Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1936 (36. évfolyam, 1-104. szám)

1936-07-08 / 55. szám

julíus 8 KISKUNHALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE 5 HÍREK Ingatlan eladások a városban — Szerkesztőségi hir. Präger Já­nos felelős szerkesztő szabadságra: utazott. Távollétében a szerkesztésért Mesterházy Ambrus szerkesztő fele­lős. i — Budavára emlékbety:g forgalomba bocsátása. Budavárának a töröktől tör­tént visszafoglalása 250-ik évfordulója alkalmával rendezendő ünnepségekkel kapcsolatban a posta szeptember 2-án 10, 20, 32 és 40 fil léres értékeikből áló emlék,bélyegsorozatot bocsát forgalom­ba. E bélyegeket sorozatokban a ha­lasi postahivatal is árusítani fogja, egy- egy vásárlónak azonban legfeljebb két sorozatot szolgáltat majd ki. A 10 és 20 filléres bélyegeik arujsitdSa a készet kifogytéig korlátlan mennyiségben tör­ténik. Teljes lebélyegezet’én soroza­tokra valamint ezeken kívül 10 és 20 fil­léres bélyegekre azonban a hivatal jut. 2&-éig megrendeléseket vesz fe’. — A Frontharcos Szövetség érlesiti tagjait, hogy akiknek К ánoly-csa,p atke- resztre igényjogojsuitejágiuk van, azt jú­lius 15,ág igiényethebijk. — 121 éve®. Böszna-Brod mellettj él Jugoszlávia legöregebb asszonya, aki 121 éves. 80 éves fiával együtt az öregasszony még ma is naponta megtesz gyalog mintegy 30 kilomé­tert tekintettel arra, hogy mind a ketten nagyon szegényék és kérege­tésből élnek. — Uj telefonállomás Halasom. For­gács Vilmos m. kir. főálliatorvos la­kására telefont vezettek be. A fő- állatorvos telefonjának száma: 133. — Kitüntetett gazdasági cselédek. A földművelésügyi minisztérium há­rom gazdasági cselédet tüntetett 'ki Bácsmegye területén 40 évet meg­haladó hűséges munkájukért. Mintái Mátyás Tompa, Szőnyi Sándor és Hurtony György Kisszállás kapták a jutalmat. — öt közigazgatási gyakornok! ál­lást töltenek be Bács vármegyéinél. Bácsmegyénél, a belügyminiszter en­gedélyezésétől feltételezetten öt köz- igazgatási gyakornoki állásra hirdet­nek hályázatot. Határidő jullius 15. Bővebb felvilágosítást az alispán! hi­vatalnál nyerhető. — Eljegyzés. Arpády Inci és Mikó István Kiskőrös, jegyesek. — Építkezések Bácsalmásom. Bács­almáson az idén alig volt építkezés. A járványkórházat aug. 1-én, a járás­bíróság épületét július 15-én, a Han­gya épületét juhus lO^e körül adják át a rendeltetésnek. Néhány magám- házattataro'znak. A Főispán-utcái De­ák-házat, amelyet Thuma dr. vett meg, szanatóriumnak alakítják át. Csengődi határban elfekvő és a Dunamenéki Református egyházkerület tulajdonát képező in­gatlanok (szántók, erdők és legelők) a f. évi julíus hó 13-ik napján, azaz hétfőn délelőtt 9 órakor a Csengőd község községházánál megtartandó önkéntes árverésen a legtöbbet ígé­rőknek nyomban eladatinak. Akik az árverés előtt bővebb felvilágosításo­kat óhajtanak, akár személyesen,, akár levélben forduljanak dr. Kurdi János kalocsai ügyvédhez. (Címe: Ka­locsa, Szent István utca 33.) — A kiskunhalasi róm. kafth. egyház által kibocsátott u. n. »Kamatmentes köl csonk örvények« közül juüus 6-án megtartott hetedik kisorsolása a'kaímá- val a következő számok lettek kihúzva: 2, 4, 22, 31, 32, 35, 37, 56, 67, 59, 66, 94, 96, 113, 118, 119, 149, 150 és 168, összesen 19 drb. Felkérjük ezen számú kötvények tulajdonosait, hogy e hirde­téstől számított 60 nap alatt, azaz 1936 szeptember 6-ig a kötvény eíeniében apnak névértékét gondnoki hivatálumlkr nál vegyék fe’!, mert ©’leneseiben ézén hatvan nap elteltével, a kötvényen jel­zett feltétnek szerint minden további követelési jog megszűnik. — Egyház- efeöiknég. — Kugliverseny. A kiskunhalasi Kis Bernét eladta Alsószátláson lévő 6 hold 866 n. öl szántó és rét ingatlanát Szanyi Istvánná Babe- nyecz Margitnak 4000 pengőért. Sokol József né eladta Alis ószállá­son lévő 5 hold 279 n. öl szántó és rét ingatlanát Hrancsár Ferenc­nek 2835 pengőért. Fórizs Imre és neje Németh G. Judit eladta Öregszőlőkben lévő 1213 n. öl szőlő ingatlanát Tóth Baranyi Imre1 kiskorú és Tóth. Baranyi Má­riának 600 pengőért. Csehó Kovács Pálné eladta Öreg­szőlőkben lévő 342 n. öl szántó ín- gatlanái özv. Hatházli Balázsné Pál Teréziának 330 pengőért. Szabados Imre és neje Jarjapka Mária eladta Öregszőlőkben levő 23 n. öl szántó földjét kiskorú Bor Zsó­Ref. Önképző-Kör július 12-én, vasár- j nap délután 3 órai kezdettel rendezi meg minden évben szokásos kuglizó- versenyét. A rendezőség értékes nye- ! reménytárgyakat tűzött ki a legjobb kuglizók jutalmazására. A versenyre : ezúton hívja föl az érdeklődők figyel- : mét a rendezőség. — A Magyarországi Szociáldemokrata I Párt kiskunhalasi csoportja jukus 12-én délelőtt féítiz órától este 9 óráig tartó | kirándulást rendez a téglagyár terüle­tére. A közönség szórakozásáról gon­doskodva van. Belépődíj nincs. Min­denki ott legyen. Rossz idő ©setén kö­vetkező vasárnap (Julius 19-én) lesz j megtartva. — Szélhámosok garázdálkodnak az í országban és egyes községekben ‘ megjelenve különböző munkák elvég­zésére munkásokat toboroznak, akik­ből 4—5 pengős előlegeket vesznék föl s ezzel megszöknek. Aki ilyen esetről tud, az haladéktalanul В csendőrségnek jelentse. — Vil'ámtiiz Fehártón. Fehértón egy j tanyát gyújtott fel a vitám, a:mi telje- j sen leégétt. Figura Benőétonél éppen vendégek voltaik vacsorára«, amikor a villám felgyújtotta' a tetőt. A tanya és j mell1. 'ékópüW.ek mind elhamvadtak, éli- | égett 10 oldal szalonna, 20 sonka,. 60 j szál kolbász és igen sok gazdasági' fel­szerelés. fiának 30 pengőért. Lakos István eladta Iparszőlőkben lévő 230 n. öl szántó ingatlanát Tóth Miklós és neje Hunyadi Margitnak 920 pengőért. , Szabó Zs. Jánosné Krammer Anna eladta Felsőszátáson lévő 2 hold le­gelő, szántó és ház ingatlanát Sza­badi Ferenc és neje Juhász Piros­kának 950 pengőért. Özv. Balogh Sándorné Sági Teréz eladta öregszőlőikben lévő 1 hold 617 n. öl szőlő ingatlanát Ván Lajos és neje Sebők Rozáliának 500 pen­gőért. f 1 Dági Mihály eladta Fehértón levő 1208 n. öl ház és legelő ingatlanból őt illető egykef'ed részét Grenyák Pálné Dági Ilonának 200 pengőért. Gyenizse Istvánné Gaál Mária el­adta öregszőlőkben lévő 250 n. öl szőlő ingatlanát Brundzsák Péter és nejének 225 pengőért. I | Vörös János eladta Alsófeketeföl- j dekben lévő 288 n. Öl ingatlanát kis- í korú Szűcs Máriának 288 pengőért, j Gárgyán Jánosné Deli Juliánná el­adta öregszőlőkben lévő 3 hold 584 n. öl szőlő és ház mgaianát Varga Sándor és neje Járó Zsófiáinak 2500 pengőért. ; j ( — A Legényegylet kirándulása a Sós­tóra. Vasárnap, 12-ién tartja a Legény- egylet nagyszabású műsoros kirándulá­sát a sóstói nagyvandiéglö kerthetyisé- gében. Tekintettel arra, hogy a közön- j ség kedvenc kiránduló helyén a Sóstón, az idén ez lesz az első nagyszabású, kirándulás, a Legényegylet műkedvelői mindent megtesznek, hogy a kedves vendégsereg jól érezze magát. A nagy j műsorból kiemelkedik: Nlégus, a Sevillai i borbélynál', egy ember 9 perc 36 másod- j percig a víz alajtt, villám rejtviényver- i seny. A megfejtők jutalmazva lesznek. I Ezenkívül vidám magánszámok és tré­fák. Díélután fúvós térzene. Este tánces­tély és tábortűznél hallgató nóták, tá­rogatóval. Bdlépődij 50 fillér. A nagy- közönséget ezúton is tisztelettel meg­hívja a vigalmibiizottság. — ötvennégy birka tűzhalála. Kö­tönypusztán, Balázs László földbir­tokos tanyáján az egyik ló leütötte az istálló falán lógó lámpát. A szal­ma pilanatok alatt tüzet fogott és csakhamar lángokban állt az istálló. Az ijedt lovakat kiszabadították az égő istállóból, de a másik részben ben lévő 54 birkát nem tudták fci- terelni. Az istálló leégett és sarká­ban a félelmükben összebújt birkák imegszenesedett csontjait találták csak meg. ‘.