Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1940 (40. évfolyam, 1-105. szám)

1940-03-21 / 24. szám

4 Kiskunhalas Helyi Értesítője. március 21 dasági Kamara a gyapjuárak 50 szá­zalékos lineáris emelését kérte. — A méhészek kedvezményes cukrot kértek a pénzügyminisztertől. — Nyírkárász, szabolcsmegyei község­ben kigyulladt Fülöp András gazda­ságában a dohányszáritó és 122 m. dohány elégett. — A zalamegyei Szepetnek községben a postahivatal­ba beakartak törni. A községi fő­jegyző fegyverrel akarta elűzni a betörőt, mire az pisztollyal a főjegy­zőt fejbevágta. Hirdessen a Helyi Értesítőben! GGGGGGGGGGGGG SPORT Nagykálozi Sándor emlékének adó­zott kegyelettel) a halasi Athletikai Klub, amikor évekkel ezelőtt megalapította a Nagykálozi serleget, mely vándor­díj labdarugó mérkőzésekre van ki tűzve. Ezen vándordijat jelenleg a KAC védi és a most Husvétkor meg­rendezendő mérkőzésen ismét küzde- í mek a csapatok a serlegért, a .KAC-on J kívül a kiskőrösi Levente Egyesület, a kelebiai leventék és a halasi Move j csapatai. ' A megejtett sorsolás alapján Husvét vasárnap d. u. 2 órakor a Kelebiai L. E. és a halasi Move, utána három­negyed 4 órakor a kiskőrösi L. E. és a halasi AC. csapatai mérkőznek. Hus­vét hétfőjén 2 órakor a vesztes csa­patok a 3—4 helyért, háromnegyed 4 órakor pedig a győztesek döntő mér­kőzése lesz. • , □= SZERELEM ÉS BECSÜLET Irta: Vécsey Leó Folytatás 28 i — Most még sokat. A kínaiak ..em is sejtik, hogy tervük ismeretes előtt­iünk. ök, miként mindenben, ez eset­ben se sietnek. Van ezért elegendő időnk arra, hogy észrevétlenül öltül- jünk. — Ez a megfutamodással egyenér­tékű. — Sajnos, valóban az. De mit tehet­nénk mást. Nem szállhatunk szembe a kínai tömeggel, még akkor se, ha Tong barátod mellénk áll. — Van egy gondolatom — hangoz­tatta Bajkay. — Megkérdem Tongot, mi a véleménye az ügyről. Közben szolga lépett be és jel in­tette, hogy egy Tong nevezetű kínai keresi Bajkay urat. — Vezesse be, — adta ki a paran­csot Freemann. Tong szokatlan izgalommal foldult Bajkayhoz. — Nagyrabecsült barátom — kezdte — nehéz szívvel kell veled közölnöm, hogy a fehér emberek rövidesen nagy veszélybe kerülnek a városban. Sajnos, én nnem védhetlek meg; jól tudod, hogy az áradat mindent elsöpör. Ilyen veszedelmes áradat van elindulóoan. Arra kérlek ezért: meneküljetek. Jól tudom, hogy bátor, rettenhetetlen em­ber vagy. A tömeg ellen azonban nem tehetsz semmit. Annak ki vagy szol­gáltatva. Freemann, aki szó nélkül hallgatta Tong előadását, megjegyezte: — Látod, fiam, nem volt rémlátás előbbi beszédem. A három férfi tanácskozásra ült össze. Tong nemcsak tanácsokkal látta el a két európait, hanem közreműködött abban is, hogy Freemann áruit gyor­san értékesítsék. Most mutatku^ott meg, hogy a becsület minden világ-é­szen egyforma és az igazi barátság akkor nyilatkozik meg, amikor szük­ség van reá. Flóra figyelmét nem kerülték el a történtek. Határozott hangon mondotta ezért apjának: — Miért titkolod előttem, hogy ve­szély fenyeget bennünket? Jól tudod, hogy nem ijedek meg árnyékomtól. Különben is nyugodtabbak lehetünk, mert mellettünk áll vőlegényem. — El se képzelheted, milyen meg­nyugtató az reám nézve — mondotta Freemann. — Nem kell rettegnem: mi lesz veled, ha már én nem vagyok. — Ne beszélj ilyeneket apám. Te még hosszú évtizedeken keresztül élhetsz. — Lehetséges. Ez azonban nem tő­lem függ. Freemann ezután elbeszélte leányá­nak, hogy a kínaiak komoly támadást készítenek elő a fehérek ellen. Flóra mindenben helyeselte atyja és Bajkay elhatározásait. Hamarosan mindennel elkészültek. Előbb értesítették a városban tartóz­kodó európaiakat, hogy tudják mihez tartani magukat. Az utazás célja Peking volt. Onnan szándékozták Hollandiába hajózni, hogy uj életet kezdjenek. Az ut aránylag kellemes volt. A fegy­veres kiséret megakadályozta, hogy a portyázó kisebb rablócsapatok meg­támadják az utasokat. Flóra vidáman énekelt. Jó kedve átragadt az egész társaságra. — Apus — mondotta — ne tarts semmitől. Itt van vezérünk, akinek mindenki engedelmességgel tartozik. — Ezzel Bajkayra mutatott. Bajkay nevetve megjegyezte: — Kivéve Flórát. Neki én tartozóm engedelmességgel. — Csak azután, ha már férj és fele­ség leszünk — válaszolt kacagva a leány. ■ Rövidesen megérkeztek Pekingbe. Freemann régi barátait kereste fel. Elintézte ügyeit és szállodai lakására hajtatott. i Bajkay és Flóra már várták. — Apus — mondotta Flóra — nagy elhatározás előtt pállunk. Nem várjuk meg, hogy Hollandiába jussunk. Már itt Kínában megesküszünk. — Gyermekeim — válaszolt Frie­mann — én nem állok boldogságotok j útjában, örömmel adom beleegyezése- ! met. Előbb azonban beszéljük meg: mik I a tervetek? j Bajkay egy szóval válaszolt: — Dolgozni akarok családomért. — Ennél többet nem mondhatsz, — volt Freemann hasonló rövid válasza. Az esküvőt csendben tartották meg. Utána Bajkay magához vonta ifjú fele­ségét és izzó hangon mondotta: — Mindig szeretni foglak és életemet neked szentelem. A becsületen keresz­tül jutottam szerelmedhez. A becsület fogja azt meg is tartani. A fiatal asszony fejét ura mellére hajtva válaszolta: — Becsület nélkül nem tudnálak szeretni. Abban a percben, ha nem tudok felfelé tekinteni reád, szerelmem is kialszik. Esküdni mernék azonban arra, hogy örökké szeretni foglak. A fiatal pár egymáshoz simulva sé­tálni kezdett. Nem beszéltek. Szivük dobogása be­szélt helyettük. — Vége. — Halasi Villamossági Részvénytársaság • V я Halasi Gazdasági Bank érdekkörében Világítási áram díja a fogyasztás arányá« ban csökken. Motorikus fogyasztók részé» re rendkívül mérsékelt áru nappali áram» szolgáltatás. Háztartási készülékek nagy választékban, olcsó árakon. Háztartási áramdij 36 fillér. Telefon; Telep 38. Igazgatóság 15. Magánhirdeíések Kisebb és nagyobb mennyiségű akáe- rőzsét megvételre keres Tóth Szil­veszter. Szalai K. Antal alsókisteleki tanyáján akácerdőt ad ki nyesésre és alsófekete- földekben a kazánoson aluli földjét feles konyha kertészetre kiadja. Ré­pája, krumplija, nádja van eladó. Érte­kezhetni V. kér. Alkotmány u. 7 sz. alatt . Húsvéti locsolót, harisnyát, kala­pot, sapkát, játékot, babát vegyünk a PÁRISI Bazárban. Malommal szemben. Kiadó feliből Szarkásdebeákon 30 holdas tanyásbirtok, azonnal átvehető. Értekezni vitéz Vargha Ernőnél. Kötönyi ut 2 sz. alatt 4 fias tehén eladó. Felsőőregszőlőkben városhoz közel 1 hold 570 n. öl szőlő épülettel eladó, vagy feliből kiadó. Értekezhetni Ál­mos u. 14 sz. alatt. Tavaszbuza, bükköny, répamagvak, vetőárpa és zab megbízható minőség­ben évtizedek óta legolcsóbban Schön­feld cégnél kapható, Kossuth utca 3. HA modern, jó és olcsó BUTOHT akar, vásároljon PACZOLAY müaszta- losnál, Kígyó u. 3. sz., Központi iskola mellett. Nagy választék, kedvező fize­Veteményes föld bérbeadó Szövetség tér 5 sz. Szabadkai út 32 sz. lakóház, mely 2 padlós szoba, köves konyha, pince és nagy kamra és melléképületből áll eladó. A