Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1939 (39. évfolyam, 1-95. szám)

1939-01-04 / 1. szám

1939 január 4, szerda XXXIX. évfolyam, t szám / Politikai, társadalmi és közgazdasági lap ELŐFIZETÉSI ÁR EGY ÉVRE. Helyben ....... 12 P — Vidékre ....... 16 P Alapította: PRÄGER FERENC EGY SZÁM ÁRA 12 FILLÉR MEGJELENIK SZERDÄN ÉS SZOMBATON Szerkesztőség. Molnár u. 2 — Telefon 45 Kiadóhivatal. Városháza épületében Magánhirdeíések ; HALASI TAKARÉKPÉNZ­TÁR, Kossuth-u. 1. sz. Kiskunhalas | legrégibb pénzintézete. Folyósít köb | csönöket föld- és házingatlanokra, j Arukra és értékpapírokra ELŐLE- ■ GET NYÚJT. Felmondás nélküli ! takarékbetéteket a legelőnyösebb fel- j tételekkel gyiimöicsöztet. ELVÉGEZ ■ MINDEN BANKÁRI TEENDŐT. ELADÓ egy és egynegyed hold ! földi lakóházzá, meülékhelyiségekkef, szőlő- és gyümölcsössel. Értekezhetni I m'ajsai müut mellett, Tajó puszta 10. sz. alatt. , I i j BOGYÓS örökösöknek alsókisteLeki tanyájukon akác ölfa van eladó. Tuda­kozódhatni N©Ielej'ts u. 5. sz. alatt. EGY küröná'Ló uccai iíakás azonnaf ki­adó Hunyadi ucca 30. sz. alatt. KRAYER-FESTÉKEK, ez összes fes­ték áruk, ola j festékek, bútor- és kocsi­lakkok, kencék, megbízható, jó minőség­ben, szaküzletben beszerezhetők. Ko- lozsváry-ház, CSENGERI U. 10. PRIMA zsirsertések 150 kg.-on fe- J lül eladók Kovács Sándornál Szász . Ká.ro’y-ucca 7. sz. alatt. A CSODÁS HATASU MAYA KÉZ- ! FINOMÍTÓ használata által a LEGER- ! DESEBB, repedezett, VÖRÖS KÉZ már 3 NAP ALATT HÓFEHÉR és BÁRSONY j SIMA lesz. Kapható kizárólag a CITY : DROGÉRIÁBAN. ZOMÁNCOZOTT tűzhely eßcßtin ©t- | adó Apponyi-tér 3. sz. alatt. SZIL ADY ARON-U. 16. sz. lakóház edadó. Bővebb felvilágosítás a Hitel­bankban. TAKARÍTÁSI CIKKEK, tisztítószerek, fém tisztítók, padóbeeresztö, padlópaszta , legolcsóbban beszerezhető SCHÖN- j HEIM festéküzletben, Kotozsváry-ház. ! Telefon: 159. BOR eladó Szent Irnre-u. 11. sz. alatt. 1 ! i j \ j ’ ‘ • i FRANCIA MÉZKOCSONYA a Jpre- j pedezeft, kifújtv érdes kezet egy éj- ; szaka bársony simává változtatja. A | vörös 'kéz megfehéredik. Kapható j RACZ JÁNOS gyógyszertárában, Kos- ' suth u. 1. sz. ^Takarék épület). GAZDASAGOKNAK legkiválóbb minő- ! ségü istálló-mécsolaj, valamint bőr- j ápoló 'szerszámolaj legolcsóbban kap- j ható KELLNER FÉLIX cégnél. Vacuum: ! lerakat. RÓKA-, őz- és fehémyulbőrt vesz j és egy fiút tanulónak felfogad Birkás ! János szűcs, Szász Károly ut T9, sz. I KÄMCSATKAI FAGYBALZSAM, m®g- | szünteti a fagyásiéi eredő kéz és láb j vörösségét, annak viszkető érzését és ! püffedtségét. Kapható RACZ JANOS ! gyógyszertárában, Kossuth u. 1. sz., j (Takarék épü'et). TISZTELETTEL értesítem a nagy­érdemű közönséget, hogy üzletemet Al­kotmány u. 3. sz. alá helyeztem, heb mindennemű ruhák készítését jutányos árért vállalom. Kérem