Halasi Ujság, 1942 (3. évfolyam, 14-102. szám)

1942-02-17 / 14. szám

Hl. évfolyam, 14, szám Szédületes módszerű politikai, társadalmi és gazdasági lap MEGJELENIK KEDDEN PÉNTEKEN DÉLUTÁN Halason l Kiskunhalas, 1942 febr. 17 kedd Hfiífii} Í1H&0 A Magyar Élet Párt halasi szervezete, a halasi M.O.V.E., Ébred5 Magyarok Egyesülete és a Baross Szövet­ség halasi csoport­jának lapja. SZINGAPÚRBAN mnzBBBmsBinzBHBZHmza az angol haderő letette a fegyvert Elsüllyesztettek egy huszezertonnás csapatszállító hajót — Német haditengerészet sikere ........ Szingapúrban vasárnap este elhallgattak az ágyuk : az angol védőseregek megad­ták magukat. Ezzel a ténnyel megszűnt Anglia hatalma a távolkeleti vizeken és Japán olyan döntő katonai és politikai fölényhez jutott, amelyet már bajosan lehet elvitatni. Szingapúr eleste az angol történelem legsötétebb lapjára tartozik, mert ilyen vereséget még nem szen­vedett Anglia. , A japán tengeri, légi és szárazföldi haderő káprázatosán rövid idő alatt széttörte az angolszász hatalmak folytogató gyűrűjét. A kocka megfordult, Japánnak már nem kell félnie támadástól. Ellenkezőleg : Anglia hatalmi pozíciója nagyobb veszélybe került. Nagyon valószínű, hogy a győztes japán hadsereg lendületes támadásait tovább folytatja. Sorra jön­nek a hollandindiai szigetek, majd Ausztrália, hogy azután a tenger felől Burmán keresztül az angol birodalom kincsesházát: Indiát támadják. Illetékes japán helyen a háború további célkitűzéseit röviden igy foglalták össze : a japán hadsereg kezet akar fogni európai szövetségeseivel. Ez pedig lényegileg nem más, mint az Indiai óceán felé előretörő nagy hadművelet, amelynek végső célja a Perzsa öböl és a Szuez csatorna. A szingapúri harcoktól függetlenül, a japánok tovább folytatták bravúros tárna- | dósukat: Szumatra szigetén partraszálltak és már Jávát is támadták. Batáviai jelentés szerint vasárnap mintegy száz repülőgépről többszáz ejtőernyős ereszkedett földre Palembang közelében. k*' : l />-* 'j/* , ■&» ier»*» ­ETETIK A STUKÁKAT BENZINNEL MEGJELENÉSÜNK ÓTA TÖRTÉNT VILÁGESEMÉNYEKET ALÁBB KÖ­ZÖLJÜK : BERLIN : Antonescu román államvezető Hitler kancellárnál látogatást tett. Ezzel a látó« gatással biztosítani akarja országa szá* «iára azt a helyet amely Romániát meg« illeti. RÓMA : A tengelyhatalmak repülőhadereje Mái» tánál szétszórt egy angol hajókaravánt. Hét gőzőst, egy torpedórombolót és egy gyorsnaszádot elsüllyesztettek. TOftíó : Tozso japán miniszterelnök felszólította Ázsia népeit, hogy rázzák le az angol igát. BERLIN : Japán jelentés szerint Szingapúrban 60000 ember tette le a fegyvert. Ezek kő» zül 15000 angol 15000 ausztráliai a többi 30000 indus. RANGOON: Burmában a japán csapatok elérték Thaton vidékét. Rangoon lakossága me= nekül. MADRID: ' Franco spanyol államfő kijelentette, hogy Spanyolország egymillió katonát fog küldeni a keleti frontra. VEZÉRI FŐHADISZÁLLÁS : A keleti hadszíntér középső szakaszán megsemmisítették az ellenséges erők egyik bekerített csoportját. Nyolcszáz fogoly, »egyvenkét lőveg a zsákmány. BERLIN: Január végétől február kőzepéíga né« metek 392 bolsevista gépet pusztítottak el a keleti front hadiszintéreín. SANGHAJ: Batávíából jelentik, hogy a japán ten» gerí haderő Szingapúr mellett elsűllyesz* tett egy huszezertonnás csapatszállító hajót. Jelentettük, hogy a Felkelő Nap or­szágának katonái alig néhány napos harc után bevették az angol világbirodalom kulcsát - Anglia szemefényét — Szín gapurt. Azóta más események is történ­tek. Az angol erődök katonái' sorra megadják magukat. India felé immár szabad az ut. Idő kérdése csupán, hogy a Japán katonái hadvezetés mikor cs. hol mér újabb csapást a felbomlóban lévő angol-szász világbirodalomra. Mi m a- gyarok, akik lelkünk minden rezdülé­sével résztveszünk ebben a harcban, le­nyűgözve figyeljük, hogy- ezekben rc történelmi órákban szövetségeseink ka tanai ereje miként nyilvánul meg. Csak kevesen értették meg azt, mit jelentett az a rövidke hír, amely ezt mondotta: Németország, Olaszország és Japán kö­zös haditervvel indulnak a harcba ... Az angolszász hírverés régen eltemet­te a német tengeri haderőt. Most pedig arról kapunk hirf, hogy a német biroda­lom hajóhada megmozdult és mindent legázolva, megy a célja felé. Nem jósol­gatunk, de érezzük azt, hogy nem üres frázis az, amely azt jelentette, hogy Né­metország és japán végső csapásra ké­szül az angolszász világhatalom ellen Valahol hihetetlen arányú tengeri ütkö­zet készül a közeljövőben. A világ leg­gazdagabb vidékén már Japán az ur. Hoiland-lndia szigetei egymásután ke­rülnék Japán megszállás alá. Az uj világ képét már épifik a reítenhefetlen lelki ségü katonák. Február 13-án az egész angolszász /( világ a legnagyobb megdöbbenéssel ér­tesült arról, hogy a »Scharnhorst« és a »Gneisenau« német csatahajók, valamint a »Prinz Eugen« cirkáló néhány rom­boló és íorpedónaszád, valamint a légi­erő néhány egységének kíséretében dia­dalmasan és sértetlenül áttörtek a La- Manche-csatornán és közben elsüllyesz­tettek egy angol torpedőrombolót, egy másikat telgyujtottak, 49 angol repülő­gépet pedig lelőttek. A »Scharnhorst« és a Gneisenau« csa­tahajók, a »Prinz Eugen« cirkáló és a hozzájuk beosztott biztosító erők feb­ruár 11-én röviddel egy esti légitáma­dás után észrevétlenül kifutottak az at­lanti-part egyik kikötőjéből, (valószínű­leg a francia Brestböl), azzal a paráncs- csal, hogy haladjanak át a doverf szoro­son, hogy más műveletek céljára rendel­kezésre álljanak. Kelet felé tartva elin­dulták a La-Manche-esatornán keresztül vezető útjukra. Február 12-én délben észrevétlenül elérték a doverf szorost. Itt azonban az an^oí repülők felfedezték őket. Brighton irányából többszáz angol gép támadt a német hadiflottára, de a támadást a kisérő német vadászrepülők, valamint a »Prinz Eugen« és a torpedó­rombolók Iégelhárifó tüze nemcsak hogy kivédte, hanem súlyos veszteséget oko­zott az ellenségnek. Mig a légiharc tar­tott, a német csatahajók és a’ kísérőik átjutottak a dbveri szoroson. Ebben még az angol parti ütegek tüze sem tudtai megakadályozni éket. A doveri szóró* son túl, körülbelül Dünkirchen magas* ságában angol rombolók támadtak a né* met hadihajókra, de a »Prinz Eugen«, amely oroszlánrészt kért a csatából, a rombolók támadását visszaverte és az— angol hadihajókat egészen Goodvin Sandsig üldözte. A tengeri csata hévé* ben ekkor süllyedi el egy angol rom* bold és ekkor gyulladt ki egy másflí angol romboló. Este lett, mire a küzde* lem befejeződött és a német csatahajók! és kísérőik nyugodtan folytathatták ut* jukat az első hazai kikötő felé. Megérkezett a Házhoz Magyarország kormányzójának legieisiib kézirata Kormanyzó Urunk nem él az ajánlási joggal Hétfőn délelőtt tizenegy óra után nyí= tóttá meg a képviselőház ülését Színyeí« Merse Jenő elnök. Bemutatta a minisz­terelnök átiratát, mely szerint a kormány» zóhelyetteséról szóló és a két Ház által közös egyetértéssel alkotott törvénynek, mint az 1942. évi II. törvénycikknek ki* hirdetése megtörtént. Bejelentette ezután, hogy legfelsőbb kézirat érkezett, amely7* nek a szövege a kővetkező: Kedves Dr Bárdossy! Ebben az esztendőben töltöm be 74. évemet s a közeli napokban immár 22. éve annak, hogy a nemzet bizalma az ország élére állított. Bár szellemi és testi erőm birtokában érzem magamat, az évek múlása mégis csak érezhetővé teszi szá­momra annak a felelősségteljes munkának súlyát, amely államfői tisztemből kifolyó- ág több mint két évtized óta vállaimra nehezedik. A kotmányzóhelyettesről szóló törvény kihirdetetvén, annak az óhajomnak adok tehát kifejezést, hogy az országgyűlés kormányzóhelyettest válasszon. A törvény által részemre biztosított ajánlási joggal nem kívánok élni, meit azt akarom, hogy a nemzet egyetemét képviselő országgyűlés óhaja szabadon nyilvá­nuljon meg az arra alkalmas személy megválasztásánál. Felkérem az ebben az irányban szükséges további lépések megtételére. Kelt Budapesten, 1942. évi február hó 15. napján. HORTHY sk. BÁRDOSSY LÁSZLÓ sk. Kormányzó Urunk ezzel a méltóság« teljes elhatározásával kifejezésre juttatta azt, hogy még a látszatát is kerülni akarja annak,, mintha az országgyűlést akárcsak jelöltek dezignálásával is — ami Kips mű az ind «iMMon mm ml mumm «! ­A NÉMET HAJÓHAD Lenyűgöző német válasz a japán győzelemre pedig törvényadta joga —• befolyásolni akarná. Kormányzó urunk bölcs elhatá* rozása méltó ahhoz a fenkőlt szellemhez, amelyben országunkat immár huszonkét éve kormányozza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom