Halasi Ujság, 1942 (3. évfolyam, 7-102. szám)

1942-05-19 / 40. szám

fi oldal HALASI ÚJSÁG A sóstéi halászcsárda megnyílt I Jó ételek italok állandóan kaphatók Tisztelettel: Modok István Mindig uj lesz a cipője, ha a legtőké* kiesebb cipóápoló szerekkel kezeli cí= pójét.Kapható Péter cipőházban.______V S zondy u. 18 sz. fél ház külön bejé» rattal eladó.___________________________ Ö ZV. Csehó Jánosné eresztói 23 hold tcnyásbírtoka haszorbérbe kiadó. Érdek» lődnl lehet Páva u. 9 sz. alatt.________ K ertész uccában kaszáló kiadó. Érte* kezni Kisfaludy u. 16 sz. alatt.______ J ó házból való és jómegjelenésü fiút kabinosnak felvesz a fürdő. Jelentkezni lehet a Körösi gőzfürdőben.____________ B útorozott szoba kiadó és hizlalni való sertések eladók Korona u. 1 sz. alatt. Leányka fatalpu szandalett kapható PAPP cipóüzletben.___________________ R ókák nagy választékban kaphatók Kovács szűcsnél, Posta u. 9 sz. 2—2 Egy női kerékpár eladó Szabadság tér tí szám alatt._________________________ A ngóra nyulak ketrecekkel eladók Zöldfa u. 13 sz, alatt._________________ A zok a kiáígénylők, akik még napra« forgó vetőmagjukat nem kapták meg, át« vehetik a Futura birományosnál Czagány M. KárolynáJ._________________________ B ükkönyös u. 22 sz. modern lakóház eladó. Érdeklődni lehet Kossuth u. 15 szám alatt.________________________2—2 Űzietátvétet. Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy Hazai Gyula szabóságában 10 évig mint munkavezető dolgoztam, folyó hó 16«án átvettem, hol mindenféle, szakmába vágó munkát, el» vállalok. Kérem a n. é. férfiközőnség szí vés pártfogását. Hazafias tisztelettel •. Nagy Kálmán uriszabó.___________________B2 A Gazdasági Egyesület elnöksége fel» hívja tagjait, hogy pohánka magra elő« jegyzésüket jelentsék az egyesületben. Az előjegyzés határa május 25, délelőtt 10 óra._______________________________ E gy jókarbanlévő 175«ós motorkerék* pár jó gumikkal eladó. Megtekinthető Nád u. 8 sz. alatt. (Kórház mellett.) Felhívom az állattenyésztők figyelmét, hogy saját érdekükben gyűjtsék össze lófarkot, lósörényt, marhafarkot, disznó« sertét és sikárgyőkeret, melyet nálam mindenkor a legmagasabb napi árban eladhatnak üzletemben, város*háza épü« let keleti oldalán. Tisztelettel Meggyes! Vince;____________________________2—2 Fecske u. 10 sz. alatt különálló szoba konyhás lakás kiadó. Ugyanott verni való nád van eladó. 2—2 Fehér cipó utalvány nélkül kapható] Péter cipőházban Városház«épület. V Cagány Ferencné, tajópusztaí 70 hold tanyásbirtokát feles használatra kiadja. Érdeklődni lehet Toldi u. 4 sz. alatt. A Családvédelmi Alap egy pár jó igáslovat vásárol. Eladni szándékozók je= lentkezzenek a Családvédelmi hivatalban. (Volt főügyészi iroda, régi járásbirósági épület.)________________________1— 2 K őtó u. 15 SZ. alatt egy lakóház el« adó. Érdeklődni lehet Katona u. 2 sz. a. Értesítés. Mindazok a gabonaiappal rendelkezők, akik bármilyen oknál fogva nem lettek még elszámolva jelenjenek meg gabonalapjukkal Fő u. 13 sz. alatt Czagány M. Károly Futura bizományos» Páli 67°es beszerző osztag parancsnokság. Gyakorlattal rendelkező könyvelő nőt, aki a keraskedói dolgokhoz némileg ért, felvesz Körősy Jenő hengermalma. 1»2 Felsóöregszólókben, Bakos Imre mel» let 2804 n.»ől és külön 280 n. ől víz« mentes szőlő eladó. Értekezni lehet Ondi László cipésznél, Posta u._____1=2 Ü zletáthelyezés. Igen tisztelt üzletfe» leim szives tudomására hozom, hogy un» és egyenruhaszabóságomat áthelyez» tem Dohány u. ó sz. alá. (Volt Hegyes Vencel féle üzletbe) Továbbra is szíves pártfogást kérek: Oláh Lajos úri« és egyenruhaszabómester.___________.___. 4 00 kéve szegni való nád eladó. Er« deklódni lehet Csillag Jánosnál, a Szegedi ut 2=es kilométerénél._______________ S zabadkai ut 20 sz. alatt űzletheiyí* ség van kiadó. Május 19, kedd? ÍasanhiroeteseI Eladó egy kisebb tanyásbirtok Pirtó 22 sz, alatt. Érdeklődni lehet Homok ucca 3 sz. alatt a déli vagy az esti órákban. 1 3 Inokán Szalai K.«féle birtokon elsza’ íadt egy fekete választási malac. Becsű* letes megtaláló adja be a Fehérházhoz­Füzesen egy lánc föld eladó. Érte» kezni lehet Bajza u. 6 sz. alatt. Belterületen, a város központjában bútorozott uriszobát keresek. Cím Hurt papirüzletben. V Ezúttal értesítem kedves jó ismerő» seim kik eddig nehéz uccai árusításom­ban vásárlásukkal megértőén támogattak, hogy ezután üzletemben városház épület keleti oldalán szíveskedjenek felkeresni, ahol az eddig tartott cikkek — és jelen» leg cérnával és 10 dkg. szappannal is szolgálhatok, vásárlásíkőnyvecskére. Elő« zékeny kiszolgálásukra kész örömmel várva vagyok. Tisztelettel Meggyest Vince. i 2 Műtrágya már csak kicsingben kap­ható a Hangyában. Figyelem ! Nedobja el fakó, zsíros ka» lapjait, mert tökéletesen újjá alakítja Kóródy István kalapos Árpád u. 23. 5=! 0 Felsőszátláson Szathmáry Sándorné szomszédságában lévő 4 kát. hold szán« tófóld eladó. Érdeklődni lehet Orbán Imre Hunyadi uccai füszerűzletében. Néhai Özv. Gaál Imréné örökösei eladják az Iparszólókben levő 676 n.»ől szólót, lakóházzal, valamint Gimnázium u. 3 sz. alatt rádiót, vendéglősöknek megfelelő szekrényt és egyéb bútor féléket. 4—3 Férfi magasszáru és félcipő utalványra kapható Péter cipóházban. Városház épület. Hajnal u. 12 sz. alatt egy szoba ki» adó. Érdeklődni lehet a helyszínen. 1«3 Más vállalkozás miatt 4 —500 pengő havi jövedelemmel, bevezetett, nagy jö­vőjű üzem azonnal eladó. Cím a kiadó* ban. 4—4 Borsó- és vőjbabkonzervel árusít a HANGYA. Rézmészporunk még e hónapban megérkezik. HANGYA. Utalvány nélkül női, férfi és gyermek* cipó mozaik talppal kapható PAPP cipó- üzletben. Óvoda u. 5 sz. alatt két padlós szoba egy konyha, egy nyárikonyha, élés» kamra, két sertésől, egy fásszínból álló örökség eladó. Értekezni a helyszínen Szegedi rendörfötörzsörmesterrel. Berki Gyula búza, zab és kukorica« val bevetett 4 holdas vízmentes szántó« ját eladja. Érdeklődni Felsőszállás 36 sz. tanyáján. 3—3 Dobos Mátyás Felsőkísteleken 2 hold földjét Fodor szomszédságában önkéntes árverésen folyó hó 25«én eladja. Uj ucca 61 sz. lakóház eladó. Érte* kezni a helyszínen. „Hogyan takarékoskodjunk a rézgá* liccal, a rézmészporral és hogyan hasz* náljuk a cinkgálicot?“ című füzetet díj* mentesen kaphatja meg a HANGYA bármely üzletében.­Régiminóségü, mürostmentes női ka« bátoí, férfi ruhát vásárolhat Jfórváth szabómester ruhaházában.- ' — - -» 2— 3 Bükkönyös u. 53 és 42 sz. lakóházak eladók. Érdeklődni lehet Bükkönyös u. 49 sz. alatt. 1—5 Légoltalmi cikkek, a törvényes ren« delkezéseknck megfelelők Markovitól vas* kereskedésben vásárolhatók. V Kisfaludy u 51 sz. Ház eladó esetleg felerészben is. Érdeklődni lehet Marko» vidi vaskereskedésben, Kossuth u. 4—4 Fehértón 3 hold szántóföld, Alsófekc* tefőldekben 2 darab feketefőid feles hasz« nálatra kiadó. Érdeklődni lehet Csillag u. 11 sz. alatt. Nagy Sándorné Harka pusztai lakos vasúti arcképes igazolványát elvesztette 16=án. Kéri a becsületes megtalálót adja be a rendőrségre. Állami akcióból származó fajtiszta an» góra süldő 4 drb. eladó Szalag u. 32 szám alatt. vitéz Varga tanyáján (debeáki kóvesut mellett) egy felős tehenet elvállalnak. 1*2 Bíbor u. 37 sz. lakóház eladó, esetleg junius 1 »tői kiadó. Értekezni lehet a hely« színen. Bárkinek hozott lisztjéből csekély dt« jért tarhonyát készítek. Szemcsík Mihály üzeme Székely u. 15 sz. alatt. 4—4 Fatalpu gyermeksaru kapható PAPP cipőüzletben. Teljesen uj, elsőrendű konyhabútor eladó Széchenyi u. 7 sz. alatt. V Négy középiskolát végzett óskeresz» tyén származású, szorgalmas fiút keres» kedó tanonc.nak fizetéssel felvesz Horváth János szabómester ruhaháza, Kiskun« halas. 2- 3 Göbőiyjáráson 112 katasztráiis hold tanyásbirtok, szántó, és legelő haszon» bérbe kiadó. Két csillár, használt bocs» kai ruha eladó. Érdeklődni lehet Dohány u. 3 sz. alatt. Kész cipók nagy választékban utal« ványra kaphatók Papp László cipészmes« tér, cípőkereskedónél. V Trappista sajt, erős túró, szalámi és kolbász kapható Nagy Dániel fűszeresnél Petőfbu. 14. V Szanyi Mátyás Harka»pusztai tanyás* birtokát haszonbérbe kiadja. Érdeklődni lehet Deák Ferenc u. 5 sz. alatt. 1—2 Lakást keresek. Két, vagy háromszo­básat. Esetleg két*, vagy háromszobás lakrészt. Lehet családi ház is, a központ» hoz közel. Lévay Bálint Kard u. 1 sz. V Sóstón felül egy hold szóló eladó. Er« deklódni lehet Szilády Áron u. 64 sz. Tornacipő kapható PAPP cípóüzletben. VAS, szerszám és zománcedény szűk* ségletét Markovié h*vaskereskedésben Kossuth«u. 20. szerezze be. V Szállás u. 7 sz. alatt elsőrendű szór* hozamú törzskönyvvezett, angol, angóra, apa, anya és választási nyulak eladók. Tojást állandóan vásárolunk minden üzletünkben. HANGYA. Likör« és rumkülőnlegességeket Jeges csemegekereskedótól. V Hölgyek figyelmébe ! Bédi fodrász ér« tesíti a hőlgyhőzőnséget, hogy hölgy« fodrász üzletében elsőrangú munkás üz* letvezetót alkalmazott. Pontos kiszolgálás, jó munka. Szolid árak1 V Eladó Balota 253 sz. 3 hold 240 öl szántó és erdő. Érdeklődni lehet Marko» vích vaskereskedésben. 3—4 Egy kétfelényíló tele ajtó eladó Lám* pel Dezsőnél Árpád u. 27. V Bútorozott szoba kiadó ellátással Bem u. 4 sz. Érdeklődni a belső lakásban lehet. Kisebb méretű hasinált üvegajtók, üvegfal, ruhaszekrény, ágy és vájog van eladó Hajnal u. 3 sz. alatt. Egy kézi stráfkocsi mely ló után is alkalmas és egy jó szivattyús kút eladó Nád u. 1 sz. alatt. £ Síp u. 1 sz. lakóház'eladó. Megte» kínthetó mindennap d. u. 3 órától. Figyelem ! A napokban érkezik meg a legújabb szandalett különlegességek. Péter cípóház. Tanyásbirtok haszonbérbe kiadó Fü* zesen. Érdeklődni lehet Szathmáry Sán* dór u. 11 sz. alatt. Angóra nyulak eladók Hímző u. 9 sz. alatt. ’ l-=-3 Bérbe vennék 100—.300 holdas ta* nyásbirtokot okt. l*re. Morava Endre Jókai u. 4. 1—2 Szalma van eladó Cserepes u. 2 sz. alatt, tüzérlaktanya mellett. 1-4-2 Füves here van' kiadó Natkai u. 10 sz. alatt. Kertész u. *51 sz. ház eladó. Érdek« lödní a helyszínen. I—2 Felsőszálláson 3 lánc föld Dobrádi László zsomszédságában haszonbérbe ki* adó. Értekezni lehet szombaton délelőtt Dékány Árpád u 9 sz. alatt. ÖZV. Herczeg Antalnénak szénája és szegni való nádja van eladó. Érdeklődni lehet Vörösmarty u. 39 sz. alatt. 1*2 Hercynia a szőlő* és gyümólcsmoly leghatásosabb ellenszere. Árusítja a. HANGYA'. ________ P énteken este Szegedi és Batthyány ütött a Balázs fűszeresig elveszett egy pénztárca 156 pengővei, kenyérjegyekkeL Kéri a becsületes megtalálót az a sze* gény kereskedósegéd, hogy a rendőr« ségre adja be, ahol illő jutalomban ré® szesül. Annál is inkább mert a pénz a cégé volt és azt levonják néki. Pusztai Istvánné pirtó i60 hold ta* jnyásbirtoka feles haszonbérbe kiadó. Er* deklódni lehet Vörösmarty u. 42 szám alatt hol egy igásló is eladó. _________ M egnyílt Csehó János divatháza a központi iskolával szemben. 2—2 FARKAS^kXlmXn öRAS, EKSZE» RÉSZ ES LÁTSZERESZ, a Gazdaság* Bank épületében, raktáron tart min* d Miféle ORAT, ÉKSZERT és SZEM» ÜVEGET nagy választékban. Brilíiánst, ezüst pénzt, arany és ezüst ékszert, — használtat is, magas áron vesz, órát S» ékszert pontosan Javít._____________V B őrtalpú gyermekcipő 19—22»ig utal­vány nélkül kapható. Gyermek félcipő nagy választékban kapható utalvány nél" kül Péter cipőházban. Városház épület. Fél hold szóló a téglagyár mellett eb adó. Érdeklődni lehet a Markovié h vas* kereskedésben, Kossuth u., vagy Gom* bős Gyula u. 10 sz. alatt. __________V T űzhely eladó Szabadkai ut ó szám alatt._____________________ ­B őltalpu cipők zöld és piros utalványra- kaphatók Petőfi u. li sz. alatt. Árpád u. 14 sz. ház felerésze éladó. Érdeklődni lehet Baross u. 12 sz. alatti 1=2 Szőrvásárlás! Bármilyen rövid, levá­gott női és férfihajat, kifésült női kóc* hajat, lenyírt, kihullott szarvasmarba, ló, kecske, kutya, macska, házínyul«, és subaszórt megvesz Bédi fodrász, a szőrbe* gyűjtő központ megbízottja. Arak kg.» ként: 1 P 50 f.«tól 2 P 50 f.»ig._______V B recska Imre eladja ereszrői 10 hold szántóföldjét. Értekezni lehet Brecska Istvánnal Balota 63 sz. alatt._______2*2 Z amatos borunkat miudenkí kedveli. HANGYA.________________________ N ői fatalpu szandalett, színes, nagy vá* lasztékban, utalvány nélkül kapható PAPP^ cipőüzletben. _________ E ladó ház a központban, III., Székely ucca 8 számú, 3 szoba, előszoba, konyha, külön épület és nagy kertből álló. 3«.3 Festéket, takarítási eszközöket Bankófr Imre festékkereskedésében v á s á r o 1 jö'& Dob u. 4 sz.____________________2—4 V ihar u. 13 sz. ház és Felsőöregsző* lökben 1052 n.=ől szóló eladó. Érdek­lődni lehet Damjanich u. 10 sz. háznál, amely szintén eladó.____________1—2. P ermetezőgép, cimbalom, márvány mosdó, puha ólfa eladó Tábor u. 10 sz; alatt. 2—2. A Családvédelmi Hivatal arra rászo­ruló, sokgyermekes családoknak kecské­ket és kacsákat ad ki tenyésztés végett' Igénylők jelentkezzenek a fenti hivatal» ban (volt főügyészi iroda.) ._____2—2 K ét leányt tanulónk azonnal felveszek. Borbás Julia női szabó, Petőfi u. 20. 2°2 Rézgálicot jegy ellenében cinkgálicot jegy nélkül bárki vásárolhat a HANGYA üzleteiben. • KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Mindazon rokonoknak, ióbarátok- nak és ismerősöknek, kik felejthe­tetlen jó drága édesanyánk, nagy­anyánk temetésén megjelentek és ezáltal mélységes fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek, eíuton mond há­lás köszönetét a B a n g ó-c s a 1 á d. Halasi Újság Felelős szerkesztő és kiadó; HURT A. FERENC ■$? laptulajdonos • * Szerkesztőség és kiadóhivatal: ? Városháza épület Félévre 6 P. — Vidékre félévre ÍZ E Előfizetési dij: Nyomatott Mészáros Dezső és Borble Imre sokszorosító mesterek könyv­nyomdájában, Kiskunhalason, fiSalQm» ucca 6. (Tóth L. emeletes ház). lei. 1M

Next

/
Oldalképek
Tartalom