Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1940 (40. évfolyam, 1-105. szám)

1940-03-29 / 26. szám

aeárcíus 29 Kiskunhalas Helyi Értesítője 3 Ut a tSbbtermelés felé Irta: Medveczky Károly gazdasági főtanácsos A kenyéren kívül a burgonya a cu­kor és a tej bővebb termelését is fo­koznunk kell. Kálifoszfát műtrágyákkal több szemes és szálas takarmányt kell előállítani. Minden erővel emberi és állati muníciónak. Ország fentartó köte­lesség most a tisztábban kezelt szántó­földeken célszerű műtrágyázással töb­bet termeszteni, mint kormányelnökünk is ezt hangoztatta. A legutóbbi jó esztendő termés ki­mutatása még mindig csak 8 mázsás holdankénti gabona eredményt mutat fel a kisgazdaságokban 10—12 mázsa helyett. A jelen század, elejétől 3 évtized kellet arra, mig a 6—7 mázsa holdan­kénti átlagtermés egy két száz kilóval felemelkedni tudott a mostanira. Ez mutatja, hogy mily csekély arányú még az általános kálifoszfát műtrágyázás ná­lunk, amikor az oly fontos burgonyát is holdanként 40—50 mázsáról 70—80 mázsára, a cukorrépát 90—100 mázsáról 120—130 mázsára és a csöves tengerit 20 mázsáról 30—35 mázsára lehet a nagyobb adagu, sőt a fészekműtrágyá­zással is felemelni. Végre is, akik két kalászt termesz­tenek az eddigi egy helyett, annyit használnak nekünk a szántóföld front­ján, mint ha száz csatát nyernek a harevonalon. Bácskai eredményeim sze­rint erősebb kálifoszfát trágyával 20 mázsa fölé lehet holdanként az árpa termését felemelni. Minőségi több és jobb termesztés most a jelszó! A ta­karmánymagvak, zab, árpa és tengeri is majdnem a búzáéval egy árszín­vonalra emelkedtek, hozzájuk fog még a rizspotló sárgakásáju köles is csat­lakozni. Mindezek igen hálásak a Káli foszfátozás iránt a homokon is. A répa és burgonya is kifejezetten káli növé­nyek. Cukor önellátásunkra, nemcsak a répaterület növelése szükséges, ami az idén már be is következett, hanem erős műtrágyázás is. Még is csak sze­génységi bizonyítvány, hogy a nyu­gati szomszéd államból ezer vagon cuk­rot hozunk be, mikor minagy gyü­mölcstermesztő államként szerepelünk, belfogyasztást emelő: gyümölcsöt fel­dolgozó-propagandával, uj konzervgyá­rak létesítésének hangoztatásával. Mie­lőbb fel kell állítani a Halason terve­zett cukorgyárat is a bácsmegyei cu­korgyár Rt. részét amiről már 1935-ben tárgyaltak. Nem volna szabad répát és cukor­répát holdanként 2—3 mázsa kálifosz­fát műtrágya nélkül sehol sem elvetni, a tenyészidő igy is rövidebb lesz. Az ötven éve elő nem fordult hosszú ke­gyetlen tél és elkéső tavaszi munkák miatt a megrövidült fejlődési időt kell a kész mesterséges talajjavító tápanya­gokkal pótolni és a cukor behozatalt feleslegessé tenni. A tej takarmányok hiánya miatt is általános volt a jaj­gatás, az egész tejszövetkezeti front vonalán. Ilyenkor lehet ezen segíteni. Sőt ha az egész répaterületek vetését egyidejűleg mákkal keverten végezzük, az öregholdankénti 80—90 kgr. mák mellék termés az egész műtrágyázás költségét fedezi és a répa repedéseibe beültetve a vetésnél egy egy liter ho­mokos mák elvetése semmi különös munkát nem okoz. Az ormányos répa­bogarak rohamozása ellen is védelmet nyújt az egyezésnél egy répa egy mák meghagyásával. A kévékben letakari- tásnál augusztus végén száraz időben, kártétel nélkül lehordható a répaföldek­ről. A répás-mák a török bosztandsiktól tanult vegyes termesztési rendszerét melegen ajánlhatom a műtrágya hasz­nálatára. Harminc éven át igen jól bevált gyakorlatomban száz holdas Bácsmegyei táblákon is. Az édes izü jó minőségű kék mákot Cseh és Mor­vaországba vitték ki a vevők és meg­dicsérték a nagyon szép árut. Kapás növényeknél, ha a műtrágya készlet nem elegendő legalább a fész­keket kell megtrágyázni. A műtrágyát földdel jól bekeverve kell a fészkekbe alkalmazni. Ez a rendszer magasra nö­veszti a kukoricát. Embermagasságban sűrűn jönnek ki a csövek s a beérés is két három héttel korábban bekövetke­zik, am iaz idén igen fontos dolog. A műtrágya, mint élesztő kovász a kenyérsütésre: úgy szükséges a talaj erő kialakításához és a nagyobb ter­més felépítéséhez. A káli a belső minő­séget javítja meg nagyobb arányokban és teszi elsőrendűvé, nagyobb adagok­kal ez ut vezet a kukorica termés meg­kétszereződéséhez. Több éves utóhajtást biztosit a fel­emelt adagu műtrágyázásnál a szemcsés alakú mészszuperfoszfát. Szeles időben is sikeresen lehet kiszorítani, nem vi­szi el a széil a szomszédba és a mun­kás ruháját nem bántja. A kezekre maró hatása nincsen a káli sóval össze­keverhető, sőt ilyen szemcsés alakú külön kukorica műtrágya is készül a fészektrágyázáshoz. A kétféle műtrágya a mész bekapcso­lásával csodákat művel: termékennyé teszi a nehézkes talajokat is és a tü­zesebb borminőség és gyümölcszamat anyagok kiképződésével nagy hatásáról meggyőzi a hitetlen Tamásokat is: most amikor az emelkedő borárak rég várt korszaka is végre beköszöntött hoz­I zánk. MiKor tartják meg a legközelebbi halasi vásárt ? Kiskunhalas megyei, város közli, hogy a legközelebbi országos állat és kirakodó vásárt április hó 3-án és 4-én, szerdán és csütörtökön tartják meg. Vészmentes helyről szabályszerű marhalevéllel bármily állat felhajt- 1 ható. Az állatvásart a csipkeház mel­letti régi vásártéren tartják meg. Az állatvásár kapui reggel 5 óra­kor nyílnak ki. A kirakadó vásár szerdán reggel 8 órakor veszi kez­detét. A Stefánia Szövetség vezetősége A Kiskunhalasi Stefánia Szövet­ség március hó 28. napján tartott ülésén megválasztattak : Védnök dr Kathona Mihály polgármester, örökös tagok dr Fekete Imre és dr Fekete Imréné. Elnök dr Kathona Mihályné. Alelnök Tóth Elekné, özv. Pataky Dezsőné, Fridrich Lajosné és Tegzes Károlyné. Titkárok dr. Mészöly Géza, Menczer Henrikné. Jegyző Babó Lászlóné. Pénztárnok Soós Károlyné. Ellenőr Kocsis Má­tyás dr. Számvizsgálóbiz. elnök Wendler Zoltán. Számvizsgálóbiz. tagok Dobozy Éva, Egressy Gábor. Ügyész dr Nagypál Ferenc. Ügyve­zető igazgató dr Keresztes Béla fő­orvos. Igazgatósági tagok : a tisztikar valamint dr Babó Imréné, dr Per- neczky Szidónia, , Varga Elekné, Szecsödi Györgyné, Mészöly Ká­■ rolyné, Horváth Zsigmondné, Hor- I váth Margit, Rideg Rajmundné, Do­bó Kálmánná, özv. Buda Istvánná, Kosztolnyik Kálmánná, özv. Hegye- sy Rezsöné, Szabó Antalné, Revalló Jánosné, dr Sokét Istvánné, dr Ke­resztes Béláné, dr Kozma Dezsőné, özv. dr Ján Jánosné, özv. Gyárfás Gézáné, Szabó Zsigmondné, Szántó Emánuelné, Nagy Ferencné, Tulit Péterné, Darányi Etelka, Éóna Gá- borné, Huszár Dezsőné, Egressy Gáborné, dr Tóth Gézáné, Bánócz- ki Elvira, dr Kocsis Mátyásné, Je­remiás Lajosné, özv. Pázsith József- né, Babó Béláné, dr Halász D. Sán- dorné, dr Rupnik Jánosné, dr Far­kas Lászlóné, Hofmeister Gyuláné, Budai Anna, vitéz dr Kun Bertalan­ná, Szathmáry Juliánná, dr Fülöp Sándorné, özv. Gaál Istvánné és özv. Szilády, Lászlóné. HÍREK OH»«* — Az előfizetések megújítására kérjük fel tisztelt előfizetőinket 1 — László Imre Halason. A város közönsége körében élénk érdeklődést váltott ki az a hir, hogy László Imre, a Rádióból oly jól ismert énekművész és zeneszerző a közeljövőben Halason vendégszerepei. A népszerű magyar­nóta énekes a Kát. Legényegylet áp­rilis 9-én, kedden este 8 órakor, a Városi Színházban rendezendő dal-est­jén fog közreműködni. Az érdeklődést még fokozza, hogy halasi vendég- szereplése előtt, április 7-én a. Rádió­ban fog énekélni és természetes, hogy halasi hallgatói örömmel veszik, hogy közvetlenül is gyönyörködhetnek ked­venc énekesük utánozhatatlanul nagy­szerű magyarnótaelőadói művészeté­ben. A dal-est részletes műsorát leg­közelebbi számunkban közöljük. — «Maga is nyerhet, mint annyi sok másik: szerencsés ember mért tétová­zik». 45.621 számban reméljen. Ren­delje meg levelezőlapon! Reménybank, Budapest, Andrássy-ut 3. rózsát, díszfát díszcserjét stb. szállít Uoghváry József Faiskolája Cegléd. Telefon 39. Oktató árjegyzék ingyen! — Fél év alatt 6830 vagon cukrot fogyasztott Magyarország. Most ke­rültek nyilvánosságra a múlt év szeptember 1-től ez év február vé­géig terjedő hat hónapra vonatkozó adatok a cukorfogyasztásról. A ki­mutatás szerint fél év alatt 6830 vagon cukor került forgalomba. Ez a mennyiség 1320 vagonnal több, mint amennyi egy évvel korábban a fenti fél évnek megfelelő időszak­ban forgalomba került. A növekedés közel 30 százalékos. Érdekes meg­említeni, hogy a cukorból az el­múlt hat hónap alatt exportunk egy­általában nem volt. — Féláru utazási kedvezmény Buda­pestre a Mezőgazdasági kiállítás alkal­mából március 30-tól április 13-ig. A féláru vasutijegy váltására jogosító iga­zolvány 1 pengő 30 fillérért kapható Tirmann Konrádnál, aki bővebb fel­világosítással, készséggel szolgál. A kedvezmény március 24-től kezdve már igénybe vehető. — Fűzeseket létesítenek Pest-vár­megyében. Pest-vármegye alispánja fel­hívással fordult a hatóságokhoz, hogy a megélhetésében veszélyeztetett la­kosság kenyérkereseti lehetőségeinek gyarapítása, valamint a községek jö­vedelmező vállalkozásainak érdekében a községek tulajdonában lévő földeken létesítsenek nemes füztelepeket. A te­lepítési munkálatokra a községek nincs­telen lakosait kell megszervezni és munkadijukat a vármegyei közjóléti szövetkezetek ruhaneműk formájában fogja kiutalni. !B Akik még nem fizették meg a címükre küldött sorsjegy árát, szíveskedjenek azt az JjriligWnJ^dMI^ nyereményhuzások előtt okvetlen be­fizetni, mert a játékban csak a kifize­tett sorsjegyek játszanak. Aki nem akar a küldött sorsjeggyel játszani, küldje vissza, mert a sorsjegy visszatartása a főárusitóknak kárt okoz. Minden számnak egyenlő nyerési esilye vanl i — A kiskunhalasi Sakkor évi köz­gyűlését április 12-én este 8 órakor tartja Dohány u. 1 sz. helyiségében. — Az Iparos Dalkar évi rendes köz­gyűlését április 14-én délután 3 órai kezdettel tartja meg, amelyre az egye­sület alapitó, pártolótagjait és az érdeklődőket ezúton tisztelettel meg­hívja az elnökség. Tárgysorozat: el­nöki megnyitó, titkári jelentés, pénz­tári jelentés és a fölmentvény meg­adása, az 1940 évi költségvetés elő­terjesztése, tisztujitás, esetleges indít­ványok. A napirenden levő tárgyakkal össze nem függő indítványok az alap­szabályok rendelkezése értelmében a közgyűlés előtt legalább nyolc nappal a választmányhoz Írásban nyújtandók be. — A vetített képes előadás a színes fényképezésről, amelyről lapunk leg­utóbbi számában hirt adtunk, nem a gimnázium rajztermében, hanem a gimnázium dísztermében lesz 31-én, vasárnap délután 5 órai kezdettel. Be­lépődíj nincs. aaaaaaaaaaaau Nyomtatványokat ízléses kivitelben □□□□□□□□ készít lapunk nyomdája Értesíti a hatóság a lakosságot, hogy a kiskunhalasi Vadásztársaság a m. kir. rendőrség kiskunhalasi kapitány­ságától az 1940, évi december hó 31-ig terjedő időre a kártékony állatoknak és duvadaknak a város határában mér­gezés utján leendő irtására engedélyt nyert. Figyelmezteti a hatóság a lakos­ságot, hogy a mérgezett tárgyakhoz hozzányúlni, azokat eltulajdonítani élet- veszélyes és ezen cselekmény elköve­tője a 23.542/1895 B. M. sz. rendelet 15 §-a szerint 15 napi elzárás és 200 pengőig terjedhető pénzbüntetéssel bün­tethető. 3» чч-лу/11\-/.улп1^^71гт^-л17гу; Halasi Takarékpénzí ár Alapítva 1872 évben Folyósít kölcsönöket föld és házingatlanokra, értékpapírokra, árúkra. Felmondás nélküli betéteket legelőnyösebb feltételek* kel gyümölcsöztél! 1У7Г^7М W.yyini/ •У/-\ЛУ/.УУ1 \J'

Next

/
Oldalképek
Tartalom