Halasi Ujság, 1942 (3. évfolyam, 7-102. szám)

1942-09-22 / 76. szám

I. oldal HALASI UJSÄQ Szeptember 22, kedd Tisztelettel értesítem a n. é. közön* séget, hogy beszerezhetők nálam: Kefék meszelők, seprők, cipőfűzők, cipópaszták, bórzsírok, ruhatartók, fakanalak és egyéb evőeszközök, háztartási cikkek. Nagy* becsű lakosság megértő támogatását re­mélve, szolgálatukra készen vagyok haza* fias tisztelettel: Meggyesi Vince vak rok* kant, háztartási cikk kereskedő. Város* háza épület. 2—2 Eladó vagy bérbeadó Kiskunhalas ha­tárában császártőltésí útnál 65 m. hold tanyásbírtok. Értekezni Vitéz Varga Endre Keceli ut. 2—2 Eladó Felsőszálláson 251 sz. alatt 6 hold főid, tanyával, szóló=gyűmőlcsőssel. Érdeklődni lehet a helyszínen, vagy Schneider szőlőben Vlasies Pállal. 2—2 Nagyobb mennyiségű jókarban levő üres hordót bérelne a HANGYA. 2 hold szőlő eladó. Értekezni lehet Márkus Zoltánnal, Práger vaskereske* désben. 1—2 Főzéshes tüzelőszén állandóan kap* ható Szent Imre u. 9 sz. alatt. 1—2 Eladó Mérleg u. 1 sz. alatti lakóház, •agy kerttel együtt. Érdeklődni lehet Pa* osirta u. 3 sz. alatt. (Felsővárosi iskola mellett). 1—2 Mélykúti ut 5 sz. alatt egy 56 és egy 170 literes hordó, valamint egy nagy létra eladó. _________________________ D ebeákban 25 hold főid kiadó. Érte* kezni lehet V., Ó u. 6 sz. alatt, Tegzes Imrével.___________________________ K OSSUTH u. 31 sz. alatt salétrommen* tes főid és épületfa eladó. LIgyanott vájogvetők felvétetnek.___________1—2 Vö rösmarty u. 2 sz. alatt egy Singer varrógép, egy kukorícamorzsoló és egy féderes kocsi eladó.________________ Gyermek hó csízma Péter cípóházban kapható.__________________________ J ó hangú rövid zongorát, vagy pia* ninót veszek. Kovács Fülöp, Sólyom ucca 13 sz. 1—2 Gimnáziumi és polgárísta bársony díáksapka újra kapható C s e h ó divat* házban. Központi iskolával szemben. Folyó hó 19=én a gyümölcspiacon el* veszett egy pénztárca, Fodor Antal névre kiállított cukorjegy, gabonajegy, és mar* halevelekkel. Kérem a megtalálót Katona ucca 2 szám alá adja be._____________ Tisztelettel értesítem a n. é. közön* séget, hogy Jókai uccai daráló malom­ban köleshántolást megkezdtem, Kérem a közönség szives pártfogását. Tisztelettel Tóth A. István molnár mester. 1—2 Kalap — sapka — fehérnemű, legjobb bevásárlási helye C s e h ó divatház. Központi iskolával szemben. ______ D a m a s z t-ágyhuzatok, törülközők, asztalterítők, férfi és női zsebkendők, mű* rostnélkülí vásznak olcsó beszerzési for* rása Kálmán Dezső*féle üzletben. Cégt. Bor István. Krepdesin minden színben. 2*2 EGY modern háromlámpás, telepes rádió eladó 11, kér. Nád u. 8 sz. alatt. 1=2 Kommenciós mindenest október 26=ra felvesz Babó Zoltán, Góbölyjárás. 1*2 9304—1942. kig\ sz. Hirdetmény1. Zsana pusztának a Harka pusztai MÁV állomásig megfelelő úttal leendő össze­köttetése céljából nyitandó ut ügyében még egyszer helyszíni tárgyalást ren­delek el, melynek vezetésével dr Halász D. Sándor főjegyzőt bízom meg és mű­szaki szakértőül Dobó Kálmán v. mű­szaki tanácsost rendelem ki. A helyszini tárgyalás megkezdése helyéül Hegyes M. József Zsana puszta 27. számú ta­nyáját, időpontjául 1942. szeptember 24. délelőtt 9 óráját tűzöm ki, amikorra is mindazokat, akik' az utnyitás ügyében érdekelve vannak, ezúton is meghívom azzal, hogy ha netán személyre szóló idézőt nem kaptak volna, saját érdekük­ben okvetlenül jelenjenek meg. Kiskun­halas, 1942. szeptember 18. Dr Gusz- íos Károly s. k. h. polgármester. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Mindazon rokonoknak, jó szom* szádoknak és ismerősöknek, kik felejthetetlen drága jó fiam és test* vérünk temetésén resztvettek, ez* által mélységes Jájdalmunkat eny* hiteni igyekeztek, ezúton raon* dunk hálás köszönetét. özv. Nagy Czirok Antalné és családja MagAnhir deteseK Szatmári Károlynak fejőstehenei, ha­sas üszőjeí és hat drb. törzskönywezett tehene van eladó. Érdeklődni lehet Ha* lasi Tanyák megállónál, Babó Sándor szomszédságában Szladíts Károly tanyá* ján. Fejős kecske nőstény fiával eladó Kisfaludy u. 35 sz alatt. 1—2 Nemes gyümölcsfák, alma, meggy, cseresznye, barack, garantáltan a legjobb fajokban, egészséges, koronás példányok* ban, őszi szállításra, nagyobb mennyi* ségben kapható Baranyai Ferenc hely* beli faiskoláiban. 7—10 Jóravaló asszony, vagy lány minde­nesnek kerestetik 3 személy mellé. Cím a kiadóban. 2—2 Felsőszálláson 82 hold bírtok a müut mellett feliből azonnal kiadó.t Érdeklődni lehet Szövetség tér 5 sz. ala t. 32 m. hold príma bírtok város mellett, 3 hold szóló, gyümölcsös, uj épületekkel eladó. Érdeklődni lehet Kölcsey u. 4 sz. alatt. Ebédkosztosokat vállalok. Cim a ki* adóban. 2—2 Ószi cípőujdonság nagy választékban kapható Péter cipőházban Városház épület. KlSEBB*nagyobb boroshordók eladók Szénás u. 9 sz. alatt. Téglagyáron felül. Meggyesi János szomszédságában 1852 n.*ől szőlő és szántó eladó. Értekezni lehet Tó u. 16/a szám alatt Szalaí Sándorral. 1—2 Néhai Erdős József hagyatékába tar’ tozó 118 hold 199 n.*ől Debeák«Sznrkás dűlő 70 szám alatti tanyásbírtok ügyfe­lem megbízásából eladó. dr. Rosenfeld Gyula ügyvéd, Nagykőrös. V Hímző uccában egy ház eladó. Érdek­lődni lehet Hímző ta. 6 sz. alatt. 3—3 Ereszfőn, özv. Gulyásné*féle birtokból 20 hold jó minőségű föld tanyával kiadó, vagy eladó. Érdeklődni lehet Felsóőreg* szólók 239 sz. alatt. 1—2 Felsöőregszólők 86 sz. alatt 1 hold szőlő és veteményes lakóházzal eladó. Értekezni lehet a helyszínen hetipiackor és vasárnap. Szigetelópapir állandóan kapható lankós festékkereskedésben Dob u. 4, V Rócskái Míhályné örökösei eladják Akácfa u. 29 sz. házukat, Felsőszálláson 1 hold főidet, Alsészálláson 1 held föl­det, Felsőfeketefóldekben 225 n.-ől földet. Érdeklődni lehet Vörösmarty u. 75 sz. alatt. 2—2 Szombaton délelőtt az állomástól a gyümölcspiacig elveszett egy átirásos ló pakszus Vlasies Menyhért névre szólt. A megtalálót kérem a rendőrségre adja be. 1—2 Rekettye pusztán 25 kát. hold tanyás* bírtok egyben vagy kisebb részletekben is eladó, amely kertészetre is kitünően alkalmas. Értekezni lehet Kocsis Mihály trafíkosnál, Keceli ut. 1—2 Irodának alkalmas helyiség kiadó Kossuth u. 5 sz. alatt. Öregszőlők 429 sz. alatt 2 és fél hold szóló, rajta lévő 2 szobás lakóházzal, összes mellékhelyiségekkel eladó. Érte­kezni lehet Rizsányi Györgynél Páva u. 1 sz. alatt, vagy a helyszínen. 1—5 Egyszobás lakást és fizetést kap ta* karitásért. Ugyanott szüretelő kosarak eladók. Kmetth Sándor u. 1 sz. ózv. Szalai Sándorné eladja Felső* őregszélókben, Bíró István szomszédsá­gában 1 és egynegyed hold szántó és szőlőből álló ingatlanát. Értekezni lehet Hajó u. 5 sz. alatt. A Sóstó közelében, az Iparban 1709 n.*öl szóló és veteményes lakóházzal együtt eladó. Érdeklődni lehet a Ref. Körben. V Tornacipő ismét kapható Péter cípóházban. GYERMEKÁGYNAK IS használhat* keire« (járóka) érés kivit elbán, fanéfc- ágyazattal «ládái Beményá «. 2. V Mákot, mézet és tojást a legmagasabb napi áron vesz Soós Frigyes kereskedő Árpád u. 16 sz. V Kovácsmühely berendezés eladó Ko* róna u. 1 sz. alatt Petőfi u. 6 számú ház kb. 520 n«ől telekkel 49 fő és 50 folyóméter mellék- épületekkel eladó. Fatelep engedély ipari üzemnek fa* és terménykereskedőnek kiválóan alkalmas. 5*6 Fakumpla Péter cípóházban kaphat* Városház’épület, Magyar királyi egészségügyi védőnő kiképzésre jelentkezni lehet szeptember hóban. Felvételi feltételek: 18—30 év életkor, legalább VI. középiskolai, vagy ennek megfelelő iskolai végzettség. Bővebbet a Tisztiorvosi hivatalban. 2-3 Eladó Kisfaludy u. 79 sz ház és Fel* sóöregszőlókben 1 és fél hold szőlő és szántó. Érdeklődni lehet Kisfaludy ucca 79 sz. alatt. 8—10 Szőlőkapást fogadok Dömötörre, ki­nek felesége házimunkában segíthet. Víz* keleti, Felsőszállás 254 sz. 1—2 Egy megbízható kocsist azonnalra fel* fogad Lampel Dezső Árpád u. 27., vagy a temetkezési vállalat. V Papucs és házícipő különlegességek nagy választékban kaphatók Péter cipő* házban. Városház épület. Bodogíáron a Majsa-Vadkerti kővesut 23 kimnél 5 kát. hold feketeföld eladó. Érdeklődni lehet Modok Gy. Kálmán bodogléri tanyáján. 3—-3 Kölcsey 3 sz. alatt lakás van kiadó. Érdeklődni lehet Rekettye p. 112 sz. Ápoló gondozónőt, idősebb uríasszony mellé keresek. Hajnal u. 7. Harnóczy Vendel harkapusztaí tanyá* jára konvencíós kocsist keres Dömötör­től kezdve. Érdeklődni lehet a helyszi* nen. 3—3 Egy jó vaskályha, egy üzletre való vasredőny és egy kisebb méretű tűzhely lapkerettel, sütővel eladó Kossuth ucca 30 sz. alatt. Egy lakás kiadó, mely áll szoba, konyha és éléskamrából, elsejére Bíbor u. 39 sz. alatt. 2—2 Gerle u. 2 sz. ház (László telep) eladó. Érdeklődni lehet Ag u. 3 sz. alatt. Felsóöregszólőkben, Fazekas*féle szóló 1 hold veteményessel eladó. Érdeklődni lehet Csaba u. 4 sz. Retikül, keztyü, legszebb C s e h ó divatháztól. Központi iskolával szemben. Árverési hirdetmény. Köz* tartozások fejében lefoglalt kb. 329 hl. bor szeptember 2é*án a borpíncénél, kb. 85 hl. bor Szílády Áron u. 6 sz. alatti pincében nyilvános árverésen elfognak adni. 4—5 Jókai ucca 33 szám alatti füszerűzlet eladó. 1—4 Négy vontató széna eladó Rekettyén. Érdeklődni lehet Kossuth u. 36 sz. alatt. Kannásné. Jó telelő képességű 8 méhcsalád el­adó Munkács u. 5 sz. alatt. Eladó 400 n.«ől szántóföld Sóstó mel­lett, Vágóék szomszédságában. Érdek­lődni lehet Szalag u. 44 sz. alatt. Boroshordók és kosarak eladók Ker­tész u, 17 sz. alatt. 100 hl. tőltőképes boroshordók, 70 hl. mustszűrővel ellátott 4 drb. kád, 200 lí teres satu, karmentölcsérek stb. 10 mé­ter hosszú 25®—300 hl. befogadó raktár helyiség bérbeadó és egy 300 literes satu eladó Sári* u. 2 sz. alatt. 1—2 Angöra nyulak, ketreccel olcsón el* adók, vagy feliből kiadó Mérleg u. 8 szám alatt. Tüzérlaktanya mellett Átlós a. 30 sz. ház eladó, mely üzletnek is alkalmas. Érdeklődni lehet Toldi h. 9 sz. alatt. Bódi úri és hőlgyfodrászűzlet Kossuth ucca 2 sz, Arvay ház, — Jó munkai Előzékeny, pontos kiszolgálás, Dauer a cgraodernehb elófütéses géppel. PORPÁC, eomfcóKőmBg,, *zöBz0sbü!T kRWy mag is mfttrágya BtvehelŐR a b» Hí &uKfe*á|j! ■gycrMeffresi. , , A VÁROSI KöziólétTSzövetkezet fel­hívja mindazokat az angöra és házinyul- tenyésztőket, akik állataik részére hús- liszt takarmányt akarnak íratni, hogy jelentkezzenek öísszeirás végett szópt. 24-én déli 12 óráig Alkotmány u. 13. sz. alatt. ■' Rekettyén 17 hold kis tanyésbirtok eladó. Érdeklődni lehet Jókai u. 55 sz. alatt. ______________________________1—2 2 drb. 100 liter űrtartalom borprésel* adó. Tumbász, Góbölyjárás 72._____2^2 Zö ldi Kázmérné Kőtó u. 18 sz. háza eladó. Érdeklődni lehet ugyanott.______ Óvo da u. 3 sz. alatt egy különbejá* ratu bútorozott szoba és egy udvari la* kás kiadó. 1—2 Rezeda u. 10 sz. alatt, kétszobás la* kás melléképületekkel azonnal kiadó. Használt kapu, huzó gerenda és vályog eladó, Felsőkísteken Zseni Sándor»féle 4 és fél h®ld főid örökáron eladó vagy haszonbérbe kiadó. Érdeklődni lehet Re* zeda u. 10., vagy Sáros u. 6 sz. alatt. Felsóöregszólőkben 1200 n.*öl szóló eladó. Értekezni lehet Arany János ucca 3 sz. alatt.______________________1—2 A VÁROSI hatóság felhívja mindazok kát a szegénysorsu belvizkáros háztulaj­donosokat, akik épületüket küzkölcs ön­ből óhajtják rendbehozatni, hogy kérel­mükkel jelentkezzenek szept. 30-ig bej- zárólag a Családvédelmi Hivatalban. Vörösmarty u. 38 sz. alatt lakás kiad®. __________________3—3 Va dkerti ut 5 sz. alatt vályog, nagy vaskályha, asztal, székek eladók. EGY tehenet tejhasznáért, vagy pénz* ért azonnal elvállalnak Abroncs u. 11 sz. alá. ___________________________ F érfi öltönyök, téli kabátok, fehér* nemű, bunda, felöltők, téli kabát, ruha- nemüek, kevéssé használtak eladók. Ugyanott cca 450 kéve venyige, rőzse, zsíros bödőnök, kísebb-nagyobb kókorsók és egyéb háztartási cikkek eladók. Győrfí, Fő u. 9 sz. Paprika Imre rádió* és villanyszerelő- egy tanulót felvesz.___________1—5 K lSEBB*nagyobb paradicsomos üvegek eladók Szílády Áron u. 8 sz. alatt.____ Kö zel a városhoz egy hold gyümől* esős és boroshordók eladók III., Rózsa tér 2 sz. alatt.__________________!■—2 E GY keményfaágy eladó Deák Ferenc ucca 3 sz. alatt. _____________ G azdag Balázs eresztői tanyájára egy baromfikertészt Dömötörre felfogad. Ér­deklődni Jehe^Szabadkaí^i^^O^^s^^la^ Szölőprést és egy nagyobb kádat meg* vételre keresek Uj u. 9.__________1—2 F érfi fodrászsegédet felvesznek Szent Imre u. 10 sz. alatt._________________ Vásá roljon Bor Lajos rőfősüzletében 1 Bethlen tér 4 (volt Seídner üzlet). Ahol női ruhaanyagok, iskolai szövetek, par* gett,pongyola anyagok, selymek, fekete* georgettek és glekék, delin, szövet és posztó kendők, külföldi jómínőségü férfi szövetek nagy választékban kaphatók. V Tánciskola Értesítem a fiatalságot, hogy e hó 27»én, vasárnap ÖSSZlánCOl tartok a katolikus körben 5 órától este 9 óráig A tanfolyamra a hét folyamán még lehet iratkozni VASÚT U. 19 sz. alatti lakásomon. Tanítási napok, szerda és pénteken este. Különórát a régi és uj táncokból lakásomon adok. 1.2 Béres Erzsébet ' I. 1 ©ki. tánctanit#. j Halasi Újság ] r Felelős szerkesztő és kiadó: -f Tj i HURT A. FERENQ -«j laptulajdonoa j Szerkesztőség és kiadóhivatal: Farkas (volt Hurt) könyv- és papig? kereskedése (Városháza épület). TeL 94 Előfizetési dij: Férévra ő R - Vidékre félévre 31 fl Nyomatott Mészáros Dezső és Borbás Imre sokszorosító mesterek könyvi nyomdájában Kiskunhalason, Mák*» «öcs 6. (Tóth L. emeletes ház). Tel 138

Next

/
Oldalképek
Tartalom