legideálisabb hashajtó és a legol­csóbb a Tomory féle Dodó. 1 szem 4 fillér és 10 fillér. Kizárólag Tomorynál kapható. Zilah Sándor Avar u. 17 sz. házánál egy tölgyfa hálószoba bútort és egy kredencet márványlappal olcsón elad. Felsőőregszőlőkben az épülő gyalog­sági laktanyához közel 900 n. öl jó termő szőlő eladó. Értekezhetni Ár­pád u. 3 sz .alatt. Eladó Zsana pusztán Hegyes József féle tanyásbirtokból* 1 6 hold, mely áll szőlő, szántó és legelőből. Érdeklődni lehet Hegyes Vencel szabónál. Do­hány u. 6 sz. Kakuk József alsókisteleki útban levő szőlőjét és gyümölcsösét lakóházzal eladja. Debeáki 42 kát. hold tanyás birtokát feliből kiadja. Tudakozódhatni Alsókistelek 580 sz. tanyáján. Két bútorozott szoba kiadó. Szövet­ség-tér 5. Megtekinthető délután 1 órától 6 óráig. Fehértón eladó 12 holdas tanyásbir- ttok, melynek nagyobbrésze csemege- szőlő és gyümölcsös, Szakáll Eötvös u. I Kocsi Sándor Sóstón felül özv. Gás- ! pár Sándorné szomszédságában egy j hold szántót és szőlőt elad. Tudakozód- i hatni Vörösmarty u. 66 sz. alatt. FARKAS KALMAN órás, ékszerész és látszerész, a Gazdasági Bank épüle­tében, raktáron tart mindenféle órát, ékszert és szemüveget, nagy választék­ban. Brilliánst, ezüst pénzt, arany és ezüst ékszert, használtat is, magas áron vesz ,órát és ékszert pontosan javít. Lugkő minden mennyiségben kapható: Rokolya Kálmán fűszer és csemege kereskedésében Városház épület. Húsvéti locsolók, francia kölni és parfümök a legdivatosabb illatokban olcsón beszerezhetők a Magyar dro­gériában Malom u. 6 sz. 1 darab Húsvéti tojás valódi francia parfömmel töltve, 1 doboz krém, 1 pú­derrel bakelit tokban, ára csak 1 P 80, mig a készlet tart. Egyedül Tomorynál. Győződjön meg róla. Figyelem! Sokan megalapozták már szerencséjüket! ön is részese lehet, ha a Wéber József és Molnár Ferencné, Budapest-féle sorsjegyet megveszi. Ki­zárólagos egyedárusitó Halason Woh- rischek Mihály Kossuth utca 9. Jó vető magvakat akar? Akkor for­duljon bizalommal Guttmann Imre ter­mény kereskedőhöz Árpád u. 4, ahol a legjobb minőségű somkorót, lucerna­magot, valamint az összes tavaszi vető­magvakat, a legolcsóbban be szerezh-ti. Fiatal jó munkás fodrász segédet felvesz Németh Félix fodrász. A tüzérségi laktanya mellett üzlet lakóházzal eladó. Tudakozódhatni Átlós út 30 sz. alatt. Szegedi út 8 sz. lakóház eladó. Értekezhetni a helyszínén. Bútorozott szoba 2 személy részére kiadó, Mátyás-tér 4. Keller Móric rekettyéi 17 kát. hold szántó és legelőből álló földjét és . Damjanics u. 12 sz. házát azonnali I beköltözéssel eladja. Tudakozódhatni I fenti házánál. A VAROS HIVATALOS HIRDETÉSEI — Közhírré teszi a városi hatóság, hogy az 1940 évi földadó kivetési lajs­trom a városi adóhivatalnál közszemlé­re kitétetett. Megtekinthetők a hivatalos órák alatt 1940 március 10-től 25-ig. — Közhírré teszi a városi hatóság, hogy az 1940 évi házadókivetési lajs­trom a városi adóhivatal illetékes adó­körzeténél közszemlére kitétetett. Meg­tekinthető március 10-től 25-ig a hiva­talos órák alatt. "A házadókivetésről névre szóló fizetési meghagyások fog­nak kiadatni. Felelős szerkesztő és kiadó: PRAGER JANOS em szeplő, májfolt, pattanás és mindenfele arctisztátlanság ellen. Üdít, szépít, fiatalít. Kapható f$áCZ JánOS gyógyszertárában, Kossuth u. 1. sz., Takaréképület. _____________ Nyomatott a Kiskunhalas Helyi Értesítője Lapvállalat nyomdájában, Molnár-u. 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom