Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1940 (40. évfolyam, 1-105. szám)

1940-05-10 / 38. szám

május 10 Kiskunhalas Helyi Értesítője I 25 százalékkal megdrágult 8 trafik A hivatalos lap csütörtök reggeli száma több kormány- és pénzügymi­niszteri rendeletet közöl, amelyek a közvetett adók jelentékeny részének felemelése iránt intézkednek. Eszerint az általános forgalmiadó kulcsa három százalékról négy szá­zalékra emelkedik és ugyanilyen arányban emelkednek az adóváltsá- gok kulcsai is. Az értékpapirforgal- miadó és a fényűzési forgalmi adó kulcsa pedig ezt némileg meghaladó mértékben. Változatlan marad azon­ban, tehát nem emelkedik a lisztfor- gaímiadó, a hús (zsir) és a cukor forgalmi adója. A fogyasztási adók közül az ásványoiajtermékek, a sör, a viilanylámpák és elektron­csövek, a szivarkapapir és szí- varkahüvely, valamint az ecet- sav adója, illetőleg kincstári ré­szesedése emelkedik különböző mértékben a nyersanyag gazdálkodási szempontok figyelem- bevételével. A fogyasztási adók közül nem emelkedik a cukor, a margarin és étolaj, valamint az élesztő kincstári részesedése. Az ásványolajtermékek kincstári részesedéséről intézkedő rendelet a mezőgazdaság által használt adó­mentes ásványolajterméket is meg­terheli, az emelésnek megfelelő mér­tékben kincstári részesedéssel. A fogyasztást illetőleg a felhasz­nálás módját tekintve különböző mértékben emelkednek a szeszegyetíárusági eladási árak. A dohánygyártmányok eladási árának emelése is különböző mérvű és átlagban 25 százalékra tehető. Ezzel kapcsolatban intézkedés tör­ténik a dohány fogyasztási és en­gedélyilleték felemelése, úgyszintén a dohánypótló szerek gyártásának az egyedáruság körébe vonása iránt. Az uj dohányárak A dohánygyártmányok uj árai a következők: Cigaretták darabonként: Pharao 20, Coronas 18, Cleopatra 17, Coronitas 13, Ghiubek 12, Stambul 11, Khedive 10, Vitéz 10, Darling 9, Balaton 9, Memphis 7.6, Dames 7, Sport 6.5, Extra 6, Princesas 5.5, Mirjam 5.5, Theba 5.6, Gerle 5, Király 4.5, Hercegovina 3.5, Symphonia 3.5, Levente 2.5, Délibáb 2.5, Hunnia 2 fillér. Szivarok darabonként: Royales 90, Heros 65, Graciosas 55, Novitas 45, Regalia 42, Prensados 42, Rex 50, Cabinet 38, Palatinos 38, Regalia Media 35, Regalitas 34, Havanna Virginia 30, Britanica 30, Kis Regalia Media 25, Turul 24, Trabucos 25, Operas 24, Por- torico Especial 20, Cuba 20, Miliares 20, Portorico 14, Senoritas 13, Joviales 11, Vegyes külföldi 11, Cigarillos 8, Faintos 8 fillér. Sízivarkadohány 100 gram: Sultan flor 12.—, Kiváló finom török 11.—, Legfinomabb török 10.—, Finom Kir. 7.20, Legfinomabb hercegovina 6.20, Fi­nom purzicsan 5.60, Finom török 4.80, Finom hercegovinai 3.04, Válogatott érsekujvári 2.60, Köízépfinom török 2.40, Balkán 1.84, Erdélyi 1.92 P, legfino­mabb magyar (25 gr.) 32 fillér, pur- feicsan (25 gr.) 1.60 P. Pipadohányok rendes csomagolásban: Gentry 1.90, Muskotály és verpeléti 1.20, legfinomabb magyar 1.10, finom magyar 72, középfinom magyar 68, Kapa 56, Magyar 11, Vegyes tö|r- melék 28 fillér. Dr. ffiÉthé Elek elűidásai XnrikÉkii Különös feljelentést tett a napok­ban egy halasi földműves a rendőr­ségen. Nevelt fiát jelentette fel lo­pásért. Bejelentése szerint a fiú 2 pengő 50 fillért lopott el tőle. A fiú beismerte a lopást és elmondta, hogy nevelőapjától azért vitte el a pénzt, mert nagy nyomorban élt és lakása sem volt. A rendőrség a nyomozás lefoly­tatása után az iratokat áttété a já­rásbírósághoz, amely az ügyben rö­videsen ítéletet hoz. 100 halasi szőlőben végeztek hatósági kényszerpermetezésí A sok felvilágosító közlés és ké­relem dacára igen sok gyümölcs- j termelő gazda nem végezte el gyű- j mölcsösében a pajzstetű elleni köte- ! lező védekezést. Mint munkatársunk értesül, Hala- ; son a hatóság kb. 100 szőlőben volt , kénytelen elvégeztetni a kiküldött j munkásokkal a fák alapos megtisz- gatását és permetezését. Az eihasz- >, nált szerek és a munkások bérét természetesen a szőlők tulajdono­sai fizették meg. Legnagyobbrészt Pirtón, a Felsőőregszölőkben és Fe­hértón végeztetett a hatóság ilyen munkát. i A hirek szerint a földművelésügyi kormány el fogja rendelni az álta­lános és egyöntetű nyári kényszer­védekezést is, ami pedig körülmé­nyesebb és költségesebb a rügyfa- kadás előtti munkáknál. Ж agy szabäsu termésértékesifési tervek Gróf Teleki Pál miniszterelnök a múlt évben tartott egyik szegedi be­szédében hangsúlyozta, hogy feltétle­nül foglalkozni kell uj termelési rend­szer bevezetésével. A búzatermelést kisebb területre kell szorítani, hogy megfelelően csökkenteni lehessen a buzaértékesitésre fordított áldozato­kat is. Hangoztatta, hogy viszont 'ro­zsot, zabot, árpát, takarmány neműe­ket, olajos és egyéb ipari növényeket kell nagyobb mértékben termelni. Gazdakörökben élénk vita követte a miniszterelnök kijelentéseit és az a vélemény alakult ki, hogy egyedül a kukoricatermelés ki- terjesztése biztathat sikerrel, mert a többieknél részint értékesítési, részint íalajminőségi korlátozások vannak és az ipari növények termelé­sének még jelentékeny kiterjesztése sem igényelne nagyobb földterületet. A kukoricatermelésnél sem egyszerű a helyzet, mert a termésátlagok foly­tonos romlásától eltekintve, a tárolás nehézségei állják útját az értékesítés szabályozásának, mondjuk az árhul­lámzás kiküszöbölésének. A miniszterelnök szavait, ugylát- szik, céltudatos munka követte a földművelésügyi minisztériumban. Erre vall gróf Teleki Mihály földmű­velésügyi miniszternek Csoór Lajos legutóbbi interpellációjára adott vá­lasza. Hibáztatta, hogy nagy termés­nél kivittük a kukoricát, ahelyett, Halasi Takarékpénzt ár Alapítva 1872 évben Folyósít kölcsönöket föld és házingatlanokra, értékpapírokra, árúkra. Felmondás nélküli betéteket legelőnyösebb feltételek» kel gyümölcsözte! I I hogy tároltunk volna rossz termés idejére. Az árat természetesen nem lehet előre lerögzíteni, de törés előtt már gondoskodni kell a megfelelő ér- tékesitésrői. A miniszter kijelentései mögött olyan tervek húzódnak meg, amelyek a gazdakörök legteljesebb ér­deklődésére! tarthatnak számot. Nem szórványos beavatkozás történnék, hanem olyan átfogó gazdaságpolitikai intézkedések megvalósítása, amely — a legfontosabb terményárak megfelelő színvonalának összhangja mellett — a terményárak állandóságát s ezáltal az állattenyésztés lehető biztonságát jelentené. E szerint a tervek alapja az az elgondolás, hogy az állattenyésztés a mezőgazda- sági termelésnek kommerciáli­sán is megbízható üzemága le­gyen. Ehhez igazodnának ezután a megoldás részletei. Fontos, szinte döntő jelentőségű eb­ben a kukoricakérdés rendezése. Itt arról van szó, hogy legalább félmillió métermázsa kukorica befogadására alkalmas górékat építenek olyan ter­melőhelyeken, amelyek szállítási szem­pontból kedvezően fekszenek és ahol az eddigi tapasztalatok szerint több- j nyíre jelentékeny termésfeleslegekre i lehet számítani. Ezeket már törés előtt j megfelelő árak és persze feltételek mellett kötik le, tárolják és eszel a hatalmas készlettel automatikusan tudják majd az áralakulást állandóan szabá- nyoteni, f más szóval: az állattenyésztők részére j a kukoricát stabil áron szállítani. A : kukoricán kivül a huza árához ará- j nyositva kerülnek rendezésre egyéb j szemestermények árai, aminél termé- j szelesen megfelelő szerephez jutnak i majd a rentabilitás szempontjai és ! ebbe kapcsolódva, a terméseredmé- ■ nyék, de a világpiac helyzet mérle­gelése is. / r Újabb adományok a halasi árvízkárosultak részére Keresgíuri Ida gyűjtőhölgy gyűjtésé­nek eredménye: Keresztúri Ida 1 P, N. N. 24 f, özv. Nagy Lajosné 60 f, Feuer- steinné 50 f, N. N. 20 f, N. N. 10 f, Kedves István 3 P, N. N. 20 f, özv. Keresztúri Lajosné 1 P, özv. Bestalan Istvánná 2 P, Zafír Menyhértné 50 f, Tóth Szilveszter 1 P, özv. Kocsis Sán- dorné 1 P, Goda Jánosné 50 f, özv. Tallér Józsefné f>0 f, Borbás Mátyásné 1 P, Tóth Sándor 1 P, Brinkus Mi- hályné 10 f, Jákri Imre 1 P, Hathá,zi Lajosné 40 f, Весе Benő 1 P, Daci Sándor 20 f, Ternyák Balázs 1 P, N. fi. 1 P, Kosa László 50 f, Varga József 1.50 P, Vas Lajos 1 P, özv. Darányi Imréné 1 P, összesen 23 P 24 fillér és Paprika József 5 kg. rozs. Dr Zilah Istvánná és Gyugel Jolán gyűjtőhölgyek gyűjtésének eredménye: Beck Gyuláné 2 P, Baranyi József 10 f, Rizsányi György 5 P, Maródics Szávóné 50 f, Kucsera József 50 f, Breuer Sándor 50 f, Svéda Sándor 50 f, Jerrucsek József 50 f, Csapó Antal 50 f, Varga László 50 f, Tóth Lenke 10 f, Kis János 4 f, Kovács G. Vilma 10 f, Nyerges Dávid 1 P, Vasas Lajos 40 f, Gazdag Balázs 5 P, Dudás .Ádám 10 f, Szattmáriné 20 f, N. N. .20 f, N. N. 1 P, N. N. 20 f, N. N. 20 f, Men- czer Mihály 1 P, Gyugel Kálmán 10 P, Borsos Benőné 10 f, Czinege Pé- terné 50 f, Barát Antalné 30 f, Szabó Mihályné 20 f, Doszkocs János 20 f, N. N. 50 f, Gyenizse Lajos 50 f, Tur­csik Sándor 20 f, N. N. 20 f, Bárány Józsefné 50 f, Szabó Mátyás 20 f, Sur­ján Sándor 20 f, Batiz Vendel 30 f, dr Füzesi Istvánné 1 P, Szommer Jó­zsefné 50 f, Batiz Kálmán 1 P, Som­mer Ágoston 4 P, N. N. 50 f, Dudás László 50 f, Nagy Jánosné 14 f, Varga Ferenc 1.50 P, Orbán Benő 10 f, Ónodi István 20 f, Huszti János 50 f, özv. Árvái Imréné 20 f, Rácg Nándor 50 f, Derr Józsefné 30 f, Imgrund Károly 50 f, Csontos János 20 f, Gyenizse Éva 50 f, Heinrichné 1 P, Tóth Ferenc 1 P, Ván Antal 20 f, özv. Misura Ká- rolyné 1 P, Füstös János 20 f, N. N. 20 f, N. N. 20 f, Vanyik Istvánné 1 P, N. N. 30 f, Tóth Jenő 50 f, N. N. 30f, Mamlec István 30 f, Meggyesi Lajos 20 f, Huszár Terus 50 f, Baranyi Kál­mánná 1 P, Erdei Sámuelné 1 P, özv. Gyenizse Pálné 20 f, Bolya Jánosné 10 f, Sizokola Imre 20 f, Szalai Pál 30 f, Pozsár József 1 P, N. N. 10 f, Kolozsvári Lajos 10 f, Nagy F. László 20 f, Tapodi Vince 20 Brinkus Sán- dorné "14 f, Kanyó Lajos 10 f, Nagy M. Sándor 1 P, M. Kovács Benő 1 P, Törzsök Jánosné 50 f, Nagy M. Be­nőné 10 f, Gál Sándorné 10 f, Szakáll Istvánné 20 f, Lórik Ferencné 10 f, összesen: 60 P 72 fillér. Kocsi Lásfclóné gyűjtőhöflgy gyűjté­sének eredménye: Szabó Vince 1 P, Daczi Sándor 1 P, Pető Péter 2 P, összesen 4 pengő. ■павашншжжа ma megtehet ne h a 1 a s sz a holnap« utánra, mert juníus 5«én van a jótékony» célú magyar királyi állami sorsjáték húzása, amelynek fönyeremé nye 40.000 ar. P »m s wsá ■ 19.600 nyeremény. 2S8.000 P értékben A sorsjegy ára . egész P 3, fél P Г50 A sorsjegy kapható minden sorsjegy» főárusítónál vj la» mint az összes dohány tőzsdékben. 2 P. 50 fillérért jelentette fel nevelt fiát lopásért Dr Máthé Elek, Halas újonnan meg- lumbiai, pittsburghi és yalei egyeteme­választott ref. lelkésze előadásokat tar- j ken tartott felolvasásokat. Amerikai tolt Pittsburghban Magyarországról. Az 1 útja során ezideig ötvenegyszer be- előadás 2000 főnyi hallgatóság előtt szélt Magyarországról angol és ma­zajlott le. Máthé megelőzőleg а ко- I gyár nyelven.

Next

/
Oldalképek
Tartalom