Halasi Ujság, 1942 (3. évfolyam, 7-102. szám)

1942-06-09 / 46. szám

ti »Ida I HALASI OJSAO Junius 9, kaki M A G A N H I R D ETE S E K Mézet a legmagasabb napi áron vé« sárol a HANGYA.___________________ S zanyi Lajos harkai tanyáján füvet ad ki résziből kaszálni. Érdeklődni lehet Vörösmarty u. 2 sz. alatt, ahol. egy üz« lethelyiség kiadó és trágya van eladó. Eladó 300 mól föld. Bővebbet Szondy utca 2 alatt.________________________ S olti »műterem és fotoszaküzlet értesíti üzletfeleiéit, hogy folyó hó 19=től kezdő« dően minden pénteken egész nap zárva marad. Más napokon esti 7 óráig nyitva.___________________1—2 A gyag u. 5 sz. alatt udvari lakás ki« adó. Angóra nyulak és két kocsi trágya eladó.__________________________1—2 Baján a vodícaí búcsú járó templom mellett, a városhoz 3 kimre kővesut mel« lett 13 hold szántó és szőlőből álló szép, vízmentes, tanyásbírtok, szőlészeti felsze» jreléssel, igen kedvező áron eladó átve­hető azonnal. Érdeklődni lehet Halas, Felsószállás 22 sz. Berkyféle szőlőben. Gépírást tanulhat, gyakorolhat III., Avar u. 5 sz. alatt őzv. Berkynénál. Jelentkezni lehet a déli órákban. 2—2 Női fatalpu szandalett, színes, nagy vá« lasztékban, utalvány nélkül kapható PAPP cipóüzletben._________________ A kiskunhalasi róm. kát. egyház tu« lajdonát képező, a temető déli oldalán fekvő cca 1 holdas parcellákra osztott szántóföld 5 évre nyilvános árverésen bérbe fogják adni] okt. l«tól kezdódóleg. A nyilványos árverés f. év juníus I4«én d. u. 3 órakor fogják megtartani a hely» Színen, ahová az árverezni szándékozókat meghívják. Róm. Kát. Egyh. Gondnoki Hivatala. __________________________ U J utca 61 sz. lakóház azonnali be« költözéssel eladó. Érdeklődni a hely« szinen._______________•_______________V B ort veszek Hazai bornagykereskedő, Petőfi u. 4 sz_________________________ E kekapa és szántóeke eladó Batthyány qcca 22 sz. alatt, Király Gy. Ábelnél. őzv. Gönczi Jánosné eladja a város közelében lévő 2.280 n.»ől szőlő és szántó» földből álló ingatlanát, háromszobás lakó« házzal. Érdeklődni lehet Tárnok ucca 3 sz. alatt.____________________ 5—3 S zász Károly u. 14/a sz. ház eladó. 1»4 Németh Pál eladja Gáspár«féle másfél hold szőlőjét, részletekben is. Érdeklődni lehet vasárnap, Avar u, 10 sz. 1—2 Felhívom az állattenyésztők figyelmét, hogy a levágott lófarok, serény, marha farok és dísznósertét ne] dobják el gyűjt» sék azt össze, nálam mindenkor a leg« magasabb árban értékesíthetik. Tisztelettel Meggyesi VínceJ Városház»épület. 1—2 Eladó az uj ref. temető közelében 82 n.*öl veteményes főid. (Esetleg feles hasz« nálatra kiadó.) Kisebb boros hordók is eladók. Érdeklődni lehet őzv. Mészáros Imréné Vitéz u, 8 sz. lakásán__________ T anulólányt felvesz Fehér Eta fodrász, Kossuth u. 3 sz.___________________1—2 E gy kétfelényíló ajtó és egy bilíiárd asztal eladó Orbámvendéglóben. 1—2 Sóstó mellett 29 kát. hold, Eresztőn 70 kát. hold és a szegedi ut 7«8 km. között 27 kát. hold ingatlan részletekben eladó. Kocsány László mérnök Eötvös u. 15 sz._______________________________ B OR 25 literenként is eladó Szent Imre u. 11 sz‘ alatt. ________________ K iadó Batthyány u. 1 sz. lakóház mel« léképületekkel együtt. Érdeklődni Róm. Kát, egyh. gondnoki hivatalban.______V K iadó julíus, vagy augusztus l»re két szoba, előszobás úri lakás Cseri László Vörösmarty u. 44 sz. házánál._________ F elsőöregszőlők 199/a számú lakás 863 n.»öl területtel, melynek fele szóló, eladó. Érdeklődni lehet a helyszínen. Kifutót felvesz Ernyes László fűszer« kereskedő.