Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1940 (40. évfolyam, 1-105. szám)

1940-03-26 / 25. szám

4 Kiskunhalas Helyi Értesítője. március 26 Bérbeadják a város apróbb területeit A városi hatóság értesíti a lakos­ságot, hogy az apróbb területeit egy évi használatra 1940 április 4 és 5-én dobszó utján a helyszínen az alábbi sorrendben adja ki: 1940 április 4-én délelőtt 8 órakor Magyar utcai kis- kaszálló, fél 9 órakor a kórház melletti területek illetve Csehó ház környékén levő területek, 9 órakor a Székely ut­cai herés, 10 órakor Akácfa utcai szántó a postakerti faiskolával szem­ben, 10 óra 50 perckor Nagykolozs­vári Imréné melletti terület, fél 12 órakor Sóstói ut által levágott kaszálló terület és a kabinoktól északra eső terület az utkanyarig. Délután 2 órakor a felsőszigeti kiskaszálló, délután fél 3 órakor a Natkai szigeti csatakos, dél­után 3 órakor Svéda István szőlője melletti Besenyei féle telek, délután 4 órakor a homokhordó hegy melletti terület, fél 5 órakor a régi homokhordó hegy területe. 1940 április 5-én dél­előtt 8 órakor Bercsényi és Lomb ut­cai sarok házhely, délelőtt 9 órakor a jánoshalmi vasút által levágott a sza­badkai köves ut mindkét oldalán el­terülő terület, délelőtt 10 órakor a jánoshalmi vasútvonal és Szanyi Fe­renc szomszédságában lévő területek, duttyáni kaszállók, Lázár melletti kis- kaszállók külön külön négy részben, délután 3 órakor Felsőkistelek pusztán Ábel Lajosné és Hajdú Mihályné szom­szédságában lévő 5 hold 967 n. öl te­rület Gyaraki Bálint szomszédságában, délután fél 5 órakor a keceli műuttól délre a Sáros utcai legelő csatak. Az árverés a legtöbbet ígérőre azon­nal a városra nézve pedig polgármes­teri jóváhagyás után lesz végleges. Egyéb feltételek a helyszínen az ár­verés megkezdése előtt hirdettetnek ki. Anyakönyvi hírek j Március 18-tól — március 24-ig. SZÜLETTEK: Sütka Sándor és Farkas Viktóriának Sándor nevű fiuk, Nagy F. Lajos és Benedek Margitnak Margit és Gizella nevű leányuk (ikrek), Szakái | Lajos és Ván Zsófiának Lajos j nevű fiuk, Bánóczki Dezső és Pintér í Annának Anna nevű leányük, Kálóéi t József és Zsáki Irénnek József nevű i fiuk, Emyes László és Maróti Máriának j László nevű fiuk, Fekete István és í Szalai K. Eszternek László nevű fiuk, Vida György és Ladányi Juliánnának Sándor nevű fiuk, Borbás Antal és Kis Juliánnának Klára nevű leányuk, Bús László és Urfi Rozáliának József nevű fiuk, Lovas Sándor és Kozma Juliánnának József nevű fiuk. MEGHALTAK: Göncöl Juliánná 10 éves, Gál József 83, Turcsik Menyhértné Gáspár Éva 43 éves, Modok József 2 hónapos, Rác István 75 éves, Batiz Ilona 2 hónapos, Darányi János 74 éves, Kis­faragó Balázsné Nagypál Mária 44 éves, özv. Tóth Istvánné Tamás Vero­nika 45 éves, Fekete László 10 órás, Jakab Vilma 2 éves, Kocsis Imréné Kuruc Mária 59 éves, özv. Gyenizse Benőné Paprika Zsuzsánna 86 éves, Farkas László 8 hónapos, özv. Daci Antalné Hollósi Zsuzsánna 76 éves, Babos Antal 2 hónapos, Babenyec Cs. Imre 82 éves, Kusíár Mihályné Mig G. Eleonóra 82 éves korban. KIHIRDETETT JEGYESEK: Rostás László Kolompár Rozáliával, Varga Elek Nándor Gyökemati Mari­anna Klárával, Tóth József Csikós An­nával, Kovács Sándor Szalai Margittal. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Pittenauer Mátyás Vas Erzsébettel, Tóth B. Dezső Borbás Annával, Kupa Antal Csányi Annával, dr Elmer Dezsőt Fenyvesi Olga Nagyszöllősi lakossal. D" HÍREK — Dr Elmer Dezső ügyvéd (Bácsal­más) és Fenyvesi Olga urleány (Nagy­szőlős) jegyesek. (Minden külön érte­sítés helyett). — Uj járásbirák Kiskőrösön. Nagy Albert dr debreceni és ifj. Dobos Sán­dor budapesti törvényszéki titkárokat a kiskőrösi járásbírósághoz járásbirókká nevezték ki. — Megalakult az evangélikus leány­egylet Csengődön. A csengődi Luther Szövetség keretében alakult meg Csen­gődén az evangélikus leányegylet, mely­nek vezetője Feyér Gizella tanítónő lett. — Д toll ára 5—10 százalékkal csökkeni fog. Hosszabb idő óta folynak tárgyalások a külföldi átve­vőkkel a toll árának megállapításá­ra. A külföldi piacokon olyan árak alakultak ki, amelyek mellett a bel­földön eddig fizetett árak tovább nem tarthatók. Most már számolni kell azzal, hogy az átvételre kerülő különféle minőségű tollak ára 5—10 százalékkal csökkenni fog. Éppen ezért ajánlatos, hogy minden terme­lő saját érdekében a lehetőség sze­rint mielőbb értékesítse készletét, nehogy a készáru esetleges vissza­tartásával érzékeny veszteséget szenvedjen. Egyenlőre a külföldi át­vételi ár a Ha tépett tolinál kg.-ként még csak oly mértékben csökkent, hogy a belföldi beváltási árat 50 fillérrel kellett mérsékelni. ■— Közzétették a városházán a víz­kár, jégeső és a peroneszpora által okozott károkról szóló kimutatást. A városi hatóság közli, hogy az 1939 évi peroneszpora, az ,1939 évi vízkár, az 1939 évi jégeső által okozott kár foly­tán készült földadótörlési kimutatást a városi adóhivatalban közszemlére tet­ték ki, ahol az megtekinthető. —Milyen jószágárak voltak a ka­locsai vásárban ? A legutóbbi kalo­csai vásárban gazdát cserélt 83 drb. ló, 273 drb. szarvasmarha, 505 drb. sertés. Arak : választási malac párja 14—24, süldő párja 25—60, anyaser­tés drb. 60—80, igásló drb. 100—200, vágóló drb. 45—90, ökör párja 615— 780, tehén drb. 150—300, 1-2 éves üsző drb. 100—200, tinó drb 150— 280 P volt. — A szabadszállási vásárt március 31-én tartják meg. — Hódmezővásárhelyen bevezetik a helypénzt. Hódmezővásárhely volt az egyetlen város, ahol eddig nem volt helypénz. — Vetitettképes előadás a színes fényképezésről. F. hó 31-én, vasárnap délután 5 órai kezdettel a gimnázium rajz-termében érdekes és különösen amatőr fényképészeket érdeklő előadás lesz a színes fényképezésről. Az elő­adáson vetített képekben bemutatásra kerülnek az uj Agfa-color eljárással ké­szült színes felvételek. Belépő dij nincs. Közelebbi felvilágositást Grosz Antal fotószaküzletében nyújtanak. — Díjtalan filmbemutató. 29-én, pénteken délután 6 órai kezdettel a Városi színházban a helyi Népműve­lési Bizottság rendezésében több keskenyfilm kerül bemutatásra. Be­lépődíj nincs. Helyfoglalás az ér­kezés sorrendjében történik. — Vécsei Leó vigjátéka a Bel­városi Színházban nagy sikerrel ad­ják elő Vécsei Leó «Espresso» c. vigjátékát. A darab modernsége ellenére finom. A legszigorúbb kri­tikát is kiállja. A M. Kir. kiskunhalasi állomáspa­rancsnokság 61 Áp. sgt. 1940 sz. át­irata alapján Kiskunhalas m. városban állomásozó csapatok március 29-én és 30-án Fehérrtó észak, Szarkás Debeák pusztán harcszerü éleslővészetet fog tartani. A lövészet kezdete reggel 7 órakor és tart délután 2 óráig. A lő­gyakorlaták napjain Pázsit Antal, Zsa- lánszki László, Rébék Benő, Pávai Vájná Ferenc, Rüsztig Ferenc, Kárász N., Erdős József, Fodor Péter, Ref. Egyház, Tima Tibor, Daci Lajos, Kis Gy. Sándorné, Daci József, Paor Smelc Fülöp, dr Bori Benőné, Nagy Elek, Nagy S. Lászlóné, Babó Benőné, Fri­edrich Lajos 2 tanya kiürittetnek és ugyan ezen idő alatt a piros-fehér zászlós járőrök által bezárt területen belül emberek és állatok ottartózko- dása életveszélyes és tilos. A Janicsár Irta: szálkái Balogh Erzsébet =o Köszönetnyilvánítás. Mindazon rokonoknak, jóbarátoknak és ismerősöknek, kik felejthetetlen drága jó kislányunk, testvérem temeté­sén részt vettek és ezáltal nagy fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetét. Göncöl Imrre és neje. Felelős szerkesztő és kiadó: PRAGER JÁNOS Ali bég seregszemlét tartott. Egymás­után vonultak el előtte a hatalmas ter­metű janicsárok. Válogatott legények voltak a harcosok, akiket kora ifjú­ságuktól kezdve arra neveltek, hogy növeljék Allah dicsőségét és szélesít­sék a hatalmas szultán kiterjedt biro­dalmát. A szultán kedvenc harcosai voltak a janicsárok; mindig számíthattak reá­juk, ha makacs és veszedelmes ellen­ség leveréséről volt szó; a vér, az öldöklés mesterségük elengedhetetlen kellékeként szerepelt. Ali bég jölesően legeltette szemeit katonám. Bizakodó hangon mondotta első tisztjének: — Allah jó kedvében teremtette a janicsárokat. Biztos vagyok abban, hogy a jövő­ben sok dicsőséget szereznek. Ret­tegni fogják nevüket a környékező or­szágok. Leigázzuk a népeket, hogy nekünk szolgáljanak. Mohamed próféta meg lehet majd elégedve híveivel. Az első tiszt határozott hangon válaszolt: — Én is abban a reményben élek, hogy a szultán dicső zászlaját Európa minden várának falára kitűzhetjük. Kémeink azt hozták hírül, hogy a szomszédos országokban nagy az egyenetlenkedés; a hatalmasok vias­kodnak a gyengékkel. Pártoskodások, belső villongások gyengítik az orszá­gokat. A királyok, a fejedelmek nem tudnak erőt gyűjteni, mert folyton attól kell tartamok, hogy az ellenfél meg­fosztja őket hatalmuktól. Valósággal úgy tűnik fel nekem, hogy a Sors is azt akarja: hatoljunk győzedelmesen előre. Ali bég jóakaratulag megjegyezte: — Minden győzedelemnek meg kell adnia az árát. Az ingyen sikerek el- bizakodottá teszik a harcosokat és gyengítik harcképességüket. Nekem az az óhajom: erősítsük a janicsárokat, növeljük számukat és erőnk birtokában csapjunk le szomszédainkra. De minek is beszélünk! A cselekvés joga a szul­tán kezében van és nekünk engedel­meskednünk kell. Ezalatt a harcosok elvonultak. Ali bég tisztjeivel tanácskozásra gyűlt ösz- sze. — Allah vitéz katonás — kezdte Ali bég megelégedés töltheti el szivün­ket, mert derekas munkát végeztünk. Lankadatlan kitartással és semmit nem kiméivé megalkottuk Allah dicsőségére azt a sereget, amely büszkén és győ- zelremre áhítozva vonult el előttünk. Kérdezlek benneteket: van-e valami megjegyezni valótok? A tisztek hallgatásba merültek. Egyik fiatal, jól megtermett, villogó szemű, sasorru hadnagy megjegyezte: — Vitéz bég, senki se kételkedik abban, hogy a harcosok inkább a ha­lált választják, mint a vereséget. A győzelem, a dicsőség lebeg álomvágy­ként minden janicsár előtt, legyen az közlegény, avagy tiszt. Egyet azon­ban meg kell jegyeznem: a janicsárok dicsősége csak addig tart, amig a fegyelem a legcsekélyebb mértékben se lazul meg. Nem szabad ezért semmi olyan jelenségnek megnyilvánulnia, amely az elpuhulást célozza. — Mit értesz ezalatt? — vágott közbe Ali bég. — Azt jó uram — folytatta a fiatal tiszt, — hogy azalatt, mig mi har­colunk és diadalt diadalra halmozunk, egyesek pompáznak. — Ne aggasszon az téged, fiam — válaszolt Ali bég. — Ha majd éleí- tapasztalokkal rendelkezel, akkor ma­gad is belátod, hogy a pompa, a disz nemcsak külsőség, hanem szükséges. Kenyeret, megélhetést nyújt számos em­bernek. A fiatal tiszt kényszeredetten elhall­gatott. Közben hírnök érkezett és titkos je­lentést adott át. Ah bég nyugodtan elolvasta és nyu­godt hangon mondotta: — A nagyvezér üzent. Figyelmeztet arra, hogy a szomszédos kurdok felke­lést terveznek. Az a szándékuk, hogy távozásunk után berontanak, a lakos­ságot kardélre hányják, a hajlékokat felgyújtják és mindent, amit tudnak, elhajtanak. Azt véli a nagyvezér, sok­kal helyesebb, ha a támadást meg­előzzük. Mi a véleményetek? Idősebb, sebhelyes arcú tiszt szó­lalt meg. — Az én időmben nem kért véle­ményt a parancsnok, hanem intézkedett. Jobb szeretném és helyessebb volna, ha ez a jövőben is igy történne. Ali bég, aki türelméről volt hires, jróakaratuan megjegyezte: — Igazad van. Csak az erős kéz tarthatja együtt a seregeket. Ez azon­ban nem jelenti azt, hogy a vezér ne hallgassa meg a különböző véleménye­ket. Te még csak rövid ideje szolgálsz j alattam. Nem tudhatod ezért azt, hogy i Ali bég mindig elismeri mások eszét, í ügyességét is, de azért saját esze után j cselekszik. Nyugodj meg: intézkedésem ■- soha se lesz ingadozó. A kiadott pa­rancs teljesítését pedig fejvesztés terhe mellett megkövetelem. I A megindult tanácskozás azt ered- ; ményezte, hogy ai kurdok ellen rögtöni támadást határoztak el. Ah bég gyorsan intézkedett: (Következő számunkban folytatjuk). szeplő, májfolt, pattanás és mindenfele arctisztátlanság ellen. Udit, szépit, fiatalít. Kapható Ráca iá SIOS gyógyszertárában, Kossuth u. 1. sz., Takaréképület.____________________ Nyomatott a Kiskunhalas Helyi Értesítője Lapvállalat nyomdájában, Molnár-u. 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom