Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1940 (40. évfolyam, 1-105. szám)

1940-05-28 / 43. szám

1940 május 28 kedd XL. évfolyam, 43. szám Politikai, társadalmi és közgazdasági lap // • ELŐFIZETÉSI ÁR EGY ÉVRE. Helyben ....... 12 P — Vidékre ....... 16 P Alapította: PRÄGER FERENC EGY SZÁM ÁRA 12 FILLÉR ______ ______ —M—i————aw—Hinni .....win ihm и шин ii ii ni ii i и ■1Ш11111И1М11Н iiiwiiiiniinifumiT-nrrniiirii nun mu r n in MEGJELENIK SZERDÁN ÉS SZOMBATON Szerkesztőség: Molnár u. 2 — Telefon 45 Kiadóhivatal: Városháza épületében Magánhlrdefések HALASI TAKARÉKPENZTAR, Kossuth-u. 1. sz. Kiskunhalas legrégibb pénzintézete. Folyósít kölcsönöket föld- és házingatlanokra. Arukra és értékpa­pírokra ELŐLEGET NYÚJT. Felmondás nélküli takarékbetéteket a legelőnyö­sebb feltételekkel gyümölcsöztet. ELVÉ­GEZ MINDEN BANKÁRI TEENDŐT. Szántóföld kiadó felesbérletbe több évre. Tudakozódni Szilády Áron u. 31 sz. alatt a délutáni órákban. Kárpát u. 4 sz. alatt lévő péküzlet kiadó. Tudakozódni Kossuth u. 36 sz. alatti kovácsműhelyben. Szanyi Lajos harkai tanyáján verni való nádat elad. Himző u. 15 sz. alatt 2 szoba, mel­lékhelyiségekből álló lakás kiadó. özv. Vlaszák Sándorné bogárzói 33 hold tanyás birtokát feleshaszonbérbe kiadja. Értekezhetni Kárpát u. 6 sz. házánál. FARKAS KALMAN órás, ékszerész és látszerész, a Gazdasági Bank épüle­tében, raktáron tart mindenféle órát, ékszert és szemüveget, nagy választék­ban. Brilliánst, ezüst pénzt, arany és ezüst ékszert, használtat is, magas áron vesz ,órát és ékszert pontosan javit. Bögyös Sándor Alsókisteleken 50 hold legelőt kiad és szőlőkarónak való akácfát elad. Tudakozódhatni rekety- tyei tanyáján. Mérnöki Tanácstól nyert jogosítvány jogán mindenféle földmérési munkákat (mesgye helyre állítás, ingatlan meg­osztás és parcellázás, művelési ág fel­vétel, térkép és vázrajz készítése stb.) elvégzését vállalom és végzem. IV. Tá­bor u. 21. Nagy Szeder István mér­nök, okleveles építészmérnök. 4 drb hízott sertés, 100—120 kilósak, eladó Felsőöregszőlő 204 sz. alatt. Ha nincs napszámban, úgy 3—4 pen­gős napi keresetet biztosítok azoknak, akik pirositót, vagy iglicét szednek, napszámpótlékban részesülnek. Fel­világosításra jelentkezzenek Künstler néi, Natkai szigeten. Eladó Temető u. 1 sz. uj lakóház üzlethelyiséggel felerészben is. Érte­kezni Gömbös Gyula u. 4 sz. alatt. Vörösmarty u. 46 sz. alatt 1, vagy 2 egymásba nyitó bútorozott szoba kü­lön bejárattal, szép kertes udvarban azonnal kiadó. Répamagok királynője: Eszterházy vörös kapható Schönfeld cég­nél. Gyapjút minden mennyiségben vá­sárolunk gyári megbízásra. Gózon u. 31 sz. lakóház kedvező fizetési feltétellel eladó. Tudakozódhatni a helyszínén a délutáni órákban. Báthori u. 3 sz. lakóház, 400 n. öl telekkel eladó. Érdeklődni lehet Solti műteremben. Breuer Sándornál Szabadkai úton egy rólós ajtó eladó. Egy fiút tanulónak felvesz Tóth A. Balázs szíjgyártó-mester, Vas u. 1. Permetezéshez fahordók kaphatók Csengeri u. 2 sz, alatt. 1 drb. 250—180-as dupla ablak eladó. Felsőnádor u. 3 sz. alatt. Szegedi kövesut 7 km.-nél 7 hold homokszántó eladó. Kocsány László mérnök, mérnöki és ingatlanforgalmi irodája. Nyers barnaszén kátrány kapható a Halasi Villamossági Rt. telepén kg.-ként 7 fillérért, mely kiválóan alkalmas uj épületeknél a faanyag, tetőcserép, fa­zsindely és nád telítésére, vízhatlanná tételér', régi épületeknél a faalkatré­szek további korhadásának megakadá­lyozására, bádogtető és egyéb vasré­szek rozsdától való megóvására, továb­bá kerítések oszlopainak és egyéb fa- alkatrészeinek, valamint szőlőkaróknak telítésére. Ez a kátrány a peronoszpora legnagyobb ellensége és a szőlőkarók telítése révén bizonyos mértékben a permetezés hatását is növeli. Különbejáratu bútorozott szoba Aponyi tér 1 sz. alatt elsejére ki­adó. A városi hatóság értesíti a lakos­ságot, hogy junius 1-én, délelőtt 10 órakor egy kiselejtezett lovat adnak el árverésen a város gazdasági udvarán. Füzes pusztán kopolyai állomás mel­lett Rádóczy-féle 96 kát. hold tanyás birtok Dömötörtől haszonbérbe kiadó. Felvilágosítást ad Rádóczy gyógysze­rész Kecel, vagy özv. Decker Józsefné. Sóstón felül, nyaralásra és fürdésre is kiválóan alkalmas, kitűnő bort ter­mő 1 hold szőlő eladó. Érdeklődni csak 3 napon belül lehet az állomás árufeladási pénztárában. Női kabátokat, férfi ruhákat, legna­gyobb választékban, a legolcsóbban vásárolhat Horváth szabó üzletében, a Ref. templommal szemben. Tisztelettel tudatom a n .é. közön­séggel, hogy bádogos, vízvezeték sze­relést, permetezőgépek szakszerű ala­kítását és javítását a legolcsóbban vál­lalom. Tisztelettel Csupity József bá­dogos és vizvezeték-szerelő, Szász Ká­roly ut 9 sz. Eladó a Halasi Villamosági Rt. tele­pén kettőskőjáratu őrlő berendezés, Kreizler-féle gyárban készült 36-os kö­vekkel, tölgyfa állvánnyal, öntöttvas alapon, hozzávaló két drb. felvonó ga­rattal és lezsákoló paddal. Haszonbérbe kiadó 100 holdas tanyás­birtok a tajói állomás mellett. Érte­kezni lehet Bánóczky Kálmánnal Arany János u. 13 sz. Földi István rekettyéi 139 . sz. 26 kát. hold szántó, kaszálóból álló tanyás­birtokát több évre haszonbérbe kiadja. Tudakozódhatni a helyszínén Figura Károly szomszédságában. Jókai u. 10 sz. alatt utcai padlós lakás azonnali beköltözéssel kiadó. özv .Topán Mihályné város alatti szántó, kaszálló és legelőből álló 102 hold tanyás birtokát Dömötörtől feles haszonbérbe kiadja. Érdeklődni a tu- lejdonosnál, Sárkány u. 12 sz. alatt. Üzlethelyiség kiadó Árpád u. 27 sz. alatt, Lampel Dezsőnél*. Csinos nő titka a jó fűző. Princess fűzők, csípőszorító, gyógyfűzők, gyo- morszoritó és melltartó olcsó árban kaphatók Práger Irén röfős és rövid­áru üzletében. A város közelében 16—20 holdas földbirtokot megvételre keresnek. Cim a kiadóhivatalban. »IRISZ« arcápolók, crém, szappan, púder, arcviz a legjobban beváltak. Eredetiségükben beszerezhetők MAKAY »Kigyó«-patikában, Kossuth ucca, gim­náziummal szemben. 90 holdas tanyás birtok feliből ki­adó. Értekezni Radnai Repcsák Sán­dorral inokai tanyáján. Bútorozott szoba kiadó, Szövetség tér 5 sz. alatt. Üzlet részére kötény varrónőt ke­resnek. Cim a kiadóban. Rokolya Béla prónayfalvai 80 holdas mindent termő tanyás birtokát szántó, szőlő, akácerdő és legelőből áll eladja. Értekezhetni Szabadkai u. 32 sz. há­zánál. Kun Benőné eresztői tanyáját haszon­bérbe kiadja. Értekezhetni Kisfaludi u. 87 sz. alatt. Eladó 3 hold 240 n. öl szántó, osz­lopnak való akácossal Balotán, Orbán Sándor szomszédságában. Érdeklődni lehet Markovich Jenőnél Szathmáry Sándor u. 1 sz. alatt. Eladó Gőböljárás pusztán, vasútál­lomás és műút mellett fekvő 112 kát. holdas tanyásbirtok kisebb részletek­ben. Felvilágosítást ad dr Borbás Imre ügyvéd Dohány u. 3 sz. Jó házból való fiút tanulónak fel­vesz, Csupity József bádogos és viz- vezeték-szerelö. Szász Károly u. 9 sz. GUMITALPÚ TORNACIPŐK, női szandalettek, piros és barna varrott szandálok, női és férfi cipők, férfi varrott szandálok, Női KÉNYELMES EBELASZTIN CIPŐK, gyermek félci­pők, kényelmes komódcipők, gumi női félcipők, babacipők, nyári fonott cipők, erős női és férfi strapa SZANDÁLOK, harisnyák, gyermekzoknik LEGOL­CSÓBBAN VÁSÁROLHAT SPITZER BÉLA CIPŐARUÜZLETÉBEN, a Vá­rosházával szemben. Mojkár elleni megóvást biztosítással, borkészítést minden mennyiségben el­vállal Birkás János szűcs, Szász Ká­roly ut 19 sz. A VAROS HIVATALOS HIRDETÉSEI A városi hatóság értesíti a lakos­ságot, hogy 2 drb; kiselejtezett kant 1940 május hó 29-én d. e. 10 órakor a Fehérház udvarán dobszó utján elad. A város tulajdonát képező és a u. n. kislakások épületében lévő ed­dig Nagy M. Antal által bérelt üz­lethelyiség bérlete a f. évi április hó 1-én lejárt. Ezen üzlethelyiség újabb három évi időtartamra nyil­vános árverésen bérbe fog adatni. A nyilvános árverés f. évi május hó 31-én pénteken d. e. 8 órakor a vá­ros jegyzői hivatalában fog megtar­tatni, ahová az érdeklődőket ez utón hívják meg. A város tulajdonát képező az u. n. kislakások épületében lévő és eddig Lobi Béla által bérelt üzlethelyiség bérlete a f. évi május hó 1-én le­járt. Ezen üzlethelyiség újabb há­rom évi időtartamra nyilvános ár­verésen fog bérbeadatni. A nyilvá­nos árverés f. évi május hó 31-én pénteken d. e. 8 órakor a város jegyzői hivatalában fog megtartatni, ahová az érdeklődőket ez utón hív­ják. meg. Nagy az érdeklődés а МЕР választmányi Dlése iránt Halas közönsége szeretettel várja gróf Teleki Mihály földművelésügyi minisztert és Barcsay Ákos főispánt Jelentettük már, hogy a Magyar Élet Pártja junius 9-én nagy választ­mányi ülést tart Halason a Városi Színházban, amelyen részt vesz vi­téz gróf Teleki Mihály földművelés­ügyi miniszter, valamint Barcsay Ákos főispán is. А МЕР junius 9-i választmányi ülése iránt Igen nagy érdeklődés nyilvánul meg, annál is inkább mert gróf Teleki Mihály földműve­lésügyi miniszter, Halas város or­szággyűlési képviselője ez alkalom­mal egy az általános helyzetet érin­tő nagyobb beszédet fog mondani. Nagy örömet váltott ki Halas vá­ros polgársága részéről Barcsay fő­ispán lejövetelének hire is, aki főis- páni kinevezése óta most teszi első látogatását Halason. Barcsay fő­ispán halasi látogatása élénk kifeje­zője lesz annak a szoros, meleg kapcsolatnak, ami a vármegye és Halas város vezetősége között év­tizedek óta fennáll. Itt említjük meg, hogy а МЁР ha­lasi szervezete dr. Ceisz Károly elnöklésével hétfőn délután értekez­letet tartott, amelynek keretében megbeszélték a nagygyűléssel kap­csolatos teendőket. Az értekezleten részt vett dr Kathona Mihály pol­gármester is. A nagyválasztmányi ülésnek je­lentős eseménye lesz az is, hogy azon adja át Barcsay Ákos főispán a halasi МЕР uj elnökének és a többi tiszteseknek a megbízólevelet Az ülés előtt a Gazdasági Egyesület­ben gyűlést tartanak amelyen részt vesz gróf Teleki Mihály is. A földművelésügyi miniszter va­lamint a többi megjelent vendégek tiszteletére а МЕР halasi szervezete bankettet rendez az Úri Kaszinóban. Értekezlet volt a városházán az uj sporttelep felépülése ügyében Nagy örömet keltett Halason az a hír, hogy a város vezetősége az OTT. támogatásával egy új, modem sport­telepet szándékozik építtetni. Az Or­szágos Testnevelési Tanáccsal folyta­tott tárgyalások eredményeképpen ked­den Halasra érkezett dr Misgyani Ottó az OTT. főtitkára és részt vett azon az értekezleten, amelyet az érdekeltek bevonásával dr Kathona Mihály polgár- mester hivott egybe. Az értekezleten megvitatták a sport­telep építésével kapcsolatban felmerült kérdéseket, majd úgy döntöttek, hogy a sporttelep céljajra a város legalkal­masabb részén keresnek megfelelő te­rületet, amennyiben a város által a Sóstó közelében felajánlott terület nem felel meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom