Halasi Ujság, 1942 (3. évfolyam, 7-102. szám)

1942-07-28 / 60. szám

I Oldal HALASI ÜJSAQ Julius 28, kedd i-----------------— I___________ F ontos elm : Oláh Lajos úri- ós egyenruhaszabt Dohány u. 6. sz, Elegáns ruhák, nyári újdonságok I ___________ I---------------­A Budapesti Nemzetközi Vásár tekintettel a rendkívüli körülményekre, ez évben augusztus 14-től 24-ig terjedő időben lesz megtartva. Ez alkalomra is, — mint a múltban, — féláru vasúti kedvezmény van engedélyezve. A fél- áru vasúti jegy váltására jogosító igazol­vány, — mely egyúttal belépőjegyül is szolgál, a vásár területére, —13 P 50 fil­lérért beszerezhető T i r ma n n Konrád- nál, a nemzetközi vásár tb. képviselőjé­nél, Alkotmány ucca 5. sz. alatt. A há­borús közlekedési kbrlátoízások miatt a kormány lényegesen csökkentette és maximálta a forgalomba hozható vásár- ,igazolványok számát. Ennek következ­tében Kiskunhalas m. város közönsége részére is, igen korlátolt számban fog vásárigazolvány rendelkezésre állani. Ez isi elsősorban árja származású kereske­dők, iparosok, vállalkozók és mezőgaz­dák részére. Ajánlatos tehát a vásáriga­zolványra való igényt már most a tb. képviselőnél előjegyeztetni, illetve azt elővételben megvenni, mert vásárigazol- ványok csak julius 30-ig lesznek kap-, hatók. A kedvezményes utazás augusz­tus 12-től kezdve már' igénybe vehető. Bővebb felvilágosítással Tirma nn K. készséggel szolgál­* Kalap — sapka — nyakkendő nagy választékban Csehó divatháztól. Köz* ponti iskolával szemben. Komplett úri és nőifodrász berende* aés elauw. Érdeklődni lehet Szílády Áron ucca 11 sz. alatt. v Kalász D. Lajos és Balázs eladják Felsószálláson a város alatt lévő 6 kát. hold ingatlanukat. Érdeklődni lehet szer­dán és szombaton Batthyány ucca 14 szám alatt._____________________2—o K ő p 0 r, betonkavics, stukatur gipsz tégla kapható Orbán Gábor, v. Gömbös Gyula u. 17 sz._________________3 -3 V eszek zongorát, pianinót. Zongora hangolást, kisebb javítást szakszerűen, olcsón vállalok lakásomon, Hajnal u. 13. 3—4 Egy hold 854 n.»ől föld lakással, őrök* áron, szabadkézből eladó Felsőkístelek 123 sz. alatt. 2—2 Eladó ház. Téglaépület, 2 szoba, 1 előszoba, konyha, speíz, fürdőszoba, 2 nagy műhely és hozzávaló melléképüle* tekkel, cementáru berendezéssel, vagy annélkül is, eladó Szegedi ut 1 sz. 2*2 Babó Imre debeák*szarkási 60 kát. hold birtokát Dömötörtől több évre feles* haszonbérbe kiadja. Érdeklődni lehet Jókai ucca 28 sz. alatt. 2—2 özv. Kun Benőné eresztől tanyáját fe­liből kiadja. Érdeklődni lehet Kisfaludy u. 87 sz. alatt.______________________ F elsőkistelek 199/a sz. alatt egy szoba* konyhás lakás, fél hold területtel, mely* nek fele szőlő, eladó. Értekezni lehet a helyszínen, Kanyó Péterrel. Szandalett különlegességek nagy vá* lasztékban kapható Péter cípóházban. Városház épület. Masszívan épült lakóház kb. 1700 n.-ól belsőséggel, melléképületekkel, csemege­szőlő-gyümölcsössel, heréskerttel elköltő* lés miatt jutányosán eladó. Sím a kia­dóban._________________________3 § K ötő u, 15 sz. alatt egy lakóház el* adó. Érdeklődni lehet Katona u, 2 sz. Bútorozott szoba egy vagy két sze* mélyre azonnal, elsejétől is, házaspárnak is, villannyal kiadó Vitéz u, 7 sz. 1—2 Egy eke és egy szekérrud eladó Arany János u. 10 sz. alatt. i m Akácfa u. 53 sz. ház eladó. Érdek­lődni ugyanott. ÜA3ANHIRDETESEH Munkás bakancs zsirosbőrból, póttalp« pal utalványnélkül kapható Péter cipő* házban. Városház épület. Kétszobás, elószobás udvari lakás dug. l*re kiadó Petőfi u. 4 sz. alatt. V Kisfaludi u. 14 sz. ház és egy mély gyermekkocsi eladó. Motor-, traktor* és kenőolajak,-gépzsí» rok kaphatók ROKOLYA Vancum lera- katában. Egy juhászt keresnek Dömötörre, vagy hamarabbi belépésre. Óvoda u. 3 sz., vagy Szász Károly u, 6 sz. alatt. »Kéve« a legjobb szövetkezeti és gaz­dasági képes hetilap. Bármeiy HANGYA üzletben kapható. VAS, szerszám és zománcedény szűk« ségletét Markovié h*vaskereskedésben Kossuth'U. 20. szerezze be. V 6 és fél hold szőlő, szántó és legelő* bői álló föld, Felsőkístelek 113 sz. alatt, Szathmárv Sándorné szomszédságában el* adó. Érdeklődni lehet a helyszínen, Hirsch Imrével. 2—2 Tanulót felveszünk négy középiskolá­val. Markovich vasüzlet. V FARKAS KALMAN ÖRAS, EKSZ& RESZT ES LATSZERESZ a Gazdasági Bank épületében, raktáron tart mio» denféle ORAT, ÉKSZERT és SZEM­ÜVEGET nagy választékban. Brilliánst* ezüst pénzt, arany és ezüst ékszert, — használtat is, magas áron vesz, órát Is ékszert pontosan Javít. V Kés« cipók nagy választékban utal* ványra kaphatók Papp László cípészmes* tér, cipőkereskedőnél. V Egy Kühne gyártmányú, 15 soros jó* karban lévő 8 éves vetőgép eladó Szilágyi Dezső lakatosnál, Posta u. 6. V Szegedi ut 12 sz. lakóház 542 n.-ö területtel eladó. Érdeklődni lehet a hely* színen, vagy Árpád u. 43 sz. alatt. 2*3 Tó ucca 9 sz. ház eladó. Érdeklődni lehet a helyszínen. 2—2 Felsőöregszőlők 253 sz. alatt 2 hold szántó — szőlő és gyümölcsös telepítő* sére is megfelel —, lakóházzal eladó. Er* deklődní lehet Koncz Lajosnál a hely* színen. 4—10 Bútorozott szobák előszobával is ki* adók Hímző u. 8 sz. alatt. 2—í< Tisztelettel értesítem a tisztelt vevő« ímet, hogy a fatalpu arató szandál meg» érkezett a mai naptól kezdve átvehető. Péter Balázs cípőkereskedő V Eladó a rekettyéi utkaparóház mellett 1228 n.*öl szántóföld. Érdeklődni lehet Inoka'Kistelek 9 sz, alatt Molnár Jó* zsefnél. Négy középiskolát végzett fiút tanuló­nak felveszek. Zseni fűszeres, V Némedi Szür*Szabó István Fehértón, a vármegyehází állomás közelében lévő 25 hold tanyésbirtokát Dömötörtől kezdve haszonbérbe, vagy feliből kiadja. Érdek* lódni lehet Alkotmány u. 14 sz. alatt, vagy füzesi tanyáján. Kerékpárok, női, férfi, újak és hasz­náltak nagy választékban, javítás és köl* csönzés Szabónál Eötvös u. 12 sz. 1*4 Fiút vagy leányt tanulónak felvesz Bédi fodrász. Likőr* és rumkülönlegességeket Jeges csemegekereskedőtói. V Különbejáratu bútorozott szoba kiadó két személy részére, esetleg ebédkoszttal Vörösmarty u. 4 sz. alatt. Olcsó fatalpu saru Péter cípóházban kapható. Városház épület. Puha őlfa, tuskó és 2 sodrony*betét eladó. Érdeklődni lehet Tábor u. 10. 2*2 Natkai szigeten Mester u. 4 sz. alatti ház eladó. Künstler Béla háza előtt. 1*2 Bükkönyösben, Gyep u. 3 sz. ház eladó. Érdeklődni a Párisi Bazárban. V Tornacipő kapható PAPP cipőüzletben ~IGY mély, nagy gyermekkocsi eladó Petőfi ucca 4 szám alatt. Női fatalpu szandalett, szines, nagy vá­lasztékban, utalvány nélkül kapható PAPP cipőűzletben. Hálószoba és ebédlőszoba bútor el* adó. Érdeklődni lehet lapunk nyomdájá­ban, v V REZEDA u. 2 sz. ház eladó. 2—2 Gépíulajdonosok figyelmébe 1 Julius hónapban motor*, traktor* és kenőolajak Tündén nehézség nélkül beszerezhetők ROKOLYA nagykereskedésben. BÚTOROZOTT egy, vagy két külön* bejáratú szoba fürdőszobával kiadó. Cím a kiadóban. Eladó 31 hold szántó és kaszáló Felsőszálláson, a várostól 4 km.-re, egyben, vagy kisebb, két-három holdas részletekben is, Felvilágosítást ad dr. Balogh János ügyvéd, Harmat ucca 1 szám. 2—3 Akinek rézgálíc utalvány van bírto* kában, váltsa be mielőbb, mert a réz» gálíc készletek erősen megfogyatkoztak. Aisószállás 66 sz. alatt 20 hold föld anyával, kisebb részietekbe» is eladó. Érdeklődni lehet ugyanott, Smolcz ózsefnél. 3—3 Vörösmarty u. 19 sz. alatt eladó egy melléképület tetőszerkezete és faanyaga. Érdeklődni lehet Vihar u. 3 sz. alatt. Eladó Halasitanyák állomás mellett Calló János szomszédságában 3 hold föld. Érdeklődni lehet Almos u. 8 sz. alatt. Bútorozott szoba kiadó. Ugyanott bo* ros hordók eladók. Szalay Imréné Ap* ponyí tér 2—2 Zamatos ó-bort árusít a HANGYA. Kazal u. 6 sz. ház eladó. Értekezni ehet Kisfalud! u. 45 sz. alatt. 1—2 KISS LAJOS baíotaí tanyájára egy ma* János embert gulyásnak felfogad. Érte* tezní lehet Árpád u. 19 sz. alatt. Üzletnyitás. Árpád u. 16 sz. ■ alatt fűszer és vegyes kereskedést nyitok augusztuk elején. Soós Frigyes kereskedő. V Teveszőr bőrtalpú há2Ícipő utalvány- nelküi kapható Péter cipóházban. Város* láz épület. Bédi urí és hölgy fodrászüzlet Kossuth üccá 2 sz, Arvay ház, — Jó munka! Előzékeny, pontos kiszolgálás, Dauer a legmodernebb előfütéses géppel. V Nagyobb mennyiségű vályog kiveré­séhez vállalkozót keres Nagy Szeder stván mérnök, IV., Tábor u. 21. V Egy fiút tanulónak felveszek Vanyiska fogtechnikus Szathmáry S. ucca. Munkás bakancs utalványra kapható P a p p cipőűzletben. V Jóhangu mesterhegedü eladó. Megte* kínthetó Farkas (Hurt) papirüzletben. V Eladó egy komplett kovácsszerszám. Megtekinthető Tajó puszta 62 sz. alatt, Faragó Dezsőnél. 2—2 Azonnali átadással eladó a szegedi müut mellett, l7=es km.*nél, a kókuti is* kola mellett fekvő 25 kát. hold területű, 21 hold szántó és 4 hold kaszálóból álló jómínóségü birtok. Érdeklődni lehet Szent- háromság tér 1 sz. alatt. 1—3 Egy kocsis azonnalra felvétetik. Cím a kiadóban, V Bőrtalpú szandál Péter cípóházban kapható. Városház épület. V A szeszfőzde az eper vásárlást Mély* kuti úti telepén megkezdte. V Gumi hulladékot ; kerékpár, autógu* mit, hócsízma, hócipő és egyéb gumi hulladékot a legmagasabb áron állandóan veszünk. Markovich vas és műszaki ke­reskedés Kossuth u. V Elveszett egy barnaszélű, tarkavirágos fejkendő, pénteken este a Hangya előtti téren. Becsületes megtaláló jutalmat kap, ha beszolgáltatja Székely u. 11 sz. alá. Uj rózsaburgonyája érkezett a Hangyának. Rézgálicot jegyre, cínkgálícot és réz* mészport jegy nélkül szolgál ki a HANGYA. Kiadó Batthyány u. 1 sz. lakóház mel« léképületekkel együtt. Érdeklődni Róm. Kát. egyh. gondnoki hivatalban. V Gyermektelen tisztviselő kisebb házat keres lakbérbe. Érdeklődni lehet Csap u. 5 sz. alatt. V A HANGYA épületfatelepén deszka, léc, g ő m b r u d minden méretben és mennyiségben kapható. Mielőtt máktermését eladja, ajánlja fői a Hangyának. Átvevő Kunhalmi An« tál raktáros. Hunyadi u. 16 sz. ház eladó. Érdek« lódni lehet Alkotmány u. 21 sz. alatt. 1—2 Borsi és ftankovszky-féle kései rózsa, magyar legjobb, korai piros barackcse­mete, egészséges koronás példányok őszre kaphatók nagyobb mennyiségben rekettye! homokos faiskolámból. Baranyai, 6-10 Borz u. 10 sz. lakóház kiadó vagy eladó. A városhoz 3 km.»re fekvő 10 kát. hold szántóföld azonnali szántással, ha­szonbérbe kiadó. Érdeklődni lehet Kard ucca 6 sz. alatt. 3 3 Forgó Imre sürgősen eladja 1 és fél kát. hold szőlő, szántó ingatlanát Boruss szőlő mellett. Érdeklődni lehet a hely® színen vagy Hímző u. 24 sz. alatt. Sóstó u. 13 sz. lakóház eladó. Nagy F. Benő harkaí birtokából 20 kát. holdat elad, két részben is. Érdek* lódni lehet harkaí tanyáján. 3—3 Férfi és gyermek weekend cipő utal* ványnélkül kapható Péter cípóházban Városház épület. V Hunyadi u. 38 sz. lakóház eladó. Er« tekezni lehet ugyanott. V Török István alsószállási tanyáját haszonbérbe, vagy felesbérbe Dömö­törtől kezdve több évre kiadja. Érdek­lődni lehet ugyanott, vagy Bercsényi ucca 4 számú házánál. Cséplésre tojásszenet és faszenet áru­sít a HANGYA. III. kér. Rózsa tér 2 sz, alatt levő uj házban egy üzlethelyiség kiadó. Retikül — pénztárca Csehó divat* háztól legolcsóbb. Hímző u. 4 sz. alatt egy ház eladó. Érdeklődni a helyszínen. Bútorozott szoba, szép kertes házban kiadó. Cím a kiadóban. Halasi Újság ] Eelelőa szerkesztő Es ElaíW: gp Egy kimondottan jóállapotban levő kovácsműhely berendezés, jutányosán, sürgősen eladó. Megtekinthető Klein Adám tulajdonosnál Soltvadkert. 2-2 Báli Károly konvencíós bérest nagy fiával rekettye! tanyájára Dömötörre fel­fogad, 1—2 Egyenruha és uríszabósághoz tanonc esetleg ellátással is felvesz Bába szabó Bethlen tér 2 sz. 3 3 Jókai u. 33 sz. alatt levő vegyeske* reskedés eladó. 1—2 J r HURT fii. FEREN.G M M laptulajdonoa -íj §| Szerkesztőség és kiadóhivatal i ' f Városháza épület 3 Előfizetési díj: Félévre 6 P. — Vidékre félévre 1 H Rövidárut — egyenruházati cikket legolcsóbban Csehó divatházban ve* hét. Központi iskolával szemben. Gépendlizést vállal Gőmbőcz Böske, Felsónádor u. 6 sz. V Felsökisteleken 64 hold tanyásbirtok Felesbérletbe kiadó. Érdeklődni lehet Széchenyi ucca 50 sz. alatt. 1—3 6 kát. hold buzatermóföld közvetlen a város alatt eladó. Szegedi müut 7 km* nél 27 hold pedig kisebb részletekben is eladó. Kocsány mérnök irodája Eötvös ucca 15 sz. Nyomatott Mészáros Dezső iS« Until Imre sokszorosító mesterek kdey* fiycttndájábaiij Kiskunhalas*», Baten» Az öregszőlőkben 1 hold szóló el’ adó. Érdeklődni lehet Práger vasüzlet’ ben Márkus Istvánnal. Kovácsszénánk érkezett. HANGYA K£X L ÍTótü k emelete« hSz}. EEd.

Next

/
Oldalképek
Tartalom