Halasi Ujság, 1942 (3. évfolyam, 7-102. szám)

1942-01-23 / 7. szám

KI Moh au>, 7 «»yfiia KislmCTfaaBas, 1942 tanner 23, o^nfek Hőmérséklet «n* Hétben Halason H— Cfok L Sm &$8S A Magyar Élei Párt halasi szervezete, a halasi M.O.V.E., Ébredő Magyarok Egyesülete és a Baross Szövet* ■•»ég halasi csoport* |ának lapja. POLITIKAI, TAKSAŐALMÍ fis üAZilASAÖl LAP MEGJELENIK KEDDEN ÉS PÉNTEKEN DÉLUTÁN pm­Mádí-Kov'ács Iir.je tolnai főispán Judit leánya néhány hónappal ezelőtt rejtélyes körülmények között mérget ívott a vő­legénye lakásán. A vőlegény d'r Fede­les László, orvos volt, aki elmulasztotta a lány kezelését annak1 ellenére, hogy tudta, hogy a lány véletlenül mérget ivott. Az esetből bűnügy lett, amely­nek kapcsán d'r Fedeles orvost kétévi fegyházra, trig Kreybig Rudolf vezér­őrnagyot, akiinek' tulajdonát képezte a méreg, 4000 pengőre Ítélték. Poton- csek Károly né 57 éves budapesti lakost a kályhából kiszűrődő széngáz megölte. Ugyancsak s'zéngázmárgezés áldozata lett Hugyecz József füszerkereskedö és felesége. A magyar posta 200 posta- növenoéket vesz fel. Legalább négy kö­zépiskola kell hozzá és 17. életév. A pályázat határié eje január 31. Húsz­ezer finn gyermeket szállítanak a la- vása hónapokban Svédországba. A föíűmfveiesugyi mniszter azonnali ha­tállyal megtiltotta a fácán vadászatát, Mert a nagy hó 'miatt szegény álla­tok, amúgy is igen sokat szenvednek. Rend etet jeleni meg a, ró!, hogy rizst Jövőben csak az a kereskedő árusát- hat, akinek cukorárusitásí jogosítványa van. Horvátországban ezentúl heten­ként^ csak kétszer [ehet 15—15 deka húst vásáronli. Ugyancsak a cnkorfejad'agot is feléje szállították le. A szabadkaiak ezfdén 3003 szekérrel zarándokoltak Má-f itagyüdre a visszatérés emlékére. - - Nagyszalontán feketelistát készítenek (azokról a vagyonos emberekről, akik olcsó ruházati akcióban való részesítést kértek. - Nagyszőlősön egyik éjszaka ismeretlen betörők kifosztották a gö­rög katolikus templomot és onnan úrn­őén ékszert magukkal vittek. — Harf­ner Alajos soproni kéményseprő mester huszonöt évvei ezelőtt esett hadifog­ságba, amióta sohasem érkezett hír róla, r;ost Ukrajnában jelentkezett a német hatóságoknál, ahonnan írásban kértek fel vLágosi fást róla a német katonák. -- Egy pestkörnyéki elvált fiatal asszony orra csúnyaságát operációval akarta meg:avattatni. Az operáció azonban nem1 derült, mire beperelte az orvőst. A bíróság kötelezte az orvost az operáció (Íjának visszafizetésére, valamint kárté­rítés fizetésére. — Szerbiában megtil­tották idegen valuta használatát. Egyet­len fizetési eszKoz a cinár. Svédor- szágban újabb hloeghüiiám vonult vé­gig, amelynek következtében az ország északi részén 50 fok hideget mértek. Kedden délelőtt a magyar kormány (H órás minisztertanácsot tartott. - - - Nagykanizsán ellenséges rádió leadok hallgatása miatt a rendőrkapitányság 15 rációt elkobozott. Szain.a László hor­gos« máv. munkásnak tolatás közben az egyik kerék levágta mindkét lábát. — Már most dolgozzák ki csatornázási rendszereket a városok és nagyközsé­gek! Budaepsten 2.30, vidéken 5.56 P csatornázási közteher esik egy főre. — 'A fagyveszély miatt gyorsjáratú tcher- vonatok szállítják az élelmiszereket — A Szovjet rajtaütést tervezett a Darda­nellák és Boszporus ellen. Törökor- országban a lisztet csak kenyérsütésre lehet használni. Hat dók'őrt avattak a Páznány-egyeternen a kormányzó gyű­rűjével. Megtorpedóztak két amerikai kőolaj szál Lit ó hajót az Atlanti-óceánon. A gyermekek Isten félelmében való nevelését hangoztatta Achy Gyula ka­locsai érsek pásztorlevelében. ismét szabad sütni császárzsemlyét és kiflit. A vizes:zsemlye su.iya 4 cikg-nál kevesebb A.5 ckg-nái töco nem lenét. Igen sok íülvédö, sál, keztyli és kapca kell a harctérre induló halasi honvédeknek I Vasárnap és hétfőn elő kell teremteni a szükséges holmikat a sok-sok kilométeres gyaloglás előtt álló katonáknak Az egész városi behálózó intézményes gyűjtés indul Halason Dr Ka fiion a Mihály polgármester csütörtökön délután ötórára értekezle­tet hívott egybe a város tanácstermé­ben. Ezen a gyűlésen megjelentek az összes társadalmi egyesületek vezetői, valamint hfaáry alezredes, az oros!z frontra induló gyalogság parancsnoka, Tóth Elek rendőrfőtanácsos és levente egvesüle ti kiküldött ek. Di Kathona Mihály ismertette az ér­tekezlettel, hogy a helybeli gyalogzász­lóalj a közeli napokban az orosz frotra indul és előreláthatólag sok-sok kilométert kell a katonáknak gyalogol- míok. A rendkívül nagy úthoz és a 30 -40 fokos hideghez azonban a ni ka­tonáinknak nincsen meg a kellő óvó j, oíszCi c ’se. f ■ ­Haáry alezredes, zaszlóaíjparancsnok ismertette, hogy a katonáknak van pu­lóverjük, haskötőjük, keztvüjük és egy pár meleg kapcájuk, arri azonban a nagy hideget tekintve, nem elegendő. Véleménye szerint okvetlenül szükséges lenne, hogy a roppant útra induló ka­tonák fülvédőket, sálakat, keztyüket és kapcákat kapjanak. A polgármester ezután azt a javas­latot terjesztene elé, hogy vasárnap és hétfőn gyűjtést rendezzenek a vá­rosban, amelyet a leventeköteles diá­kok bonyolítsanak le. Ezzel talán sikerülne összeszedni a szükséges hol­mikat, mig pénzadományokat a pénz­intézetektől és vállalatoktól kér, hogy a fülvédöket megvásárolhassák. A megbeszélések alkalmával az a véle­mény alakult ki, hogy kapcák készí­tésére igen megfelelnének használt flanel pongyolák, flanelszoknyák és háziruhák is, amiből egyszerű kihasi- fással lehelne 40x50 cm. nagyságú kapcát nyerni. A leventék vasárnap és hétfőn reggel kocsikkal járják vé­gig a várost és a kapott holmikat azonnal a Vörös-Kereszt helyiségébe, Szent György tér 2. sz. alá viszik, ahol a hölgyek azonnal feldolgozzák és átadják a katonáknak.­A megbeszélések1 alkalmával úgy ha­tároztak, hogy a gyűjtést vasárnap a kültelkeken, rr|g hétfőn a város szélé­től befelé haladva házról-házra és nt- cáróHitcára járva folytatják1. A város felhívása A város egyébként a következő fel­hívást intézte a lakossághoz: »A házjezred'ünkből alakult zászlóalj a napokban indul Ukrajnába. A vasút­állomástól a rendeltetési' helyig sok-sok' kilométer utat kell fiainknak a kegyetle- rül hideg orosz télben gyalog menetel- niiök. A honvéd kincstár ellátja ugyan kato­náinkat meleg holmival, de hogy a rend­kívüli hideg időjárással szemben még tökéletesebben védjük őket, nekünk is' otila kell adni minden nélkülözhető, s I ott hasznosan felhasználható ruh a ne- 5 műnkéi. és egyéb1 tér felszerelésünket j Arra kérem tehát a város nemesen I érző lakosságát, hogy más városokhoz] hasonlóan, vegye ki részét ebből a ha-? zaj,as és emberbaráti mozgalomból. f Katonáinknak a következő anyagokra! van szüksége: meleg alsóimba, meleg] sái, éríme légi tő, meleg keztyü, flanel] ■kapca vagy annak való flanel, fülvédő,! hősapka, báránybőrből, vagy egyéb rne-j leg anyagból készült mellény. Ezenkívül kapcának kiválóan alkalmas] | bármely flanelből készült használt női] 1 háziruha is. A kapcának a mérete 40x50. | ■Akinek nincs ideje a használt ruhát fel-1 , Izabiu, adja át a Veres Keresztnek,] I amely elvégzi ezt a munkát Aki természetben: adományokkal nem? ! tud a gyűjtéshez, hozzájárulni, attól] I pénzbeli adományokat is szívesen foga-] | etünk, amely összegből a még hiányzó! í ruhaneműt vásároljuk meg. A tanyai lakosságot, a rövid'idő miatti | nem tudják a gyűjtő csoportok1 felke-1 \ resm, ezért őket felkérem, hogy adö-\ j Hiányaikat az alább megjelölt helyre] j juttassák el. ^ j \ A gyűjtést január 25-én és1 26-án \ \ (vasárnap és hétfőn) reggeltől estig ko-j •csíkkal házról-házra járó cserkészek és leventék fogják végezni. Ekkorra mán- j den ki készítse el az adományozásra; szánt holmit. Természetbeni és pénzbeli adományod nyokat január 27-én délig a Vörös- Keieszt Egyesület Szent György-tén székhazában is fel lehet ajánlani, ahol ezeket át is veszik.« Nem jótékonyság, hanem í kötelesség az adakozás s A; . híre/ük felesleges dolog felhőm í Ha!'as város hazafias lakosságát arra, I ! hogy vasárnap és! hétfőn az adományo­kat gyütjőkef ne eresszék el üres kéz­zel. Akinek nincsen Valami, odaadni va­ló meleg ruhája, sálja, keztyüje, vagy kapcának valója, esetleg fülvédője, az adjon pénzt. Ne, sokat, csak erejéhez mérten. Gondoljon mindenki arra, hogy oda ki un az orosz fronton 30—40 fokos hidegségben kell szolgálatot telejsitcm a magyar bakának. Gondoljunk arra, hogy m|i, amikor a hőmérő elhagyja mínusz húsz fokot, nem bírunk1 az ut­cákon tartózkodni, ugyanakkor a ma­gyar baka ott Isten tudja hány száz, vagy éppen ezer kilométerre egyedül, vagy párosán kénytelen őrt állani az európiaj béke és mi nyugalmunk, gond­talan életünk felett. Egyik világháborús tiszt mesélte, hogy ilyenkor csak orr védőkkel tudtak jár­kálná, s ha egyik barak távolabb volt százméteinél a másiktól, csak futva le­hetett elmenni’, mert a mi embereink1 csak abban az esetben tudna megbir­kózni azzal az irtózatos hideggel, ha elégséges jó meleg ruhájuk van. Mí Tikost azokon törjük a fejünket, í hogy n.hkor öljük le a disznót, vagy ! a disznókat, s ha id kell szaladnunk1, j fél óránál aligha bírjuk ki tovább, ! azonnal bemenckszünk a meleg szobába, j De miit csináljon a magyar baka, akinek' 1 menetelni és akinek szolgálatot I kell teljesíteni? Bzunk abban, hogy Ha- | ias város lakossága megérd ezeket és: megnyitja szűkösen levő erszényét. Rö- ] Vjíd az idő, de ez alatt a rövid idő alatt I is segítenünk kel! katonáinkon. Nem a | módosokon, hanem a szegényeken, mert j a módosak amúgy is felszerelték magú- | Kat, runde*' melegítő ve], de a szegény. ] akiről a köznek kötelessége gonaoskod- j ni, honnan szedje GA am élete bmto- I rvásároz mm " | size, ha nem nyílik meg a kőnyö. I szivünk’? í Nem jótékonyságf hanem k Heksségünh j adni! Kötelességünk, meri ezek a de- j rék magyar fiuk, aki elindulnak mész- 1 sze keletre, ndndannyion kért indulnak \ el! Mindannyionk békéje és boldog- j sága függ ettől a háborútól és Ses T \ sem lehet közömbös, hogy egészsége- - \ sen, vagy betegen érkezik-e vissza, \ A világháborúban is I adni kellett ! A. íüult nagy világháborúban is adni I kellett, mert csak úgy tudták némileg | ellátni katonáinkat melegítőkkel, pedig j akkor gazdagok voltunk, ma pedig na- | gyón, nagyon szegények vagyunk. | Jól tudjuk, hogy az elmúlt esztendők­ben sok minden tette próbára mindért halasi áldozatkészségét, de azt is tud" jük, hogy nem engedhetjük el fiainkat erre a rettenetes hosszú útra, ha nem akarjuk, hogy a fülük, vagy a lábuk eí I ne fagyjon, hogy ne nyomorultan és bé" ] nán étkezzenek vissza szeretteik közé. I Katonának lenni, harcolni hazafias kö­telessége minden magyarnak, de azok- üfak a magyaroknak, akik itthon ma- rabnak és talán mindig itthon maradnak, százszorosán kötelessége gondoskodni azokról, akik valamennyiünkért harcol­nak. Mi bízunk abban, hogy Halas város lakossága ajándékaival megtölti az el­induló gyüjtokocsíkat és1 minden szegény katona, aki maga nem tudta megvenni azt, ami kellett neki, megkapja a szük­séges holmjkat. Ne felejtse el senki, hogy kapcára, kezíyiire, fülvédőre és sálra Van a legnagyobb szükség! Már min­denki készítse el előre, hogy a gyúj- tőcsoportok azonnal felrakhassák kosef jukra az adományokat. A pénzt gyűjtő iivekie szedik be és belőle a szükségei holmikat vásárolják meg rajta. Az esi' 3 cigi számítások szerint igen sol I katona melegítővel való ellátásárő ! 'kcli gondoskodni a város lakossága nak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom