magistratus s a kancel­lária egyaránt pártolta. A senioratus odaítélése eddigelé az udvari tanulmányi bizottság jogkörébe tartozott, amelyhez nem kellett legfelsőbb jóváhagyást kérni. A magyar kancel­lária Rácz esete kapcsán immár azt kérte, hogy a jövőben további felterjesztések mellőzésével ő maga ítélhesse oda a seniorságot a mindenkor következő tanárnak. II. Lipót 1791 aug. 21.-én hozzájárult a kancellária előterjesztéséhez. Ugyan­akkor azonban nem járult hozzá a király Rácz Sámuel ama másik kéréséhez, hogy az élettan tanítását felcserélhesse Trnka örökével: a praxis clinicával. A kancellária már öregnek tartotta Ráczot ahhoz, hogy új tárgygyal való foglalkozásra térjen át s fiatalabb erőnek a kinevezését javasolta.161 A király ekkép döntvén, a helytartótanács a pályázatot máj. 27.-én jún. 15.-éré kiíratta, ez azonban nem hozván meg a kívánt ered­ményt, a pályázóknak a jó választáshoz szükséges szélesebb- körű részvételét biztosítandó, nov. 8.-án dec. 26-iki lejárattal új pályázatot tétetett közzé királyi felhatalmazás alapján a feltételek olyszerű bővítésével, hogy a tanszékre nemcsak a személyesen jelentkezni kötelezettek, hanem oly hírneves, kiváló egyének is pályázhattak, akik a megjelenésben bár akadályozva, mellékelendő dolgozataikkal igazolják rátermett- ségüket a tanszék elnyerésére.162 Közben azonban megkez- ^ 161 StR. 3743 : 1791. 182 Codex III/i. 662, 668.

Next

/
Oldalképek
Tartalom