Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1939 (39. évfolyam, 1-95. szám)

1939-09-13 / 73. szám

1939 szeptember 13, szerda XXXIX. évfolyam, 73. szám / Politikai, társadalmi és közgazdasági lap ELŐFIZETÉSI ÄR EGY ÉVRE. Helyben ....... 12 P — Vidékre ....... 16 P EGY SZÁM ÁRA 12 FILLÉR Alapította: PRÄGER FERENC MEGJELENIK SZERDÁN ÉS SZOMBATON Szerkesztőségi Molnár u. 2 — Telefon 45 Kiadóhivatal i Városháza épületében Magánhirdetések HALASI TAKARÉKPÉNZTÁR, Kossuth-u. 1. sz. Kiskunhalas legrégibb pénzintézete. Folyósít kölcsönöket föld- és házingatlanokra. Ariikra és értékpa­pírokra ELŐLEGET NYÚJT. Felmondás nélküli takarékbetéteket a legelőnyö­sebb feltételekkel gyümölcsöztet. ELVÉ­GEZ MINDEN BANKÁRI TEENDŐT. Matkó Károly gőböljárási birtokára egy kiscsaládú mindenest felfogad ok­tóber elsejére. Babó Zoltán egy ba­romfikertészt felfogad. Értekezni lehet Babó Zoltánnal Gőböljárásán. Hölgyek figyelmébe! Mielőtt kelen­gyéjét előrajzoltatja, tekintse meg újonnan berendezett előnyomdámat. Németh Nelli, Kossuth u. 9. sz. (Pá­zsit-ház). KEVESET használt szép hálószoba bútor eladó Vörösmarty-u. 2. sz. alatt. HA modern, jó és olcsó BÚTORT akar, vásároljon PACZOLAY müaszta­j Kosztosokat lakással vállalnak, eset- f leg lakás nélkül is. Bálvány ucca 6. I EGY FIÚT tanulónak felvesz Zse- : ni Sándor úri szabó, ref. templom- 1 mai szemben. Újonnan felszerelt, modern műterme­met Kossuth u. 17. sz. alá (Gimnázium­mal szemben) helyeztem át, ahol min- j den igényt kielégítően készítek mű­vészi portré, menyasszonyi, báli, cso­port- és gyermekfényképeket. — Zseni- ! műterem. Kardos Lajos harkai korcsma közelé- "ben levő 3 hold tanyásbirtokát eladja, j Tudakozódni Hattyú u. 3. sz. alatt, I vagy inoka-kisteleki takásán. SZALAI K. Antal szegni- és verni- ! való nádat és fias teheneket elad. Tu- 1 dakozódhatni Alkotmái.j u. 7. sz. házá­nál. BURIAN Antalné keceli műút mel­lett a kaszárnya szomszédságában ! levő szőlőjét eladja. Értekezhetni Hunyadi-u. 29 sz. alatt. losnál, Kígyó u. 3. sz., Központi iskola mellett. Nagy választék, kedvező fize­tési feltételek. Kisgyermekek német foglalkoztatását, iskolásokat, felnőttekét eredménnyel ta­nítok Petőfi ucca 4. sz. alatt. SZŐLŐ az új ref. temetőhöz közel, nádas a Szász-kert mellett eladó. Alkot­mány ucca 37. sz. Gyenizse Mátyás fehértói tanyájára egy konvenciós bérest fiával és egy ko­csist Dömötörre felfogad. A kézimunka minden ágában díjtalan felvilágositást ad Németh Nelli kézi­munkaüzlete, Kossuth ucca 9. sz. (Pá­zsit-ház). KISS József sertéskereskedő tudatja a sertéshízlaló közönséggel, hogy ser­téseket vásárol úgy belföldi, mint kül­földi viszonylatban. Értekezhetni vele bármikor Bükkönyös u. 7. sz. házánál, szerdán és szombaton a piacon. ROSTÁN áthullott apró szén mázsán­ként 1 pengő, nyers kátrány kgr.-ként 7 fillérért állandóan kapható a villany­telepen. Bútorozott szoba kiadó. Diák, vagy diáklánykát teljes ellátásra felvesznek Szövetség tér 5. sz. alatt. Apponyi tér 1. sz. alatt egy asztal­ágy és egy fehér puhafaágy eladó. Három konvenciós kocsist felfogad­nak október 1-re. Fürdő ucca 4. sz. Vasutasok, nyugdíjasok figyelmébe! Eladó Henger u. 11. sz. lakóház, három uccai szoba, mellékhelyiségek, külön mosókonyha, fáskamra, sertésól, kert, gyümölcsös, gazdasági udvar, a vasút­állomás közelében. Értekezhetni Tam- bura ucca 1. sz. alatt. Natkai u. 6. sz. alatt egy szoba, konyha, kamra és kertből álló lakás november 1-re kiadó. Értekezhetni a helyszínén. Tegzes Károly három konvenciós bé­rest november 1-re felfogad. Tudako­zódhatni pirtói tanyáján. OZOM FOGPÉPTŐL jól ápolt, hó­fehér fogai lesznek. Megakadályozza a fogak romlását, elejét veszi a fogtól eredő szájbiiznek. Kellemes, üdítő ha­tású, rendkívül olcsó. Kapható a RÄCZ- patikában, Kossuth u. 1. sz., Takarék épület. Üzletáthelyezés! Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy kalapkészítő üzememet és kalapraktáramat Gömbös Gyula ucca 13. sz. alól Árpád ucca 23. sz. alá (volt Bartek-ház) helyeztem át. Festést, tisztítást legolcsóbb árban, szakszerűen készítek. A n. é. közönség szíves pártfogását kérve: Kóródy István kalapos. MINDENNEMŰ kerti munkában járatos embert felfogadnak. Cím a 1 kiadóhivatalban. Rongypokrócszövést vállalnak VI. kér., Huszár u. 7. sz. alatt. Rongyot is vesznek. László-telepen Borz-u. 1. sz. la­kóház eladó. FARKAS KALMAN órás, ékszerész és látszerész, a Gazdasági Bank épüle­tében, raktáron tart mindenféle órát, ékszert és szemüveget, nagy választék­ban. Brilliánst, ezüst pénzt, arany és ezüst ékszert, használtat is, magas áron vesz ,órát és ékszert pontosan javít. Hajnal u. 7. sz. alatt egy két szoba, előszoba, konyha, speizból álló lakás kiadó azonnalra. Érdeklődni a helyszí­nén lehet. Eladó a gőböljárási vasútállomás és müút közelében fekvő 110 kát. hold tanyásbirtok, egészben, esetleg kisebb részletekben is. Bővebb felvilágosítás dr. Borbás Imre ügyvéd irodájában. ÖZV. SZATMARY Sándorné ok­tóber 1-re egy igás kocsist felfo-t gad. FIGYELEM! Zsákot, zsineget, kötél- árút, vízmentes ponyvát, lópokrócot a legolcsóbban beszerezheti P e i c s A n- t a 1 kötélárú üzletében, Városház ucca (mozi mellett). TAPASZTANI való föld eladó Ma­lomsor 2. sz. alatt. LABIZZADAS ellen PEDIN folyadék, kéz- és hónaljizzadás ellen PEDIN ke­nőcs. Kapható RACZ JANOS gyógy­szertárában, Kossuth ¥ 1. sz., Taka­rék épület. A Bory-házban levő mészüzletben, Szász Károly u. 5. sz. alatt, száraz 4akác tűzifa állandóan kapható házhoz szál­lítva. HEDERIT TYUKSZEMIRTÓ alaposan és gyorsan kiirtja tyúkszemét, bőrke- ményedést és szemölcsöt. Kapható RACZ JÁNOS gyógyszertárában, Kos­suth u. 1. sz., Takarék épület. Vetőbúza, szöszösbükköny, ólomzá­rolt lucerna legolcsóbban Schönfeld cégnél kapható. Búzát, rozsot legmaga­sabb áron vásárolnak. MINDENT a készítőnél vásároljon! A közvetítő haszna a zsebében marad. Javítást csak szakembernél végeztes­sen! Szakszerű munka, hasonlíthatat­lanul olcsóbb árak! REKAMIER, SEZ- LON, FOTEL, MATRAC készen és ren­delésre. Tekintse meg kirakatomat! — NYERGES LAJOS kárpitos, Dohány u. 6. sz., dr. Bódi-féle ház. Meghívó. Tisztelettel tudatom a n. é. közönséggel, hogy fehértói vendéglőm­ben 17-én, vasárnap este 6 órai kéz­iéi szüreti táncmulatságot rendezek, melyre a tánckedvelő ifjúságot ez­úton hívom meg. Jó zenéről, ételről és italról gondoskodva van, az udvar­ban felállított sátorban. Kovács János. Háromszobás, előszoba, fürdőszobás lakás azonnal kiadó. Szász Károly u. 5. Mielőtt őszi ültetéshez szükséges gyümölcsfa szükségletét beszerezné, ke­resse fel Gáspár K. Sándor rekettyéi faiskoláját, ahol nagymennyiségű első­rendű és garantált tisztafajú gyümölcs­fák kerülnek eladásra, úgymint több­féle fajta cseresznye, nem Prunus, hanem valódi vadcseresznyére oltva, Kiffer-körték, erős egy- és kétévesek, almák: Jonatán, Húsvéti rozmarin, El- szászi, Fahéj, stb., barackok: Magyar kajszi és kései Rózsabarack, egyéves­től háromévesig, mind erős, homokon nevelt fácskák és kaliforniai paizste- tűtöl mentesek. KIADÓ Fő-u. 13. sz. ház (volt csendőrlaktanya). Esetleg eladó. URTICA HAJMOSÓPOR emulgáló anyagot tartalmaz, amelytől a haj friss, üde, hullámos és tiszta lesz. Megszűnik a fej viszkető érzése, eltűnik a hajkor­pa. OLCSÓ és JÓ. Kapható RACZ JANOS gyógyszertárában, Kossuth u. 1. sz., Takarék épület. Özv. Szabó Imréné Sóstó melletti 4328 n.-öl szántója és Zrínyi u. 59. sz. háza eladó. Értekezhetni ugyanott. Ügyes fiút tanulónak felvesz Bolla Sándor sütödéje, Akácfa ucca. Török u. 2. sz. alatt kétszobás lakás azonnal kiadó. Harnóczi Jenő egy nagyobb családú konvenciós kocsist Dömötörre felfogad harkai tanyájára. Értesítem a t. rendelő közönséget, hogy cipészüzletem a 48-as Körön belül Eötvös u. 20. sz. ház Posta uccai ré­szébe helyeztem át. Egy rendeléssel mindenki meggyőződik cipőim jóságá­ról és olcsóságáról. Javításokat gyorsan és olcsón készítek. Szíves pártfogást kér, tisztelettel: Undi László cipészm. Attila ucca 9. sz. lakóház eladó. Pázsith Antal október 1-re egy fiatal embert konvenciós kocsisnak felfogad. Nagymennyiségű fűteni való nádat elad. »IRISZ« arcápolók, crém, s z a p p an, púder, arcviz a legjobban beváltak. Eredetiségükben beszerezhetők MAKAY «■Kigyó«-patikában, Kossuth ucca, gimv náziummal szemben. TISZTELETTEL értesítem a nagyér­demű építtető közönséget, hogy épületek tervezését, építését és átala­kítását jutányos árban vállalom. Szives pártfogást kér Nagy Sándor képe­sített kőművesmester, Hunyadi ucca 9. 45 hold erdős legelő: 6 hold gyümöl­csössel Inoka-Kisteleken, 2 hold szőlő a Felsőöregszőlőkben, esetleg terméssel eladó. Értekezni lehet III. kér., Vitéz* ucca 3. sz. alatt. A VAROS HIVATALOS HIRDETÉSEI A magyar közoktatási kormányzat törvényjavaslatot terjesztett az or- szággyúlés elé, hogy a körülöttünk már régen megvalósított magasabb oktatást célzó VII. és VIII. elemi osztályokat megvalósítsa. A renfi delet értelmében a VII. és VIII. osztályok kőtelező hatállyal úgy a bel-, mint a külterületen két tanerővel müködö iskoláknál is fel- állítandók. Evégböl az általános isr métlö iskolákba «csak azok a tanu­lók járhatnak, akik bármely ok mi­att az elemi iskola VI. osztályért még el nem végezték, de a 14. élet­évüket már betöltötték. Kivételt csak akkor lehet tenni, ha teljesen vagyontalan és sok gyermekes szü* lökről van szó. Ezek részére fel­mentést a VII. és VIII. osztály alól a kir. tanfelügyelöség adhat. Fel­kéri az állami iskolai gondnok­ság az érdekelt szülőket, hogy. gyermekük neveltetésének jól felfo­gott érdekében támogassák a VII. és VIII. osztályok felállítását. A gondnokság mindent elkövet, hogy, a tanidő megrövidítésével le­hetőleg a téli hónapokban végezhes­sék a tanulók ezeket a reájuk néz­ve rendkívül jelentőséggel bíró osz­tályokat. Figyelmeztetik a lótenyésztőket és a lótartó gazdákat, hogy akár. külföldi, akir belföldi lóvásárlások alkalmával az eladó lovak (csikók) hiteles származási bizonyítványait tehát a fedeztetési jegyeket, vagy törzskönyvezett állományból eredő lovak (csikók)-nak a ménteleppar rancsnokság által kiállított »Szárma­zási lapjait« feltétlenül mutassák be a vásárló bizottságnak. Az olyan tenyésztőknek, eladóknak, kik a honvédségi pótlóavatóbizottságoit részére eladott lovaik származását a jövőben hiteles okmányokkal iga­zolni tudják, a kialkudott áron felül 5 pengő jutalmat kapnak. A városi m. kir. állatorvos javas­latára a város területén uralkodott ragadós száj- és körömfájás beteg­séget megszűntté nyilvánítom és a f. évi július hó 21-én 9906—1939. kig. sz. határozatommal elrendelt óvintézkedéseket hatályon kívül he­lyezem. A mai naptól fogva tehát hasított körmű állatokra is állítható ki marhalevél és ilyen állatok a heti és országos vásárokra is fel-1 hajthatók. Dr Gusztos Károly h.! polgármester.

Next

/
Oldalképek
Tartalom