Halasi Ujság, 1942 (3. évfolyam, 7-102. szám)

1942-07-24 / 59. szám

£. »Mal HALASI ÜJSAQ Julius 24, péntek Fontos cím: Oláh Lajos url- és agyenruhaszabó Dohány u. 6. sz. Elegáns ruhák, nyári újdonságok I ___________ I ---------­A HATÓSÁG tudomására hozza az érdekelteknek!, hogy a Bajtársi Szolgálat helyi szervezete mükiökiését megkezdte. Hivatalos helyisége: Kiskunhalas, Do­hány ucca 1. sz. alatt (régi közellátási hivatali helyiség). Hivatalos órák: vasár­nap és ünnepnap kivételével minden nap délelőtt 9-től fél 12 óráig*. A Bajtársi Szolgalat a hadba vonultak itthqnmaradt hozzátartozóinak áll rendelkezésére oly esetekben, amikor éppen hozzátartozó­juk' hadbavonulása folytán rendkívüli helyzetbe kerülve szükségük' van tanács- rá, útbaigazításra. Kiskunhalas, 1942. jú­lius 22. A polgármester megbízásából: Dr Halász s. k. főjegyző. 1-2. Búzát, rozsot és mindennemű gabonát veszek s arra a HOMBÁR kiutalására korpát kiadom. Szénát a katonaság részére veszek. Piiruczky lalázsié HOMBÁR bizományos, 2—4 Szenthára msig-tér Pályázati felhívás a rendőrbirói állásra Kiskunhalas m. városnál újonnan megszervezett I. oszt. aljegyző rendőri büntetőbirói állásra pályázatot hirdetek.'. Minősítési kellék az 1929. évi XXX. te. 65. §-ában előirt elméleti képesítés. Az állás az állami rendszerű IX. f. o. 3. fokozata szerinti illetménnyel és az V. lakbérosztály szerint járó lakáspénz és családipótlékkal van egybekötve. A pályázati kérelmekhez eredetben a következő okmányokat kell csatolni: 1. A pályázó születési, esetleg házas­sági anyakönyvi kivonatát, továbbá szü­leinek és nagyszüleinek születési és há­zassági anyakönyvi kivonatait, illetve keresztleveleit és esketési bizonyítvá­nyait, nős pályázkónál ezenfelül a fele­ség születési anyakönyvi kivonatát, va­lamint szüleinek és nagyszüleinek szü­letési és házassági anyakönyvi kivona­tait, illetve keresztleveleit és esketési bi­zonyítványait. —■ 2. Ujabbk'eletu ható­sági erkölcsi bizonyítványát, amely a politikai megbízhatóságot és nemzetisé­get igazolja. —. 3. A magyar honosságot igazoló állampolgársági vagy községi illetőségi bizonyítványt. — 4. Az egész­ségi állapotot igazoló ujabbkeletü tisz­tiorvosi bizonyítványt. — 5. A katonai szolgálatot igazoló okmányokat. — 6. A minősítési kellékéket • igazoló okleve­let. — 7. Az eddigi alkalmaztatást, vagy foglalkozást igazoló okmányokat. A közszolgálatban álló pályázók az előirt kellékeket törzskönyvi lapjaikkal igazolhatják és pályázati kérelmeiket hi­vatalfőnökük utján tartoznak benyújta­ni. Felhívom mindazokat, akik a meg­hirdetett állásra pályázni óhajtanak, — 1 hogy szabályszerűen felszerelt pályázati kérelmeiket Kiskunhalas m. város pol­gármesteréhez címzetten a város iktató hivatalába 1942. AUGUSZTUS 7. napjá­nak déli 12 órájáig nyújtsák be. Budapest, 1942. július hó. Vitéz dr Endre László sk:. alispán. köszönetnyilvánítás Mindazon rokonoknak, jóbará* toknak, ismerősöknek, kik felejt* hetetlen drága jó édesanyánk te* metésén részvétükkel fájdalmun* kát enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetét. Molnár-család 6 és fél hóid szóló, szántó és legelő" ból álló'föld, Felsókísíelek 113 sz. alatt, Szathmáry Sándorné szomszédságában el* adó. Érdeklődni lehet a helyszínen, Hirsch Imrével. _________________1—2 T Ó ucca 9 sz. ház eladó. Érdeklődni lehet a helyszínen.___________ 1—2 Felsőöregszőlők 253 sz. alatt 2 hold szántó -— szóló és gyümölcsös telepíté* sére is megfelel —, lakóházzal eladó. Er* deklődní lehet Koncz Lajosnál a hely* színen.________________________3—10 Puha őlfa, tuskó és 2 sodronybetét eladó. Érdeklődni lehet Tábor u. 10. _1*2 Tanuló fizetéssel felvétetik. Ugyanott egy kifutót is felvesz Torma üveges. 2*2 Tornacipő kapható PAPP eípőüzletben REZEDA u. 2 sz. ház eladó. 1—2 Hunyadi u. 55 sz. lakóház eladó. Er* deklódni lehet a helyszínen, vagy Fehértó puszta 52 sz. alatt. _______3—3 Egy ház eladó Czuczor ucca 11 sz. alatt. ______________ *•_______ A lsószállás 66 sz. alatt 20 hold föld tanyával, kisebb részletekben is eladó. Érdeklődni lehet ugyanott, Smolcz Józsefnél. _ 2—3 Bútorozott szoba kiadó. Ugyanott bo* ros hordók eladók. Szalay Imréné Ap* ponyi tér___________________1—2 Béd i úri és hölgy fodrászűzi et Kossuth ucca 2 sz, Arvay ház, — Jó munka! Előzékeny, pontos kiszolgálás, Dauer a legmodernebb elófütéses géppel. V Munkás bakancs utalványra kapható P a p p cipóüzletben._________ V Egy c ocsis azonnalra felvétetik. Cím a kiadóban,_______________________V A szeszfőzde az eper vásárlást Mély* kutí utí telepén megkezdte.__________V Gy ermektelen tisztviselő kisebb házat keres lakbérbe. Érdeklődni lehet Csap u. 5 sz. alatt. _______ V F elsőszéiláson egy lánc föld eladó. Érdeklődni lehet Kinizsi u. 5 sz. alatt A HANGYA épületfatelepén deszka, léc, gömbrud minden méretben és mennyiségben kapható. Kármán u. 10 sz. alatt 100 1. kadar* kabor eladó. 2—2 Kétszobás, előszobás udvari lakás aug. l»re kiadó Petőfi u. 4 sí. alatt. V A városhoz 3 km.»re fekvő 10 kát. hold szántóföld azonnali szántással, ha­szonbérbe kiadó. Érdeklődni lehet Kard ucca 6 sz. alatt_________________2—3 Nagy F. Benő harkaí birtokából 20 kát. holdat elad, két részben is. Érdek* lódní lehet harkaí tanyáján. 2—3 Egy kimondottan jóállapotban levői kovácsműhely berendezés, jutányosán, sürgősen eladó. Megtekinthető Klein Adám tulajdonosnál Soltvadkert. ____1*2 Egye nruha és uríszabősághoz tanonc esetleg ellátással is felvesz Bába szabó Bethlen tér 2 sz. 2—3 Gépendlizóst vállal Gőmböcz Böske, Felsőnádor u. 6 sz. V Hunyadi u. 38 sz. lakóház eladó. Er» tekezni lehet ugyanott. _________V B őrtalpú szandál Péter cípőházban j kaphaló. Városház épület. V KovácsszenSnk érkezett. HANGYA Gumi hulladékot ; kerékpár, autógu­mit, hócsízma, hócipő és egyéb gumi hulladékot a legmagasabb áron állandóan veszünk. Markovich vas és műszaki ke* reskedés Kossuth u._______________V K iadó Batthyány u. 1 sz. lakóház mel* léképületekkel együtt, Érdeklődni Róm. Kát. egyh. gondnoki hivatalban. V Szandalett különlegességek nagy vá* lasztékban kapható Péter cipóházban. Városház épület. Eladó Felsőkisteleken 4 hold homokos féld. Érdeklődni lehet Bomba tér 1 szám alatt. 2—2 Masszívan épült lakóház kb. 1700n.-ól belsőséggel, melléképületekkel, esemege- szóiő'gyűmölesőssel, heréskerttel elköltő» zés miatt jutányosán eladó. Cím a kia­dóban. 2—3 Kopolyai állomás mellett 1 hold 300 n.*ől föld eladó. Érdeklődni lehet Alsó* öregszőlők 513 sz. alatt Bédi Józsefnél. »Kéve« a legjobb szövetkezeti és gaz* dasági képes hetilap. Bármeiy HANGYA üzletben kapható. Tanulót felveszünk négy középiskolá­val. Markovich vasüzlet. V Küiönbejáraiu egy vagy két szoba, fürdőszobával kiadó. Cim a kiadóban, Késx cipók nagy választékban utal* ványra kaphatók Papp László cípészmes* tér, cipókereskedónél. V Szegedi ut 12 sz. lakóház 542 n.-öl területtel eladó. Érdeklődni lehet a hely* színen, vagy Árpád u. 43 sz. alatt. 2=3 Bútorozott szobák előszobával is ki* adók Hímző u. 8 sz. alatt. 1—3 Likőr* és rumkülöníegességeket Jeges! csemegekereskedőtöl. V Olcsó fatalpu saru Péter cípőházban kapható. Városház épület. Büfckönyősben, Gyep u. 3 sz. ház eladó. Érdeklődni a Párisi Bazárban. V Hálószoba és ebédlőszoba bútor el* adó. Érdeklődni lehet lapunk nyomdája* ban. V Eladó 31 hold szántó és kaszáló Felsőszálláson, a várostól 4 km-re, egyben, vagy kisebb, két-három holdas részletekben is. Felvilágosítást ad dr. Balogh János ügyvéd, Harmat ucca 1 szám._______________________1—3 Z amatos ó-bort árusít a HANGYA. Üzletnyitás. Árpád u. 16 sz. alatt fűszer és vegyes kereskedést nyitok augusztuk elején. Soós Frigyes kereskedő. ___________________________ V J óhangu mesterhegedü eladó. Megte­kinthető Farkas (Hurt) papirüzletben. V Uj rózsaburgonyája érkezett a Hangyának,_______ R ézgáiicot jegyre, cinkgálícot és réz* mészport jegy nélkül szolgál ki a HANGYA. _____________________ M ielőtt máktermését eladja, ajánlja föl a Hangyának. Átvevő Kunhalmí An* tál raktáros. Borsi és Hankovszky-féie késéi rózsa, magyar legjobb, korai piros barackcse­mete, egészséges koronás példányok őszre kaphatók nagyobb mennyiségben rekettye! homokos faiskolámból. Baranyai. 5—10 Férfi és gyermek weekend cipó utal*! ványnélkül kapható Péter cípőházban Városház épület. V Fürdőkád, nagy cseréptálak, zománc­edények, háztartási apróságok, befóttes* üvegek eladók Szilády Áron u. 21 sz. Csépiésre tojásszenet és faszenet áru* sit a HANGYA._________________ H unyadi ucca 24 sz. lakóház eladó. Érdeklődni lehet Vörösmarty u. 74 sz. 3*1 Gumicipi és fasaru kapható Párisi Bazárban. ___________ V Komplett ú ri és nőifodrász berende­zés eladó. Érdeklődni lehet Szilády Áron ucca 11 sz. alatt. V Halász D. Lajos és Balázs eladják Felsószálláson a város alatt lévő 6 kát. hold ingatlanukat Érdeklődni lehet szer­dán és szombaton Batthyány ucca 14 szám alatt. 1—3 K ő p 0 r, betonkavícs, stukatur gipsz tégla kapható Orbán Gábor, v. Gömbös Gyula u. 17 sz.______ 2-3 K évés nádja, tüzelófája van eladó Ha» lász D. Lajosnak. Érdeklődni lehet Tábor ucca 4 sz. alatt. 2—2 Alsónádor uccai telkét és lakóházát eladja dr. Nagypál Ferenc ügyvéd. 2*2 Felsőrekéttyei ut mellett, Márton Imre féle 6 hold szántó és kaszáló kiadó. Er* tekezní lehet Felsőkistelek 284 sz., vagy a piacon Lehőcz Sándorral. ______ G ép- és gyorsírási tanfolyamot vég­zett fiatal lány elhelyezést keres, lehető* leg félnapra. Cím: Tó u. 2i sz. 2—2 Veszek zongorát, pianinót. Zongora hangolást, kisebb javítást szakszerűen, olcsón vállalok lakásomon, Hajnal u. 13. 2-4 Munkás bakancs zsírosbőrből, póttalp» pal utalványnélkül kapható Péter cipő« házban. Városház épület. Motor-, traktor» és kenőolajak, gépzsi» rok kaphatók ROKOLYA Vancum lera- katában. VAS, szerszám és zománcedény szűk» ségletét Markovié h«vaskereskedésben Kossuth*u. 20. szerezze be. V Bükkönyös u. 42 számú ház eladó. Er» deklődní lehet Bükkönyös u. 49 sz. alatt. 2—2 A kórház gondnoki hivatalala két konyhaleányt felvesz. Jelentkezni lehet a kórház gondnoki hivatalában. FARKAS KALMAN ÓRÁS,' EKSZ& RESZT ES LATSZERESZ.} a Gazdaság Bank épületébe®, raktáron tárt min* denféle ORAT, ÉKSZERT és SZEM« ÜVEGET nagy választékban. Briiliánstf ezüst pénzt, arany és ezüst ékszert, használtat is, magas áron vesz, órát Ki ékszert pontosan favit. ,1 A téglagyár közelében szoba, konyha és kerthelyiség kiadó. Érdeklődni Szász Károly utca u. 10 sz. alatt. Tisztelettel értesítem a tisztelt vevő» imet, hogy a fatalpu arató szandál meg« érkezett a mai naptól kezdve átvehető. Péter Balázs cípókereskedó V Négy középiskolát végzett fiút tanuló- nak felveszek. Zseni fűszeres, V Fiút vagy leányt tanulónak felvesz Bédi fodrász. Női fatalpu szandalett, színes, nagy vá» lasztékban, utalvány nélkül kaphat© PAPP eípőüzletben. Géptulajdonosok figyelmébe 1 Julius hónapban motor», traktor« és kenőolajak minden nehézség nélkül beszerezhetők ROKOLYA nagykereskedésben. Akinek rézgálíc utalvány van bírto* kában, váltsa be mielőbb, mert a réz» gálic készletek erősen megfogyatkoztak. Vörösmarty u. 19 sz. alatt eladó egy melléképület tetőszerkezete és faanyaga. Érdeklődni lehet Vihar u. 3 sz. alatt. Teveszőr bőrtalpú házícípő utalvány­nélkül kapható Péter cípőházban. Város* ház épület. Nagyobb mennyiségű vályog kiveré­séhez vállalkozót keres Nagy Szeder István mérnök, IV., Tábor u. 21. V Eladó egy komplett kovácsszerszám. Megtekinthető Tajó puszta 62 sz. alatt, Faragó Dezsőnél. 1—2 Egy hold 854 n.*ől föld lakással, őrök« áron, szabadkézből eladó Felsókistelek 123 sz. alatt. 1—2 Eladó ház. . Téglaépület, 2 szoba, 1 előszoba, konyha, speíz, fürdőszoba, 2 nagy műhely és hozzávaló melléképüle* tekkel, cementáru berendezéssel, vagy annélkül is, eladó Szegedi ut 1 sz. 1»2 Babé Imre debeák*szarkásí 60 kát. hold birtokát Dömötörtől több évre feles« haszonbérbe kiadja. Érdeklődni lehet Jókai ucca 28 sz. alatt. 1—2 4 hold föld szőlővel kedvező fizetési feltételek mellett eladó, fele részben is. Érdeklődni lehet Rekettye 50 sz. alatt. Bece*féle tanyán. I KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS lg Mindazok a rokonok, jóbará* B H tok és a hentesek, kik felejthe« ■ p teilen férjem halálakor részvétük* I || kel felkerestek és bánatomat eny* m S hítení igyekeztek, fogadják ezúton M II hálás kőszőaetemet. Özv. Péter Szabó Sántíorné 1 Halasi Újság Felelős szerkesztő és kiadó: HURT A. FERENC laptulajdonos j : J Szerkesztőség ős kiadóhivatal; Városháza épület Előfizetési díj: Félévre 6 P. — Vidékre félévre I ül Nyomatott Mészáros Dezső és Sú(b§& Imre sokszorosító mesterek kdsjp* liyorndájában, Kiskunhalason, accs 8. (Tóth L. emeletes ház).- Düei UH

Next

/
Oldalképek
Tartalom