a közönség szi- I vés pártfogását. Tisztelettel; MÄDI * JÓZSEF szabó mester. HALASI KERESKEDELMI BANK RT. | Kiskunhalas. Kölcsönöket előnyös félté- > telekkel folyósít. Betéteket eHlogad. Kül­földi szállításoknál előleget ad- Kény- szerkötosönöket és egyéb értékpapírokat I vásárol. Külföldre utazóknak idegen j pénzek kiutalásában eljár. VENYIGE, egy vadászfegyver, má- S zos és fai zsirosbödönök és kőkorsók , eladók. Győrfy, Fő u. 9. sz. TALLÉR Móric alsószállási dűlőjében j körűibe!® 2 ho>d szántó eladó. Érdek- ; lödni Vitéz u. 3. sz. alatt. MINDENT a készítőnél vásároljon! j A közvetítő haszna a zsebében marad. ! Javítást csak szakembernél végeztes- j sen! Szakszerű munka, hasonlíthatat­lanul olcsóbb ár«k! REKAMIER, SEZ- LON, FOTEL, MATRAC készen és ren- deésre. Tekintse meg kirakatomat! — NYERGES LAJOS kárpitos, Dohány u. 6. ez., dr. Bódí-féle ház. BÚTOR nagy választékban, modem HALÓK és konyhaberendezések a Lg- j jobb kivitelben TALLÉR ANTAL Kálvin tér 4. sz. alatti BUTORRAKTARABAN. j KUNSÁGI BAJUSZPEDRŐ, jó minő- ; ségü,, finom illatú, olcsó. Készíti RACZ j PATIKA, Kossuth u. 1. sz. (Takarék ! épüet). ELADÓ: egy prima női kerékpár vil- ! tanyvil ágit áss al„ _ továbbá bontásbó1 | származó fűrészelt borovifenyő fedélfák, j plafon- és mestergerendák, ajtó, ablak • és fűteni való nád Alkotmány u. 37. a. f HÁLÓSZOBÁK, kombinált szobák a j legszebb kivitelben kaphatók ROKO- ! LYÄ BÉLA bntorraktámban, Szabadkai ut 32. sz. Egy jóházbóf való fiüt tanuló­nak felvesz. HARS, fűz, platán és vadgesztenyefál veszek ,nyerset is. Fürészport eladok. Petőfi ucca 6. sz. ’ BÚTORT olcsón vásárolhat ifj. j CSONKA LÁSZLÓ müasztalos raktára- ! ban, FÖ ucca 4. sz., központi iskolá- I vai szemben. ELADÓ két 'z sir sertés, 100—130 kiló | között, Szállág u. 44. sz. alatt. TOLDI u. 13. sz. alatt fiatal, 4 éves hasas tehén ©'adó. NAD ELADÓ. Érdeklődni Lehet Tábor j ucca 21. sz. alatt vagy a Szabadkai i utón, Rédey-féle tanyával szemben lé- ; vő, Füzes 5/a sz. tanyán. Elsőrendűi könyvelő mellékfoglalko- ! zásként az esti órákban könyvelést j olcsón vállai. Cim a kiadóhivatalban, j RÉSZES művelésre, vagy szakmányba kiadó a Nagy György Piroska-fé'e 7 kát. hold szőlő- és gyűmöfcsösbő-' álló ingatlan. Bővebb felvilágosítás nyer­hető dr. Borbás Imre ügyvéd irodájá­ban. PRÍMA zsirsertések Gömbös Gyula u. 11. sz, alatt kaphatók. NAGYOBB mennyiségű takarmány cu­korrépa eladó Dohány ói. 3. sz. alatt. BÚTORVÁSÁRLÁS előtt tekintse meg Szabadkai ut 32. Sz. alatt lévő bútor- j raktáramat, modern hálók., kombinált ■ szobák konyha berendezések állandóan j raktáron, izfeses kivitelben és a íego*- j esőbb áron Szerezhetők be. ROKOLYA j BÉLA BÚTORASZTALOS. »IRISZ« arcápolók, crém, szappan, pe­der, areviz a legjobban beváltak. Ere­detiségükben beszerezhetők M А К H Y »Kigyó«-patikában, Kossuth ucca, gim­náziummal szemben. FARKAS KALMAN órás, ékszerész és üátszerész, a Gazdasági Bank épületé­ben, raktáron tart mindenféle órát, ék­szert és szemüveget, nagy választékban. BriUiánst, ezüst pénzt, arany és ezüst ékszert, használtat is, magas áron vesz, órát és ékszert pontosan javít VULKANIZÁLVA javítok hócipőt, gu­micsizmát, kerékpárgumit és mindenféle gumiárui. TAHI gumijavitó, Nefefejts ucca 4. sz. KÜLÖNLEGES konyhabútorok a leg­olcsóbban beszerezhetők ROKOLYA BÉLA butorraktárában. Szabadkai ut 32. OZOM FOGPÉPTÖL jó! ápolt, hófe­hér fogai lesznek. Megakadályozza a fogak romlását, megelőzi a rossz fog­tól eredő szájbüzt. Kellemes, üdítő ha­tású, rendkiv® olcsó. Kapható RACZ PATIKÁBAN, Kossuth u. 1. sz. (Ta­karék épület). BÚTOROZOTT szoba kiadó Hunyadi ucca 4. sz. alatt. x j HUSZAR AMBRUS HUSARÄI a kö­vetkezők: Marhahús, 1ev©s- és pecse- nyehusok 1.20 P, guláshus 1 P, sertée- hus, comb, nyak, lapocka és karaj 1.38 P, olvasztóit zsir 1.60 P, háj 1.60 P, zsirszalonna 1.48 P, birkahús 1.20 P, borjúhús állandóan kapható. Üzletek: fő­üzlet: Makai-ház, Eötvös ucca, fiók: Malom u., Kőrösy-ház. Pontos kiszol­gálás! HA modern, jó és olcsó BÚTORT akar, vásároljon PACZOLAY müaszta- losnál, Kigyó u. 3. Sz., Központi iskola mellett. Nagy választék, kedvező fize­tési feltételek. PEPIN BOROTVASZAPPANNAL élve­zet borotválkozni, mert dús habot ad, habja nem szárad. Olcsó, mert nem ko­pik. Csak RACZ JANOS gyógyszer tárái­ban kapható, Kossuth u. 1. sz. (Takarék épület). NŐI TÉLI POSZTÓ, FŰZŐS ÉS CSÄTTOS CIPŐK, férfi szőrcsizmák, NŐI ÉS FÉRFI CIPÓK, férfi box, fű­zős és eugos, vagy strapa cipők, férfi box és strapa CSIZMÁK, gyermek- csizmák igen olcsó árban, jó minőség­ben, férfi BAKANCSOK, fiú bakan­csok, gyermek fűzős cipők, box és strapa jó erős SZANDÁLOK, házi ko­mód cipők, baba cipők, gumi cipők. OLCSÓ ARBAN, LEGJOBB minő­ségben! Győződjön meg, hogy olcsón vásárolhat SPITZER BÉLA CIPÖÜZLE- TÉBEN, Városházával szemben. PRAGER IRÉN Fő uccai üzletében csípő Szoritó, gyomorrészes melltartó­val együtt csak 11 pengő. Kapható minden nagyságban. Luxusz fűzők és haskötők méret szerint. VAROSBAN lakóház, egy hold fiatal szőlő a Felsőöregszőtökben és egy erős igástó eladó. Értekezhetni Csillag ucca 3. sz. alatt. A VAROS HIVATALOS HIRDETÉSEI 16610. 1939. kig. szám:. KIVONA­TOS VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDET­MÉNY. A kiskunhalasi »Szent István« Tüdőbeleggondozó Intézet ágynemű, fe­hérnemű, kórházi ruha, gyapjú, takarók, evő, mosogató edények, evőeszközök, takarító' eszközök Szállítására nyilvános versenytárgyalást hirdetnek. Az egy­nemű cikkekre k®ön-k®ön is .'ehet ajánlatot lenni. A közszátitás költségei szabályszerűen biztosítva vannak. A Sza­bályszerűen kiállított, aláirt, msCiéke- teiveí zsinórral' egybefüzött »Ajánlat a 16.610—1939. számú ■versenytárgyalási hirdetményben: tközöltek szállítására« felírással №átott, pecséttel lezárt, bo­rítékba helyezett ajánlatok legkésőbb 1939 január 23. napján dé'előtt 10 óráig Kiskunhalas m. város iktató hivatalá­ban 'közvetlenül vagy posta utján nyúj­tandók be. Elkésve érkezett, vagy táv­irati ufón tett aján'atok figyelembe nemi vétetnek. Az ajánlatok ugyanazon a napon dé'előtt 11 órakor a város ta­nácstermében' bontannak fef ahol az ajánlattevők, vagy igazolt megbízottaik jeíen 'lehelnek. A teljes szövegű vér- senytárgyalási, ^hirdetmény, az, ajánlati, és költségvetési űrlapok a városi mér­nöki hivatalban a hivatalos órák alatt dijfiafanut megszerezhetők. Megcímzett és bérmentesített tevelborítok bekül­dése i esetén a: jhivat&f a hirdetményt és az [űrlapokat posta utján küldi meg az igénylőknek. (Ajánlatot tenni csakis a fenti (hivatalos űrlapokon tehet. Bánat­pénzül (jiz ajánlati végösszeg 2 száza­léka készpénzben, vagy öyiadékklépes ér­tékpapirosban a városi pénztárnál le­tétbe helyezendő. A befizetési elismer­vény, illetve letéti nyugta, az ajánlathoz csatolandó'. ÉRTESÍTIK a város gazdaközönségét, hogy a m. Jár. központi lóvásárto bi­zottság január 17-én. délelőtt 11 órai kezdettel a régi vásártéren lóvásárlást tart. Megvételre kerülnek 4—8 év®» tó­nak, vagy tüzérségi hámos tónak alkal­mas meegvérü lovak. A bizottság Bz előbbiekért 600—700 pengőt, az utób­biakért pedig 700—800 pengőt fizet. Kistermetű lovakat is vásárol a bizott­ság. 16.609. — 1939. kig. szám. KIVONA­TOS VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDET­MÉNY. .Kiskunhalas m. város »Szent István« Tüdőteteggondozó Otthona ré­szére többfé'e bútordarab száffiltására versenytárgyalást hirdetnék. A közszáMj- tás költségei biztosítva vannak. A sza­bályszerűen (kiállított, aláirt, melűéke- teiveí zsinórral egybefüzött ajánlatok zárt és lepecsételt borítékban »Ajánlat a i 16.609. — 1939. kig. sz. versenytár­gyalási hirdetményben közölt bútor fel­szerelés szállítására« felirattal ©látva január 23-án' dé’e’őtt 10 óráig Kiskunha­las m. város iktató hivatalában közvet­lenül, vagy posta utján nyújtandók be. Elkésve érkezett, vagy távirati utón Lett ajánlatok figye’emb© nem vétetnek. Az ajánlatok ugyanazon a napon délelőtt fél: Ti órakor: a város tanácstermében bon tatnak föl, ahol ajánlattevők, vagy igazolt niegbizrattaik jelien tehetnek. A teljes szövegű versenytárgyalási hirdet­mény, az ajánlati és költségvetési űr­lapok a városi mérnöki hivatalban: a hivatalos órák alatt díjtalanul megsze­rezhetők. Ajánlatot tenni csakis a fenti; hivatalos űrlapokon lehet. Kisiparosok­nak bánatpénzt ném k©UÍ letenni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom