Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1939 (39. évfolyam, 1-95. szám)

1939-11-03 / 88. szám

2 Kiskunhalas Helyi Értesítője november 3 A vármegye letárgyalta a Táros 1940 évi költségvetését Megírtuk, hogy a város képviselő­testülete nemrég tárgyalta le a vá­ros 1940. évi költségvetését. A költségvetést a város felterjesz­tette a vármegyéhez és a várme­gye a napokban le is tárgyalta a költségvetést. A költségvetést most a vármegye végső jóváhagyás végett a pénz­ügyminisztériumhoz terjesztette fel. Kiterieszíeítík a lazÉaisiipiiiezÉst a 18-31 lat. bold bírtolosoportra is Halasi Gazdasági Bank Rt. A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank leányintézete Hitelek folyósítása a mezőgazdaság, ipar és kereskedelem számára Betéteket a legjobban gyümölcsöztet és felmondás nélkül bármikor visszafizet Utazási, biztosítási és sorsjegyosztály Érdekkörébe tartozik: a Halasi Villamosai Rt. és a Jégüzem és Hűtöház Kft. Foglalkozik a ban к üzlet minden ágával Ismeretes, hogy ez év június 28-án kiadott miniszteri rendelet a 10 kát. holdnál nem nagyobb, illet­ve 100 koronát meg nem haladó ka­taszteri tiszta]övedelmü védett bir­tokosok tartozását hosszú lejáratúvá alakította át. Ezt a rendelkezést most kiterjesztették azokra a védett birtokokra is, amelyek a 10—30 kát. holdas birtokcsoportba tartoznak. A rendelkezés alapfeltétele, hogy a birtok védettényilvánításakor, vagyis 1933 október 23-án figyelembe vett terhek meghaladják a kataszteri tiszta jövedelem húszszoros soro­zatát. Az a gazdaadós, aki ebben a kedvezményben részesülni kíván, tartozásait november 15. napjáig az illetékes helyi bizottságnál jelentse be. Akik már az 1937. év őszén folyamatba tett beje!' kötele­zettségüknek eleget teLeK; nem tar­toznak új bejelentést tenni. A régebbi rendeletek kamatszol­gáltatási szakaszai most lépnek élet­be és ezek szerint oktbóer 31. óta a nem védett gazdaadósok a kö­vetkező kamatfizetésre köteleztettek. 50 kát. holdat meg nem haladó, vagy csak házas beltelekkel rendel­kező birtokos évi 5 százalék, 50— 100 kát. hold évi 5 és fél százalék, 100—1000 kát. hold évi 6 százalék, 1000-en felüli 6 és fél százalék ka­matot tartozik fizetni. 50 holdon alu­linak számit az a nagyobb birtok is, melynek kataszteri tiszta jöve­delme az 500, az a 100 holdnál na­gyobb, melynek kát. tiszta jövedel­me 1000 koronánál, végül az 1000- nél is nagyobb birtok tulajdonosa, ha kataszteri tiszta jövedelme 7000 koronánál nem több. A védett gazdaadós tartozásai után fél százalék tőketörlesztésen felül 1940 április 30-ig évi 4 és fél, ezen túl 5 százalék kamatot köteles fizetni. HADI EMLÉKEK Október 31. 1705 Gróf Bercsényi Miklós kuruc tá­bornagy serege rövid ostrom után elfoglalta Eger városát. November 1. 1915 1915 november 1-én a Strypa Iménti Siemkovce községnél ví­vott heves harcok közepette különösen kitűnt személyes bátorságával Kör- mendy Géza, volt kolozsvári 21. hon- védgyalogezredbeli százados. Az éjjeli támadás alkalmával csodálatos kitar­tással 15-ször vezette rohamra száza­dát. Az igen nehéz terepen és teljes) sötétségben végrehajtott támadást nagy siker koronázta. A század 500 foglyot ejtett és egy géppuskát, továbbá három fényszórót zsákmányolt. Az ellenség ez­után ellentámadást intézett Körmendy százados százada ellen, amelyet azon­ban kézigránátokkal véresen visszaver­tek. Vitézségéért Körmendy százados a III. osztályú Vaskoronarendet kapta. Nehéz, helyzetben tanúsított szemé­lyes bátorságának és eredményes ön­tevékeny magatartásának fényes bi­zonyságát adta Vén Zoltán volt bras­sói 24. honvéd gyalogezredbeli tarta­lékos hadnagy, aki 1915 telén, a volt nagyszebeni gyalogezred kötelékében harcolt, az orosz harctéren. Mint századparanesnok, e napon a Strypa menti Siemikovce-nél vívott üt­közetben századával az egyik tűzvo- nalban levő zászlóalj balszárnya mögé rendeltetett azon feladattal, hogy a ro­hamra induló zászlóalj balszárnyát kö­vesse és esetleges támadást felfogjon. Vén Zoltán hadnagy a kapott parancs szellemében bátor kezdeményező cse­lekvésre határozta , el magát. Amikor századával rendelltetési helyére érke­zett, a zászlóalj balszárnyán a megkö­zelített ellenséges állást saját elhatáro­zásából megrohamozta, annak sorait megbomlasztotta, egyrészt megfutamí­totta és bár ezen rohamban életveszé­lyesen megsebesült, mindaddig, amíg az üldözést be nem fejezte, a századot személyesen vezette és csak nagy vér- vesztesége kényszerítette arra, hogy önmagával is törődjék. A személyes bátorságáról legendás­hírű Vén Zoltán tartalékos hadnag/ot eme bátor és eredményes magatartásá­ért a III. osztályú Vaskoronarenddel tüntették ki. 1916 E napon Pogátsa József, v. sze­gedi 5. népf. gyalogezredbeli lar- talékos zászlós különösen kitűnt tett- erős vezetésével. A vitéz zászló^ e napon' a bukovinai Domavatra környéki Sterparicul is rile magaslatok között lévő völgyet le­záró orosz állások ellen a legnagyobb hidegvérrel és példaadó bátorsággal vezette félszázadát, mitsem törődve a gyilkos géppuska és gyalogsági tűz­zel, amely csapatát elárasztotta. Rövid, de igen erélyes támadással elfoglalta az oláhok állásait és amel­lett, hogy az ellenségnek igen nagy véres veszteséget okozott, egy gép­puskát és más hadianyagot is zsákmá­nyolt és 45 oroszt foglyul ejtett. E bátor tettéért Pogátsa zászlós az arany vitézségi érmet kapta. November 2. 1915 Személyes példaadásával tűnt ki Dániel Elemér volt kolozsvári 2. honvéd gyalogezredbeli tartalékos had- apródjelölt. A Strypa menti Siemikovce-re végre­hajtott ellentámadás során Daniel őr­mester, mint szakaszparanesnok, az éj­jeli rohamnál az elsők között volt, akik az ellenség kézigránátjaival és oldalozó tüzével dacolva a helységbe behatoltak. Legénységének személyes bátor maga­tartásával igen jó példát mutatva a többi századok rohaméi is igen elősegí­tette. Öt pályázó a gépirÓDŐi állásra A vármegye alispánja a gépiró- i állást, női állásra meghirdette a pályázatot, j Munkatársunk értesülése szerint A pályázat határidejének lejárta ; öt pályázat várható az állásra, há- után hamarosan kitűzi a vármegye rom a városházáról, két pályázó pe- a választást, amikor a város kép- j dig nem városházi alkalmazott, viselötestülete betöltheti a gépirónöi I A halasi tanyákat telefonnal akarj ük összekötni A tanyai lakosság érdekében rend­kívüli fontos, hogy az telefonnal le­gyen összekötve a várossal. A nagy ’ halasi határban eddig Pirtón és Gő- böljáráson van telefon. A város nemrég kérelmezte a postaigazgató­ságnál, hogy a fontosabb, lakott ta­nyákon is vezesse be a postaigazga­tóság a telefont. Ebben az ügyben a szegedi pos­taigazgatóság egyik kiküldöttje jött Halasra és a városházán megbeszé­lést folytatott dr Gusztos Károly j h. polgármesterrel. A tárgyalás folyamán a postaigaz­gatóság kiküldöttje kijelentette, hogy a kérdés megoldása a postának nagy anyagi áldozatokkal jár. A A telefonhálózat kiépítése kilométe- I renként 550 pengőbe kerül és van j olyan puszíarész, ahol a telefon ki- ; építése 5—6 ezer pengőbe kerül. A telefon-kérdés megoldása több éves programot jelent és a posta- igazgatóság nem zárkózik el attól, hogy a közelebbfekvö pusztarésze­ken a telefont mielőbb kiépítse, hogyha a város a kiépítéshez ki­sebb hozzájárulást ad. GAZDASÁGI VILÁG A kávé drágulása maga után vonta a fogyasztás csökkenését. Az eddigi jelek szerint a mostani fel­emelt árak mellett egyötödére csök­ken a fogyasztás, tehát kávébehoza­talunk évi két millió kg. helyett 400 ezer kg. lesz. A kávé fogyasztásá­nak csökkenése kihatással lesz a tej- és cukorfogyasztásra is. Ha 1 kg. nyerskávéra kb. 3.5 kg. cukor és mintegy 25 liter tej felhasználása számítható, akkor a kávébehozatal csökkenése a cukorfogyasztást 560, a tejfogyasztást 40 millió literrel csökkenti. A különböző pótkávék és keverékek talán ellensúlyozzák a csökkenés fenti mértékét, bizonyos azonban, hogy a cukor- és tejfo­gyasztás jelenlegi mértéke aligha lesz megtartható. ♦ A borpiac szilárd, a kereslet nö­vekszik. — Budapest 225 hold föl­det adott bérbe, holdanként 18 pen­gős évi bérért. — Magyarország ki­vitelének értéke szeptember folya­mán 38 millió pengő volt, a beho­zatalé 30 millió pengő. — A me­zőgazdasági munkaközvetítö-hivatal megállapítása szerint a magyar me­zőgazdaságban a munkanélküliség 1935. óta 22 százalékról 12 száza­lékra csökkent. — Az árkormány­biztos megengedte, hogy a svájci órák árát a magyar órások 8 szá­zalékkal emelhessék. — Az összes érdekeltek bevonásával lovag Kays- ler Valér vezetésével megalakult a baromfiszindikátus. — Losoncon tex­tilgyárat, Munkácson bútorgyárat lé­tesítenek. — Miskolcon 600 ezer pengős költséggel rendőrségi palo­tát építenek. — November 7-én újabb magyar-szlovák tárgyalások kezdődnek Budapesten. — Hajdúszo­boszlón ötven szobás iparos-gyógy- { szálló épül. — A kormány kiterjesz- í tette a gazdavédelmi rendelkezése­ket a visszacsatolt felvidéki és kár- ! pátaljai területekre. * ! A német ipar teljesítőképessége ; 3 százalékkal múlja felül az angol- : francia ipar teljesítményét, ezt a ! fölényt az osztrák és cseh-morva ! ipar 2 millió ipari munkása bizto- i sítja. — Angliában a jövő héten i kezdik meg az élelmiszerek ada- j golását. — A spanyol kormány 100 ! ezer tonna búzát vásárolt külföldön, j — Törökország 41 millió font angol i kölcsönt kap. — Német gépek fel- használásával és német szakembe­rek bevonásával villanyosítják az ! orosz vasútakat. •|W^7VV^^DIW-WJIW-STtZlg Halasi Takarékpénztár Alapítva 1872 évben Folyósit kölcsönöket föld és házingatlanokra, értékpapírokra, árúkra. Felmondás nélküli betéteket legelőnyösebb feltételek» kel gyümölcsöztet I : _______IW-WIW.V/lEMAW-MIVy.V-yitwf ft Értés sage Rat c tai meg Be még m Ym alat Nőve vas i tán; vei ta Ipa Reí nőve J es к hat ta Érc bein jelzet Külö kelt i Kisg külör is ■ Jtjj Imát z SZ6 mű mi kör mi méi áron 1 Sí kői A gir

Next

/
Oldalképek
Tartalom