Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1936 (36. évfolyam, 1-104. szám)

1936-08-15 / 66. szám

2 KISKUNHALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE augusztus 15 Az OTI hozományt ad a menyasszonyoknak A férjhezmenés után visszakapják a befizetett dijak 90 százalékát Az OTI az utóbbi időben kétségte­lenül igen sok hasznos ujilással szol­gált. A betegellátáson kívül vannak kedvező szociális juttatásai is. Ilyen hasznos intézkedése az OTI törvénynek az is, hogy azok az OTI női tagok, akik férjhezmennek, a be­fizetett járulékok 90 százalékát vísz- pzakapják, ha 200 h£tig fizették a dijakat. A visszatérítésire azonban csak akkor lehet igényt támasztani, ha a férjhezmenés után minden to­vábbi munkaviszony megszűnt, vagy is a férjhezmenö nő nem vállalt OTI bejelentésre kötelezett munkát leg­alább egy évig. Az OTI ezen kedvező intézkedése már igénybevehető, az igényjogosul­tak a kerületi pénztárnál jelentkez­hetnek. Ifáttállománya a jelentés szerint ki- ru rendelkezések következtében a fogástalan s a jelentés örömmel köz- | közelmúltban a gyermekbénulásos Ii, hogy vármegye, területén meg- megbetegedések száma erősen le­javultak a műnk ás viszonyok, a mun­kapiacon nagy kereslet mutatkozik. A főjegyző jelentése után Damtsa Pál vármegyei tisztifőorvos ismer­tette, hogy január 1-től julius vé­géig a vármegye területén összesen 27 gyermekbénulásos megbetegedés történt, főleg a községekben. Szigo­csökkent, így júniusban már csak 9, júliusban pedig 6 gyermekbénulá­sos megbetegedés történt A tisztifőorvosi jelentés Aszerint a vármegye egész területén általában jónak mondható az egészségügyi ál­lapot. Vidám és élénk nyaralóélet folyik A tűzifa kérdésnél a fogyasztó érdekeit is tekintetbe kell venni Fehértó-fürdőn Évről-évre hangzik a panasz a tűzifa folytonos drágulása miatt. Amikor a kormány hozzáfogott néhány évvel ez­előtt a tűzifa kérdés szabályozásához, az volt a jelszó, hogy meg kél védeni a magyar erdőbirtokosok érdekisit és ezért meg kél állapítani a legkisebb termelői árakat és megfelelő e'elegeik utján hitelhez is kel juttatni az erdőbir­tokosokat, hogy ne legyenek kiszolgál­tatva a tűzifa nagykereskedőknek. Az erdőbirtokosok védelme el ел nem te­het semmit sem szólani, meri hiszen ha az erdőbirtokos megfelelő árat kap a fájáért, akkor megfelelően tudja fizetni a fiatermelés:ef foglalkoztatott munká­sait is. A baj csak olt kezdődik, hogy nem gondoltak a.ra, hogy a fogyasztók érdekeit is figyelembe vegyék és a ki­termelt fát oly óriási költségekkel és i, közterhekkel sújtották, hogy minden va­gon tűzifának az árát 96 pengővel meg­drágították. Vám, vámkezelési il etek, vámszemi'edij, minőségi, vizsgálati díj, kincstári részesedés, fuvardíj többlet, mindez egy kimutatás szerint 96 pen­gőre rúg egy vagonnál. Ezt természe­tesen a fogyasztónak kél megfizetni és minthogy az erdőbirtokosok nem köte­lesek az úgynevezett árvédelmi szerv­nek eladni készleteiket, hanem más ke­reskedőknek is eladhatják, ők is fokoz­hatják árral és igy nem1 csoda, ha a legtöbb, szegény ember nem, fejsz ké­pes tűzifát vásárolni. Hajas város gyöngye és kitűnő üdülőhelye Fehértó fürdő látogatott­sága egyre nagyobb és örvendéte- söbb képet mutat. Az idtei nyáron ismét sokan keresték fel Fehértó fürdő üdítő és kitűnő vizét, sőt mondhatnánk, az idén még jóval töb­ben, mint a megelőző években, ami annak a jele, hogy Fehértó fürdő ia maga pompás üdülési alkalmai­val mind több és több idegent is vonz Fehértára. Most érkezett meg a fürdőre a bácsalmási cserkészcsapat, de Fehér­tót állandóan sokan látogatják bács­kaiak ,sokan fürödnek ott Jánoshal­budiapest|i vendégei is vannak Fe­hértónak. A nagy arányokban egyre széle­sebb fejlődést mutató Fehértó für­dőn nemrégiben megépített üdülő- háznak is állandóan vannak vendé­gei és ott kényelmes szobákat o£- csó áron talál minden odaérkező fürdővendég. A fürdő vendéglője is kifogástalanul működik, úgyhogy a fürdő minden igényt ki tud1 elégí­teni. 4 Értesülésünk szerint a következő napokon még nagyon sok vendég jelentette be érkezését, úgyhogy pél­dául áz Elkövetkező szombati ünne­jel sze- Fehértó drágítást magasabb eladási maholnap máról, Bajáról s egyéb bácskai köz- pen és vasárnapon minden ségekböl is, sőt távo'jabbi vidékek- i rint rekordközönsége' lesz ről is felkeresik, igy még fürdőnek. Lassusági verseny, vagy telefon működik-e a halasi postán ? Panaszos levelek garmadája követeli a távbeszélő menetrend szabályozását Lapunk szerkesztősége a tőTe meg­szokott lojalitással kezébe mindig a közhivatalok működését, nem tettünk türelmük vége felé járó telefonelőfi­zető olvasóink, akik halaszthatatlan Tódul a falu A mezőgazdaságból élő Magyaror­szág utóbbi esztendőkben egyie ke­vesebb' embert tudott foglalkoztatni a földművelés és az állattenyésztés körül. Mezőgazdasági iparosodásunk sem olyan arányú, hogy az .élénkebben sza­porodó falusi nép feleseget foglalkoz­tatni tudná, ennek következtében egyie nagyobb nép;étegek á’landó áramlása érezhető a városok felé. Magyarország­nak 56 városa van, 11 törvényhatósági joggal felruházott és 45 megyei városa. Ezek közül főleg az ipari foglalkozású A szerdái halasi hetipiacon a kö- j vetkező érák voltak: Aprólékos piac felhozatala közeeps. Arák: Zöldbab 10—14 fillér, para­dicsom 6—10 fillér, burgonya 6—8 Mér, káposzta 4—6 fillér, kelká­poszta 6 fillér kilogramja, paprika 10—20—30 drb 10 fillér, tej 14— 16 fillér, tejfel 80—90 fillér literje, túró 30—36 fillér, sajt 1.40—1.60 P, kilogramja. A gyümölcspiac felhozatala köze- рей. Arák: A ima 6—30 fillér, körte 12—35 fillér, szilva aszaló 10—12 fillér, veres 8—10 fillér, őszi barack 20—50 fillér, szőlő 30—35 fillér, gö­rögdinnye 6—8 fillér, sárgadinnye 8 —10 fillér kilbgramja. Baromfipiac felhozatala gyenge volt. Arak: Csirke vágnivaló 1—1.40 P„ kacsa sovány párja 2.50—4 P, lúd tömnivalő párja 6—9 P, tojás 1.15 P kilogramja. Sertéspiac felhozatala gyenge, a befogni való erős süldő ára emáF-f kiedik. Választási malac párja 14— V20 P, 6 hónapos sovány süldő pár­ja 50-70 P. A gabonapiacon kevés áru volt. Arak: Búza mm.-ja 14—14.50 P, rozs a városok felé városok felé legnagyobb a bevándorlás. Mig az a'földi mezőgazdasággá foglal­kozó városok felé kisebb a bevándor­lás, Kecskemét, Nagykőrös, Hódmezövá- Hsárhely inkább csak a természetes sza­porodás. vagyis a születések uttján fej­lődik, mig Miskolc, Győtr és az összes ipari é.s kereskedelmi tevékenységű vá­rosok tényleges szaporodásából csiak két éis fél százalék a születések utján való szaporodás, a többi tiz százalékot a bevándorló nincstelen falusi munka­nélküliek szolgáltatják. 11—11.20 P, árpa 11.50—12 P, zab 11—11.50 P, tengeri 13.80—14 P má­zsája. Fapiac. Akácfa 2.80—3.80 P, pu­hafa 2.20—2.80 P, széna 5—7 P, szal­ma 2.—2.20 P mázsája. Pestmegye helyzete a megye közigazga­tási bizottsága előtt Pestvármegyie közigazgatási "bizott­sága csütörtökön Karai-Krakker Kál­mán főispán elnökletével ülést tartott. Elsőnek Ney Géza vármegyei fő­jegyző ismertette Pest vármegye mezőgazdasági helyzetéről szóló je­lentést, mely szerint Й gabonasze­mek szorulása és a rozskárok miatt gyengébb lett a vármegye gabona- termése, mint ahogy azt remélték. Közepes termést ígér a burgonya, a tengeri, a lencse és a cukorrépa1. A bőséges esőzések következtében a legelők és a rétek állapota megja-i vult. A vármegyében jó termés van a gyümölcsfélékben, kivételt képez azonban az alma. Pestvármegye ál­szóvá soha semmi olyan panaszt, amely a széthúzást segítette volna elő és mindig megtaláltuk azt a hangot, amely a mai időkben az amúgy is túlontúl előforduló türel­metlenségét talite volna szóvá. Éhez az elvünkhöz most is ragaszkodunk, de ettől függetlenül azt, ami a 'ha­lasi postahivatal távba szélő központ­jában uralkodik, uzussá, sőt rend­szerré kezd válni — szó nélkül még sem hagyhatjuk. Panaszos levelek áradatával kere­sik fel szerkesztőségünket és ezek a levelek a felháborodás , és elkesere­dés hangján teszik szóvá, hogy Hala­son nagyon sokszor öt percig, sőt nem ritkán még hosszabb ideig. kell csengetni, miig a központ jelentke­zik. És a hosszú, idegeket igénybe­vevő csengetés eredménye végül az, hogy a központ kéri ki magának indokolat'anul idegeskedve a sürgető csengetést. Lassusági verseny, vagy telefon Mint ismeretes, a szegedi szabad­téri előadásra filléres gyorsvonatot indít a MÁV Halasról Mint értesü­lünk, a filléres gyorsra úgy Halasról, mint a szomszédos helységekből any- nyi jelentkező akadt, hogy a vonat vasárnap indulni fog Szegedre. A filléres gyorsvonat Halasról 11 óra 40 perckor délelőtt indul és Sze­gedre érkezik 2 órakor. Szegeidről visszafelé az előadás után 1 óra 02 perckor indul a vo­nat és hajnali 2 óra 20 perekor ér­hivatalos, üzleti és egzisztenciájukhoz tartozó beszélgetést akarnak lefoly­tatni a távbeszélőn, nem'iehet kibírni azt a kényelmességet és nemtörő­dömséget, amit a posta telefonköz­pontja tanúsít az előfizetőkkel szem­ben. Miután szerkesztőségünk maga is hétrői-hétre észleli ezeknek a pana­szoknak indokolt voltát, kérdezzük, mi történik akkor, ha sürgősen or­vost hív valaki telefonon, ha beteg- szállításra a mentőkért telefonál, vagy, ha esetleg tűz ütne ki és tűz­oltóságot hívnak? A tiefon az egész világoh előre fejlődik, miért akar­ják azt Halason visszafelé fejlesz­teni? A szegedi postaigazgatósághoz cí­mezzük ezt a cikkünket, sürgős vizs­gálatot és a telefonközpont megrend- szabályozását kérjük. Amíg nem ké­ső, amig valami súlyosabb baj nem keletkezik ebből a kultúrálatlan ál­lapotból És addig, mig a tslefon- előfizetők sorra lemondanának a táv­beszélőjükről kezik Halasra. Menet dij az előadásra szóló állójeggyel 5 pengő 50 fülér. Jegyek még mindig kaphatók a MÁV menetjegyirodájában. ÓRIÁSI GYÉMÁNTOT TALALTAK / BRAZÍLIÁBAN Brazilja egyik híres gyémántie'ő h©- . lyén 634 karátos vörös gyémántot bá- I nyásztak ki. Az uj óriás gyémántnál csak a 971 karátos Excelsior és a híres, eredeti nagyságában 3025 karátos Colli­nán volt nagyobb. Potom pénzért árulják a dinnyét — meg mindég emelkedik a sertésár müködik-e a halasi postán — írják Mikor indul szegedre a filléres gyors Apollt Aug. lf baton I nap 16 ór Két vi egy n Csak fc Molnár hirü vígját ( Fősz« Marge Herbe Paul н % "1 P Г G (А Fant ténet F( Hi Wa Vale Rend Bioki

Next

/
Oldalképek
Tartalom