Halasi Ujság, 1942 (3. évfolyam, 7-102. szám)

1942-07-31 / 61. szám

Julius 31, jjiéntek HÄ HÄ SI UJSÄB 5. oldal Felhívjuk________________ a gazdák figyelmét arra, hogy akiknek 50 kilógramos befogni való süldő* |ei vannak és azokat lekötik a MASZ részére, darabenkínt 400 kg.-íg árpát az előírt áron és 120 P előleget kapnak.Értekeznílehet a MASZ meg* bízottakkal ? Széli Boné, Kiss József és Krug József jogosított serté«k«re»kedök A tej és tejtermékek legmagasabb áru A Julius 24-én érvénybe lépett köz­ellátási miniszteri rendelet értelmében a teljes tej fogyasztói ára megyei vá­rosokban 38 fillérnél magasabb nem lehet. I s I ' Tejfel: Ahol a tej ára literenként 38 fillér, vagy annál alacsonyabb, ott literenként legfeljebb 1.60 pengő. A tejfel viszonteladói ára literenként 20 fillérrel alacsonyabb a megállapított el­adói árnál. A fölözött tej megyei városokban li­terenként 12 fillér. A túró fogyasztói ára: A sovány te­héntúró legmagasabb fogyasztói ára a tej árának megfelelően kg-ként 0.00 P, 1.—, 1.05, 1.15, illetve a zsiros túró ára 1.10, 1.20, 1.25, 1.35 pengőnél magasabb nem lehet. , , ■ ( j , | : Vaj: Pasztőrözött tea vaj adagolva 7 pengő 80 fillér, pasztőrözetlen adagolva 7.40 pengő. főzővaj 7.10, piaci irósvaj 6.80 pengő. Hüvelyesek termelői ára: Fehér, szokvány és gyöngybab mázsánként 59 pengő, fehér, hosszú és lapos, fürj és egyszínű színes bab 64 pengő, tarka, vegyes és egyéb bab 56 pengő. Borsó: Sárga (Viktória) mázsánként 53 pengő, zöltl (express) 45 pengő. Lencse: Kisszemü mázsánként 54 P, középszemü 64 P, nagyszemü 74 P,zsi­zsikmentes erdélyi lencse 74 P. (Az árak vasúti kocsiba, vagy uszályba rak­va értendők.) i 1 ; ISKOLÁBAN Tanító: Pista, mondj egy gyűjtő- hevet! [;!'), Pista: A porszívó! Felhívás a bevonult cselédek eliartott­— SZÉLHÁMOS JÁRT HALASON. Mityók András baromfikereskedő a minap összeismerkedett egy magát vasutasnak nevező fiatalemberrel, aki megígérte, hogy" jutányosán fát és szenet fog szállítani neki. Mityók András hitt a »vasutasnak« és előleg] fejében 50 pengőt le is fizetett azon-« nal. Fában, szénben és általában tüze­lőanyagban olyan hiány van Halason, hogy nem csodáljuk, ha kapva-kapott a jó alkalmon Mityók András. Az ígért fa és szén azonban egyre késett. Mi­tyók gyanút fogott és jelentést tett a rendőrségen. A detektívek munkába fogtak és még aznap lefülelték a szél­hámost. A vasútállomáson találtak rá, amint éppen Jánoshalmára akart utaz­ni. Beismerte bűnét, sőt a detektívek faggatására bevallotta, hogy több szélhámosságot követett el a környé­ken. A szélhámos Kovács József Já­noshalmái lakos volt, akit a MÁV már régen elbocsátott a szolgálatból'. — KUGLI VERSENY. Magyar Ist­ván korcsmáros értesíti a kuglizó kö­zönséget, hogy augusztus 2-án kugli­versenyt rendez délelőtt 10 órai kez­dettel. Értékes dijakkal jutalmazzák a versenyben győzteseket. — GYÉKÉNY-ÁRVERÉS. A városi hatóság az 1942. évi nádasokban, Sós­tón, Nagytón található gyékény-termést (lábon álló) augusztus 1-én d. e. 10 órakor dobszó utján a helyszínen a leg­többet Ígérőnek eladja. — AUTÖBUSZMENETREND. Aug. hóban Sóstóra és Fehér tóra a követ­kező időben közlekedik: Délelőtt Sós­tóra indul a szállodától 9.30, 11.45, délután 2, 4, 6.30 és 8.30 órakor. — Vasár- és ünnepnapokon Fehértóra in­dul kellő számú utassal dl e. 410 és 12.30 órakor a szállodától. Viteldij oda és vissza 4 pengő személyenként. — MEGDÉZSMÁLTA a gyümölcsöt. Borréz Mátyás és Jerucsek József gyű* mőlcsöséből rengeteg alma tűnt el. A detektívek ébersége folytán megkerült a tolvaj, Bílíncky Míhályné jánoshalmi la* kos személyében. — ZSIDÓK! HALLGATNI Ali ANY, DE ANGOL RÁDIÓT HALLGATNI _ EGY ÉVI BÖRTÖN. Fleischer Si­mon újpesti zsidó az angol és; szovjet rádió hallgatására biztatta lakótársait. Ezért egy esztendei fogházat kapott. — KERÉKPÁRTOLVAJ. Tarjáni János halasi lakos kerékpárját a Fűlőp*féle ven* déglóben ellopták. A tolvaj Horán Sán* dór jánoshalmi lakos volt, aki a lopott kerékpárt 80 pengőért eladta. A detek­tívek elfogták tolvajti A kerékpár is megkerült. — TIZENHAT PENGŐ A CSALÁN­SZÁR MÁZSÁJA. A tanyákon most érik a csalán. Ajánlatos kévékbe kötni a 60 centiméternél hosszabb csalánszá­rakat és úgy vinni be a, Natkai-szigeti beváltóhoz. Saját magának és hazájá­nak használ vele az, aki összegyűjti és beváltja a csalánszáZakát. Bútorra Már Bútor vásárlásnál KERESSE FEL BIZALOMMAL „Keresztény Ászt alos Mesterek* fensz miorraktarái Ebédlők, hálók, kombinált szobák, előszoba és* konyhabuto* rok, ezenkívül polgári festett bútorok igen dús választékban a legjobb kivitelben, szolid árak mellett kaphatók. Raktárunk Kossuth uccaés Árpád ucca sarkán van Szíves pártfogást kér: Ráczkevy Gyula és Gajágf Károly asztalosmesterek jajhoz í Ä bevonult gazdasági cselédek el­tartottjai részére gabonaszegődmény kiszolgáltatása tárgyában kelt alispáni rendelet: A rendelet értelmében az 4942. termésű gabonából azt a részt, ámely beszolgáltatandó, kizárólag a Hombár, valamint annak fő- és albizo- mányosai vásárolhatják1 meg. A beszol­gáltatandó gabonamennyiségből a (munkaadó a bevonult cseléd családja Számára gabonát nemi adhat el. Nin­csen azonban akadálya annak, hogy az elszámolásra meghagyott kenyérgaboná­ból a munkaadó a szegődményt a be­vonult . cseléd családjának kenyérgabo- najegy ellenében kiszolgáltassa, az in­gyenes kenyérgabona kiszolgáltatását munkateljesítéséhez kösse, továbbá a iiiem teljesített munkáért kárpótlást 'kér­jen. Takarmánygabona kiszolgáltatása feketében pedig a munkaadó a takar­mánygabona ellenértékét kérheti a had- bavonult cseléd családjától abban az Esetben, ha a takarmánygabona kiszol- gáhatására nem volna kötelezve. j ÉRTI A DOLGÁT ( Vendég: Kérem, engem holnap reg­gel öt órakor keltsen fel, nehogy elkés- fciem a vonatot! Szoba inas; Kérőm, parancsára, csak tessék csengetni! } ! HASZNOS TANÁCS Kelemenné: Minden éjszaka attól félek, hogy valaki alszik az ágyam alatt. Nem tudom, mit csináljak1, hogy ettől a rossz érzéstől megszabaduljak. Csutora né: Aludjék! maga az ágy alatt! .ifi!, ■ ■■ — MEGHÍVÓ. A »Gőbölyjárási Ta­nyaotthon Népmüvelődési Egyesület« augusztus 9-én, vasárnap délután 4 óra­kor a gőbölyjárási I. sz. iskolában évi rendes közgyűlést tart, melyre a t. tago­kat ezennel meghívja az Elnökség. 1-2 — BETÖRÉS, jeges Sándor halasi lakos füszerüzletében a múlt héten be­törés történt. A kár meghaladja a 300 pengőt. A halasi detektívek lelkes buz­galma, mely az utóbbi időkben egyre fokozódik, hamar kézre'keritette a tet­test. A betörő a fűszeres szomszédja: Szabó Kálmánné volt. — PRÓBA AUTÓBUSZJÁRAT. A Szegedi utón, a pusztamérgest bejárat­tól próbaautóbuszjárat indul. Indulás minden szerdán és szombaton reggel 7 órakor Halasra és vissza délután 2 óra 10 perckor a Városi Szállodától. Megáll a 15-ös kilóméternél, Babónál és a mérgesi bejáratnál Viteldij kilo­méterenként személyenként 20 fillér, 5 kilométerenként 1 pengő. — A KAC vezetősége értesíti tag­jait, hogy a tréninget augusztus 4-én megkezdik'. Él i ma ROKONSÁGI FOK Tanár: Mondd csak fiacskám, ro­konod neked Csalbery operaénekes? Diák: Igen, de nagyon távoli. Tanár: Hogy-hogy távoli? Diák: Úgy, hogy tizenhatan va­gyunk testvérek, ő a legidősebb! és én Vagyok a legfiatalabb1 a családban. Hungária Filmszínház Szombaton, aug. l«én este fél 9 órakor Vasárnap, aug. 2*án 3, 6, és 9 órakor Hétfőn aug. 3»án este fél 9 órakor VASKORONA Minden idők legnagyobb és legszebb olasz fílmremeke 1 A LEGNAGYOBB FILMCSODA! Kísérők : —-------Híradók K ülönféle fajborok, rum és likőr különlegességeket Ifj. Benkovics fűszerestől Árpád ucca 27 szám Endre László alispán rendelete a lakosság hús­ellátásának biztosítása érdekében Vitéz Endre László alispán körren­deletét intézett a megye területén Iévíí városok polgármestereihez, amelyben utasítást adott a lakosság húsellátásá­nak biztosítására. Az alispán rendele­tével felhatalmazta a városok polgár- mestereit, hogy a húsellátás biztosítás») érdekében szükségesnek látszó különle­ges intézkedéseket tehessenek! és «J marhahús mérések kezelésének ható- * sági ellenőrzését is elrendelhessék. Ennek alapján felhívják a mészárosa-* kát, hogy a városaik húsellátásánál! biztosítására mindent kövessenek el é« a kimérésre kerülő húst elsősorban w helybeli lakosság szükségleteinek' fed«»* zésére fordítsák. ( ( ; ! 1 1 1 o KÓRJELZÉS ij 1 ' f Falun alaposan ÖssZekéseltefc egy lő* gényt. Odahívják az orvost, aki meg* vizsgálja a sebeket. Hozzátartozói ag* gódva kérdik: j , j — Komoly? : j j i 1 '[' j — A fejseb — mondja az orvos —. feltétlenül halálos. Szerencsére azonban a többi sérülés jelentéktelen. , [ [ j o — ÜDÜLŐTELEPET LÉTESÍTE­NEK SZABADKÁN A DOLGOZÓ LÁ­NYOK. A katolikus dolgozó nők és lá­nyok Szentgyörgyi .csoportja már ko­rábban akciót indított, hogy tagjait üdü­léshez és nyaraláshoz juttassa. Az egyesület ebből a célból gyűjtőakciót is folytatott és saját anyagi erejével jg is támogatta a nemes mozgalmat. A cél az, hogy a dolgozó lányok ingyenes! nyári üdüléshez jussanak. A vezetőségi kérésére a város a foldinüvesiskola ter­meit bocsájtotta az akció rendelkezésé­re és a múlt héten megnyílt a nyaralóte­lep. Egyelőre húsz lány nyaral a palicsi fenyvesben és nyolcnapos turnusokban) váltják egymást az újabb' csoportok. AI nyaraláson a Szent Gellért konviktus ve­zetősége bocsájtott felszerelést az akció vezetőségének rendelkezésére. Szerkesztői üzenetek M. K. Jövő számunkban hozzuk, mert Sajnos, az értékes cikket későn kapH tűk kézhez. —. VÁSÁRLÓ. Olvassa el a mai számunkban megjelent hivatalos! 'rendeletet a tej és tejtermékek lpgma~. gasabb áráról. HEGYES VENCEL uriszabónál Városháza (piactér.) Jólszabott ruhát készen is vásárolhat;

Next

/
Oldalképek
Tartalom