Halasi Ujság, 1942 (3. évfolyam, 7-102. szám)

1942-08-25 / 68. szám

Augusztus 25, kedd HALASI UJSAO 5- oldal A város hivatalos közleményei 48.767 1642. kig-. sz. P á tyá z a t i hir­detmény. Kiskunhalas m. városnál vá­lasztás folytán megüresedett adóügyi al- számvevői, valamint ezen állás betöltéséi­vel esetleg megüresedő egyéb állásokra pályázatot hirdetek. Minősítési kellék a gimnáziumi érettségi és állam számviteli államvizsga. Az állás az állami rend­szerű X. fiz. oszt. 3. fokozata szerinti il­letménnyel lés az V. lakbérosztály sze­rint járó lakáspénzzel és családipótlék­kal van egybekötve. A pályázati kérel­mekhez eredetben a következő okmá­nyokat kell csatolni: 1. A pályázó szü­letési, esetleg házassági anyakönyvi ki­vonatát, továbbá szüleinek és nagyszü­leinek születési és házassági anyaköny­vi kivonatait, illetve keresztleveleit és! esketési bizonyítványait, nős pályázók­nál ezenfelül a feleség születési anya­könyvi kivonatát, valamint szüleinek és nagyszüleinek születési és házassági anyakönyvi kivonatait, illetve keresztle­veleit és esketési bizonyítványait. —­2. Ujabbkeletü hatósági erkölcsi bizo­nyítványát, amely a politikai megbizha- tóságöt és nemzethüséget igazolja. — 3. A magyar honosságot igazoló állam­polgársági, vagy községi illetőségi bi- zonyitványt. - 4. Az egészségi álla­potot igazoló ujabbkeletü tisztiorvosi bi­zonyítványt. 5. A katonai szolgála­tot igazoló okmányokat. — 6. A minő­sítési kelléket igazoló oklevelet — 7. Az eddigi alkalmaztatást, vagy foglal­kozást igazoló okmányokat. A köz- szolgálatban álló pályázók az előirt kel­lékeket törzskönyvi lapjaikkal igazolhat­ják és pályázati kérelmeiket hivatalfőnö­kük utján tartoznak benyújtani. Felhí­vom mindazokat, akik a meghirdetett ál­lásra pályázni óhajtanak, hogy szabály­szerűen felszerelt pályázati kérelmeiket Kiskunhalas m. város polgármesteréhez címzetten a város iktató hivatalába 1942 SZEPTEMBER 7-IG nyújtsák be. — Budapest, 1942. augusztus 18. napján. Vitéz dr Endre László s. k. alispán. Értesítem a lakosságot, hogy mind« azok, akik 1941 őszén, vagy 1942 év ta« vaszán vetőmagot kölcsönképpen igényel» tek', 1942 szeptember l«ig fizéssék be az árát a városgazdái hivatalba. Búza 30, rozs 28, árpa 24 50, a zab ára 27 pengő .métermázsánként. — Dr. G u s z t o s Károly h. polgármester. W9-— Augusztus 14. — augusztus 24. — Születtek ; Ván József és Gajdos Erzsébetnek József nevű fiuk. Csapi Lajos és Tóth Ilona Máriának Zoltán nevű fiuk. Csesz- negi Mihály és Király Gy. Ilonának Mi­hály nevű fiuk. Gyenizse Lajos f és Kin dia Margitnak Margit nevű leányuk. Lódri János és Bencsik Krisztinának Mária nevű leányuk. Baranyi József és Hegedűs Jolánnak Jolán nevű leányuk és László nevű fiuk. Csapi Benő és Csatári Krisztinának Éya nevű leányuk. Fodor Péter és Őtott Kovács Máriának Ferenc nevű fiuk. Gersics Mihály és Nemeszheimer Borbálának István nevű fiuk. Farkas Károly és Kiss Ilonának! Antal nevű fiuk. Farkas Imre és Vő- neki Rozáliának Imre nevű fiuk. Király István és Papdi Piroskának Rozália nevű leányuk., Meghaltak: Batiz Mihály Imre 67 éves. Vonya, Balázsné Dudás Mária 27 éves. Kollár Juliánná 4 hónapos. Maráczi Zsófia 4 hónapos. Bukron János 80 éves. Mon­da P. Benőné Horváth D. Mária 75 éves. Szabó Józsefné Maczkó Erzsébet 36 éves. Kovács Mihály 3 hónapos. Ko­vács Ferenc 28 éves. Banga József 53 éves. Kocsis József 21 napos. Kihirdetett Jegyesek : Ulrich Ferenc Dudás Erzsébettel Csúcs István Gyuris Piroskával. Házasságot kötettek ; Svéda Balázs Bus Máriával. Vitéz Gerley Győző székesfehérvári lakos Henny Klára Kornélia Olgával. Csányi Ferenc szegedi lakos Tandari Verőnk kával. Kis Faragó Balázs Farkas Er­zsébettel. , ; I ( i -I .1 t TISZTELET. A Ref. Egyház vezető­sége közli, hogy boldóg emlékezetű Horthy István kormányzóhelyettes te­metésének napján, augusztus 27-én, csü­törtökön délelőtt 9 órai kezdettel gyász­istentiszteletet tart. — A MOVE kereskedő alosztály ve­zetősége felhívja a hazafias gondolko- zásu vásárló közönség figyelmét, hogy 27-én, csütörtökön, vitéz nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes urunk temetése alkalmával az üzlete­ket egész napon át zárva tartjuk. Fel kérjük a vásárló közönség figyelmét, jbogjy a fentiek figyelembe vételével esz­közöljék vásárlásaikat. — A VÁROSI képviselőtestület a,ug. 31-én, hétfőn közgyűlést tart, amelyen a jövő évi költségvetést tárgyalják meg. — A HANGYA összes Üzleteit aug. 27-én, csütörtökön, a Kormányzóhelyet­tes Ur temetésének napján egész na­pon át zárva tartja. ■ ■■ Diáktartó családok figyelmébe A gimnázium internátusa nagyará­nyú bővítése folytán lehetőleg minden vidéki tanuló bentlakó lesz. Kintlakásra csak egészen kivételes esetben kaphat engedélyt egy-két tanuló, aki azt kéri. Előzetes igazgatói engedély nélkül sen­ki se kössön megállapodást vidéki ta­nulókkal, mert az ilyen megálapodások! úgy sem lesznek érvényesek. Aki diá­kot akar tartani, az forduljon a gim­názium igazgatóságához. ■■■ — Ifj. BALATON 1MRÉNE oki. ta­nárnő államilag engedélyezett gyors- és gépiróiskolájába a beiratkozások szeptember 2-án és 3-án d. e. 9itől 1 ig és d. u. 3-tóI '7-ig. Bővebb felvilágosí­tás beiratkozás alkalmával. — A BUZAZÁLOGLEVÉL-KÖLCSÖ- NÖK ÁTSZÁMÍTÁSI KULCSA. A Pénz­intézeti Központ közhírré teszi, hogy a buzazáloglevelekbeu folyósított és buzaértékre szóló kölcsönök1 törlesztési részleteinek1 befizetésekor és a búza zá­loglevelek kamatszelvényeinek beváltá­sakor szeptemberre átszámítási kulcs­ként egy mléteitnáZsa búza fejében 30 aranypengőt kell alkalmazni. — A LEVENTE-EGYESÜLET ré­szére értékes könyveket adományoztak: Dobrádi István, Sárközi Ferenc, Babó Irén, Hegedűs József, Varga Gábor, Gyólai István, özv. Borbás Józsefné, Zseni Antalné, Gömböcz Sándor, Naigy Sándor, Modok Sándor, Gyenizse Sán­dor, Turóczy Balázs, Czirok N., ifj. He­gyes N., Békefi Ida, Kováts István, Had- házy I., Túlit Péter, Kováts Juliánná, özv. Kováts Józsefné, Wéber Antal, Sáfrik Kálmán, Valkó Lőrinc, Gargya László, Metnényváriné, Tollasi "Béláné, Szalay Zsigmond, Kuruoz Endre, Czo- bor Károly, Schiffert Ferencné, Szabó Jenő, Oláh Béláné, özv. Buda Istvánná, Szecsödy Györgyné, Sárközi Sándor, Szabóné, Szalay Károlyné, Veress Ist­ván, Farkas István, Juhász Testvérek, Simon István, Novák Tivadar, Karádi Zoltán, Strilinovits András, Szabó K. Lajosné, Faragó István, Ér Sándor, Im- grund károly, Juhász Balázsné, Juhász Antalné, Guoth Miklósná, özv. Tóthné, Lajkó károlyné, Csernajol Antalné, Dezső Károly, Mécsei Pál, Harmati La­josné, Modok Istvánná, Komlós Ilona, Szabadi Eleonóra, Kristóf József, Za- •csik Rózsika, Fintha László, Árvayné, Kiss Eszter, Balogh Mária, Szarvas Im­re, Gobasits Józsefné, özv. Nagy Ká- lozi Sándorné, vitéz Soós János, Berky Andor, dr Bory Benő, Kasza S., Dani József, Nagy F. Benő. - A Levente! Egyesület vezetőségi hazafias szeretettel ezúton köszöni meg a könyvadom ányoj- kat és köszöni minden társadalmi egye­sületnek azt is, hogy hirv érés ükkel a könyvgyüjtést előmozdították, továbbá megköszöni a gyűjtésben közreműkö­dő diákleventék igen értékes és lelkes munkáját. Magyaros zsinór készlet; leányka, fiú, férfi kalapok és sapkák ; utalványnélküli cipők, nyakkendők, redikülők, erszények; férfi és női fehérnemű; divat gombok, zsinórok, csipkék, hímzések, szalagok, női divatövek. SPORT A labdarugószakosztály vezetősége felhívja az igazolt játékosokat, hogy szerdán és pénteken a délután 5 óra­kor kezdődő edzéséken feltétlenül ve­gyenek részt. Az edzéseket Spitzná- gel József volt kerületi válogatott já­tékos irányítja. A szakosztály benevezte mind az első, mind a második csapatot a szabadkai alosztály bajnokságára. Az egyesület vezetősége nagy súlyt helyez arra, hogy a csapat jól szerepeljen az elkövetkezendő bajnoki idényben. A já­tékosokon múlik1, hogy szorgalmas mun­kával, a MOVE-szelleimből eredő fegye­lemmel végezzék el munkájukat. A szakosztály a mai időkben biztosítható minden felszerelést megad,, hogy a játé­kosok komolyan végezhessék el felada­tukat. Az uj bajnoki idény előtt minden játékos szálljon magába és tegyen, foga­dalmat, hogy a MOVE labdarúgásnak fegyelmezett munkása lesz. Ilyen szel­lemben készüljön fel a MOVE labdaru­gótábor, játékos, vezető és szurkoló egyaránt az uj bajnoki évre. A MOVE atlétikai szakosztály vasár­nap délután 5 órakor versenyszerű ed­zést tart a gimnázium pályáján, melyre minden halasi atlétát szeretettel meg­hívnak. A vasárnapi edzés alapján vá­logatják ki azokat a versenyzőket, akik Kiskunhalas várost a Szabadka—Kiskun­halas atlétikai versenyen képviselik. A városközi verseny idejű előreláthatólag szeptember végien lesz Halason. Szabó Garbai Sándor, a MOVE IöU vésze elsőrangú eredményt ért el a MOVE országos bajnokságán a kapás­lövésben. 50 egységes eredménnyel holt versenyben második lett. Eredménye után tiszteletdijat és érmet nyert. Sze­geden ugyancsak jól szerepelt, mert 60 induló közül 534 egységgel a hetedik , helyen végzett. ________ i a Filmszínház Szerdán, aug. 26-án fél 9 orakor NÉMET FILMÓRIÁS! Házasság adagolva Szereplők: Johannes Riemann, Ralph A. Roberts, Lény Marenbach Kísérők: HÍRADÓK Mindenkinek szól ez a íigfyelmeitetés: „Aki itthon, nyugodt kényelmet biz« tositó polgári környezetben és nem minden percben reá leselkedő vészé» delmek között végzi polgári munkáját, tartsa erkölcsi kötelességének, hogy bőségesen adakozzék a honvédség téli ruhagyüjtő akciójára“ ■■ • KOZELELMEZESI HIVATAL hírei w Azoknak a termelőknek, akiknek ele­gendő vetőmagjuk nemi termett, a hi­vatal vetőmag vásárlási engedélyt fog adni, melynek alapján a vetőmagot aj városgazdái hivataltól, vagy a HombálJ bizományosoktól beszerezhetik'. A vetők mag igénylésekor a szükséges adatok) feljegyzése végett a gabonalapot bej kell mutatni. Azok a termelők, akik az elmúlt gazdasági évben vetésterület hi-i lánya, vagy vízkár miatt az 1942—43, gazdasági évre gabonalapot nem kap>- tak, a kataszteri hivatal által kiállított igazolvány alapján fognak vetőmag vá­sárlási engedélyt kapni. A vetőmag megérkezése után a hivatal azonnal megkezdi a vásárlási engedélyek ki­adását. 1 * Azok a gabonajeggyel rendelkező vámőrlésre jogosultak, akik1 a cséplési, elhúzódása miatt, vagy más okból aug," hó folyamán is kenyeret, illetőleg lisztet vettek igénybe, az őrlés megtörténtet után ugyanannyi lisztet tartoznak bet, szállítani Rokolya Kálmán nagykereske­dőhöz, amennyit augusztus 1. óta, ke­nyér- és lisztjegyeikre felvettek. (A heti kenyérliszt 1 kg., a finomliszt 40 dkg.) * Akinek birtokában kenyérgabonajegy] van, kenyér- és lisztjegyét haladéktala­nul szolgáltassa be a hivatalba, mivel kenyérgabonajegy és kenyérjegy egy­szerre egy személy tulajdonában nemi lehet. A kiosztási jegyzékek folyamat­ban lévő átvizsgálása során megállapí­tást nyert, hogy különösen az; alkalmai zottak esetében a kenyérgabonajegyet egy személy részére két helyen is fel­vették. Az illetéktelenül felvett jegyeket azonnal vissza kell szolgáltatni. A kettős, ellátás megakadályozása és megtorlása céljából a hivatal a legszigorúbb intéz­kedéseket lépteti életbe. * Figyelmezteti a hivatal a munkaadó­kat, hogy ha a kényéi giabonajeggyel el­látott munkavállaló munkahelyéről eltá­vozik, kenyérgabonajegyét a hátralevő hónapokra szóló szelvényekkel együtt át keli neki adni. Ha *a munkaadó a csépléskor levágott szelvények hiánya miatt (belső cselédeknél) a giabonaje- gyet nem tudja átadni, a hivataltól vál­tószelvényeket tartozik igényelni. Az eltávozó alkalmazott uj munkahelyére ezeket a váltószelvényeket viszi magá­val. A gabona elszámolásakor a váltó<- szelvények úgy tekintendők, mintha ké­nyé rgabonajegyek volnának. * A vendéglátóipari üzemekben kiszol­gáltatott 5 dkg. súlyú kenyér legmaga­sabb ára — tekintet nélkül arra, hogy a kiszolgálás erre szerződtetett külön alkalmazott utján, vagy közvetlenül történik — az összes vendéglátó üze­mekben darabonkint legfeljebb' 5 fillér. A megállapított árhoz kiszolgálási dij nem1 számítható. * Felhívja a hivatal a kereskedőket, hogy a petróleum beszerzési engedélye­kért haladéktalanul jelentkezzenek, mi­vel az engedélyek kiállításának határ­ideje minden hónap 24-ik napja. * Elveszett I. 1816. sz. kenyérjegy, I 2500. sz. zsirjegy, IV. 358. sz. kenyér- jegy. IV. 1214. sí kenyérjegy, I. 2504. sz. kenyérjegy, I. 361. sz. cukorjegy, I. 375. sz. cukorjegy, II. 2228. sz. zsir- jegy, II. 1947. sz. cukorjegy. A hivatalvezető szobájában átvehe­tők a következő megtalált jegyek: II. 2314 a) sz. cukörjegy, I. 723. sz. ke- nyérjegy, I. 1956. sz. petróleum utal­vány, III. 1956. sz. petróleum utalvány, III. 2242. sz. cukor1-, zsír. és élelmezési­jegy. !

Next

/
Oldalképek
Tartalom