Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1939 (39. évfolyam, 1-95. szám)

1939-10-03 / 79. szám

4 KISKUNHALAS HELY! BHTESITOJK október 3 — A református leányok biblia­köre e héten szerdán, azaz októ­ber 4-én délután 5 órakor a polgári leányiskola munkatermében újból megkezdi munkáját. A lelkészi hi­vatal felkéri a gyülekezet leánytag­jait, hogy a bibliaórán jelenjenek meg és a további órákat is szorgal­masan látogassák. — Leütötték a volt férjet. Véres ve­rekedés történt Kiskőrösön. В о r s i к Ferenc akasztói napszámos megláto­gatta Kiskőrösön különváltan élő fele­ségét, aki anyjának, Poterecki Ist­vánná sivány-dülői házában lakott. A mitsem sejtő férj bekopogtatott az aj­tón és nyugodtan várta, hogy azt ki­nyissák. Pár perc múlva az ajtó ki­nyílott és a lakásból kirohant Pote- r e c z к i István felkapta a kezeügyé- be eső vasvillát és Borsikot fejbe ütötte, majd az ütéseket többször meg­ismételte. Az ütések következtében a férj feje három helyen megrepedt. Bor- sik sérülései igen súlyosak, annál is inkább, mert a szerencsétlen embert csak másnap szállították kórházba. Po­terecki ellen megindult az eljárás. — Orvosi hír. Dr Bori Benő ka­tonai szolgálatából visszaérkezve, rendelését újból megkezdte. — Egy fogadás. Kiskunmajsán szombaton, a hét fáradalmainak né­mi enyhítésére, többnyire munkás­osztálybeliekből álló társaság boroz- gatott vitéz A. Molnár Lajos korcs­májában. A borközi emelkedett han­gulatban Gréczi János 63 éves tö­rődött munkás fogadásból vállalko­zott arra, hogy 5 óra alatt Kiskun- majsáról gyalog elmegy a 29 kilo­méternyi távolságban fekvő Soltvad- kertre. A 10 ellen 20 pengővel fo­gadó Kakas Pál fakereskedő moto­ros kerékpáron követte és még egy emberrel ellenőriztette az esti 10 órakor 6—8 fröccs elfogyasztása után, még 18—20 kg. körüli súlyú batyuval is megterhelten útbaindult Gréczi János, aki úgyszólván pihe­nés nélkül hajnali 3 óra 30 perckor ért be Soltvadkertre, tehát elvesz­tette ugyan a fogadást, de minden magyar bámulatát kiérdemelte. Köszönetnyilvánitás. Mindazoknak, kik felejthetetlen jő édesanyánk, testvérünk, özv. Gyenizse Sándorné szül. Orbán D. Judith teme­tésén megjelentek és ezáltal nagy fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek, hálás köszönetét mond a gyászoló család. A MOVE HÍREI A Kiskunhalasi MOVE október 6-án délelőtt 11 órakor 25 kilométeres or­szágúti kerékpáros versenyt rendez október 6. emlékére. A verseny egy­úttal a Kiskunviadal 25 km-es ország­úti kerékpárversenye. A verseny útvo­nala: Hősök szobra, Mélykúti út, Fe­hértói iskola és vissza. A verseny után dr. Gyenes István osztja ki a díja­kat. — A MOVE elnöksége ezúton kéri a MOVE tisztikarát, választmányát és a tagokat a szíves megjelenésre. — Start: pont 11 órakor a tűzoltók előtt. Cél: ugyanott. Befutó körülbelül három­negyedórával később. — A kerékpáros versenyre további nevezéseket dr. Bács­almási Antalnál, a Városházán lehet leadni. — Ä versenyzők a MOVE-szék- házban gyülekeznek 6-án egynegyed 11 órára! — Ä Kiskunhalasi MOVE »Tanya- könyvtárakciójá«-ra a következő ado­mányok folytak be: Kovács István 72 drb könyv, Rokolya Kálmán 40, Gáspár János 200, Benedek István 8, dr. Gye- nes István 60, Farkas Kálmán 95, Lo- vasi Lajos 2, Hadházi István 6, Prä­ger János 18, vitéz Oszlányi Kornél 24, Kereskedő és Iparos Ifjak Egyesülete 34, Béres László 56, Kovács József 34 drb könyv. (Folytatjuk). Anyakönyvi hírek — Szeptember 25. — október 2. — SZÜLETTEK: Hirsch Márton Ferenc és Du- kai Ilonának Zsuzsánna nevű leá­nyuk. Borbély Pál és Nagypál Zsófiá­nak László nevű fiuk. Vajda István és Bugyi Rozáliának Jolán nevű leányuk. Balázs Dezső és Tamás Zsófiának Li­dia nevű leányuk. Szekula Lajos és Török Erzsébetnek Erzsébet nevű leá­nyuk. Horváth József és Csehó Kovács Máriának Katalin nevű leányuk. Nemes József és Baumann Máriának József nevű fiuk. Kristó Miklós és Brecska Rozáliának Sándor nevű fiuk. Kardos Sándor és Farkas Margitnak Etelka nevű leányuk. Nagy L. Balázs és Bóna Juliánnának Erzsébet nevű leányuk. Oláh János és Bús Margitnak János nevű fiuk. Molnár Imre és Rajcsányi, Erzsébetnek Veronika nevű leányuk. Lajos Lajos és Böröczi Erzsébetnek halva született fiuk. Dr. Rupnik János és dr. Mayer Vilmának Andrea nevű leányuk. Sós Antal és Babos Ilonának Antal nevű fiuk. Csikós József és Ré- bék Máriának Sándor nevű fiuk. Undi János és Mátyási Juliánnának Irén nevű leányuk. MEGHALTAK: Galla Imre 5 hónapos, Katz Adolf 73 éves, Makra Juliánná 45 éves, Bakró Nagy Illés 22 éves, Löki Nagy Lajos 6 hónapos, Gusztos Antal 83 éves, Babenyecz Cs. Mihályné Vörös T. Terézia 71 éves, Rappay Hona 12 napos, Vulykovics József 53 éves. özv. Gyenizse Sándorné Orbán D. Ju­dit 76 éves, Zsigmond István 64 éves, Kárász Vince 45 éves. KIHIRDETETT JEGYESEK: Borbás Benő Mészáros Mária Mag­dolnával. Farkas György kiskunmajsai lakos Halász Irén Valériával. Zseni Sándor Cserkó Erzsébettel. Babenyecz Cs. József Dávid Elő Jolánnal. Cset- neky Lajos Fáczán Ilonával. Molnár Já­nos Lakó Ilona kecskeméti lakossal. Varga Sándor homokmégyi lakos Le- hóczki Teréziával. Hirkó Balázs Kalló Máriával. Gyöngyi Illés Palatinus Ju- liánnával. Vágó István Csanádi Rozá­liával. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Dr. Bácsalmási Péter Hayer Erzsé­bet Saroltával. Sándor Benő Németh B. Máriával. Dombi Kálmán Keresz­túri Erzsébettel. SPORT KAC — Izsáki MOVE 4:2 (2:1). — Vezette: Lenkeffy A bajnokjelölt KAC erős küzdelem után tudta csak legyőzni'ellenfelét. Gól­lövők: Szabó (2), Karai, Karkesz. K. MOVE — Keceli LE 4:0 (2:0). — Vezette: Darányi Biztos győzelem. Góllövők: Kovács (2), Imgrund, Nagy. KAC II. — Kiskőrösi LE II. 8:1 (3:0). Vezette: Bodoglári K. MOVE II. — Soltvadkerti MOVE II. 3:3 (2:2). Vezette: Szabó. Vasárnap a Kalocsai SC lesz a KAC ellenfele Kettős bajnoki küzdelem lesz vasár­nap Halason. A bajnokságra törő KAC nehéz ellenfelet kap a KSC csapatában. Ha itt is győz a halasi csapat, akkor biztos őszi első. Ha kikap, akkor már csak egy ponttal áll jobban, mint a KSC. A KAC II. a Kiskunmajsai MOVE II. ellen játszik a II. osztályú bajnok­ságért. Az előmérkőzés délután 1 óra­kor kezdődik, a nagy csapatok 3 óra­kor kezdenek. — A MOVE a Kiskő­rösi LE ellen játszik vasárnap Kiskő­rösön. A BUDAPESTI TERMENYTÖZSDB HIVATALOS ARAI: Október 3. Búza 80 kg-os 20.65 P, rozs 14.05— 14.15, árpa 16.30—16.50, zab 18.85—19, tengeri 18.80—18.90 P mázsánként. FERENCVÁROSI SERTESVASAR: Zsírsertés 115—116, I-a szedett 106 —110, silány 86—92 fillér ‘kilónként. A kiskunhalasi kir. járásbíróságtól. H. 1998—1939. sz. Hirdetmény. A háborúban eltűntek holtnaknyilvání tása ügyében. A kiskunhalasi kir. járásbíróság Kis Kurgyis József, Szakács Benőné, Kis Kurgyis Mária, Fricsur Pálné Kurgyis Zsófia, Kis Kurgyis Rozália és Erzsé­bet kiskunhalasi lakosok részéről a 28.000—1919. M. sz. rendelet alapján előterjesztett kérelme folytán állítólag eltűnt idős Kis Kurgyis József volt kiskunhalasi lakos holtnaknyilvánítása iránt az eljárást megindítja, az eltűnt ügygondnokul dr. Kathona Mihály kis­kunhalasi ügyvédet rendeli ki. Az eltűnt neve: Kis Kurgyis József, szüle­tési helye: Kiskunhalas, ideje: 1872. I. 12., szüleinek neve: Kurgyis Imre, Gazdag Mária, gyermekeinek neve:Kis Kurgyis József, Mária, Zsófia, Rozá­lia, Erzsébet, foglalkozása: földműves volt, utolsó lakhelye: Kiskunhalason volt, ahol 2 hold ingatlan vagyon ma­radt utána. A háború kitörésekor a 38. gyalogezredbe vonult be Budapestre, ahonnan a román frontra került és 1915. április 24-én Brassóból mint a 2. sz. csendőrkülönítmény tagja írt utoljára a családjának, azóta teljesen nyoma veszett. A kiskunhalasi kir. járásbíróság fel­hív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életben létéről, tartózko­dási helyéről, halálának, vagy eltűné­sének körülményeiről, vagy holtnak­nyilvánítása szempontjából fontos egyéb körülményekről, így különösen arról lenne tudomása, hogy az eltűnt a fent jelzett időn túl még életben van s ezt a hirdetménynek a kir. járásbíró­ságnál történt kifüggesztésétől számí­tott 60 nap alatt a bíróságnál jelent­se be, mert ha a most megjelölt idő­pontig bejelentés nem érkezik, a bíró­ság egyébként a kiderített tények alap­ján fog a haltnaknyílvánítás szempont­jából határozni. Kiskunhalas, 1939. augusztus 22. Dr. Boross Géza s. k. kir. jbíró. Felelős szerkesztő és kiadó: PRAGER JANOS A REJTÉLY Irta: Wilkie Collins — Folytatás 17 Tom Hogh bólintott és kiment a szo­bából. Tovatipegett az úton és elment egyenesen a házhoz, melyet a korcs- máros megjelölt. Könnyű volt ráismer­ni. Lassan ment föl a lépcsőn, elvétve köhécselve és amikor az erkélyszoba előtt állt, kopogott. — Lehet! — szólt egy hang. Tom kinyitotta az ajtót és belépett a rendes külsejű szobába. A vezető az asztalnál ült és írt. Bosszúsan pillan­tott fel, amikor az öreg belépett és barátságtalan hangon kérdezte: — Mi tetszik? — Ha ímivalója van, tessék csak azt előbb elvégezni, — mondotta az aggastyán szerényen. 'A vezető gyorsan befejezte levelét és borítékba tette. Ezt lezárta, meg­címezte, majd felállt. Tom Hogh ezalatt megállt az ajtónál, úgy tett, mintha oda se nézne embe­rére, de meglátta minden mozdulatát és észrevette, hogy a levél címzésén ott áll Donovan neve. Vécsey Leó fordítása Dudley. — Meg akarom kérdezni, résztve- hetnék-e a kirándulásban, ahová ön a hóbortos angolt el akarja vezetni? — Ön? — szólt a vezető megvetően. — Furcsa ötletei lehetnek, öregúr! Nem nézem ki magából, hogy lenne annyi pénze, hogy kellőképen meg tudna fizetni engem. — Ó, pénzem az van! — mondta az öreg. — Mit kér az útért? Tom most jobban bejött a szobába és közel állt a vezetőhöz. — Ötször annyit, mint rendesen, ínért az út most veszedelmes, —mon­dotta Dudley. — Hiszen tudja, hogy a hegyek közt egy rablóbanda garázdál­kodik. — De önt a rablók nem bántják! Donovan! csak nem fogja lelőni lesből az ő derék Jób barátját! Ezek a halk, reszkető hangon el­mondott szavak úgy hullottak Dudley fejére, mint megannyi buzogánycsa­pás. Arca színét vesztette, akaratlanul hátrahőkölt és lelkendezve nyögte: — Mi... mit... mit mond? Tom keze, melyet pddig a hátán tartott, most lecsapott rá. Egy ugrás, egy éles csattanás, a detektív össze­kapta a meglepett gonosztevő két ke­zét és már rá is rakta a bilincset. Rettenetes dühében Dudley fölordi- tott, lehajtotta a fejét, mintha rá akar­ná vetni magát .ellenfelére. De már ott .csillogott a revolver csöve. Az aggastyán «ddig görnyedt alakja fölegyenesedett imponáló «agy- ságban és reszkető hangja erős és ér­ces lett. — Egy kukkot sem, egy moccanást se! — mondta a detektív nyugodtan. — Letartóztatom, Job Dudley és oko­san teszi, ha békén marad, különben beleeresztek egy golyót. És a detektív levette szakállát, paró­káját és a gonosztevő láthatta, hogy hatalmas férfi áll előtte, még nálánál is nagyobb. — És most elsőbb is ártalmatlanná teszlek, bitang! — ^nondta Tom Hogh. — Nem akarom, hogy míg a szerepe­det játszom, téged ds lássanak vala­merre. A detektív megragadta emberét ,és a földhöz vágta. Összekötötte p lábát és még jobban megvasalta, úgy, hogy Job Dudley most <már teljesen tehetet­len volt. n — Kj vagy? — nyögte a nyomorult, amikor a földön hevert és gyűlölettől izzó szemmel nézett Jegyőzőjére. — Petektív vagyok! A gonosztevő akaratlanul lehunyta a szemét. — Azt persze nem sejtetted, hogy a férfi, akit в cimborájával együtt ki­szabadítottál a börtönből, (a rendőrség szolgálatában állsz? E kérdésre a gonosztevő tetőtől-tal- pig megrándult. Arca .eltorzult és mondta: — Te voltál az? Hej, ha tudtuk vol­na!... Aztán rekedten, borzalmasan kaca­gott. — Igazán szerencse, hogy a kollégád a kezeink közt van. Ez aztán menthe­tetlenül elveszett. Izzó aggodalom dúlott végig Tö­mön, amikor ezt hallotta. De nem mu­tatott felindulásából semmit. Arca nem változott ép hangja nyugodt és hideg volt, mint mindig, amikor mondotta: —. Tévedsz! A kollégám már kisza­badult gaz hatalmatokból. Már nem árthattok neki! Erre a gonosztevő elkezdett károm­kodni. — Tehát mégis! — és a fogát csi­korgatta. — Te voltál az tehát, aki le­oldottad őt a sziklatömbről, mert senki más nem találta Volna meg a helyet a déli lejtőn. Kenki más, csak te! (Következő számunkban folytatjuk) — Nos, mit pkar? — ismételte m szeplő, májíolt, pattanás és arctisztátlanságok ellen. Napbar­nított arcbőrt kifehérít. Szépit, fiatalít. Kapható R^c$ JolftöS gyógyszertárában, Kossuth u. l.sz. (Takarék épület) Nyomatott a Kiskunhalas Helyi Értesítője Lapvállalat nyomdájában, Molnár-u. 2. Felelős nyomdavezető: Mészáros Dezső

Next

/
Oldalképek
Tartalom