Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1937 (37. évfolyam, 1-104. szám)

1937-02-24 / 16. szám

6 KISKUNHALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE február 24 önnek még nincs villanyvilágítása ? Szereltesse havi részletre Bővebb felvilágosítást nyújt bármelyik képesített szerelő vagya Halasi Villamossági R. T. — A po» k m űt adókulcs. Afganisz­tánban uj adonempt vezették be, aminek különöse.! a kövérek fognak örülne. Az uj adónem húrom csoporttá osztja az adózókat. Legtöbbet a legkövérebbek fizetnek, legkevesebbét pedig a sová­nyak. Az uj törvény abból az eligondo«- lásbói inda! Pfi, hogy a kövérség a «jódéit je’e: «aki tehát kövér, fizessen több adót! — Jánosh'lmin él «égy 40 éves cigány1- lasszony, okhiak harminc gyermeke szü­leibe!». A jánoshalmi cigánysoron csemd- őri segédlettel persze, hivata’bs össze­írást tartottak az e'múlt napokban. Az összeírás során Капа'as Flóra, 40 éves elgányasszony azt a meglepő bejelentést tette, hogy neki 30 gyermeke szü-etett. A harminc köziül hat kis cigánypurdé mint kettős iker került erre az ámyék- viíágra. A harminc kis füstös közűi ma már csak kettő van életben, a többit elvitte a nyomor, a cigányputrik ragá­lyos betegségeket kitiemyésztő szennye, közegészségügyi elmaradottsága. — Nagy emelkedés a poslíe'orga- íomban. Most került nyilvánosságra a posta 1936. naptári év forgalma, mely meglepően nagy emelkedésről tanúskodik. A közönséges levélfor­galom 435 miiiió diarab volt, 25 mű- Hóval több az 1935. évinél. Az aján­lott levél 7 és fél millió, 200 ezer darabbal kevesebb az előző évinél, (talán mert nagyon drága) postaeso- magforgailom 9.3 millió, 560 ezer darabos emelkedés. Postautalvány- forgalomnál az emelkedés 9, csekk- befizetésnél 17 százalék. A telefon- előfizetők száma Budapesten 63.398 vidéken 36.289, emelkedés 8 száza­lék, ami évek óta nem fordult elő. A rádióelőfizetők száma Budapesten 127 ezer, vidéken 237 ezer, szaporu­lat alig 3 száza’ék. Ennek oka is nyilvánvaló. Mindenesetre a forga­lom növekedéséből a javuló gazda­sági helyzetre következtethetünk. I SPORT Károly Lajos győzött az asztalitennisz bajnokságon GABONAARAK Február 23. Búza 20.15—20.35 P, rozs 18.40-18.55 i P, árpa 15.50—16 P, zab 17.30—17.50 1 P, t«engeri 11.40—11.50 P mázsánként. S FERENCVÁROSI SERTESVASAR Nehéz sertés 121—123 fi lér, közepes I 118—120, silány 104—110 fitt. kg-ként. A KAC szombaton és vasárnap ren­dezte meg a város 1936. évi asztali tenniszbajr.okságát rjagy érdeklődés mel­lett. A Ref. önképzőkör nagytermében két napig lelkes igyekezettel kergették a fehér teresük labdát a biájnokjelöKek. Az egyéni bajnokság végiig izgalmas küzdelmet hozott és csak az utolsó ösz.- szeesa.pás után dőlt el a verseny sorsa. Egyéni versenyben Károly Lajos (Le­gényegylet) győzött megérdemelten. — Minden elértjeiét biztosan győzte le és csak a szívósan védekező Gaálr.ak sike­rűit győznie felette. Csapatversenyben az összedolgozott és jó napot kifogó Winter—Neuwilrfh pár szerezne meg a bajnoki dimiaí. A versenyen megjelenít közönség soráé­ban ott láttuk Gulyás Sándor igazgatót, aki mindenütt megjelenik, ahol diákjai a gimnázium színeiért küzdenek. Részletes eredmény: Egyéni bajnok: Károly Lajos (Legényegylet), 2—4 Detr- vaderilts, Gaál és Nagy Tibor (Gimná­zium). Párosversenyben bajnok: Winter — Neuwirth, 2. Dervaderits—Gaal, 3. Ká­roly—Király. Vigaszversenyben: 1. Winter (KAC), 2. Jeges (Gámn.), 3. Farsang (KAC). Anyakönyvi hírek — Február 15. — február 22. — SZÜLETTEK: Nagy; István és Sebők Máriának La­jos nevű fiuk. Dudás Pál és Horváth Juliannának Ida nevű leányuk. Kovács Antiaa* és Lázár Zsófiának József nevű fiuk. Sztancsik József és Csömör Máriá­nak Mária nevű leányuk. Kais Mihály és Postpisch! Máriának Mihály nevű fiuk. Varga Sándor és Monda Eszternek Éva nevű leányuk. Torma Mihály és Dudája Jusztinának Eszter nevű leányuk. MEGHALTAK: Kolompár Etelka 11 hónapos korban, Németh Jolán 11 éves, B.aIog Dezső 14 éves, Szegedi Imre 64 éves, Dezső Im- réné Tóth Zsófia 56 éves, Tanács Etel­ka 26 napos, Kunucz Sándor 83 éves, Juhász Dóra Ferenc 77 éves, Fekete Zol­tán 1 éves korban. j KIHIRDETETT JEGYESEK: Léder Sándor Szitányi Erzsébettel. Rácz Jáno,s Hegyi Margttte1. Szőrű Ist­ván so’tvadkerti taka's Gubucz Ilonával. Tenkés István Bánhádi Ilona kiiskunmaj- síai lakossal. Weíker Károly keceli Iá- kos Fodor Veronikával. Szakái Imre Árpád Sziakáíy Mária veszprémi, Jakos- EiaJ. Födi János Hajsikó Erzsébet sott- vadkerti lakossal. GyenizSe Sándor Monda Zsófiával. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Kardos Sándor Vendel Szakosa Er­zsébetté'. Kocsi Mihály Táj ti Rózádéval'. Füredi László Polgár Veronikáival. Felelős szerkesztő és kiadó: PRAGER JANOS И— Bűn és erény Regény Folytatás 5 Az ősrégi kastély falai sem lehettek nagyobb boldogságnak tanúi, m'rit Irén és Bonzó bánó máltkasáiga volt. Csak egyet ensgyszer vélt Bonzó báró felhőket felfedezni a leány tekén. — Valami bánt, ángy atom? — kér­dezte aggódva. — Nem mosolyogsz úgy, miht máskor... Irén elfordította fejét. — Titkolsz valamit e’őítem? — Apám miaitt aggódom! — fe’e'íe Irén halkan. — Nem vetted észre, hogy milyen feltűnően sápadt volt ma a reg­geliméi? — De igen... E olvasott egy Levelet... és rögtön azután, emlékszem... Kétségkí­vül rossz hiteket kapott,... Irén «arca kínosan megrándult szeme és szája' körül. — Igen... a levél... B«z a levéti... ( t — Va’ami szerencsétieiniség? — Apám magánügye! — válaszolta Irén — és nem hatalmazott fel, hogy e’mondjam !... — Bocsáss meg, angyalom! — men­tegetőzött a báró. Zlnó gróf, iáki azé’ott mindenkeppen igyekezett huzni-halasztani az esküvőt, nem gördített akadályokat a fiatalok egyesülésének útjába-, sőt még ö volt az, aki sürgette. Az esküvő napján Ziínó gróf utoljára beszélt négyszemköz(t leányával, a búcsú e'őtt közvetlenül. Nagy kő esik le a szivemről, hogy legalább téged boldognak látlak! Sze­gény anyád, ha most látta, megbocsá- ­__ nmií értem tana. minden gyötrelmet, szenvedett. Irén gyöngéden síjmu't apjához. — Drága apám, köszönöm, hogy bot- doggá tettéi. Olyan ragyogónak, szépnak .'álom a jövőt! Cüak az busüt, hogy te Szenvedsz és nem akarod megmondani, hogy miért. A gróf sóhajtott és ideges kézzel si­mított végiig hom'okán. — Hagyjuk ezt, leányom! Ne borít­sunk .sötét fe'hőket a inai nap ragyogó egére. — Szeretném megbszííani gondjaidat! — könyör-göitt írtén. — Tudom«, te fis megkőnnyebbütoél, ha rejtett célzások, odavetett megjegyzések helyett alapo­san kibeszélnéd magad velem. A gróf arca elkomorult. Szája köriül kemény, elszánt vonás rajzolódott, — Nem beszélünk többet róte! Nem tartozik reád a dolog! Megmondtam már! — így hagyjalak el, Ilyen gondterhel­ten, ilyen töprengések, izgalmak között? — Leányom,, miiért cfifinatjunlk egy fciaj.- bói kettőt;? A biajok megvannak... Le­het hogy megmírgOzik életemet... Le- het, hogy lesz elég lellki.erőm tultenni magam mindenen. De hogy a te ételied is megmérgezzem a ktoáka szennyével.. Nem, nem, hagyjuk! Ne beszéljünk to­vább róto. Irén fájó szívvel vett búcsút apjától, Zde a nászút ragyöígó boldogságában el- fe'ejtett mtodent, amji kiellemiélflön gondo­latokra adiottt votoa okot. Szebb, boldogabb nászutaspár nem járt sbha az olasz és franca tengerpar­ton. Úgy érezték, hogy a pompás aza­lea.-, mimoza-bokrok csak értük nyiíla- mak, az ég «értük öltözött fe'.hőt'en azur- ruhájába. A zavartalan kék egét mégis megza­varta egy villámcsapás. Sürgöny érke­zett Zlnó gróf jószág«i‘ga.zgafójától,hogy a.z öreg ur hirte'en meghalt. A boldog nászutasok búcsút vettek boldogságuk gyönyörű tanyájától és a leggyorsabban igyekeztek haza.. Irán megkérdezett mindenkit, akii az Utolsó órákban a glróf köriül fcg’alaitos- kodiott. Tudhi akart mindent. Kivé*' be­szélt, ki volt ná’a utoljára? Zinó gróf szokása szerint a reggeliző1 aszta'náí vette át postáját. Az inas lát­ta., hogy az együk levél remeg kezében. A gróf balájtsápadt lett, die egyetlen szóit sem szólt. Azonnal visszavonult szo«- bájábia. Mikor később beesöngetíe ko­mornyikját és kije’énitelite, hogy rosszul érzi magát, értesítsék az orvost, már annyi idejük sem volt, hogy ágyba fek­tessék. Feje hátrahanyaílott a székben és néhány pIMmatniyi höqjgés után meg­halt. Irén minden zeg-zugot felkutatott, hogy az említett tóvelet megtalálja, de sehol sem «akadt nyomára. Nehéz szív­vel kísérte apját örök nyUga«!bmfa és a gyászon kívül is valami Ködét nyugtalan­ság1 nehezedett szilvára. fiák. — Mit mondott, gróf ur, kj ez az a«sz- szony? — A ház úrnője! Hogy lehet az, ho,gy még nem ismeri? Bonzó báró palotájában fényes es- Itély volt. Fény, fljat, forrósáig, zslboin- gás, zene töltötte meg a termeket. — Gyönyörű sokadalom! — jegyezte meg Paderetti gróf, mi ltomo-s hírében álló ;am.erika: barátjának: Donaldnak, — ha eoltanák a ragyogó csillárokat, ak­kor iis tündöiklő sugarakkal szórnák te’e a termeket babonásan csillogó asszony- szemek, drágakövek, fehér váltak... — Ilyenkor látja igazán a«z ember, hogy mennyi szépséget hord ölében az élet... Vallja be, barátom, h«o«gy érdemes élni! Donald kissé fölényesen mosolygott temperamentumos -olasz barátja lelkes kitörésén. — Sohasem tagiadtaim az élet szépsé­gét és örömeit. Sőt igyekeztem mán él többet, minél jobbat halmozni, magam­Ai S 24 A 1( Szí 27- Va; 28­Vi£ — Ismeri már szép hölgyeinket? — Van néhány ismerősöm közöttük! — Beszélt már a világ Ipgbájosabb, legfinomabb asszonyával? — Annyi bájos, finom asszonnyal be­széltem már... de nem tudhatom, hogy ön kinek hbéli о dia a p álmát... — Nézze, nézze, ott a földre szállott angya'! — mulatott egy elragad óah bá­jos asszony felé. — Bonzó bárónő! Hi­temre, nem csak Velencében, de egész Olaszországban sincs gyönyörűbb, érde­kesebb teremtés. Donald kutató Szeme gyorsan végig- Siklott «a bárónő magas, leányos alakján, hófehér, telt vállán, hosszú szoborszem karjain, bronzvörös, hullámos haján és amint tekintete a szabályos arcvonáso­kon átsza’aiva, a zöídesszjürke ragyogó szemekbe fúródott, hirtelen meghökkent. M nlha ga’várikus áram rázta volnla még ties'tét. deiyí Értesítő bapvaltalat-nyomda, Klskimhalas, МпЬцг цод д — ön a hibás, kedves grófom! ön védőszárnyaiba vett és egyramásra esz­közli ki számomra a legir.egtfiszltelő'bb m«eghMiokiat, de olykor elfelejti, hogy idegen vagyok. Ne csodálkozzék,, ha az angyalokkal sem lehet másképisn 'Isme­retséget kölni, csak ha bemutatják nekik ftz embert. A temperamento,mos gróf telkendezve mentegetőzött: — Oh, jph, kedves Donatd, bocsássa |m,eig «a ha laltüian mullásztást.! Azonnal jó|- váteszem a b«üne«:mielt! Jöjjön, jöjjön! Karonfo.gta a«z ameríkai't és gyalk«oa-lott ügyességgel vágott utat a hűl ámzó tö­megen. — Bárónő, engedje meg, hogy bomu;- tassam amierilka.i biará.toma!t, Dónál dot, aki már ég a vágytól, hogy megismer­hesse. (Következő számunkban folytatjuk). (We Zen C Zei f Chr Her Kit A 4 fiilé Biot

Next

/
Oldalképek
Tartalom