Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1939 (39. évfolyam, 1-95. szám)

1939-08-30 / 69. szám

1939 augusztus 30, szerda XXXIX. évfolyam, 69. szám тшшвшш» Politikai, társadalmi és közgazdasági lap ELŐFIZETÉSI ÁR EGY ÉVRE, Helyben ....... 12 P — Vidékre ....... 16 P EGY SZÁM ÁRA 12 FILLÉR Alapította: PRÄGER FERENC MEGJELENIK SZERDÁN ÉS SZOMBATON Szerkesztőség, Molnár u. 2 — Telefon 45 Kiadóhivatal, Városháza épületében Magánhirdelések HALASI TAKARÉKPÉNZTÁR, Kossuth-u. 1. sz. Kiskunhalas legrégibb pénzintézete. Polyósit kölcsönöket föld- és házingatlanokra. Arukra és értékpa­pírokra ELŐLEGET NYÚJT. Felmondás nélküli takarékbetéteket a legelőnyö­sebb feltételekkel gyümölcsöztél. ELVÉ­GEZ MINDEN BANKÁRI TEENDŐT. Eladó szőlő. Kristóf József ny. gimn. igazgató eladja a várostól 1 km. távol­ságra, közvetlen a keceli műút mel­lett levő, 2 kát. hold területű szőlőjét. Lakása: Kossuth ucca 12. sz. Vili Lajosné két drb befognivaló disznót elad. Megtekinthető kissóstói tanyáján. Felsőöregszőlőkben, a téglagyártól 500 méterre, jókarban lévő 1 és fél hold szőlő jutányosán eladó. Értekezhetni Mozdony ucca 10. sz. alatt. Farkas Mihályné felsőszállási 1 hold szántóföldjét Kardos Sándor szomszéd­ságában eladja. Tudakozódhatni Vad­kerti út 32. sz. alatt. Kötő u. 10. sz. alatt 2 szoba, előszo- bás lakás szeptember 15-re kiadó. Meg­tekinthető délelőtt 9—12-ig, délután 3— 5 óráig. Használt hálószobabútor eladó. Sza­badkai út 8. sz., az udvarban. Felsőszállás 48. sz. alatt Csikós Sán­dor szomszédságában 662 n.-öl ingatlan, rajta levő lakóházzal eladó. Méhészet­tel foglalkozóknak kiválóan alkalmas. Tudakozódni lehet Bühkönyös u. 50. sz. alatt Szombati Sándornál. Mielőtt őszi ültetéshez szükséges gyümölcsfa szükségletét beszerezné, ke­resse fel Gáspár K. Sándor rekettyéi faiskoláját, ahol nagymennyiségű első­rendű és garantált tisztafajú gyümölcs­fák kerülnek eladásra, úgymint több­féle fajta cseresznye, nem Prunus, hanem valódi vadcseresznyére oltva, Kiffer-körték, erős egy- és kétévesek, almák: Jonatán, Húsvéti rozmarin, El- szászi, Fahéj, stb., barackok: Magyar kajszi és kései Rózsabarack, egyéves­től háromévesig, mind erős, homokon nevelt fácskák és kaliforniai paizste- tűtöl mentesek. 30 drb jókarban levő tiszta boros­hordó eladó Nagy Lajos balotai tanyá­ján az alsóbalotai iskola mellett. HA modern, jó és olcsó BÚTORT akar, vásároljon PÄCZOLAY müaszta- losnál, Kígyó u. 3. sz., Központi iskola mellett. Nagy választék, kedvező fize­tési feltételek. Hegyes Ferenc földbirtokos haszon­bérbe adja Szánk község határában lévő 116 kát. hold szántó-, kaszáló- és legelőből álló tanyásbirtokát. Értekezni lehet Himző ucca 20. sz. házánál, vagy tajói tanyáján. Sándor Balázs volt helypénzszedő értesíti a gazdaközönséget, hogy gyenge borjút bármely mennyiségben vesz megbízója részére. Jelentkezéseket elfogad szerdán, szombaton és vasár­nap a délelőtti órákban a piacon. Keményfaszekrény, fiókos, eladó Ap- ponyi tér 1. sz. alatt. LABIZZADAS ellen PEDIN folyadék, kéz- és hónaljizzadás ellen PEDIN ke­nőcs. Kapható RACZ JANOS gyógy­szertárában, Kossuth у 1. sz., Taka­rék épület. Harnóczi Jenő nagyobb családú kon- venciós kocsist Dömötörre felfogad har- kai tanyájára. HEDERIT TYUKSZEMIRTÓ alaposan és gyorsan kiirtja tyúkszemét, bőrke- ményedést és szemölcsöt. Kapható RACZ JANOS gyógyszertárában, Kos­suth u. 1. sz., Takarék épület. Eladó Szilády Áron u. 40. sz. lakó­ház. Tudakozódni lehet Himző ucca 8. sz. alatt, vagy Kötönyi úton, Babó-ta- nyán. Csap ucca 5. sz. alatt kertes három­szobás lakás kiadó. Tudakozódni lehet ugyanott. FIGYELEM I Az alakját csinossá te­szi, a járását kényelmessé teszi, ha a fűzőjét nálam veszi. Fűzők már feltűnő olcsó árban 3.60 P, Melltartók, Ama­zon, Bajadér, trikóselymes, batiszt, már 48 fillértől. Gyógyfűzők, princess- fűző, harisnyatartó batiszt már 85 fil­lértől. Nagy választékban, OLCSÓ ár­ban kaphatók Práger Irén rőfös- rövidárú üzletében. Fűzők méret után is rendelhetők. SZÓLÓ az új ref. temetőhöz közel, nádas a Szász-kert mellett eladó. Alkot­mány ucca 37. sz. Magányos ház azonnalra kiadó. Tu­dakozódni lehet Bethlen tér 2. sz. a., a tejcsarnokban. FIGYELEM! Zsákot, zsineget, kötél­árút, vízmentes ponyvát, lópokrócot a legolcsóbban beszerezheti P e ic s An- t a 1 kötéláru üzletében, Városház ucca (mozi mellett). Favágót keresnek Nefelejts ucca 6. sz. alatt. FÖLDMÉRÉSI MUNKALATOKAT: ingatlanok megosztását, mesgyék ki­igazítását, vázrajzok készítését stb. vál­lalom. Nagy Szeder István, IV., Tábor ucca 21. sz. Gulyásgyereket felfogad Soós Károly Kossuth ucca 14. sz. alatt. KISS József sertéskereskedő tudatja a sertéshízlalő közönséggel, hogy ser­téseket vásárol úgy belföldi, mint kül­földi viszonylatban. Értekezhetni vele bármikor Bükkönyös u. 7. sz. házánál, szerdán és szombaton a piacon. ! Kétszobás, vagy két egyszobás lakás kiadó Szalag u. 31. sz. alatt. URTICA HAJMOSÓPOR emulgáló anyagot tartalmaz, amelytől a haj friss, üde, hullámos és tiszta lesz. Megszűnik a fej viszkető érzése, eltűnik a hajkor­pa. OLCSÓ és JÓ. Kapható RACZ JANOS gyógyszertárában, Kossuth u. 1. sz., Takarék épület. i Száraz puha hasábfát megvételre ke­res Szekulesz Hermanné. Favágót fel­vesz. Hadiözvegy, vagy hadiárva nők jegy­szedőknek felvétetnek. Jelentkezés Hurtnál. Özv. Farkas Antalné és gyermekei tulajdonát képező Hajnal u. 11. sz. la­kóház eladó. Értekezhetni lehet Farkas Károly kereskedővel Kiskőrösön. Két iskolásgyermeket vállalnék teljes ellátással Bimbó ucca 13. sz. alatt. Helybeli üzlet, legalább négy közép- j iskolát végzett fiút tanulónak felvesz. : Cím a kiadóban. Bútorozott szoba kiadó. Diák, vagy diáklánykát teljes ellátásra felvesznek Szövetség tér 5. sz. alatt. Natkai u. 6. sz. alatt egy szoba, konyha, kamra és kertből álló lakás november 1-re kiadó. Értekezhetni a helyszínén. Csinosan bútorozott szoba teljesen külön bejárattal kiadó Alkotmány ucca 13. sz. alatt. Németh Benő Tinódi u. 4. sz. lakó­házát eladja. Tudakozódhatni a hely­színén. Október 1-re egy konvenciós kocsis, nagy fiával felvétetik Mészöly Károly fehértói tanyájára. Csinosan bútorozott szobát egy, vagy két személy részére zongorahasz­nálattal keresünk. Ajánlatokat a kiadó- hivatalba kérünk. Gyümölcsfa szükségletét mielőtt be­szerezné, kérem, tekintse meg helybeli faiskoláimat. Baranyai, csendőr lovas- tanalosztály közelében. OZOM FOGPÉPTŐL jól ápolt, hó­fehér fogai lesznek. Megakadályozza a fogak romlását, elejét veszi a fogtól eredő szájbüznek. Kellemes, üdítő ha­tású, rendkívül olcsó. Kapható a RÄCZ- patikában, Kossuth u. 1. sz., Takarék épület. Eladó 1 hold szőlő, lakóházzal, tégla­gyár közelében. Tudakozódni Tó ucca 9. sz. alatt. Különbejáratú bútorozott szoba kiadó teljes ellátással Bem ucca 4. sz. alatt. Munkácsi u. 2. sz. ház nov. 1-re ha­szonbérbe kiadó. Értekezhetni özv. Ko­csis Sándornéval Kiskunmajsán. Gyenizse Benő 20 holdas tanyásbir­tokát, (Majsai műúttól 7 kilométer) el­adja. Tudakozódhatni Öregszőlőkben a most épülő kaszárnya szomszédságát).>n a Keceli műúton, hol lakás is kiadó. A kissóstói Szekér-tanyán, kaszárnya mellett, 100 kéve idei szegni és verni való nád jutányosán eladó. Értekezni lehet Gömbös Gyula ucca 12. sz. alatt. Széchenyi u. 41. sz. alatt két magyar hold veteményes és gyümölcsös kert fe­léből kiadó. Uj Lampart-fürdőkád kályhával eladó a Magyar-drogériában. Hizlalni való süldők eladók Fodor aiva^uiun, cicin, » « ' UU, púder, arcviz a legjobban beváltak. Eredetiségükben beszerezhetők MAKÄY »Kigyó«-patikában, Kossuth ucca, gim­náziummal szemben. Szilády Áron u. 25. sz. alatt külön­álló kétszobás udvari lakás, mellékhe­lyiségekkel november 1-re kiadó. Uzletáthelyezés! Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy kalapkészitő üzememet és kalapraktáramat Gömbös Gyula ucca 13. sz. alól Árpád ucca 23. sz. alá (volt Bartek-ház) helyeztem át. Festést, tisztítást legolcsóbb árban, szakszerűen készítek. A n. é. közönség szíves pártfogását kérve: Kóródy István kalapos. ROSTÁN áthullott apró szén mázsán­ként 1 pengő, nyers kátrány kgr.-ként 7 fillérért állandóan kapható a villany­telepen. FARKAS KALMAN órás, ékszerész és látszerész, a Gazdasági Bank épüle­tében, raktáron tart mindenféle órát, ékszert és szemüveget, nagy választék­ban. Brilliánst, ezüst pénzt, arany és ezüst ékszert, használtat is, magas áron vesz ,órát és ékszert pontosan javít. MINDENT a készítőnél vásároljon! A közvetítő haszna a zsebében marad. Javítást csak szakembernél végeztes­sen! Szakszerű munka, hasonlíthatat­lanul olcsóbb árak! REKAMIER, SEZ- LON, FOTEL, MATRAC készen és ren­delésre. Tekintse meg kirakatomat! — NYERGES LAJOS kárpitos, Dohány u. 6. sz., dr. Bódi-féle ház. SZALAI K. Antal szegni- és verni- való nádat és fias teheneket elad. Tu­dakozódhatni Alkotmány u. 7. sz. házá­nál. Három drb lószőr-matrac eladó Nefec j lejts ucca 6. sz. alatt. i ZSANA pusztán 13 hold föld el- adó, vagy haszonbérbe kiadó. Érte- ! kezhetni Széchenyi-u. 20. sz. alatt. i A VAROS HIVATALOS HIRDETÉSE: ! Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye Vi­. tézi Széke által vitéz dr. Kun Bertalan kiskunhalasi lakos Kiskunhalas város í határában fekvő 206 kát. hold 1560 n.-öl ! vitézi telkének élő és holt felszerelésé­nek »Jegyzékbe Kiskunhalas m. város I hirdetőtábláján a mai naptól számított 1 15 napi közszemlére van kitéve, akinek György alsószállási tanyáján. Két drb egyéves sertés eladó. Érte­kezni lehet Felsőöregszőlők 261. sz. a. Garas Sándornéval, Gubodi út. Bejárónőt felvesz Weisz Ferenc, a ref. templommal szemben. TISZTELETTEL értesítem a nagyér­demű építtető közönséget, hogy épületek tervezését, építését és átala­kítását jutányos árban vállalom. Szives I pártfogást kér Nagy Sándor képe- I sitett kőművesmester, Hunyadi ucca 9. i Eladó Szarkás-Debeákon 16 hold er­dős-legelő. Érdeklődni lehet Kőrösy ! Jenő malomtulajdonosnál. a jegyzékbe foglalt dolgok ellen kifo- 1 gása van, az ellen akár szóval, akár i írásban a polgármesteri hivatalnál fel- ! szólalhat. I Értesíti a hatóság a lakosságot, hogy Bábud Antal kiskunhalasi lakos július 19-én egy fehérszínű nőstény birkát ‘ — ifi- Keresztúri János kiskunhalasi lakos pedig aug. 16-án egy gazdátlan: szőke kan malacot talált gazdátlanul. Igazolt tulajdonosok a Fehér-háznál ; szeptember 2-án délelőtt 9 óráig átve­hetik. Tulajdonosok nem jelentkezése ! esetén a gazdátlanul talált malac és i birka szeptember 2-án délelőtt 9 óra­kor el fog árvereztetni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom