Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1940 (40. évfolyam, 1-105. szám)

1940-10-01 / 79. szám

1940 október 1 kedd XL. évfolyam, 79. szám // • Politikai, társadalmi és közgazdasági lap ELŐFIZETÉSI ÁR EGY ÉVRE. Helyben ....... 12 P — Vidékre ....... 16 P EGY SZÁM ÁRA 12 FILLÉR Alapította: PRÁGER FERENC MEGJELENIK Szerkesztőség. Kiadóhivatal. KEDDEN ÉS PÉNTEKEN Molnár u. 2 — Telefon 45 Városháza épületében Magánhirdeíéseb HALASI TAKABEKPENZTAB, Kossuth-u. 1. sz. Kiskunhalas legrégibb pénzintézete. Folyósít kölcsönöket föld- és házingatlanokra. Arukra és értékpa­pírokra ELŐLEGET NYÚJT. Felmondás nélküli takarékbetéteket a legelőnyö­sebb feltételekkel gyümölcsöztet. ELVÉ­GEZ MINDEN BANKÄBI TEENDŐT. Tóth örökösök fűzespusztai 71 kát. hóid birtoka eladó és a tüzérlaktanya mellett 6 kát. hold föld. Érdeklődni Kossuth u. 29 sz. 40 holdas tanyásbirtok kiadó. Babó Zoltán Göböljárás. A Kriszháber-féle birtokból a 3-as lővel, gyümölcsössel és szántóval, épü­letekkel, egytagban, vagy több rész­ben. Érdeklődni a helyszínén a tulaj­donosnál minden délután, délelőtt a Takarékban dr Dolicsek Lajosnál. Felkérem a n. é. közönséget, hogy börkabátfestést, subajavitást lehetőleg még most végeztesse el, mert később munka torlódás miatt nem tudjuk idő­ben elvégezni. Tisztelettel Birkás János szűcs, Szász Károly ut 19 sz. Különbejáratu bútorozott szoba több személynek is azonnal kiadó, esetleg lakásnak is. Lomb u. 1 sz. BORSZŐLŐT minden mennyiség­ben a legmagasabb napi áron vásá­rol Kőrösy Sándor vendéglős. Eöt­vös u. 3 szám. Egy jókarban lévő női kerékpár eladó. Érdeklődni Kovács József fodrásznál. Szilády Áron u. 11 sz. (Régiposta épület.) Székely ц. 9 sz. háztelek eladó. Bő­vebb felvilágosítás Székely u 23 sz. Bútorozott szoba kiadó vitéz Göm­bös Gyula u. 15 szám. FARKAS KALMAN órás, ékszerész és látszerész, a Gazdasági Bank épüle­tében, raktáron tart mindenféle órát, ékszert és szemüveget, nagy választék­ban. Brilliánst, ezüst pénzt, arany és ezüst ékszert, használtat is, magas áron vesz ,órát és ékszert pontosan javít. Tudatom a n. é. közönséggel, hogy Bem u. 10 sz. vendéglőt át­vettem, hol a legelözékenyebben állunk a n. é. közönség rendelkezé­sére. Szives pártfogást kér, tisztelet­tel özv. Szőnyi Ferencné. Eladó Göböljárás pusztán, vasútál­lomás és műút mellett fekvő 112 kát. holdas tanyásbirtok kisebb részletek­ben. Felvilágosítást ad dr Borbás Imre ügyvéd Dohány u. 3 sz. Négy középiskolát végzett fiút ké­ményseprő tanulónak felvesz Kedves István, Sólyom u. 8 sz. Kisgyermekek német foglalkoztatását, iskolásokat, felnőtteket eredménnyel ta­nítok, Felsőnádor u. 6 sz. Hentesüzlet újra megnyitása. Értesí­tem igen tisztelt vevőimet, hogy ka­tonai szolgálatomból visszatérve, üzle­temet szerdán ismét megnyitom. Kérem a további szives pártfogást. Tisztelet­tel PATAKI LÁSZLÓ, városi húscsar­nok 1 számú fülke. Gyógyhaskötők, fűzök, melltartók legnagyobb választékban, legolcsóbb ár­ban Práger Irén rőfös és divatáru üzletében kaphatók Fő utca,. Közvetlen a mintakert mellett 22 holdas tanyásbirtok megfelelő épüle­tekkel Dömötörre kiadó, Szilády Áron u. 31 szám. A jankamajori gazdaságban Kisszál­lás mellett, bérleti megszűnés miatt mindenféle gazdasági eszköz eladó. Szalma, lucerna, széna, polyva öl számra és métermázsánként is eladó. Családi sarokház, melléképülettel, gyümölcsöskerttel eladó 7500 pengőért VII. kér. Munkács u. 2 sz. Érdeklődni levélben Kocsis Sándornál 'Budapest, IX. Soroksári u. 84 sz. Nefelejts u. 6 sz. alatt trágya eladó. Eladó a Halasi Villamosági Bt. tele­pén kettőskőjáratu őrlő berendezés. Kreizler-féle gyárban készült 36-os kö­vekkel, tölgyfa állvánnyal, öntöttvas alapon, hozzávaló két drb. felvonó ga­rattal és lezsákoló paddal. Szabadkai ut 18 sz. uj adómentes lakóház eladó. Hat hold szántóföld eladó. Érte­kezhetni Kisfaludy u. 55 sz. alatt. Apponyi^tér 1 sz. alatt különbejáratu j bútorozott szoba kiadó, hol egy gyer- ; mekágy és 3 rekeszes lisztes láda I eladó. j Tisztelettel értesítem a n. é. vevői- j met, hogy az egységes-buzakenyér és I fehér rozskenyér -állandóan kapható. Tisztelettel Puskás Sándor sütőmester, Csalogány u,. 4 sz. Monda Kálmán volt városi műker­tész féle öregszőlők 380 sz. szőlő la­kóházzal eladó. Értekezhetni a hely­színén. Szoba, előszoba, konyha, speizból I álló lakás azonnal kiadó, Szenthárom- ! ság-tér 2 sz. alatt. Galamb u. 3 sz. lakóház eladó. Ér­deklődni lehet a külső Kőrösy malom­ban. Villatelek a Sóstó közvetlen közelé­ben 800 n. öl gyönyörűen fásitva eladó. Rácz gyógyszerész. Felsőszálláson a mpjsai kövesut mellett 60 kát. hold és a városhoz 3 kilométerre .17 kát. hold tanyásbirtoki kiadó. Csak olyan jelentkezzen, kinek vetőmagja és igásjószága van,. Cim Vörösmarti u. 39 sz. Bácskai liszteket állandóan raktá­ron tart, kereskedőknek, pékeknek nagybani áron ad SCHÖNFELD cég. (Kossuth u. 3.) Ugyanoitt kor­pa, lucernaliszt is beszerezhető. »ÍBISZ« arcápolók, crém, szappan, púder, arcviz a legjobban beváltak. Eredetiségükben beszerezhetők MAKAY »Kigyó«-patikában, Kossuth ucca, gim­náziummal szemben. Nyeis barnaszén kátrány kapható a Halasi Villamossági Bt. telepén kg.-ként 7 fillérért, mely kiválóan alkalmas uj épületeknél a faanyag, tetőcserép, fa­zsindely és nád telítésére, vízhatlanná tételé* , régi épületeknél a faalkatré- I szék további korhadásának megakadá- j lyozására, bádogtető és egyéb vasré- j szék rozsdától való megóvására, továb- I bá kerítések oszlopainak és egyéb fa- j alkatrészeinek, valamint szőlőkaróknak ! telítésére. Ez a kátrány a peronoszpora ! : legnagyobb ellensége és a szőlőkarók I telítése révén bizonyos mértékben a I permetezés hatását is növeli Független, biztos megélhetést biztosit í az Angora nyúl tenyésztés. Tenyészál- ; latokat beszerezhet az Első halasi An- I gór a nyultenyészetben Székely u. 23, й világpolitikát át­alakította a kerüli kárnasezovetoág A nagy világpolitikai eseménynek, a német—olasz—japán hármasszövet­ség megkötésének jelentőségéről általá­nosságban az a vélemény, hogy ez az egyezmény megakadályozza Angliát uj szövetségesek szerzésében és igy nagy­ban hozzá fog járulni a világbéke ügyé­hez. Ciano gróf olasz külügyminiszter Mackensen német nagykövet társasá­gában hétfőn délelőtt visszaérkezett Rómába, Egyes meg nem erősített hí­rek szerint Rómában sor kerül meg­egyezés aláírására,. Spanyolország ezek j szerint csatlakozni fog az uj hármas- szövetséghez. A spanyol kérdés most időszerűvé vált. Egy római jelentés szerint az olasz fővárosban arra szá­I I I j I I i j i I I I I Hirschler Herman kereskedő házában. Tisztelettel értesítem a n. é. közön- get, hogy katonai szolgálatom után le­szereltem és átvettem Fő u. 10 sz.' fodrászüzletem vezetését. Kérem a n. é. közönség további szives pártfogását. Tisztelettel ifj. Holló József fodrász­mester, A VABOS HIVATALOS HIRDETÉSEI Felhivatnak a szőlőbirtokosok, hogy a 6410/1940, M. E. (számú rendelet szerint a mustnak besűrítése engedély­hez van kötve. Azok a termelők, akik| a saját termésű mustjuknak, i saját üzemeikben (üstben) saját termésű mustjuknak, vagy ujboraiknak feljavítá­sára kívánják besűríteni, a m .kir. Sző­lészeti és Borászati Felügyelőséghez kötelesek a besürités megkezdése előtt bejelenteni, hogy hány hl. és milyen cukorfok tartalmú mustot szán- ' dékoznak besűríteni, ebből a must- | mennyiségből hány hl, és milyen cukor- j tartalmú besűrített mustot kívánnak elő- í állítani, hány katasztrális hold termő- j szőlőjük van, végül kataszteri holdan- ! kint mily mennyiségű és milyen cukor- | fokú musttermést várnak. A bejelentő | ezen adatok helyeségét a 230800/1940. F. M. sz. rendelet értelmében a városi i hatósággal igazoltatni köteles. A 200.900/1940. F. M. sz. rendelet alapján azokban a községekben (váro­sokban), ahol zsir jegy rendszer nincs, mindepki, akinek birtokában 100 kg.-ot meghaladó mennyiségű zsir, vagy 10 darabot meghaladó számú hízósertés! van, köteles készletét szeptember 8 napjáig bejelenteni. Be kell jelenteni a készletekben beállott minden változást, kivéve a háztartás rendes szükségle­teire történt fogyasztást. Tekintettel ar­ra, hogy a város közönsége a fenti ren­delkezéseknek nem tett eleget, felhí­vom mindazokat, akik a rendeletnek a bejelentési kötelezettségre vonatkozó részét elmulasztották, a bejelentést ok­tóber 5-ig tegyék meg. A bejelentései két a városi közélelmezési hivatalban1 (Központi iskola) lehet eszközölni. Д bejelentés elmulasztása súlyos bünte­tést von maga után. Dr Gusztos Ká­roly sk. h. polgármester. mitanak, hogy e hét folyamán föld- közitengeri egyezmény jön létre a tengelyhatalmak és Spanyolország kö­zött. Washingtonban Roosevelt elnök je­lenlétében minisztertanácsot tartott az Egyesült Államok kormányai. Az ameri­kai külügyminisztériumban lázas mun­ka folyik, Az egyik nagy newyorki lap azt írja, hogy nagyon könnyen meg- .lehet, hogy a mostani hét a döntések hete lesz. Messzehordó ágyúk párbaja a Csatornán át A német és angol csatornaparti messzehordó ágyuk között újból megkezdődött a párbaj. Először a németek szórták gránátjaikat Dower kikötőjére, de az angol ágyuk csakhamar viszonozni kezd­ték a tüzet. A tűzharc közel két óra hosszat tartott. Harminc százalék­kal édesebb az uj cukor A cukorgyárak ebben az évben korábban kezdték meg a termelési idényt: október vége helyett már most forgalomba kerül az uj cukor. Több nagykereskedő már továbbí­totta is a kiskereskedőknek, úgyhogy, az idei termésű répából készült el­ső cukor már a háztartások aszta­lára került. A kereskedők dicsérik az ujter- mésű cukrot: azt mondják, hogy legalább 30 százalékkal édesebb, magasabb kalóriatartalmu, mint a tavalyi volt. így kevesebb kell majd belőle az ételek ízesítéséhez, mint a régi cukorból.

Next

/
Oldalképek
Tartalom