Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1940 (40. évfolyam, 1-105. szám)

1940-03-12 / 21. szám

1940 március 12, kedd XL. évfolyam, 21. szám ELŐFIZETÉSI ÁR EGY ÉVRE. Helyben ........ 12 P — Vidékre ....... EGY SZÁM ÁRA 12 FILLÉR Alapította: PRÄGER FERENC Е»{а1д<аЕИЕЖ111И11МИ||1м»я1У1Ш1М111Н1111||1||1ипт1имияии«етя1вшштам>аиа|яст№я«1 MEGJELENIK SZERDÁN ÉS SZOMBATON Szerkesztőség. Molnár u. 2 — Telefon 45 Politikai, társadalmi és közgazdasági lap Magánhirdeíések HALASI TAKARÉKPÉNZTÁR, Kossuth-u. 1. sz. Kiskunhalas legrégibb pénzintézete. Folyósít kölcsönöket told­ás házingatlanokra. Arukra és értékpa­pírokra ELŐLEGET NYÚJT. Felmondás nélküli takarékbetéteket a legelőnyö­sebb feltételekkel gyümölcsöztet. ELVÉ­GEZ MINDEN BANKÁRI TEENDŐT. Felsőszállás pusztán levő 6 holdas, valamint az Öregszőlőkben fekvő 2 és fél holdas szőlő évi munkáját kiadják. Érdeklődni Szentháromság-tér 1 sz. alatt. Fejetékben özv. Kállainé szomszédsá­gában 1 hold 1117 n. öl szántó és szőlő eladó. Tudakozódhatni Jókai u. 5 sz. alatt. 150 mázsa akáchasáb és dorong tűzifát veszek beszállítva. Szeged, Rigó u. 4 fatelep. Sámson Szeder tea 20 teára való cso­mag ára 20 fillér. Kitűnő az ize, jó az aromája, meglepően hasonlít az orosz teára, s csészénként mindössze egy fillér az ára! Kérjen ingyen minta cso­magot. Egyedül kapható Tomory gyógy­szerésznél. Király u. 10 sz. alatt bútorozott szoba kiadó. A Tomory féle Kárpáti fagybalzsam a legjobb minden fagyás ellen. Egyedül Tomory gyógyszerésznél kapható. Után­zatoktól óvakodjunk. Dobó telepen egy kis hold szőlő munkába kiadó. Érdeklődni Szekulesz József Hímző u. 5 sz. házánáL Eladó Szegedi ut 5 sz. adómentes 4 szobás lakóház. Bővebbet Vörösmarthy utca 46 sz. alatt. Gőböljáráson az állomáshoz közel a köves útra dűlő mindenttermő 10 hol­das birtok eladó. Érdeklődni Kocsány mérnöknél. Gömbös Gyula utcában 534 n. öl telek esetleg két részben is eladó. Tudakozódhatni Almos u. 12 sz. alatt. Iparszőlőkben a csőszházon felül, volt Darányi Benő féle szőlő elafó. Tudakozódhatni a vasútállomás raktá­rában lehet. Felsőöregszőlőkben lévő szőlőmbe éves kapást keresek, Babos Antal Felsőnádor u. 1. Szalai K. Antal kanálison alul levő feketeföldjét konyha kertészetre kialja. 50—60 mázsa enni való krumplit és 40—50 mázsa répát elad. Tudakozód­hatni Alkotmány u. 7 sz. házánál. Építtető közönség figyelmébe! Szi­ves tudomására hozom a n. é. közön­ségnek, hogy uj épületek tervezését és építését, valamint régiházak átalakítá­sát és javítását vállalom. Szives párt­fogást kér Rozgonyi Sándor képesített kőműves mekter, Gózon u. 20 sz. Hímző u. 8 sz. lakóház, mely áll 2 szoba, 2 kamra, istálló fásszin, kocsi­szín és 2 disznóólból, köves udvarral eladó. Ugyanott tollat, bőrt, gyapjút vásárol a Hangya bizományosa ifj. Hagy M. Antal. FARKAS KALMAN órás, ékszerész és látszerész, a Gazdasági Bank épüle­tében, raktáron tart mindenféle órát, ékszert és szemüveget, nagy választék­ban. Brilliánst, ezüst pénzt, arany és ezüst ékszert, használtat is, magas áron vesz ,órát és ékszert pontosan javít. Szoba, konyha kiadó Szathmáry Sán­dor u. 8 sz. alatt. ! KERESZTÉNY VASKERESKEDÉS ! nyílt meg Kossuth ucca 20 szám alatt MARKOVICH GYULA vaskereskedáse, I ahol mindenféle vasáru kapható. Szo- í lid, szabott árakon, vasárut ezentúl már ! keresztény vaskereskedésben vásárolhat. MOSOTT géptörlő rongyot vesz ! lapunk nyomdája, j Füszerüzlet biztos megélhetést nyújt. I 15 éve egy kézben. Más elfoglaltság ! miatt eladó. Érdeklődők címüket a kiadóba adják be. Kakuk József alsókisteleki útban levő szőlőjét és gyümölcsösét lakóházzal eladja. Debeáki 42 kát. hold tanyás birtokát feliből kiadja. Tudakozódhatni Alsókistelek 580 sz. tanyáján. j Özv. Orbán Imréné fehértói birto­kára egy kommenciós kocsist és ker­tészt felfogad. Tudakozódhatni Óvoda y'. 3 sz. alatt. Tallér Abel 16-án délelőtt 9 órakor a szegedi műut 18 kilóméternél akác és jegenye erdejét kisebb részletek­ben önkéntes árverésen eladja. I HA modern, jő és olcsó BÚTORT j akar, vásároljon PÄCZOLÄY müaszta- ! losnál, Kígyó u. 3. sz., Központi iskola mellett. Nagy választék, kedvező fize­tési feltételek. Balotapusztára szőlőszakmányos fel­vétetik. Értekezni Török Antalnál Felsőszállás 33. Húsvéti locsolót, harisnyát, kala- ! pót, sapkát, játékot, babát vegyünk a PÁRISI Bazárban. Malommal ! szemben. Szentháromság-tér 8 sz. alatt 2 szo­ba, konyha mellékhelyiségekből és na­gyobb kertből álló lakás május 1-re I kiadó. Tudakozódhatni dr Kovács i László ügyvédnél. Szabadkai út 32 sz. lakóház, mely 2 padlós szoba, köves konyha, pince és nagy kamra és melléképületből áll eladó. A legideálisabb hashajtó és a legol­csóbb a Tomory féle Dodó. 1 szem 4 fillér és 10 fillér. Kizárólag Tomorynál kapható. Női téli posztó fűzős és csattos cipők, báránybéléses cipők, férfi bőr csizmák, gyermek csizmák, szőr­csizmák, gyermek strapacipők, női és férfi cipők, férfi box fűzős és cugos cipők, férfi- és fiú bakkan- I csők. Fiú és leányka magasszárú j cipők, női box magasszárú cipők, gumi cipők, baba cipők jó minőség­ben olcsó árban vásárolhat Spitzer Béla cipőüzletében a városházával szemben. Pázsit Antal kommenciós bérest és kocsist április 1-re felfogad. Tudakozód­hatni gőböljárási tanyáján. Horváth K. Mihály Tompán Halasi út 23 sz alatt egy erős 4-es 900 colos cséplőgépet kazánnal elad. Megtekint­hető a helyszínén. Kamcsatkai fagybalzsam megszünteti a fagyástól eredő kéz és láb vörössé­gét, annak viszkető érzését és püffedt- ségét. Kapható Rácz János gyógyszer- tárában, Kossuth u. 1. sz., Takarék épü­let. Orbán Imre idősebb, magányos em­bert kevés marha gondozásához fel­fogad. Tudakozódhatni Zrínyi .u. 12 sz. alatt, szerdán és vasárnap. Gyenge fias tehén eladó Szegedi út 18 sz. alatt. »IRISZ« arcápolók, erem, szappan, púder, areviz a legjobban beváltak. Eredetiségükben beszerezhetők MAKAY »Kígyó«-patikában, Kossuth ucca, gim­náziummal szemben. «Ford Taunus 5000 kilométert fu- j tott képviseleti bemutató kocsi eladó.» i SCHÖNWALD MIKLÓS Kalocsa. Néhai özv. Borbás Imréné örökösei alsószállási birtokukra szőlőkapást ke- ! resnek azonnali belépésre. Feltételek j megtudhatók dr Borbás Imre ügyvéd j irodájában Dohány u. 3 sz. Eötvös u. 20 és Szabadkai ut 9 rz. házak eladók. Tudakozódhatni a va­sút árupénztárában lehet. Jókarban levő varrógép eladó. Cim ■ a kiadóban. Szathmáry Sándorné április 1-re ! két igás kocsist felfogad. Érdeklődni j lehet felsőkisteleki tanyáján. j Henger u. 11 sz. lakóház 3 utcai i szobával, mellékhelyiségekkel, nagy j udvarral eladó. Tőkebefektetésnek is j jó. Értekezés Tambura u. 1 sz. alatt. i Meló hajfesték tökéletesen fest, nem i fakul, nem kopik, nem piszkít. Fekete, I barna, világos barna színben kapható 1 Rácz János gyógyszertárában, Kossuth J ucca 1. sz., Takarék épület. j Szarkás debeáki erdőmben akácfa ir- I tást adok ki feléből, továbbá kisebb-na- I gyobb tételben veszek jegenye, vagy j nyár tűzifát, ez évi vágást is. Kőrösy j Jenő malomtulajdonos. Füszerüzlet berendezés kiadó. Meg­tekinthető Szász Károly u. 10 sz. alatt. Sertés és marhatrágyát eladok, vagy takarmányért elcserélek. Kétéves te- I nyészbika és 3 drb üsző eladó. Hasz- { nálható kézi szecskavágót vennék, j Felsőnádor u. 17.. I Ügyes, megbízható szorgalmas főzö- í mindenest keres április 1-re, Kőrösy ! Jenőné, külső malom. Bútorozott szoba kiadó, Fácán u. 10 sz. alatt. Eladó Szilády Áron u. 40 sz. ház. Tudakozódni Hímző u. 8, vagy kötönyi I úton Babó tanyán. j Orbán Ferenc Kárpát u. 18 sz. lakó- j házát felerészben is eladja. f Szanyi Béla Harkán nagyobb meny- nyiségü répát elad. Bibor u. 37 sz. lakóház eladó, ugyanott angora nyulak is eladók. Biró Sándor szőlőkapást gulyásnak való fiával felfogad, Szász Károly u. 18 sz. alatt. Kmeth Imre 1 és háromnegyed hold szőlőjét szakmányosnak általános mun­kára kiadja, az illető aratórészt és kukorica földet is kaphat. Értekezni lehet felsőszállási tanyáján. Boronkai Pál birtokos a rekettyéi Kóczán féle birtokból 16 hold területet épületekkel, szőlővel, gyümölcsössel el­ad. Értekezni lehet dr Borbás Imre ügyvéd irodájában Dohány u. 3 sz. Vagy a tulajdonossal a helyszínén Rekettye 77 sz. alatt. Jókai u. 40 sz. alatt buzaszalma, polyva, takarmányrépa eladó, hol la­kás kiadó. Korcsma helyiség kiadó a Szabdkai utón, alsószállás puszta 54 sz. alatt. Bővebbet ugyanott. Gubcdi útban 758 n. öl szőlő és gyümölcsös eladó. Érdeklődni lehet özv. Mészáros Imrénénél Vitéz u. 8 sz. lakásán. Д fcÉHifl tárgyamat а Паяеб Nagy titkolódzás előzte meg a finn- ! szovjetorosz béketárgyalásokat, ame- j lyekről most eloszlott a homály. Igaz- I nak bizonyult, hogy a finn miniszter- ' elnök vezetésével békeküldöttség \ár- I gyal Moszkvában, a szovjet fövárosá- ; ban. Közben pedig a fronton a harcok i újult erővel fellángoltak. A béke kilátá- ; sai valamennyire mégis megjavult-ia, ! mert a finn békeküldöttség nem adott i elutasító választ, hanem az ország- I gyűlésre bízta a döntést. Németország • mindent elkövet a háború befejezése j érdekében és nyilván erre törekszik a szovjet is, mert egyik sem akarja, hogy ; a háború tűzvésze átterjedjen Svéd- j országra és Norvégiára. ' Az angol-olasz szénvita megegyezés- I sei végződött. Ribbentrop német kül- ; ügyminiszter római látogatásáról csak I annyi szivárgott ki, hogy a fontos I diplomáciai küldetésnek elsősorban tá- i jékozódó jellege ven. Német részről I hangoztatják, hogy nem akarják bele- í keverni Olaszországot a háborúba, j Mussolini álláspontja sem változott és I továbbra is megőrzi Olaszország sem- ! legességét. ! Nagy események kis hírekben i Japán és Szovjetoroszország között j tárgyalások indultak meg. Japán ra- ; gaszkodik ahhoz, hogy a szovjet szün- ! tesse meg Csankaisek támogatását és í ismerje el Mandzsukuot. Egy Liége melletti belga szénbánya ! rövidzárlat következtében beomlott és ! a bányaomlás 1500 bányászt elzárt I 3 külvilágtól. Szerencsére sikerült vala- I mennyiüket megmenteni. Beomlott az j angliai Ogilvie bányaművek tárnája is í és maga alá temetett három bányászt. I Mind a hárrman meghaltak. i Jugoszláviában az állam gondoskodik i az állami tisztviselők gázálarcainak j beszerzéséről ; Dániában a légelháritó ütegek egy ! idegen repülőgépre lőttek, a gép azon­I ban elmenekült. ! Svédországban négy külföldit kém- I kedésért letartóztattak. I Az északirországi Londonderry ben j tűz támadt egy filmszínházban. A kö- j zönség még idejében ki tudott mene- I külni. Nem tartják kizártnak, hogy ir I terroristák gyújtották fel a mozit. Franciaországban rendelet jelent meg j a kivégzésekről. Golyó által csak kéme- i két lehet kivégezni, a más büneselek- I mények miatt halálraítélteket a jövő- I ben is nyaktilóval végzik ki. A halálos I ítéleteket a közönség nem nézheti ■ végig. A belgiumi Mons közelében össze- i ütközött két vonat. Huszonhárom utas i megsérült. Leningrádban halálra ítélték Toporov j hamispénzgyártót. Az elitéit vagyonát i elkobozták. A svéd ausquarnai fegyvergyárban j tűz ütött ki. A kár jelentékeny. j A montevideoi Német Házban bom- í bamerényletet követtek el, de a rob-. ! bánás szerencsére csak anyagi kárt okozott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom