Kunsági Napló, 1939. november-december (7. évfolyam, 45-49. szám

1939-11-06 / 45. szám

ÁRA 6 FILLÉR Kiskunhalas, 1939. november 6, hétfő VII. évfolyam, 45. szám A német nehéztüzér­ség megnyitotta a pergőtüzet a Maginot vonal ellen Róma, november 5< A Popolo d’Italiának a német— francia frontra kiküldött munkatár­sa vasárnap reggel azt jelenti Luxemburgból, hogy a német ne­héztüzérség egész szombaton éjsza­ka lőtte a francia vonalakat. Na­gyobb harcok, csaták nem voltak, a tüzérségi párbaj azonban egyre na­gyobb méreteket ölt. Ez áll elsősor­ban a német nehéztüzérségre, amely szakadatlanul a legerősebb tűz alatt tartja a francia állásokat. A Popolo d’Italia luxemburgi jelentése szerint szombaton egyébként a repülőtevé­kenység is megélénkült a német— francia hadizóna fölött. Göring nem uj béke- offenziva megindí­tása miatt utazik Rómába Az olasz lapok londoni jelentéseik­ben részletesen ismertetik azt a visszhangot, amelyet Göring vezér­tábornagy bejelentett és eddig még hivatalosan meg nem erősített ró­mai látogatása váltott ki az angol sajtóból. Az angol lapok szerint Göring megy Rómába, hogy egy új nagy­szabású békeoffenziváról tárgyaljon. Az oltasz lapok már címfelirataikban is nevetségeseknek tüntetik fel eze­ket az angol állításokat s rámutat­nak arra, hogy — úgy látszik — még mindig nem akarják megér­teni a német álláspont szilárdságát. Ami a német vezértábornagy ró­mai látogatását illeti, megjegyezhet­jük, hogy hivatalos helyen nem nyi­latkoztak e látogatás felöl, római sajtókörökben a hír azonban tovább­ra is erősen tartja magát. A finn-orosz tárgyalások Helsinki, november 5. A moszkvai tárgyalásokról a finn ál­lami tájékoztató központ a következő­ket közli: A finn megbízottak a tárgyalások során jelentkezett szempontok pontos ismertetését elküldik a finn külügymi­nisztériumnak. A külügyminisztérium ta­nulmányozni fogja ezeket a szemponto­kat és a körülményekhez képest a finn kormány teljes ülésén is letárgyaltatja. Miután a finn megbízottak új utasítá­sokat kaptak, a tárgyalásokat folytatni fogják. (MTI). i i I I j I ( j I ! KÉTEZER HOLDNYI ZSIDÖBIRTOKOT OSZTANAK FEL HALASON Jelentkezzenek a városházán a földet igénylő kisemberek A zsidótörvény végrehajtásával kapcsolatban az egész országban összeírják a zsidók kezén lévő in­gatlanokat. A zsidótörvény ugyanis kimondja, hogy mezőgazdasági mű­velésre való ingatlannak tulajdonosa Magyarországon zsidó nem lehet. Mint ismeretes, vitéz Teleki Mi­hály gróf földművelésügyi miniszter most tető alá kerülő földbirtokpo­litikai javaslata lehetővé te­szi majd, hogy a földnélküli kisemberek megfelelő feltételek fennforgása esetén földhöz juthassa­nak. A földreform törvény végrehaj­tási utasítása írja majd elő azokat a föltételeket és módozatokat, me­lyek mellett a nincstelen kisembe­rek, vagy 1—2 holdas törpebirtoko­sok megélhetést biztosító földhöz juthatnak. Egyelőre csak nagy vo­nalakban tudjuk, hogy ez a juttatás kétféle módon történhetik. Tulajdon, vagy haszonbérlet alakjában. Aki az igényelt ingatlan vételárának 1/3-át ki tudja fizetni és a műveléshez szükséges eszközöket elő tudja ál­lítani, az úgy kap földet, hogy a fennmaradó vételárat hosszú törlesz­tés mellett fizetheti az államnak. A teljesen nincstelen földművesek elő­ször haszonbérletbe kapják a föl­det, s ha a bérletben szorgalmas munkával bebizonyítják, hogy a föl­det szeretik és jól művelik, takaré­koskodással egy kis pénzt gyűjte­nek, úgy a törvény lehetővé te­szi, hogy később saját tulajdonukba menjen a bérelt ingatlan. A föld­osztás tehát nem pártigazolványok tartó hivatalban. A vonatkozó hir­detményt lapunk más helyén szósze- szerint közöljük. Értesülésünk sze­rint a halasi határban lévő zsidóbir­tokok összeírása még folyamatban van. Eddig ugyanis mindössze 27 zsidóbirtokos jelentkezett a kibocsá­tott ívek kitöltésére, s még vannak, akik bejelentési kötelezettségüknek nem tettek eleget. A városházán nyert értesülésünk szerint kb. 2000 hold föld van Halason ezidőszerint zsidók kezében, ennyi föld juthat tehát a kisemberek kezére csak a zsidóbirtokból. Ezek között az ingat­lanok között igen tekintélyes sző- löbirtokok vannak, még pedig első­rangúan kezelt, kiválóan termő sző­lők, amik biztos és jó megélhetést nyújtanak majd azoknak, akik az in­gatlanokhoz hozzájutnak. Rogy akarnak kibújni a zsidók Értesülésünk szerint egyes zsidóbirtokosok máris akcióba léptek, hogy a törvény kijátszásával meg­mentsék maguknak azokat a földe­ket, amikhez immár megnyílt az út a magyar föld nincstelen robotosai előtt. Volt munkásaikat és nincste­len szomszédjaikat összeszedik és nyilatkozatokat íratnak velük alá, amelyben azt kérik, hogy »közérdekből« ne osszák fel az illető zsidó birtokát. továbbra is a zsidó sovány nap- számjára kárhoztatni, amikor meg­gondolatlanul azt a látszatot keltik illetékesek előtt, mintha ők valóban nem kívánnának saját birtokot és paradicsomi állapotnak tar­tanák azt, hogy a zsidó földjén robotolhatnak. Kü­lönben is, bizonyosak va­gyunk afelöl, hogy vitéz Te­leki Mihály gróf földműve­lésügyi miniszter, városunk szeretett országgyűlési kép­viselője, a földbirtokpoliti­kai törvény végrehajtási utasításban gondoskodik arról, hogy semmiféle kibú­vó a zsidó ingatlanok igény- bevétele alól ne legyen. És gondoskodni fog a földművelés- ügyi miniszter arról is, hogy a de­rék halasi törpebirtokosok és föld- I munkások minél többen juthassanak a zsidóbirtokokból ingatlanhoz, an­nál is inkább, mert Halas területén nem sok az egyéb olyan nagybirtok, ami a földbirtokpolitikai törvény alapján felosztásra kerülhet. Egy-két nagybirtokosunk van csak, azoknak is olyan sivár járásiak is homokbuc­káik kerülnek majd felosztásra, amit jobb volna nekik meghagyni s kötelezni őket, hogy ők tegyék ter­mővé, ne a szegény emberek. Jelentkezni! A halasi földmunkások és törpe- birtokosok tehát ne hagyják magu­kat befolyásolni és ne intézzék el lemondó le­gyintéssel ezt a nagyon fon­tos alkalmat, hanem, aki csak érzi, hogy becsületes munkával el tudja érni a sa­ját föld álmának beteljesü­lését, jelentkezzen a város­házán. hanem az arra érdemes, do­logszerető és az ország szempont­jából is értéket jelentő földmunká­soknak jut a magyar föld. November 20-ig kell jelentkezni A földművelésügyi miniszter a zsi­dóktól megváltandó ingatlanokon valószínűleg már a tél folyamán végre akarja hajtani ezt a nagyje­lentőségű ujjárendezést. Erre mu­tat, hogy a földbirtokpolitikai tör­vénytől függetlenül, máris folyik a zsidóbirtokok összeírása, a zsidótör­vény alapján. , A halasi városházán most bocsáj- tották ki a hirdetményt, melyben felhívják az érdekelt keresztény, ma­gyar állampolgárokat, hd^y akik a város határában lévő zsidbbirtokok- ból szerezni óhajtaflak, legkésőbb november 20-ig,, jelentkezzenek a városházánkba kataszteri nyilván­Ezen az eljáráson nem lepődünk meg. Hiszen látjuk, nem csak itt, de másutt is, hogy ha a törvény értelmében valamit nem lehet, vagy nem szabad, a magyar ember, még akkor is, ha nehezére esik, bele­nyugszik a törvény rendelkezésébe. Д zsidó azonban minden elképzelhető és elképzelhe­tetlen módot megkísérel, hogy a törvény rendelkezé­sei alól kibújjon. A magyar földműves társadalom te- j hát most tegye félre magyar fajtánk jámbor jószívűségét és ne hagyja magát a törvény el­len szélmalomharcot folyta­tó zsidóknak beugratni. Vegyék észre a nincstelen napszá­mosok, hogy saját maguk alatt vág- ' ják a fát, saját magukat akarják — i. llldJU gondoskodik a megoldás módozatai­ról. A magunk részéről ezt a kér­dést állandóan napirenden tartjuk s közölni fogjuk azokat az elképze­léseket és terveket, melyek lehetővé teszik, hogy a ma még rossz kis, sovány homokjukon nyomorgó tör­pebirtokosok és dolgos, munkás nap­számosaink is megelégedett és jobb­sorsban élő kisbirtokosok lehesse­nek. A gazdatársadalmat pedig ar­ra kérjük, ne nézzék rossz szem- mel, hogy azok is földhöz juthat­nak, akik eddig robotosai voltak a magyar földnek. Inkább maguk is igyekezzenek a földmunkásokat és törpebirtokosokat felvilágosításaik­kal jobb sorhoz segíteni, mert ez magyar kötelesség. Ne féljenek attól, hogy mindenki földbirtokos lesz és nem lesz mun­kás, mint ahogy azt egyes tájéko­zatlan, vagy önző gazdák hangoztat­ják. Van még Magyarországon elég szegény ember, munkás mindig lesz, ha megfizetik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom