Grósz Emil dr.: Előadások, beszédek, tanulmányok 1900-1925 (Budapest)

Előadások - A szemészet békében és háborúban (Balassa-előadás 1917. okt. 14.)

43 alatt, a 7. hadseregnél két barakkban 130 ágy, a 9.-nél tábori kórházban 60 ágy, a 20. hadtestnél az osztrák vöröskereszt egyik tábori kórházában van az előre­tolt szemosztály, míg a hadtápterületen remek szép szanatóriumszerűen épült polgári kórházban talált hajlékot. A 10. hadsereg szemosztálya kaszárnyában van, az Isonzo-hadseregé több előretolt szemosztályon kívül Laibachban a lehető legkedvezőbben elhelyezve. Ezenkívül az egyes hadtesteknél is vannak szemészek, akik tábori kórházban működve, már az operációs területen nyújt­hatnak speciális segélyt. Ott, ahol állóharcok vannak, a szemészeti berendezés vetekszik egyik-másik klinikáéval. Az előretolt tábori kórházakban a szemészeti klinikák tanársegédeit találtam, kik valóságos klinikai működést fejtenek ki és a legtöbb helyen a hadsereg egészségügyi főnöke olyan célszerű intézkedéseket tett, hogy a szemsérültek a lehető legnagyobb gyorsasággal, rendesen órák le­folyása után már a szemészeti osztályra juthatnak. Nem akarom azonban tit­kolni, hogy kivétel is van, s láttam olyan hadsereget, melynek szemészeti osz­tálya igen primitív és nagy ellentétben áll a sok száz ágyas, fejedelmi bőkezű­séggel berendezett sebészeti és belgyógyászati osztállyal. De elég volt ezen ellentétre a figyelmet felhívni s máris megtörtént minden a helyzet megjaví­tására. Hadseregünk egy specialitása éppen a szemészet terén van. Ezek a tra­choma-zászlóaljak. A trachoma fontosságát a véderőre a szakemberek régen felismerték. Nálunk Hoor Károly tanártársam a 80-as év végén sikeres eljárás­sal igyekezett a kérdést megoldani. Az eljárás abban állott, hogy a 4. hadtest területén a trachomásokat besorozták s katonakórházban kezelték s tartották kigyógyulásukig, amikor a csapattestükhöz bevonultak. Bár az eredmények kitűnőek voltak, az eljárást megszüntették. 1896-ban Feuer kezdeményezésére a katonai és polgári hatóságok tanácskozást tartottak, de ez nem vezetett ered­ményre. Minthogy azonban az ellentétek csökkentése sikerült, a tárgyalások újból való felvételére tettem javaslatot. Tisza István gróf miniszter 1904 június hó 3-ára vegyes értekezletet hívott össze, melyen a cs. és kir. közös hadügymi­nisztérium, a m. kir. honvédelmi és a m. kir. belügyminisztérium képviselői vettek részt. Az értekezlet megállapodásra jutott, melynek végrehajtása azon­ban csak a véderőtörvény módosításával volt lehetséges. A belügyminiszté­riumnak ugyanis az volt a javaslata, hogy azon sorozó járásokban, ahol a tra­choma nagyobb mértékben fordul elő, a hadiszolgálatra különben alkalmas hadkötelesek már az előállítás alkalmával besoroztassanak. Kivétetnek azok, kiknek kötőhártyáin a trachoma kiterjedt zsugorodást és hegedést, a szemhéja­kon rendellenes állást, a szaruhártyán maradó homályokat okozott. A besoro­zottak július hó 1-én katonai kórház szakértő vezetése alatt álló szemosztályára vétetnek fel. A tényleges trachomában szenvedők gyógyulásukig, de legfeljebb ugyanazon év december hó végéig a kórházban tartatnak. A katonaorvosok ki­képzéséről a trachoma diagnosztikájában és gyógyításában gondoskodás tör­ténik. Ezen megállapodások eredménye volt a véderőről szóló törvény 41. §-a, mely módot nyújt arra, hogy a honvédelmi miniszter a hadügyminiszterrel

Next

/
Oldalképek
Tartalom