íj’ { j' j ,] — Álarcos ember fosztogatja iá kecskeméti tanyákat. A kecskeméti tanyákat heteik óta tartja rémület­ben egy feketemhás, vörös álarcos rabló, aki az asszonyokat, lányokat \ és gyermekeket rémitgeti, Ja lakásokat esténként kifosztja. Legu­tóbb Sándor Pál gazda lakásán ül­dözte a gaizda 16 esztendős Sári ne­vű lányát, aki csak a legnagyobb nehézségek árán tudott elmenekülni kezei közül. Az álarcos rabló min­den értékes holmit összecsomagolt és magával vitt. A csendőrség erélyes nyomozást indított kézrekirétésére. — Tavaly óta csökkari a szrrvasmir- haélomány és a ssrtéisáljorniiámy. A földművelési minisztérium mezőgazdat ságí hírszolgálati os|Ztáíya most tettei közzé az 1936. évi taviajszi állatöisis'ze- iráls .eredményéiről szóló kimutatást. A kimutatás közli, hogy a hiaiszonálatösz- szeirás Szerint 1936-ban a Sjzlarviaisimarha- óllomány 13.887 darabbal, száiZaBékszé- rüen ,0.8 százalékkal, a lóa'loimány 9619 darabbal, száizöJlékSzerüen 1.2 szá­zalékkal, jalz ország sertésiáíli'oniápyá pe­dig ,621.499 darabbal, száizfalléklsaerüm 20 százalékkal csőkként ajz 1935. évi ál’ománinyel vajló összehátónlitáisban. Ez­zel szemben a juhállomány 122.880 da­rabbal, vagyis 10 százalékkal emelke­dett. A lóájlományunk csökkenése az előző évekkel szemben, niém jelentékte­len és 15 éven bekii csak 1922-ben volt ennél kisebb a ló állomány, 1928jban pe­Óbermann Jánosné eladta Öregsző­lőkben lévő 856 n. öl szőlőjét Pap Benő és neje Kosa Eszternek 600 pengőért. Szalai T. Rozália eladta Felsőszál­láson lévő 10 hold 183 n. öl kert, ház, szántó, legelő, mocsár és rét ingatlanát Tóth István és neje Bangó Juliannának 6800 pengőért. Bédi Balázs eladta Fehértón lévő 4 hold 658 n. öl ingaüianál Faddi Péternek 4500 pengőért. Trenkovics Márton és neje Tóth Juliánná eladta Felsöszálláson lévő 240 n .öl szántó ingatlanát Jenői István és neje Valrga Katalinnak 1700 pengőért. Kisk. Pákái Lajos eladta Alsó- száráson lévő 1 hold 907 n. öl szán­tó ingatlanát ifj. Pákái Jánosinak 350 pengőért. Pákái István eladta Füzesen lévő 2 hold szántó és rét ingatlanát kisk. Pákái Lajosnak 800 pengőért. Keller Lajos eladta, Alsószáiláson lévő 2 hold 1056 n. Öl ingatlanát Német Pál és Német Vendelné Gye­nizse Jolánnak 450 pengőért. László Imrémé Modok Juliánná, el­adta Öregszőlőkben lévő 719 n. öl szőlő ingatlanát özv. Orbán D. Jó- zsefné Németh Máriának 150 pen­gőért. Kisk. Szuper Géza eladta Felső- fekete földekben lévő 285 n. öl in­gatlanát Lakos Istvánnénak 160 pen­gőért. i özv. Szentpéteri Jánosné eladta Öregszőlőkben lévő 316 n. öl szőlő ingatlanát Lőrjncz Lászlómé Harnó- czi Zsófiának 300 pengőért. Márkus T. István és neje Szarvas Rozália eladta Bodoglláron lévő 800 n. öl szántó ingattanát Márkus Fe­rencnek (nős Mészáros Rozáliával) 150 pengőért. Hegyi Istvánné, Sándor és Lajos eladták Alsószáliáson lévő 3 hold 35 n. öl ingatlanukat kiskorú Nagy Biró Erzsébetnek 2100 pengőért. dig 16 száza lékkai nagyobb volt. A sertésáíomány, amely a konjunktúrára a legerősebben szokott reagálni, á műit év augusztusában bekövetkezett áre­melkedésig kedvezőtlen árviszonyok kö­zött és egész mostanáig nagyon kedívei- zőtlen takarmány viszonyok közölt volt. Ez magyarázzál meg a lényeget» csökke­nést, amiben azonban a jövő tekinte­tében aggasztó jelenség ИшсВДет, mert a sertésáíomány könnyen és gyorsaim emelhető fel még eddig nem tapasztal! szelektivitást lehetővé teszi a szabadalomra bej. Orion reflexkapcsolás. A rádió- technika minden bevált újí­tásával felszerelt készülék. Beépített, hozzá idomított speciális dynamikus hang­szóróval. Automatikus fadingmentesítővel, hang­színezet- és hangerő­szabályozóval. Szabott készpénzára: P 283'50 Gyártja: Orion izzólámpagyér Ózom crém szeplő, májfolt, pattanás, mindenféle arctisztátlanság ellen. Napbarnított arcbőrt kifehérít. Szépít, fiatalít. Készíti RáCZ JállOS gyógyszertára Kossuth u. 1. Takaréképület

Next

/
Oldalképek
Tartalom