____________________________ F riss darabos mész kapható Árpád u. 25 sz. alatt Kovács Pál mészkeres» kedőnél. Fontos cím : Oláh Lajos úri- és egyenruhaszabó Dohány u. 6. sz. (Volt Hegyes Vencel-féle Ozlet) ____________; I rodavezető kisasszonyt, aki a könyveléshez is ért, azonnalra ke­resek. Hurt A. Ferenc igazgató, város­háza épület. Felsökisteiek pusztán Marótí Antal szomszédságában 3 hold szántó, kaszáló eladó. Érdeklődni lehet Pólya István tu* lajdonossal. _________________________ Á rpád ucca 3 szám alatt takarításért lakás augusztus l=re kiadó. 2—2 Sáhó János felesbérletbe kiadja a fel* sászállásí iskola melletti 32 holdas tanyás« birtokát. Érdeklődni lehet Szathmáry Sándor 4 sz. alatt. _______________1—3 T anulót, vagy kifutót fizetéssel félvesz Hazai szövetüzlet. (Régi járásbírósági épület.) 3—3 Balatonon háromszobás villa, egyben, vagy'Szobánként olcsón kiadó. Cím a kiadóban._____________________ Széchenyi u. 58 sz. lakóház eladó. Érdeklődni lehet Kisfaludy u. 93 sz. 2*2 Sóstói iskola mellett 1 m. hold szóló és gyümölcsös, Felsószálláson a szegedi müut 6 km.«nél 10 m. hold gyümölcsös« nek és szántónak kiválóan alkalmas le« geló és erdő eladó, azonnal átvehető. Érdeklődni lehet dr Bódí járásbi rónál. V Muhar vetőmagunk érkezett- HANYGA._________________ F ekete József szabómester fiút tanuló» nak azonnal felvesz._____________5—3 K iadó Alkotmány u. 5 sz. alatt egy szoba, előszoba és konyhából álló ud­vari lakás julíus 1 «»tói. Egy 8 éves sárga paripaló és egy szekér eladó._________ F ejetókben 214 n.*ől szántóföld eladó- Érdeklődni Sza’ay fodrászüzíet Mélykúti ut 13._____________________________ S zandalett különlegességek nagy vá­lasztékban kapható Péter cipó házban. Városház épület.____________________ K orona u. 10 sz. ház eladó. Érdek« lődni lehet ugyanott._____________2—2 Köles vetőmagunk elfogyott. HANGYA._________________________ G ongos gazda e hét folyamán másod« szór permetez 1__________________ M egérkeztek a legújabb SZANDA« LETT különlegességek Péter cípőházba. Városház épület. Óriási választék ! _____ B ánóczky János eladja eresztői 10 kát. holdas szántóföldjét Szegedi ut 9«es kiló« méterénél. .__________________ 2—2 B ábud Imre rekettye! 10 hold szántó­földjét október 26«tól kezdve feles ha« szonbérbe kiadja, ugyanott kölesnek való főid van azonnal kiadó. Értekezni lehet Bercsényi u. 8 sz. alatt.______________ U talvány nélkül női, férfi és gyermek­cipő mozaik talppal kapható PAPP cípó- üzletben.____________________ Nég y középiskolát végzett fiút tanú« lónak felvesz Tamás fogtechnikus. 2*3 Fapirspárgávaf kötözzünk először) Uriszoba juníus 15.«re kiadó. Villany» világítás van. Külön bejárat. Korona utca 1.___________________________V. Jóhangu mesterhegedü eladó. Megte« kinthető Farkas (Hurt) papirüzletben. V Gumicipő és fasaru kapható Párisi Bazárban. V VAS, szerszám és zománcedény szűk» ségletét Markovié h«vaskereskedésben Kossuth»u- 20. szerezze be. V Hölgyek figyelmébe ! Bédi fodrász ér« tesítí a hőlgykőzönséget, hogy hölgy« fodrász üzletében elsőrangú munkás űz« letvezetőt alkalmazott. Pontos kiszolgálás, jó munka. Szolid árak 1 V A szőrvásárlást újból megkezdtem. Vásárolok szarvasmarha, ló, kecske, kutya, házínyul és subaszórt. Kilónként 1 P 50 f.« tői 2 P 50 f.*ig. Bédi fodrász, Kossuth ucca 2 szám. (Arvai»házi) V Bükkönyösben, Gyep u. 3 sz. ház eladó. Érdeklődni a Párisi Bazárban. V Baracklekvár, elsőrendű, nem gyári a HANGYA minden üzletében beszerez« hetó. Baracktermésre nem számíthatunk, ezért cselekszik helyesen az, aki lekvárt vasáról. Két drb. erős ajtó, kamrára vagy pad» lásra való, eladó Natkai u. 4 sz. alatt. Takamány-répamag még mindig van üzleteinkben. HANGYA. Légoltalmi cikkek, a törvényes ren= delkezéseknek megfelelők Markovich vas« kereskedésben vásárolhatók. V Kész cipók nagy választékban utal« ványra kaphatók Papp László cípészmes« tér, cipókereskedónél. V ÓZV. Zseny Sándornénak a Hangya telep szomszédságában, a majsai kővesut mellett lévő 12 hold szántója Dömötör« tői haszonbérbe ^kiadó. Érdeklődni sóstói iskola melletti tanyáján. _______ 2—2 ö zv. Kis Faragó Jánosné alsókisteiekí birtokát feléből, vagy bérletbe kiadja. Érdeklődni lehet Bajza u. 4 sz. a.' 1«2 Befőtteket, gyümölcsízeket is árusít a HANGYA.____________________ L ikőr- és rumkülőnlegességeket Jeges csemegekereskedótöl. V Egy kétfelényíló tele ajtó eladó Lám» pel Dezsőnél Árpád u. 27. V Leányka fatalpu szandalett kapható PAPP cipóűzletben. Egy permetezőgép eladó. Kukorica« és répafőid kiadó. Korona ucca 1 sz. 2«2 Fatalpu gyermeksaru kapható PAPP cipőüzletben. _________• A füzesi iskola mellett 49 hold (Figura féle) tanyásbirtok felesbe kiadó. Érdek« lődni lehet Szent Imre u. 8 sz. alatt. 3*3 Tornacipő fehér és fekete Péter cipő« házban kapható. Városház épület. Paprika Imre két villanyszerelő tanon« cot fizetéssel felvesz.__________ 1—3 V eszek zongorát, pianinót. Zongora hangolást, kisebb javítást szakszerű javítás mellett, olcsón vállalok. Kérem az érdek* lódók szives támogatását. Hajnal ucca 13 szám.____________________ 1—5 N émedi Sz. István fehértói 25 kát. hold tanyás és szőlóbírtokát Dömötörtől kezdve haszonbérbe kiadja. Értekezni füzesi tanyáján.______________ R ekettye pusztán, Bogyós Sándor szom« szédságában 4 hold lábon álló füvet elad Gáspár K. Sándor. A füvet vágni lehet. Faszén állandóan kapható: Csányí sü« tődében Nyárfa u. 3 sz, alatt. 4—8 Vörösmarty u. 19 sz. ház eladó. Érdeklődni lehet a Halasi Népbankban. 1040 n.-öl szóló a Baky kastély szóm* szomszédságában eladó. Értekezni Bat« thyány u. 7 sz. alatt.____________2—2 E gy drb. hasas anyasertés feléből ki« adó. Érdeklődni lehet Ag u. 1 sz. alatt Godó festőnél. 4—5 Felsőszálláson kalapári szélmalomnál bognármühely berendezés és szobabu« torok eladók. 1—2 30 méhcsalád országos méretű kerettel egybe vagy családonként, mülép préssel, hozzávaló pergető vei eladó. Ar megegye« zés szerint. Gyaraki Bálint Felsökisteiek 196 szám.__________________________ J ókarban levő mély gyermekkocsi eladó Csillag u. 10 sz. alatt. Vörösmarty U. 69 sz. alatt 2 kerékpár eladó.______________________________ A város közelében szóló, föld, náda= sok eladók. Érdeklődni Szilády Áron u. 32 sz. alatt. V Mérlegek és vas«sulyok javítását hí« telesitéseit szakszerűen végzi Monda mérlegkészitő Király u. 1 sz. 3—4 Egy galvanizált, kézi festésű porcellán ernyővel ellátott 20-as körégőjü petró« leum lógólámpa eladó. — Valóságos szobadísz. Megtekinthető Zilah üvegke» reskedésében.- ________________V A Gazdasági Egyesület Elnöksége fel* hívja a gazdálkodók figyelmét, hogy akik» nek szuperfoszfátra, kálísóra és pétísóra ez év őszén szükségük lesz, már most* legkésőbb junius 29*íg jelentsék be igény» lésüket az Egyesületben, mert a megren» delést 4 hónappal előbb kell, eszközölni. Tornacipő kapható PAPP cipóüzletben. Sólyom u. 9 sz. alatt egy ágy, és egy 10 éves leánynak való bocskaí ruha eladó.____________________________V A lig használt (Sachs) mo­torkerékpár eladó. Érdek­lődni lehet a Halasi Nép­bankban^____________________ T ó. ucca 9 számú lakóház eladó. Er*» deklődní lehet ugyanott. 2—2 Fatalpu cipőre hangfogó Péter cipő» házban kapható. Városház épület._____ GulyáS'féle 18 hold tanyásbirtok, a HANGYA-teíep szomszédságában, felé» bői, vagy haszonbérbe kiadó. Érdeklődni lehet Vörösmarty u. 51 sz. 2—2 FARKAS KALMAN ÖRAS, EKSZE» rész: ES LÄTSZERESZ, a Gazdasági Bank épületében, raktáron tart min* denféle OR AT, ÉKSZERT és SZEM­ÜVEGET nagy választékban. Brilliánst, ezüst pénzt, arany és ezüst ékszert, — használtat is, magas áron vesz, órát 6c ékszert pontosan javít. M Eladó 3 darab maglósertés., Cím : Bük* kőnyös, Mozdony u. 11 sz. _______2—2 O lcsó fatalpu saru Péter cípóházban kapható. Városház épület. Haszonbérbe kiadó tajóí állomás mel­lett 100 holdas tanyásbirtok. Érdeklődni! lehet Bánóczky Kálmánnal Arany János u. 13 sz. alatt.__________________ K ész cipók zöld és piros utalványra kapható Petőfi u. 11 sz. alatt._____1—2 S zűcs Imre örökösei eladják Rekettye pusztán levő 53 hold ingatlanukat, szántó, legelő, erdős területtel és tanyával. Ér­deklődni lehet Mélykúti ut 16 sz. alatt Darázs bognárnál. 1—2 A balotai 240 kát. koldas ref. lelkészi javadalom felerésze Dömötörtől kezdődő* leg kiadó, esetleg az Egyház 190 holdas ingatlanával együtt is, azzat egyező föl«1 tételek mellett._______________' E ladó Kecelen 3 szoba, 2 konyha és üzlethelyiségből álló ház 445 öles szóló és gyümölcsfás telekkel.' Száraz talajvíz mentes helyen. Érdeklődni lehet Mátyás József gépésznél a tűzérlaktanyában. KISEBB kaszáló kiadó. Érdeklődni lehet Natkai u. 10 sz. alatt. ___________ G umikerekű stráfkocsi jókarban levő eladó. Érdeklődni lehet Hímző u. 8 alatt. Hímző u. 1 sz. alatt szoba, speíz kiadó. Érdeklődni a helyszínen vagy levélben Tegzes szabóval Kisszálláson. Erős kifutó fiút azonnal felvesz fTÖ KOKYA nagykereskedő.’ Szakmában levő előnyben._________________________V A Refromátus Egyház a balotai 185 hold egyházi és az Arvaház Füzes-Alsó» szállási ingatlanát f. évi október 26«tób több évre haszonbérba kiadja. Zárt írás* beli ajánlatok beadhatók a pénztári híva» talba, ahol a szükséges felvilágosítások is beszerezhetők. ___________________1—2 K erékpárlopást megakadályozó dur» ranó lakat kapható Vanyiska cégnéL. (Gyugehház.)_______________________ Z öldségtermelők figyelmébe! Fajtiszta magból, szabadföldi, korai kelkáposzta» palánta, 10—15 ezer drb. eladó Bocskai ucca 10 szám alatt._________________ A Ref. Egyház felsószígeti földjén lábon álló fü eladó. Érdeklődni a gondnoki hi» vatalban, vagy a helyszínen reggel 5-től 7«ig lehet._________________ . S zegedi ut 39 számú ház eladó. Er* deklódni Uj ucca 36 szám alatt lehet. Értesítés! A Halasi Népbank és Hitelszö­vetkezet tagjainak, akinek lovát a M. kir. Honvédség katonai célokra igény bevette, az igénybevételi lap bemu» tatása ellenében a szokásos feltételek mellett a M. kir. Földmívelésügyí Minisz­tériummal történt megállapodás alapján 300—500 pengős kamatmentes köl­csönt folyósít. Részletes felvilágosi» tással szolgál a Népbank igazgatósága, Halasi Újság Felelős «szerkesztő és kiadó: 1 HURT A. FERENC J laptulajdonos t Szerkesztőség és kiadóhivatal: Városháza épület Előfizetési díj: Félévre 6 P. — Vidékre félévre 2 K Nyomatott Mészáros Dezsó és Borhlf" Imre sokszorosító mesterek kőfoy*» nyomdájában, Kiskunhalason, Kálóm* ucca 6. (Tóth L. emeletes ház) leLlSi

Next

/
Oldalképek
Tartalom