Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1940 (40. évfolyam, 1-105. szám)

1940-08-13 / 65. szám

4 oldal KISKUNHALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE augusztus 13 HIRER — flz előfizetések megújítására kérjük fel tisztelt előfizetőinket! — Д halasi gazdák újból bejelent­hetik ja közélelmezési hivatalnál ga- bonakészletüket. A Futárától a nyom­tatványokat a közélelmezési hivatal megkapta. A gabonabejelentéseket új­ból meglehet tenni a hivatalban. — Eltűnt egy lelencgyerek. özy. Földvári Lajos Felsőkisteleik 93 sz. alatti lakos bejelentette a rendőrségen, hogy a nála gondozásban kiadott Sza­bó László 14 éves lelencgyerek eltűnt. A kapót személy leírás alapján a ren­dőrség megindította a nyomozást. — Panaszok Pest vármegye állat­egészségügyi intézményei ellen. Vitéz Endre László, Pest vármegye alispánja rendeletet intézett a vármegyei ható­ságok vezetőihez és megállapítja, hogy az idei [tavaszi állatvizsgálatok ered­ménye az állategészségügyi intézmé- . nyék állapota tekintetében nagyon le- ' sújtó volt. A legtöbb intézmény a leg­elhanyagoltabb állapotban van és igen kifogásolható, hogy sok városban és községben állategészségügyi : intézmé­nyek még egyáltalában nincsenek. A vármegye területén öt városban és 61 községben még ma sincs sem vágóhíd, sem közvágóhíd. —■ Bor-árak. Nyársapát kereskedelmi bor 45—50 fillér. Kerekegyháza 4.5—5 fillér fokonként. Pirtó jóízű 60 fillér. Csongrád 70—80 fillér. Bácsalmás 70 fillér. Jánoshalma ötfilléres alapon volt eladás. Szekszárd 55 fillér. Tolna 50—60 fillér. Sopron ,60—75 fillér. Tapolca 60 —80 fillér. Mór 80—90 fillér. Jászbe­rény 75 fillér. Gyöngyös otelló 4 fillér, savmentes 5 .fillér fokonként. Heves 5— 6 fillér fokonként. Sátoraljaújhely ötput- tonos aszú pincében 5, háromputtonos 3.50, édes szamorodni 2.50 pengő. Az árak termelő pincéjében, nagybani vé­telnél, literenként értendők. • — Lúgkőoldattal öntötte le házigaz­dáját a nem fizető lakó felesége. Sú­lyos következményekkel végződő ve­szekedés tört ki szombaton délben Ba­ján Szabó Péter napszámos és lakója között. Szabó összeveszett - lakójával, mert az már hosszabb idő óta nem fizet neki. A szóváltás verekedéssé fa-; fűlt. A lakót fölbosszantotta házigazdá­jának méltatlankodása és egy üveg­lapot vágott hozzá, úgy hogy Szabó balkarján két helyen is megsebesült. Később a lakó felesége is beleavat- kozott a verekedésbe s úgy boszuLía meg házigazdája erélyes föllépését, egy észrevétlen pillanatban megragadta a konyhában lévő lúgkőoldatos edényt és annak tartalmát Szabó arcába ön­tötte. A szerencsétlen embert a men­tők bevitték a kórházba. — Harangszó harang nélkül. Egy német feltaláló egy harangozó szer­kezetet épített, amely három 50 cm. hosszú hamgrudból áll és egy kis ka­lapács segítségével szólal meg. Az ez­által előállott rezgéseket felerősítik és egy hangszóró utján továbbítják. Az egész berendezés súlya 2 kg. és egy kofferbe elhelyezhető. A szerkezet ál­tal előállított harangszó egy 230 mázsás harang zúgásának felel meg. Tisztelettel értesítem Kiskunhalas füszerkereskedőit valamint az ecetet fogyasztó közönsé­get, hogy Kiskunhalason Petőfi u. 7 sz .alatt á technika legújabb vívmá­nyával felszerelt Szeszecefgyáraf létesítettem, ahol á legjobb' minőségű ecetgyártását megkezdtem és forgalom­be hoztam, miért is kérem a szives pártfogást. Jóminöségű árumnak pontos kiszolgá­lásáról előre is biztosítom tisztelt ve­vőimet. Vitéz Zóky Lajos ecetgyáros A Halasi Hitelbank Bt. kiskunhalas kedvező feltételekkel folyósít kölcsönöket, a legmagasabb kamatozással gyümőlcsőztet betéteket, minden bankári ügyben készséggel áll rendelkezésre □□ — Munkásaira hagyta 2000 holdját. A szociális gondolkodás nagystílű for­máját mutatta meg egy idős nagy- birtokos. Siváb Gyula 84 éves nagy­birtokos kétezer höldnyi birtokát Cibak­háza mezőgazdasági munkásságára hagyta, akiknek segítségével sikerült földjét szaporítania. A nagybirtokos kis örökhaszon bérleti formában adják bérbe a cibakházi mezőgazdasági munkások­nak. A bérlet hozamából különféle kul­turális, szociális és egészségügyi be­rendezéseket létesítenek. A kétezer hold már át is ment az alapítvány tulajdo-j nába, de a jövedelemből, amíg él, Sváb Gyula még részesedik. 1 NAGY SZEDER ISTVÁN MÉRNÖK. TABOR U. 21. Vállal minden a földmérés körébe eső munkát: ingatlan felmérését, helyszíni és vázrajzi megosztását, parcellázását, határok kiigazítását. Örssé g—1¥ Hág Miskolcon az uj vágóhid és hűtőház építését másfélmillió pengős költséggel tervezik. — Makón katasztrofálisan gyenge a hagymatermés. — Csanád- palotán lélekemelő ünnepség keretében avatták fel az uj országzászlót. — Győrben augusztus közepén nagysza­bású repülőnapot rendeznek. — Balaton- füred lakosságának száma két évtized alatt negyven százalékkal emelkedett. — Székesfehérváron az élelmiszerpiacon az árak nagymértékben emelkedtek. A hatóság erélyes intézkedésére most az egész vonalon áresés következett be. — Abán Krima László 23 éves legény munka közben oljy szerencsétlenül esett egy petrencerúdra, hogy az valósággal fölnyársiafta. — Szolnokon megkezd­ték szolgálatukat az első női kisegítő postások. — Kemeesén az egyik ház fala kidőlt és maga alá temette Korpái Gábor 16 éves fiút. — Komádiban Csa­pó Gyula négyéves gyermek beleesett egy meszesgödörbe. Az oltott mész halálra égette a szerencsétlen gyér-, meket. — Kecskeméten 17,000 igénylő­lap érkezett a városhoz petróleumra. — Szentgotthárdon most ünnepelte Ka- possy Endre dr., a cisztercita-rendház perjele áldozópapságának 50 évfor­dulóját. — Székesfehérváron szobrot akarnak állítani Blaha Lujzának, a «nemzet csalogányáénak. — Csongrád a közeljövőben két uj vasútvonalat: kap. — Hódmezővásárhelyen szeptem­berben megkezdik a szemléltető marha- hizlalást. — Técső községben, Kárpát­alján, igen jó , almatermés ígérkezik. Egyedül ebből a .községből mintegy* 2000 vagon alma került piacra. — Anyakönyvi hírek Augusztus 5-től — augusztus 12-ig. SZÜLETTEK: Tiez János és Bóta Erzsébetnek Er­zsébet nevű leányuk, Komáromi István és Meskó Ilonának László nevű fiuk, Juhász Vödrös József és Jassenovics Erzsébetnek József nevű fiuk, Lázár Adolf és Blumenthál Margitnak László nevű fiuk, Bátor Sándor és Konez Etel­kának Sándor nevű fiuk, Sztancsik Jó­zsef és Csömör Máriának Erzsébet ne­vű leányuk, Pákái 'István és Budai Zsófiának Zsófia nevű leányuk, Benke József és Inoka Ilonának József nevű fiuk, Antóni Tamás és Berta Zsófiának János nevű fiuk, Huszár Péter Pál és Trója Etelkának Károly nevű fiuk, Szá­lai Ferenc és Kincső Máriának Ferenc nevű fiuk, Komócsin Antal és Dunai Kovács Rozáliának Erzsébet nevű leá­nyuk, Födi Lajos és Nyerges Etelká­nak Lajos nevű fiuk, Barth Imre és Ko­máromi Etelkának Imre nevű fiuk, Kurgyis Pál és Szabó Etelkának Jó­zsef nevű fiuk, Balog Kálmán és Pató Ilonának Ilona nevű leányuk, MEGHALTAK: Kis Molnár Imréné Gyulai Erzsébet 70 éves, Csorba Sándor 65 éves, So­mogyi Pál 75 éves, Lakos Zsófia 26 éves, Búkor Zoltánná Ribairies Anna 28 éves, Fekete Ferenc 32 éves, Babek Mihályné Kanizsai Rozália 27 éves, Mé­száros Istvánná 61 éves, Simon István 1 hónapos, Kazi Márk 81 éves, ModoK Sándorné Orbán Lidia 51 éves korban, KIHIRDETETT JEGYESEK: Gracula István Boda Rozáliával, Nagy István Nagy Kálozi : Zsuzsánnával, Szentpéteri Imre Míg Juliánnával, Hor­váth Lajos Kántor Erzsébettel, Farkas Imre Solti Mária Teréziával. HAZÄSSÄGOT KÖTÖTTEK: Vitéz Kocsis Ferenc miskolci lakos Lévai Piroska Juliánnával, Szántó László Sepsi Matildal, Sós Sándort Szentesi A ranka Viktóriával. Irta: szálkái Balogh Erzsébet Folytatás 17 Donald elmondotta Michael Olgával való kapcsolatát. Felolvasta a nő hozzá­intézett levelét, majd megmutatta fény­képét. Davis; elégedetten mondotta: — Szerencséd van, Michael Olgát jól ismerem. Anyja édesanyámnak iskola- társa volt. Sorsának minden mozzana­tát figyelemmel kisértem. Sokszor cso­dáltam a leányt, legtöbbször nem tudtam megérteni, — de soha se Ítél­tem el. Én, aki sokat foglalkoztam a női lelkekkel, aki az eseményeket nem felületesen bírálom — bátran mond­hatom, Michael Olga nem mindennapi lény. Elkeseredése vitte a homályos és gyanús dolgokba. Bosszúját akarta ki­elégítem, — mert anyját tönkre tették. Donald figyelemmel hallgatta volt iskolatársa bészédjéf. — Mond őszintén — kérdezte — olyan nőnek tartod Michael Olgát, aki képes anyagi érdekből embert ölni? — Hogy érted azt? — Olvastad Olga levelét, amelyben beismeri, hogy vér tapad kezeihez. — Homályos a levél említett része. Nem veszem ki abból, hogy kire és mire vonatkozik. Donald elbeszélte a vörös Dick szál­lodás meggyilkolását. Elmondotta, hogy a gyilkossággal egy fiatal nőt gyanú­sítanak, aki a szállodást többször fel* kereste. — S honnan veszik a detektívek, hogy a gyilkosságot egy nő követte el? Donald ideges hangon válaszolt: — A szálloda portása vezette a de­tektívet erre a nyomra. — S olyan biztos, hogy a kérdéses nő Michael Olgával azonos? — Nem tudok semmi biztosat. A de­tektívek szerint ezek csupán feltevések. Davis rövid gondolkodás után meg­jegyezte: — Az ügy különösen érdekel, mert bonyolult. Elvállalom már azért is, mert sajnálom a szegény leányt, aki — szerintem — soha se vetemedik gyilkosságra. Donald örömmel ragadta meg Davis kezét és hálálkodva mondotta: — Sohase felejtem el jóságodat. Nem leszek hálátlan irányodban. Davis eLháritó hangon jegyezte meg: — Nem várok semmi jutalmat fára­dozásomért. Megteszek mindent érted és Olgáért. m A szálloda egyik szobájában, köz­vetlenül amellett, amelyet Michael Olga bérelt ki, középkorú, titokzatos foglal­kozású egyén lakott. Ritkán hagyta el a szobát és ha eltávozott, alig állott szóba a portással és a személyzettel, akik kíváncsian figyelték. Szobájában érthetetlen eszközeiket halmozott fel, amelyeknek használatáról fogalmat se tudtak alkotni, a belépők. Az idegen francia származású volt és Duerois né­ven jelentette be magát. — Fogadni mernék — jegyezte meg a portás a főpincérnek, — hogy la­kónk nem normális. Hiba van nála leg- felüI, Fontos azonban, hogy pontosan fizessen. A többi nemtartozik reánk. A titokzatos francia, aki éjjeleit ve­gyi találmányok felfedezésével töltötte,, nem törlődött kömyezeével. Előszedte vegyszereit és azokat kevergette. Agyá­ban egyetlen vágy kristályosodott ki: hogyan alkothat mesterségesen aranyat, A régi és megfakult könyvek sokasá­gát szedte összei. Azokat olvasgatta. A középkori alehimisták működése nyo­mán indul|t ell Az volt a felfogása,! hogy a régiek mindenben alaposabbak voltak, mint a mostaniak, tehát az aranykészités dolgában is helyes utón haladtak. Csupán a végcélt nem érték el. Ezt azonban meg fogja találni. |Sj ha sikert ér el, — hirtelen a hatalma­sak közé1 emelkedik! A sikertelenség nem csüggesztette el Duerois fáradhatatlan és kitartó volt. Újbóli és újból hozzáfogott a munkához. Most is kavargatta, kevergette az egymásba öntött szereket. Hirtelen erős robbanás következett be, amely a szobát lángba ЬогйеНац A kísérietetőt a robbanás ereje a fal­hoz vágtái. A szerencsétlen eszméletle­nül terült el. A szállodában nagy riadalom támadt. A portás reszketve hívta fel a tűz­oltókat és a mentőket, akik néhány1, pillanat múlva már a szállodában mű­ködtek. A robbanás színhelye sivár látványt nyújtott. A szoba bútorai darabokban hevertek és lángokban állottak. A kísérletező már nem élt. Elpusz­tult, — .mert hitt az aranyos,inálásbait. A tűzoltók a szomszédos szobába rohantak, amelyet a lángok nyaldostak. A szoba közepén levő karosszékben eszméletlen állapotban fiatal nőt talál­tak. Rázogatták. Nem tért magához. Az egyik tűzoltó megjegyezte: — Úgy látszik, a rémülettől elájult. A mentőorvos azonban más vélemé­nyen völ)t. . — Vigyék a szerencsétlen nőt gyor­san a kórházba, ott majd megállapítják az eszméletlenség okát. (Folytatjuk.) Felelős szerkesztő és kiadó: PRAGER JANOS szeplő, májfolt, pattanás és mindenféle arctisztátlanság ellen. Üdít, szépít, fiatalít. Kapható üä€Z JánOS gyógyszertárában, Kossuth u. 1. sz., Takaréképület. Nyomatott a Kiskunhalas Helyi Értesítője Lapvállalat nyomdájában, Molnár-u. 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom