Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1937 (37. évfolyam, 1-104. szám)

1937-12-29 / 104. szám

KISKUNHALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE december 2 A törv. védjegyű Eternit azbesztcement nyomócső nem rozsdásodik, könnyű, elpusztíthatatlan ETERNIT MŰVEK Budapest, VI., Andrássy-út 33. Orszá g—V llág Bornemisza iparügyi miniszter influen­zában megbetegedett, pár napig a-z ágyat őrizni kénytelen. — A rendőrség a toloneházba vitette a Tompa uccaf verekedés elitéltjeit. — Százhúsz bal­esetet okozott a karácsonyi havazás Budapesten-. — 70 szegény munkás- család 5000 pengőjét elsikkasztó ttja a győri sporegylat pénztárosa. — 50 millió levelet, 1,200.000 csomagot és 330 millió pengőt küldtek Magyarországon postán a karácsonyi ünnepek alatt. — Ismeret­len tettes agyonlőtte Sillei István 72 éves Sziiasbalhási gazdálkodót, aki magyösszegü pénz fel©tt rendelkezett s a faliujabeüeknek magas kamatra kölcsö­nöket folyósított. — Lázár igazságügy­miniszter miég lázas, de a hét végién már vendégeket fogadhat. — A nyugat­magyarországi falvakban »fiatalító« cso­dagyökeret árult egy osztrák vándor, á mérges gyökértől egy e.njbe: meghalt. — Premiert Judit 17 évfis dunaegyházi diáklány alatt korcsolyázás közben be­szakadt a Dana, jege s a szerencsétlen leány a jég alatt megfulladt. — 1500 rendkívüli hótakaró munkásnak adott kenyeret Budapesten a karácsonyi hó. — Az óriási köd- miatt vaksötét kará­csonya volt Londonnak. — VI. György angol király rádión keresztül nagy ka­rácsonyi békebeszédet mondott. — Fon­tainebleau közelében a nagy ködben három gépkocsi összeszaladt, két utas meghalt. — Winston Churchill lesz lég­ügyi minisztere az angol kormánynak, amelyből azt a következtetést vonják le, hogy erősödik a- franciabarát irányzat. — A momtredoni francia elmegyógyinté­zet leégett, 7 beteg meghalt, 12 közve­szélyes őrült megszökött. — Kalocsán tartotta évzáró közgyűlését a pestme­gyei sárközi ármeatesitő társulat. Az évi jelentésbő* kiderült, hogy bár az adófizetések emelkedtek, az ártéri hát­ralék még mindig 280 ezer pengő. — Bácsalmás község elöljárósága kimutat­ta, hogy ezádőszerinit 107.000 hektoliter bor vár eladásra a pincékben. A köz­ségi elöljáróság közbenjárására az áf1- lami borpince vásárolni kezdte a boro­kat, de csak igen kis mértékben. — Ka­locsa- vidékén ja piaprikatermelök részéről már többizben panaszolták, hogy az őr­lési idő korlátozása miatt a feldolgozás meneté lassú és így nehezen jutnak pénzhez a termelők. A kormány most ; ezt a panaszt úgy akarja orvosolni, hogy ötvenezer peíngőt bocsátott a mal­mok rendelkezésére- és ebből az ösz- szegből adnak előleget azoknak, akik félig kész árut szállítanak a malmokba. • ••• 5 — Újévtől kezdve már reggel 7 óráitól lehet beszélni telefonon. A ke­reskedelemügyi miniszter rend-elete értelmében a teljes nappali szolgá­latot tartó postahivatalok szolgá'íaíti ideje megváltozik. Ezen rendelet ér­elmében a kiskunhalasi postahiva­tal- 1938. évi január 1-től kezdődően egész évien át Teggel 7 órától este 9 óráig folytonos távíró, távbeszélő szolgálatot tart. — HIRDETMÉNY. A Kiskunhalasi Róm. Kath. Egyházközség képviselőtes­tülete tudomására hozza az egyházköz­ség tagjainak, hogy aiz 1938. évi egyházi adókivetés, adókulcs és költségvetés el­készült S 1938. évi; január1 -l-tö® január 15-ig az egyház gondnoki hivatalában közszemlére van kitéve. Az érdekeltek a hivatalos órák alatt megtekiníhetilk és esetleges kifogásaikat megtehetik. — Jelzett időn tu* érkező panaszok és fel­lebbezések nem vételnek figyelembe. — Az Egyházk-ölzSég Elnöksége. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Mindazon rokonoknak, jóbarátokn . és ismerősöknek, kije felejthetetlen i- fíurtk testvérünk temetésén megjelente! ezáltal nagy fájdalmunkat enyhit©n! igyekeztek, ezúton mondunk hálás kö­szönetét. KOMLÓS ISTVÁN ÉS CSALÁDJA. A TERMÉNYTŐZSDE HIVATALOS ARAI: December 28. Búza 80 kg.-os 21.05—21.45 P, rozs 19—19.10 P, árpa 16.50—17 P, ziab 16.20 —16.50 P, tengeri 12.05—12.20 P má­zsánként. FERENCVÁROSI SÉRTÉSVASAI Nehéz sertés 113—114, közepes 106— 108, silány 98—102 fillér kilónként. Anyakönyvi hírek — December 20. — december 27. SZOLETTEK: Faragó József és Kuklis Annának Ari tál nevű fiuk. Rávai Sándor és Oláh Erzsébetnek Sándor m©vü fiuk. Cser des Antal és Lak Máriának Margit nevű leányuk. Tóth Lajos és Császá Etelkának Lajos nevű fiuk. Németh b. Lajos és Bus Ilonának Lajos nevű fiút.. Horváth Mátyás és Kovács Jusztiná­nak Mátyás ne-vü fiuk. Erdélyi János és Dicső Etelkának Piroska nevű te.í- nyuk. Banga Benő és Gyiemázis© Zsó­fiának .Etelka nevű leányuk. MEGHALTAK: Gyenizse Pál 57 éves, Ko-mlós Balázs 27 éves, Kecskeméti Kálmán 85 éves, Gulyás Mihály né Rabovszki Katalin 58 éves. , , KIHIRDETETT JEGYESEK: Nagy Károly kelebiai lakos Czombc; Juliannával. 'Tüttő János soltvadkerti lakos Rózsa Annával. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Dávidovies Móric Goldstein Klárával. Dugár Károly Mayer Irén Teréziával1. Kálmán Dezső Hegyi Viktóriával. Gsányi István Barta Máriával. Feelős szerkesztő és kiadó: PRAGER JANOS sa и Az elrabolt találmány Bűnügyi regény - Irta: St. William Véesey Leó lorditá s a Folytatás : 1 - 1 6 — Talán nekem... — dadogta Bern­hard. ■ , i — Azonnal meglátjuk, — mondotta Eckert. Tükröt vett elő és az itatós­papírt elébe tartotta. Ezután nagy fárad­sággal kezdte olvasni a tükörből a so­rokat: — — .... úgy, hogy nekem j»z előző bálon valósággal- védekeznem kellett ellene és megmondtam néki, hogy én már nem: vagyok szabad, tehát n©m lehetek az övé. Látszott rajtjai a vak, feneketlen gyüfó’ét mindkettőnk iránit!, amikor elváltunk. Nagyon fé’elt a ha­ragjától és bo-sszujátok Se éjjelem, se nappalom a rémülettől.... Gyere és védd meg a te Hedydet. Eckert diadalmasan nézett körül: — Hihetetlen! Szórói-szóra, ahogyan ön megjósolta, — mondotta a gyárigaz­gató vidám csodálkozással, miig fka izga­tott hangon kiáltotta: — Én, — én vagyok az oka minden­nek! Miért nem jöttém már az első se­gítségért könyörgő levelére azonnal? Már három héttel ezelőtt iS így hivott. — Nem értem, édes fiam, — fordult most az igazgató a fiához neheztelő hangon, — miért titkoltad ot előttünk (szerelméteket? i > . Zavartan sütött» le széniét a fiatal­bér: - i i í ! • — Ebbén az én becsvágyam a hibás1, — ismerte ©I önként — Először be akartam fejezni kereskedelmi tanulmá­nyaimat, hogy beléphessek 'a gyárad­ba Csak ezután akartam a dolgot nyil­vánosságra hozni és ekkor akartam a ti és az ő szüleinek beleegyezését meg­nyerni. — És ki a. te vetélytársad, Bernhard? — kérdezte érdeklődő hangon a detek­tív. — Nem kíváncsiságból kérdezém, hanem — úgy látom — őz nagyon fon­tos. — Azt a fiatalembert, ki jelenlétével állandóan kellemetlenkedik Welker-Smith kisasszonynak, Dettevnék hívják, — vá­laszolt fia helyett biz igazgató. — Ez a férfi mérnök a Hoffmann es Fia« gépgyárban. — Igen?! Mérnök?! — kiáltott fel a detektív érdeklődve, miközben ismét be­jegyzett valamit zsebkönyvébe. Ezután ismét visszament a hálószo­bába, sorra felnyitogatta a ládákat, a szekrényeket, fiókokét s végül is kivett egy ruhát az egyik szekrényből: — Itt van a zöld ruha- a 'széles selyem díszítéssel — mondotta inkább csak mai­gában. — De nem lehet rajta semmi fontos dolgo-t látni. Ez azonban nem baj. Minden esetre itt van az a ruha, melyben a szobaleány azon az éjszai- kán Welker-Smith kisasszonyt látta... vagy legalább is azt mondta, hogy látta. - ; < t — Most pedig, uraim, — fordult kl­iséről felé, — engedjék meg, hogy ki­mehessek és megnézzem azokat a nyo­mokat, melyeket az autó hagyott hátra. A figyelmes vizsgálat a következő­ket eredményezte: Az autó zöldes szinü volt; eil bizo­nyítja a földön fekvő lakk, amely akkor pattant lie-, amikor az autó a kerítést súrolta. Azonkívül az autógumim szege­cseiére M betűt rajzolt ki. A vizsgálatnál részt vett a megbízható öreg szolga, aki újból kijelentette, hogy amikor kinézett az Ablakon, ajkkor már pem égtek a lámpák. — Éjfélkor nézett ki? — Igen. Megnéztem zsebórámat. Ilyen jó óra nincs a környéken. Ezzel kihúzta zsebéből és megmu­tatta a detek ti vn©k. — Barátom, ne dicsekedjék ezzel. Egy órát késik. — Lehetetlen. Hisz akkor nem 12- kor, hanem egy órakor néztem ki. A detektív öröm telj es hangon felkiál­tott: — Most már tisztán látok. Nincs el­lentmondás a szolga és a szobateány vallomása között. Mikor a Szobaleány Welker kisaszonyt a lámpák fény énét1 felismerte, tényleg égtek a lámpák, mert éppen tizenkét óra volt. Mikor azonban George halottá a motorzugást és kiné­zett az ablakon, már sötét volt, mert már egy óra felé járt. Hazajöv©!e’e után történt a rablás. Most még a tettes sze­mélyét kel1 kiderítenünk. * A következő napok kemény munkával teltek el. Eckert Billy a’jg látta ágyált és otthonát. ( Néhány nap múlva, amikor a detektív délben visszatért lakására, segédjét'- Sürgöny várt rá: — Feladatot elvégeztük. Mindk; kérdéses személy kilát© és é’etköri.! ■ menyei tisztázva. Emaner, a Youptfi gyár portása miénk. Körber Lorenz a ^Reinhard és Társa cég szolgáié könnyelmű, kicsapongó fráter. Utób­bi időben több pénzt ad ki, mint szó kott. örökség vagy sorsjegynyeresog kizárva, kijelent© egy nővé', Mär, Walb szobalánnyal: van együtt, aaí Younter gyárigazgató szolgálatába: áll. KORfL — A Sötétség kezd oszlani! — kiár­tott fel Eckert örömmel, mikor a süt göny szövegét olvasta-. — Most mi csak néhány adat és akkor megkezdi: a finomszövésü hálót lassan, de amr 1 biztosabban összehúzni. Fogadok, hog egyetlen halacska sem fog kimeneküli. Miután a. detektív ©gy ideig iróaaszte Iánál dolgozott, a következő fontos po - tokát állította össze: Azon személyek közüJ, Kin az iga - gató dolgozószobáját pontosan ismerik, a gyár kapusa nem lehet gyanús, tebr : csak a Reinhard és Társa cég szolgá Körber Lorenz maiad. Van-© neki va lami összékötteíésé a nyaralóban lék: valamely személlyel? Igen, März Walk- val szerelmi viszonyt folytat, ugyanaz zal a lánnyal, aki mint kiderült, Ep áruló teáscsészét eltört©. Továbbá Kör- bér nemrég nagyobb pénzösszeghez tett. Kitől ... A detektív sorrav©tte az egyes pon tokát és a logika táncán próbálta- ősz- szeálütani az összefüggést. Javában dolgozott, amikor csengettek lés a Szolga Bernhard Yountert jelen ­tette b©. 1 < (Következő «zárnunkban folytatjuk). Jíyomatott a Kiskunhalas Helyi Értesítője Lapválalat nyomdájában, Molnár-u. 2. — Müszajki vezető: Mészáros Dezső.

Next

/
Oldalképek
Tartalom