Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1937 (37. évfolyam, 1-104. szám)

1937-05-26 / 42. szám

2 KISKUNHALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE '1 —-л, _ V május 26 Ma ШШ foglalkozik a ref. egyház presbitériuma a papválasztással Munkatársunk, mint értesült, a Gazdasági glosszák A pénzügyminiszter adósí&tfiszHkájai a közterhek növekedéGórö'.’ ad szápipt. Az ország egyes bakosára 1932-toen 115.46, 1933-foam, 113.79, 1934-bem 117.55, 1935- ban 120.68 pengő kzötehier jutott. Adó- Pietmpk szerint ez az összjeg a követke­zőképen psitk meg : átlag mindén lakás tizet évi 49.48 pengő egyenesadót, 16.77 pengő forgalmi adót, 11.83 perigiő jöve- déíketv 6.47 ptengő várnát, 6.88 .pengő OTI-jáirtu élaoit és 1.31 pengő MABI-já- tru'ékot. i i Ez a statisztika mjuíailjja az OTI- és MABIjj.ánu'ékjok magas voltát, A kettő együtt 8.19 pengő térhet jetfetót éven­ként1 'tehát feleannyit, mjpt a fiorgalmjJ- adó és majdnem annyit, minit a háziad ó összege. Az adóit közü‘ csökken a házbirtok A halasi ref. egyház presbitériuma szerdán délután három órakor prés. hitleri ülést fart. í ; 1 [ j | ] A presbiteri ülés tárgysorozatán különböző ügyek szerepelnek, köz- tűk van a második lelkészi állás be­töltésének ügye S9. ! ; i ] presbitérium ezen ajz ülésen fog haj. tározni afölött, hogy a betöltendő második papi állást miként óhajtja betölteni, meghiv-e több lelkészt be­mutatkozó szolgálatra, vagy pedig ezen az ülésen már dönt a meghívás, vagy pedig a választás kiírása iránt. Az elmúlt éjjel három Ízben belecsapott a villám a ref. templom villámhárítójába Valóságos áldás volt a halasi földekre az éjjéli nagyobbszerü csapadék egyeniesadóteirhe, a tatarozás: adóked- vazményék és az uj házak adómentes­sége miatt. Emelkedést mutat az allkaí- грэдо'Йак adója. Három év eőtt az aJi- kafimjazöttalk az összes egyenesBidókinalk 16.9 százalékát viselték, most 19.7 szá­zalékát. ii { f íj * Az álamvaiutak 1935—36. zárszám­adásának érdekes adatai a következők: A MÄV egy év alatt 113 külföldi cse- ravonalot és 180 filléres gyorsot indi1- tött. Beszerzett öt gőztmozdonyt, 20 mo­tort, 2 sla au tóbusz t és 11 motorkocsit. Kijavított egy évben 62 állomást, 1935 Októberé lő’- 1936 február végéig 2283 hűt Экое siban 228.300 vágott sertést szál­lított Németországba!. Az angol piacra 114 hiütőtocsi indult. ; l * i ' A terme ők május hór a 55 vágón seriészs'rt iaj ártottak fel németországi A hétfőről keddre virradó éjjelen i nagyobbszerü vihar és felhöszaka. j dás vonu't á’t Halas ’és annak tanyái ! fölött és ez a nagyobbszerü esőj. 1 valóságos áldással1 volt a termőföld . dekre. Az eső mindenütt nagy csa- | piadékot hozott és úgy a városban, mint a tanyákon valósággal, zúdult a viz, ami a legközelebbi termésre nagy hasznot hoz, de ugyaniakkor ■ nagy haszonnal jár a különféle vete­ményes és zöldségfélékre is. Az eső olyan erővtel zudult az j éjjel, hogy pár perc múlva hatab mas villámlások és menydörgések kö­zött valóságos felhőszakadás támadt, pillanatok alatt viz a’att állottak ,áz utcák, csatornák, amelyek nem is bírták hirtelen befogadni a hatalmas vízmennyiséget. Az eső és a felhő- ; szakadás csaknem hajnalig tartott ki. I sebb-nagyobb megszakításokkal. Pontos képünk arról természetesen még nincs, hogy valamennyi tanya­rész is к ivet te .e a részét az esőből, de annyit a befutott jelentésekből már megtudtunk, hogy valamennyi halasi tanya megkapta áz esőt. Az éjszakai villámlások károkat nem okoztak. A tűzoltósághoz befu­tott jelentések szerint a villám há­rom Ízben bevágott a ref. templom villámhárítójába. Lehetséges, sőt egészen valószínű, hogy a vizekbe is belecsapott a villám, amit azonban nem lehet ellenőrizni. Az éjjeli villámcsapásos zivatar, mint megtudtuk, több más helyen is beütött és megrongálta a telefonvég zetéket, úgyhogy több ilyen meg, rongált telefon még e piiainiatbaini sincs rendbehozva. így a villám megrongálta a, kórház telefonját, to­vábbá dr. Steiner orvosi rendelőjé­nek telefonját, a csendörlovasalosz- tály telefonját és a Kereskedelmi Bank, Urhegyi Antal és Hodossy Gé­za telefonjait. exportra. A németek az erimiulit havi 176 filérrel sz©m|ben csak 170 fillért hajlandók fizetni. — Budapesten ez év teflső hóhapjábian 660 uj lakás épült, kö­röttük 323 egyszobás, 227 kétszobás, 77 háromszobás. — A magyar iparv ál­taliatok eddig hárommillió pengővel több psztafléböt fizetitek mint tavaly. — A pénzügyminisztérium tervezete szerint Kiadta bérbe a város A fehértói vendéglőt most adta ki bérbe a város Szabó Lajos főpin­cérnek, erre a fürdőszezoinra 140 P a fehértói vendéglőt bérösszegért. Szabó Lajos rövidesen megnyitja a vendéglőt, amely a für­dőközönség rendelkezésére fog állni. hatvan száza ékkai emelik a társulati (adó: pótlék#. — A jövő héten megindul­nák в miagyar-cseh gazdasági tárgyaíá- Epk fő'eg a gyümölcs- és idénycikkiek elhelyezéséről. — Argentina miagyar to- vafetat akar vásárom. — A szappank,ar­tel! újabb 25 százalékkal akarja az ára­klat emelni. — Szakértők szerint az idén hánommii'iffló mázsa buzafelesleg tesz. a tavalyi hétmillió mázsával szem­ben. — A pénzügymiMísztlóriilum most foglalkozik В к'йюМоП aJjuili gazde- adósságok tartozásának kötvényesítésé­vé’. — Az ipar ügyi mjinisztérijum zen- tíefétet készít a szikvizäplaTbao kiad­Újabb pályázatot hirdet a város fehértói gazdaságának bérbeadására Ismeretes, hogy a város fehértói gazdaságának bérletére nem jelent. I j keaett bérlő. A város most a bér- , Jetre újabb pályázatot ir ki. Ha ez , a pályázat szintén nem járnia ered­ménnyel, azután dönit majd a város: hogy mi történjem a város fehértói gazdaságával. Az újabb hirdetményben megjelölt határidő junius 12, armedjdig ez aján­latokat be lehet adni a bérbevé­telre. A beérkezett ajánlatok felett ugyan­csak aznap fognak dönteni. ható iparangedé’yek számának korlá­tozásáról. — A magyar-svájci kereske- dajmá tárgyalások juntos folyamán kez­dődnek s klevés a remény, hogy Svájc az idén is jó vásárlKójia lasz a mflgylar gyümölcsnek. — A magyar tiextíjipiair- batn tárgylaláspik folynak á tarmte’és nlor- knlanftzáfiáisa, a tuUerme'cs megajkladályo- zájsa és az árhu!Hám;zálsiok kikapcsolása érdekében. A tárgya’á-ok uj kartell ala­kulását jelenítik. — A pénzügyminiszter eltörölte az autók fényűzés: forgalmi- adóját, — A mezőgazdasági termékek Smdexszáuiaí |a vi’lághábpirus állapotok­hoz képest 80. tehát 20 százalékkal ái iá ,ibékebe’i színt a’att; ezzel szemben1 B|Z ipari indexszám: 125. ! . <_ ■ , i Itt a nyári influenza Úgy látszik, a nyári kánikula az emberi szervezetre is bajt hoz. A meleg idővel együtt megérkezett Ha­lasra a fertőző nyári influenza. Az influenza egyike a leggyorsab­ban terjedő és makacs betegségei mek. Most, a meleg, nyári időkben egymásután támadja meg az embe­reket és vannak családok, ahol min­denki beteg. A külső, kísérő körülmé­nyeit mindenki ismeri. Könnyezéssel, majd karcoló torokfájással, tüsszen­téssel, köhögéssel kezdődik és ma­gas lázzal folytatódik a betegség. A közönség, mint eddig, most is könnyelmű. Nem veszi komolyan az influenzát, legtöbb helyen csak azt mondják rá, ez semmi, csak egy kis nátha. Pedig egész komoly for­mában dúl és terjed a betegség. A nyári influenza különösen a gyermekek között lép fel. A gyorsan terjedő betegség megelőzésére aján­latos a télen olyun jól bevált kinin-i porokat szedni, ha pedig valaki meg­kapta a betegséget, akkor izzasztó­kat szedni és ágyban kell ma­MŰ JÉG ßß gyártását és eladását meg« U kezdtük. Ara kilogrammon­ként 3 fillér házhoz szál­lítva. Jelentkezni lehet a Villanytelepen levő irodánk« ban (telefon 38) és meg« bízottunknál, az „Árpád* szikvizgyárnál (Gimnázium ß utca 3 szám telefon 148) E jéggyáR ÉS HÚTŐHÁZ KFT. ]ó áron adía el a város tenyészbikáit A város nemrég vásárolt tenyész­bikákat Szombathelyien és most ér­tékesítette a birtokában levő tenyész. bikákat. A város igen jó áron adta el azokat, 2670 pengőt kapott értük. ■: г т5===-^а Nagyszabású lesz a gimnázium idei kertiünnepélye A gimnázium ifjúsága junius 13-án rendezi a most már hagyományossá váló kertiünnepélyét az jekolia ud­varán. A rendező ifjúság mindent el­követ, hogy aZ ünnepély szín vona­lát, derűjét és hangulatát minél ma­gasabbra emelje. A gazdag program kiemelkedő pontjai lesznek: tréfás és komoly tornabemiutatók; zene. és egyéb müsorszámok, majd a délutáni program után hamarosan kezdődő tánc a tornateremben, mely az éjfér utáni órákban ér véget. A közönség igényeinek 'kielégítésére az udvaron sátrakat és asztalokat állítanák fel. A gimnázium ifjúságát szeretettel szivébe záró közönség részéről már is nagy az érdeklődés, és a kölcsön nős szeretet elmélyitéséhez ez az ün­nepély is hozzá fog járulni. Részletes műsor később jelenik. Az ünnepély jótékony célt szolgál. H~===:i- — . -Ю Elgázolt a vonat egy nagyothalló öreg házaspárt A hercegszántói személyvonat hét­főn Baja közelében az egyik átjfáró- nál elütötte Szlavikovies István 65 éves férfit és annak feleségét. A két öreg házaspárt a mozdony métereken keresztül hurcolta magá­val. Mindkettőjüket haldokolva szállí­tották kórházba, ahol megállapították, hogy úgy Sztankovics, mint felsége nagyotthali. önnek még nincs villany világiíása ? Szereltesse havi részletre. Bővebb felvilágosítást nyújt bármelyik képesített szerelő vagy a Halasi Villamossági R. T.

Next

/
Oldalképek
Tartalom